Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku

Po dvou letech pro nás CHKO Jeseníky opět otevřel pomyslné dveře na Králický Sněžník a připravil pro nás bohatý program.

Starší žáci sebrali odvahu, sílu a vystoupali na vrchol Králického Sněžníku. Pro ostatní byl připraven bohatý program od organizátorů akce. Žáci si mohli poslechnout zajímavé povídání pana myslivce, jeho napodobování hlasů zvířat, ale ze všeho nejlepší byla asi možnost se seznámit s jeho dvěma psy. Na dalším stanovišti poznávali ptáky pomocí barevných karet, nechyběly sovy ze Sovího království v Králíkách, na které se naši žáci vždycky velmi těší. Pan včelař pak na dalším stanovišti povídal o svém koníčku, nechyběla ani ukázka včel i s královnou. Páni záchranáři z Horské služby na Dolní Moravě zase žákům předvedli, jak pomáhají návštěvníkům hor. Odvážlivci si mohli nechat zafixovat dolní končetinu, mohli si vyzkoušet nosítko na zraněné a dozvědět se spoustu zajímavostí z jejich práce. Na dalším stanovišti již čekali lesníci, kteří žákům ukázali obávaného škůdce lesů – kůrovce, dále si pro žáky připravili poznávání stromů pomocí listů. Velmi zajímavé bylo rýžování zlata, které nahradil český granát. Na závěr si ještě každý žák zasadil v lese strom.

Děkujeme organizátorům za krásný den nabitý zážitky, zvláště pak paní Ing. Radislavě Nožířové.

Badatelská výuka

Žáci 1. a 2. ročníku společně s žáky 7. a 10. ročníku speciální třídy bádali v lese nad mysliveckou chatou. Již při vstupu do lesa pozorovali stromy, které byly zpočátku listnaté, ale brzy se změnily v jehličnaté. Cestou pozorovali pobytová znamení zvířat (např. peříčka, oloupané šišky od veverek, stopy,…), poslouchali zvuky v lese, které nebyly jen od ptáků, ale např. od nakládání klád, zjišťovali, jaké rostliny rostou v tomto lese, zkoumali, jestli jsou pařezy mrtvé nebo živé, hledali pomocí lupy nejmenší živočichy, poslechli si příběh o sově Blance a na závěr postavili domečky pro zvířátka. 

Žáci 5., 6. a 7. ročníku pátrali v lese u Amálky a klášteru. Určovali druhy stromů, hledali život v mrtvém dřevě, určovali houby.

Žáci 8. ročníku a 10. ročníku se vydali probádat orlický les za rybníkem. Hned při vstupu do lesa jsme potkali paní houbařku, nahlédli jí do košíku a dle atlasu hub identifikovali nasbírané houby. Pak jsme se snažili určit jména hub, které jsme našli v lese. Určovali jsme druhy stromů, dělali frotáž jejich kůry, ve ztrouchnivělém dřevě hledali a určovali živočichy dle klíče, dalekohledem pozorovali život v lese. Na závěr jsme nasbírali houby, kterými jsme udělali radost svým rodičům.

Smyslové vnímání přírody

Dne 8. 9. jsme se vypravili za poznáváním přírody kolem nás. Starší žáci si pro své mladší spolužáky připravili dvanáct zajímavých úkolů zaměřených na naše smysly a putování mohlo začít. V prvním úkolu si žáci vyzkoušeli čich, v dalším se mohli přesvědčit, že pomocí přírodnin lze kreslit např. sluníčko, stromy, zvířata apod. Při další aktivitě si zahráli na netopýry a zkoušeli se orientovat pouze pomocí zvuku. Nechyběla zkouška hmatu, při které poznávali přírodniny v pytlíčku. Poznávali zvuky jako např. praskání větví, šustění listů, ťukání kamínků,… zahráli si pexeso z přírodnin, vytvářeli šiškové obrázky, sbírali bylinky na čaj. Na závěr čekal na všechny sladký poklad.

Den řemesel

Náš již tradiční školní projekt Ekologický týden jsme odstartovali aktivitou Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení plněných rohlíčků a koláčků, šití polštářků, práce s keramickou hlínou – podzimní dýně, výroba krabiček a rámečků ze dřeva, výroba levandulového sirupu a skřítků z filcu.

Projekt Ekologický týden je podpořen finančním příspěvkem 20.000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje.

Na jaře roku 2020 jsme nominovali Městskou knihovnu Králíky za téměř dvacetiletou aktivní spolupráci – pravidelné měsíční návštěvy žáků v rámci vyučování, realizace výstav žákovských prací, prezentace výstupů projektů naší školy, školního časopisu, společný pokus o komunitní plánování, úspěšná realizace projektu „Počítač pro Míšu“ v rámci celorepublikového projektu Čtení pomáhá a další a další aktivity. Pracovnice knihovny jsme nominovali i pro jejich lidskost, vstřícnost, ochotu pomáhat, dobrosrdečnost, pro jejich úsměv, který pro nás vždy vykouzlí, pro jejich nadšení, zapálení pro dobrou věc, pro jejich hřejivé srdíčko. 

Dne 3. 9. 2020 se v gotickém sále jihlavské radnice konalo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního projektu „Cena Ď“. 

Krajské kolegium vybralo z devíti nominovaných v Pardubickém kraji právě naši Městskou knihovnu Králíky, která obdržela krajskou Cenu Ď a křišťálovou cenu sklárny ArtCristal Bohemia. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Den v přírodě

Dne 3. září 2020 proběhl na naší škole projekt Den v přírodě, který je zaměřený na pohybovou aktivitu dětí, rozvoj spolupráce a pomoc slabšímu.  Všichni žáci školy se zúčastnili orientačně postřehového závodu, při kterém museli proběhnout trasu vyznačenou barevným fáborkem a hledat turistické značky na kartičkách. Následovalo plnění dovednostních úkolů –  práce s mapou, vázání uzlů, šifrování pomocí Velkého polského kříže. Nechybělo ani cvičení v přírodě, kdy si žáci vyzkoušeli krátkou lekci jógy v podobě „Pozdravu Slunci“. A protože nám počasí přálo, tak jsme příjemný čas zakončili opékáním vuřtů. 

Opatření od 1.9.2020 Hygienická pravidla

Žáci

 • Od žáků se při nástupu nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při ranním příchodu do budovy je žákům změřena teplota, následně použijí dezinfekci. Myjí si ruce také před jídlem a vždy po použití WC. V případě, že má žák vyšší teplotu než 370C, není vpuštěn do budovy a je poslán zpět domů s vyrozuměním zákonného zástupce (popř. je umístěn do izolační místnosti a vyčkává na příchod zákonného zástupce).
 • Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou. Nemocného žáka, který má teplotu či respirační potíže, nesmějí rodiče poslat do školy.
 • Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže třídnímu učiteli tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. Žák i zaměstnanec si ihned nasadí roušku. Zákonný zástupce bezprostředně informuje dětského lékaře.

Povinnosti zákonných zástupců

 • V případě, že rodiče doprovázejí dítě do školy, předávají jej pověřenému pracovníkovi u vchodových dveří. Do školy vstupují pouze se souhlasem pracovníka, se kterým má jednání.
 • V žádném případě do školy neposílají žáky, kteří vykazují příznaky nemoci (infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, malátnosti, …). Vždy zajistí lékařské ošetření žáka! (nutné pro omluvení absence žáka).
 • Zajistí vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19.
 • Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně řediteli školy na tel. č. 465631186. Ředitel školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.
 • Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy cizím osobám povolen.                                                                                      

Výuka

 • V případě, že se karanténa bude týkat jen omezeného počtu žáků – méně než 50% žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem ve škole. Bude postupováno běžným způsobem, jako když žák během roku onemocní. Učitelé budou poskytovat nemocným žákům studijní podporu na dálku.
 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků třídy, bude výuka probíhat jak distančním (pro žáky doma), tak i prezenčním způsobem (pro přítomné žáky).
 • V případě, že bude KHS nebo Ministerstvem zdravotnictví zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, budeme těmto žákům poskytovat vzdělání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se mohou případně vzdělávat dále prezenčním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat!
 •  

Přejeme žákům, zákonným zástupcům a přátelům školy klidný a úspěšný nový školní rok 2020/2021. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

V úterý 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok. V tento den končí vyučování v 8:30 – 8:45 hod.

Program dalších dní:

Středa 2. 9. : Žáci ve svých třídách, budou seznámeni se Školním řádem, hygienickými a bezpečnostními pravidly, obdrží učebnice, sešity, sestaví si třídní pravidla. Konec vyučování v 11.40.

Čtvrtek 3. 9.: Den v přírodě – projektový den prevence rizikového chování. Žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení. Konec vyučování v 11.40.

Pátek 4. 9.: Úklid okolí školy, práce na školním pozemku – žáci budou oblečeni v pracovním oděvu, donesou si svačinu, pití. Konec vyučování v 11.40.

EKOLOGICKÝ TÝDEN
 • Každoroční projekt školy proběhne ve 2. a 3. zářijovém týdnu. Realizace tohoto projektu byla podpořena z rozpočtu Pardubického kraje částkou 20.000,- Kč. Průběh dní:
 • Pondělí 7. 9., úterý 8. 9., čtvrtek 10. 9.: proběhnou tradiční akce – Den řemesel, Podzimní stezka Ferdy mravence, Badatelská výuka v lese. Rozložení aktivit bude dle počasí. Konec vyučování v 11.40.
 • Středa 9. 9.: Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku (pořadatelem CHKO Jeseníky) – akce pro všechny žáky školy, žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení, návrat cca ve 13.00 (informace budou předány).
 • 16.-17. 9.:ekovýchovný pobyt všech žáků školy v ekocentrum Paleta Oucmanice – informace budou předány.

Od pátku 11. 9. je vyučování dle rozvrhu.

Na tuto cenu jsme nominovali žáky školní družiny za účast v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, ve které jsme obsadili 1. místo.

Dne 16. 6. 2020 navštívili naši školu zástupci vedení města – starosta Ing. Václav Kubín, místostarosta Antonín Vyšohlíd a tajemník Ing. Jan Divíšek. Poděkovali našim žákům i pedagogům za reprezentaci města na slavnostním vyhlášení 1. místa ve Valdštejnském paláci v Praze, pogratulovali jim a předali žákům hodnotné ceny.

Děkujeme.