Členové školské rady

Mgr. Leona Šponarová pedagogický sbor předseda školské rady
Daniela Prausová rodiče člen školské rady
Mgr. Renata Černíková zřizovatel člen školské rady

Přítomni: pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy
 • Výroční zpráva schválena všemi hlasy
 1. Seznámení se školním řádem č.j. 129/2019
 1. Počty: žáci – 27 – nově přistoupil 1 žák

pedagogičtí pracovníci – 5 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 5

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ
 1. Nové webové stránky naší školy + naše škola na facebooku (je zde více fotografií)
 1. Projekt EU – šablony II
 • pokračování i letos – vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů, využití ICT techniky, ICT technika ve výuce, projektový den ve školní družině, doučování AJ, klub deskových her
 1. Akce prevence sociálně patologických jevů    
 • Projekt Sport je prima II
 • Dvoudenní projekt Spolu je nám fajn! III – zaměřený na rozvoj dobrých a kamarádských vztahů ve třídních kolektivech, dva programy pro starší a mladší žáky vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí – podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Měsíční odpovědi na anketní otázky
 1. Ekologické akce
 • Proběhl projekt Den v přírodě
 • Září výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích – odměna za 1. místo v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, veškeré náklady financovala společnost EKO-KOM, a. s., sponzor soutěže
 • 2. část výhry uskutečněna na sportovním areálu v Králíkách – program lektorů společnosti EKO-KOM, a.s. + atrakce zaměřené na správné třídění odpadu
 • Dále se uskutečnil dvoudenní projekt Den bez aut – jak žáci cestují do školy, výhody x nevýhody jednotlivých druhů dopravy, simulační hra, mapování tras, nebezpečných míst – zaslána zpráva na radnici
 • Dvoudenní vzdělávání pedagogů v SEV SEVER Horní Maršov
 • Sběrové aktivity v průběhu školního roku – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAS Orlicko – prezentace projektu, workshop, vzdělávání pro ostatní pedagogy, nabídka kroužku
 • Spolupráce s z.s. KOTVA
 1. Další aktivity školy:
 • Cvičný poplach, návštěva hasičů ve škole
 • Sportovní hry v Lanškrouně – 1. místo¨4. ročník Memoriálu četaře Arnošta Hrada – účast mladších a starších žáků
 • Pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • Vydáno 1. číslo školního časopisu
 • Zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • Obědy do školy
 • Den otevřených dveří SOU Dolní Lipka – 9. ročník

Uskuteční se:

 • Exkurze OU Žamberk – 9. ročník
 • Vánoční výstava – Městská knihovna Králíky
 • Vánoční jarmark v Králíkách
 • Vánoční trhy v Polsku
 1. Školní družina
 • Projektový den – Modelování z keramiky
 1. Recyklohraní 
 • Plní se 4 úkoly v průběhu školního roku
 • 1. již splněn – zpracování recyklačního zpravodaje
 • Nákup vánočních dárků pro žáky, vybavení do školní družiny splněním úkolů – získáním bodů na výběr odměn
 1. Dokončení specializačního studia metodika prevence (na konci školního roku 2018/19)
 1. Spolupráce s rodiči
 • Vánoční dílna
 • Třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)
 •  
 1. Škola převedena do majetku Pardubického kraje, nákup nových kotlů, hlavic
 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

Příští setkání – jaro 2020

Příští voly – podzim 2020

Mgr. Leona Šponarová

  

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Informace o získání finančních prostředků z projektu OPVVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, který je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
  V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:
 • Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)
 • Zapojení ICT technika do výuky
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky)
 • Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD
 • Projektový den v ŠD
 1. Počty žáků – stav nezměněn (41)

          pedagogických pracovníků – stav nezměněn (5)

          pedagogických asistentů – 1 asistent ukončil pracovní poměr (5)

 1. Časopis Školní Bravíčko
  • Vydána 3 čísla
  • Distribuce: žákům domů, do knihovny, muzea, na Městský úřad Králíky –

p. starostovi a vedoucímu odboru školství

3) Spolupráce s rodiči

– vánoční a velikonoční dílna, třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)

4) Ekologická výchova ve škole

a) Recyklohraní (školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení)

– plnění úkolů, sbírání bodů (nákup dárků všem žákům školy na Vánoce)

b) Vermikompostování

                – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si vermikompostér, žížalí násadu.

Žížaly se krmí zbytky ovoce (ohryzky od jablek), slupkami od brambor a zeleniny (z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky pokojových rostlin.

c) projekt Za zvířátky do lesa s myslivci

d) Den Země – úklid okolí školy

d) projekt Sovy – návštěva Sovího království v Králíkách, ve škole práce ve skupinách – zjišťování a zpracování informací, film Soví strážce

e) sběr pomerančové kůry (odvoz v květnu), papíru, starých elektrospotřebičů, mobilů, baterií

f) schůzky ekotýmu – 1x za měsíc (kontrola třídění odpadu ve třídách, chodbě)

g) ekologický pobyt žáků v Oucmanicích

 1. Kroužky – logopedie hrou + nově doučování z AJ
 1. Prevence sociálně patologických jevů

– projekt Spolu je nám fajn – získáno z Pk 10 000,- Kč

  • Projekt Sport je prima – získána částka 15 000,- Kč
 1. Příští setkání – podzim 2019
  • Odeslat výroční zprávu pí. Černíkové

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová