Členové školské rady

Mgr. Leona Šponarová pedagogický sbor předseda školské rady
Miroslava Dekařová rodiče člen školské rady
Mgr. Renata Černíková zřizovatel člen školské rady

Jednání rady, která se konala v měsíci listopadu 2020 a v červnu 2021, se uskutečnila za přítomnosti zástupkyň školy a rodičů, zástupkyně zřizovatele naší školy Pardubického kraje – online.

Došlo ke změně v členství – na začátku školního roku postoupila na místo zástupce rodičů paní Pokójová, která byla zvolena jako náhradnice ve volbách dne 5. 1. 2018. V měsíci červnu 2021 proběhly nové volby, zvolena byla paní M. Dekařová.

Členky rady schválily výroční zprávu za rok 2019/2020, Školní řád.

Dále byly členky seznámeny:

 • s novým ŠVP č.j. SpZSKr 157/2020
 • s bezpečnostními opatřeními realizovaná ve škole v souvislosti s onemocněním Covid-19.se školním řádem
 • s počty žáků ve škole, ve třídách, s počty pedagogických pracovníků, asistentů
 • se zájmovými kroužky (klub deskových her, logopedie hrou), s doučováním z anglického jazyka
 • s pravidly distanční výuky
 • s akcemi prevence sociálně patologických jevů – dvoudenní projekt Správná cesta – věnovaný kyberšikaně a vzájemným vztahům ve třídě, v kolektivu (dva programy vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí), podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, Den v přírodě – zaměřený na pohybovou aktivitu žáků, rozvoj spolupráce, výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích, dvoudenní projekt Den sportu a her na Pastvinách, podpořeno Pardubickým krajem částkou 12 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, měsíční odpovědi na anketní otázky + schránka důvěry
 • s projekty EU – šablony II
 • s využitím ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • s projektovým dnem ve školní družině – Modelování z keramiky, Námořnický den
 • s ekologickými akcemi: Ekologický týden – ekovýchovný dvoudenní pobyt v Oucmanicích, badatelská výuka v lese, smyslové vnímání přírody, Den řemesel, návštěva biofarmy – finanční příspěvek 20 000,- Kč z Pardubického kraje, Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku, schůzky ekotýmu, ekopolicie, Za zvířátky do lesa s myslivcem, ekovýchovný jednodenní pobyt v Oucmanicích (program bylinky, malování hlínou), projekt Bylinky – sběr bylin, zjišťování informací o bylinkách, jejich sušení, výroba sirupů, medu, výlet do Velkých Losin – zámek, muzeum ručního papíru a termální koupaliště, Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků – projekt podpořen finančním příspěvkem 17 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje
 • s úspěchem v krajské ekologické soutěži Zelený ParDoubek v kategorii Speciálních škol – 1. místo (spolu se sedmi školami z celého Pk jsme získali nejvyšší ocenění – titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“)
 • se spoluprací s MAP Orlicko – vzdělávání pro pedagogy jiných škol (přenos online 2 ukázkových hodin čtenářských dílen pro učitele ostatních škol (kladné hodnocení), nabídka workshopu na tvoření
 • s iniciováním vzniku „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – pytlíkování semínek ve škole, vytvoření boxu v knihovně k jejich nabídnutí všem zájemcům, možnost výměny s jinými dárci, instalace, článek v Orlickém deníku
 • se spoluprací s z.s. KOTVA
 • s projektem Halloween ve škole – dvoudenní celoškolní projekt (zjišťování informací o státech, ve kterých se svátek slaví a jak – jejich prezentace, básničky, strašidelné úkoly, haloweenské občerstvení)
 • s účastí na Světovém dnu 1. pomoci – akce ČČK na náměstí v Králíkách
 • s návštěvami knihovny (omezení z důvodu pandemie), s pokračováním čtenářských dílen (každé úterý)
 • se zapojením do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • s nabídkou obědů v rámci potravinové pomoci žákům ve spolupráci s Úřadem práce Králíky
 • s projektem Čarodějnice v 1. – 4. ročníku
 • se zápisem do 1. ročníku
 • s návštěvou radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (zaměřena na potřebné investice a vybavení školy)
 • s vydáním 4 čísel školního časopisu Školní Bravíčko
 • s výrobou vánočních, velikonočních, letních výrobků
 • s celostátním projektem „Cena Ď“ – poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let, slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na radnici v Jihlavě – knihovna zvítězila z devíti nominovaných v Pk, postup do celostátního kola
 • se spoluprací s rodiči – tvořivé dílny pro rodiče se z důvodu pandemie nemohly uskutečnit, informace o distanční výuce, o spolupráci, sběrem starého elektroodpadu, mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry
 • s modernizací školy: výměna osvětlení ve 2 třídách, rekonstrukce střechy včetně hromosvodu
 • s dalšími požadavky školy na modernizaci prostor – fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

Jednání školské rady ze dne 11. 11. 2021

Přítomni: Mgr. Šponarová, Mgr. Černíková, M. Dekařová

 

 1. Změna členství ve školské radě
 • zástupce rodičů – paní Miroslava Dekařová (volby v měsíci červnu)

 

 1. Schválení jednacího řádu školské rady
 • schválen všemi hlasy

 

 1. Volba předsedy ŠR
 • navržena pí. Šponarová
 • zvolena všemi hlasy

 

 1. Schválení výroční zprávy 2020/2021
 • výroční zpráva schválena všemi hlasy

 

 1. Změny v RVP
 • na základě nového RVP byly provedeny změny ve stávajícím ŠVP – zredukovány výstupy a učivo dle RVP ZV, na zpracování učiva informatiky stále pracujeme z důvodu velké náročnosti pro naše žáky
 • dle nového ŠVP začneme učit nejdříve v roce 2022, nejpozději 2023

 

 1. Seznámení se školním řádem č.j. SpZSKr 161/2020

 

 1. Počty: žáci – 26 – nově přistoupilo 6 žáků (do 1., 3., 4. a 5. ročníku, do 1. a

       ročníku speciální třídy)

pedagogičtí pracovníci – 6 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 5

 1. Nová autistická třída pro 4 žáky

 

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ

 

 1. Projekt EU Učíme se hrou – šablony III
 • od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023
 • celková částka 233.426,- Kč
 • proběhnou tyto aktivity:
 • využití ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • klub deskových her a zábavné logiky
 • doučování žáků (anglický jazyk, jazyková a komunikační výchova)
 • projektový den
 • cílem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole
 • vzdělávání pedagogů celé sborovny – Vedení třídnických hodin, Psychohygiena
 1. Prevence rizikového chování
 • vytvořen nový minimálně preventivní program (dle vyhodnocení minulého programu a potřeb školy)
 • probíhají výchovné skupiny u problémových žáků dle potřeby (porušování školního řádu, žádné vážné přestupky na škole nebyly řešeny)
 • stanoveny konzultační hodiny pro žáky i rodiče, konzultace pro učitele dle potřeby
 • schránka důvěry
 • akce – září:
 • dvoudenní projekt Správná cesta 2 – pobyt na chatě U Slona na Dolní Moravě, realizovány 2 interaktivní programy (pro 1. a 2. stupeň) lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí, tvorbě třídních pravidel, společným hrám na rozvoj vzájemné pomoci a spolupráce mezi žáky. Tento projekt finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč
 • červen: dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem (12.000,- Kč)

 

 1. Zdravá škola (projekt podporující zdraví ve školách)
 • byli jsme úspěšní ve 4. inovaci a získali titul na období roku 2021 – 2025
 • zaměřeno na pohodu prostředí školy, zdravé učení, otevřené partnerství

 

 1. Ekologické akce
 • schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • plnění úkolů z Recyklohraní (za získané body po splnění úkolů nákup vánočních dárků pro žáky)
 • sběrové aktivity v průběhu školního roku (elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)
 • cesta za lesními skřítky – naše škola připravila pro své žáky i pro širokou veřejnost dobrodružnou cestu za lesními skřítky, při které se plnily vědomostní úkoly, na konci je čekalo překvapení
 • spolupráce s MAP Orlicko
 • proběhlo vzdělávání pro pedagogy jiných škol zaměřené na čtenářské dílny (kladné hodnocení)
 • projektové dny pro volbu povolání v SOU Dolní Lipka
 • Nesvadbová je členkou týmu pro čtenářskou gramotnost
 • spolupráce s z.s. KOTVA
 • pokračování v Semínkovně ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky
 • prezentace na webových stránkách Pk klickevzdelani.cz, na www.ekosveta.cz, v regionálním tisku, Králickém zpravodaji, našich webových stránkách, facebooku školy, ve školním časopisu

 

 

 1. Celostátní projekt „Cena Ď“ – pokračování v celostátním kole
 • poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let
 • knihovna již zvítězila v krajském kole (9 nominovaných v Pk)
 • postup do celostátního kola – slavnostní vyhlášení na Nové scéně Národního divadla v Praze v říjnu – velký úspěch – 1. místo za oblast kultury a školství (nezávislé hodnocení 2 Kolégií – krajského, tak i celostátního, bez vzájemného ovlivňování, rozhodlo shodně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 1. Školní družina
 • letos celoroční hra Lesní skřítci
 • výroba lesních skřítků nejen pro naši školu, ale i širokou veřejnost, jejich instalace v lese u Amálky, informování veřejnosti o možnosti využití
 • získali jsme sponzorský dar ve formě hraček do ŠD

 

 1. Spolupráce s rodiči
 • týdenní plány (seznam učiva, domácí úkoly, akce školy)
 • sběr vysloužilých spotřebičů, baterií, mobilních telefonů, sušené pomerančové a citronové kůry

 

 1. Další aktivity školy:
 • Světový den první pomoci na náměstí v Králíkách – pořadá Český červený kříž Ústí nad Orlicí
 • pravidelné měsíční návštěvy knihovny (1x v měsíci)
 • pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • obědy pro žáky – v rámci potravinové pomoci žákům (hrazeno z prostředků EU), ve spolupráci s ÚP Králíky
 • hledání sponzorů – získali jsme šňůry, provazy na PV

 

 1. Čeká nás:
 • připravuje se číslo školního Bravíčka
 • sportovní hry v Lanškrouně
 • výroba vánočních výrobků – vánoční výstava v knihovně, vánoční jarmark na náměstí
 • žádosti o finanční příspěvky z Pk na ekologii (prostřednictvím KOTVA), na prevenci zdravého životního stylu
 • společné vzdělávání celé sborovny na téma autismus a BOZ

 

 

 1. Modernizace školy:
 • proběhne rekonstrukce toalet pro žáky, zaměstnance školy, úklidové místnosti, sprch v hlavní budově školy po schválení radou Pk 22. 11. 2021
 • příští školní rok se bude připravovat projekt na modernizaci odborných učeben (prostředky hrazeny z prostředků EU a IROP)

 

 1. Komunita Králík
 • přispění naší školy – účast na jarmarku, výstavy, nově letní výstavy, prezentace na facebooku (hodně sledujících), semínkovna, skřítci, knihovna

Příští setkání – jaro 2022

 

Mgr. Leona Šponarová 

Přítomni: pí. Šponarová, pí. Pokójová, pí. Černíková online

 

 1. Akce prevence sociálně patologických jevů
 • Dvoudenní projekt Den sportu a her na Pastvinách, podpořeno Pardubickým krajem částkou 12 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Pokračovaly měsíční odpovědi na anketní otázky + schránka důvěry

 

 1. Ekologické akce
 • Úspěch v krajské ekologické soutěži Zelený ParDoubek v kategorii Speciálních škol – 1. místo (spolu se sedmi školami z celého Pk jsme získali nejvyšší ocenění – titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“)
 • Za zvířátky do lesa s myslivcem – krmení lesní zvěře (nasbírané kaštany v rámci pracovního vyučování, jablka, mrkev, které přinesli žáci)
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAP Orlicko
 • 5. proběhly 2 ukázkové hodiny výuky čtení – přenos online pro učitele ostatních škol (kladné hodnocení)
 • nabídka workshopu na tvoření
 • únor – vznik „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – vytvoření pytlíčků, plnění semínky, vytvoření boxu, instalace v knihovně pro všechny zájemce, možnost výměny s jinými dárci (informováno též v Orlickém deníku, stránkách školy, facebooku školy, stránkách knihovny)
 • Ekologický týden zaměřený na bylinky:
 • ekovýchovný jednodenní pobyt v Oucmanicích (program bylinky, malování hlínou)
 • sběr bylin, zjišťování informací o bylinkách, jejich sušení,
 • výroba sirupů (např. smrkový, meduňkový, jitrocelový), pampeliškový med
 • výlet do Velkých Losin – zámek, muzeum ručního papíru a termální koupaliště
 • Den řemesel
 • Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků
  • projekt podpořen finančním příspěvkem 17 000,- Kč z Pardubického kraje
  • zpracován ve spolupráci se spolkem K.O.T.V.A
 •  

 

 1. Další aktivity školy:
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Projekt Čarodějnice v 1. – 4. roč. – výuka zaměřená na toto téma
 • Zápis do 1. ročníku (3 žáci)
 • Návštěva radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (zaměřena na potřebné investice a vybavení školy)
 • Vydání 4 čísel školního časopisu Školní Bravíčko (tištěné pro žáky, na zpskraliky.cz, v knihovně Králíky)
 • Od května už jen krátce pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Úterní čtenářské dílny v hodinách ČaLv
 • Projekt Mléko a ovoce do škol – 1x za týden + ochutnávky mléčných výrobků v měsíci květnu a červnu
 • Obědy – v rámci potravinové pomoci žákům, ve spolupráci s ÚP Králíky
 • Výroba velikonočních a letních výrobků – výstavy v knihovně, za sklem dveří naší školy, na facebooku

 

 1. Uzavření školy – karanténa + distanční výuka od 26.2. – 12.4.2021
 • Výuka probíhala prostřednictvím individuálních telefonických konzultací dle pravidelného rozvrhu každý den, s některými žáky formou videohovorů (vyučující volají žákům – seznamují je s novým učivem, zadávají samostatnou práci na další den, následná kontrola, společné čtení ze slabikářů, práce s učebnicí, kontrola, zkoušení)
 • Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné nebo zasílány mailem
 • Využívání komunikačního e-mailu: zspredakce@seznam.cz

 

 1. Ukončení projektu EU – šablony II

 

 1. Spolupráce s rodiči
 • Sběr starého elektroodpadu, mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry

 

 1. Školní družina
 • Projektový den s paní keramičkou
 • Námořnický Den dětí

 

 1. Modernizace školy:
 • Proběhla výměna osvětlení ve 2 třídách
 • Rekonstrukce střechy včetně hromosvodu

 

 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

 

 1. Nové volby do školské rady – zástupce rodičů
 • V měsíci červnu

 

Příští setkání – podzim 2021

 

Mgr. Leona Šponarová

 

 

 

Přítomni: pí. Šponarová, pí. Pokójová, pí. Černíková online

 1. Změna členství ve školské radě
 • a místo zástupce rodičů postoupila pí. Pokójová, která byla zvolena jako náhradnice ve volbách dne 5. 1. 2018 (dcera dosavadní zástupkyně rodičů ukončila na naší škole docházku)

 Schválení výroční zprávy

 • Výroční zpráva schválena všemi hlasy
 1. Projednání nového ŠVP č.j. SpZSKr 157/2020
 • Schváleno všemi hlasy

 Seznámení se školním řádem č.j. SpZSKr 161/2020

 Počty: žáci – 24 – nově přistoupili 2 žáci do 1. ročníku

pedagogičtí pracovníci – 5 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 4

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ
 1. Uzavření školy – distanční výuka od 2.11. – 16.11.2020
 • Výuka je povinná
 • Žáci dostávají týdenní plán na 14 dní
 • Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné nebo zaslány mailem
 • Pravidelná konzultace s učiteli dle rozvrhu (učitelé volají žákům – kontrolují splnění úkolu, vysvětlují, čemu nerozumí, seznamují s novým učivem, čtou ze slabikářů, zkouší)
 • Individuální konzultace dle domluvy s učitelem
 • Využívání komunikačního e-mailu: zspredakce@seznam.cz
 1. Akce prevence sociálně patologických jevů
 • Dvoudenní projekt Správná cesta – věnovaný kyberšikaně a vzájemným vztahům ve třídě, v kolektivu (dva programy vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí), podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Den v přírodě – zaměřený na pohybovou aktivitu žáků, rozvoj spolupráce
 • Výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích
 • Měsíční odpovědi na anketní otázky
 • Schránka důvěry
 1. Projekt EU – šablony II – pokračování
 • Vzdělávání pedagogů (celá sborovna – Vedení třídnických hodin a psychohygiena – přesunuto na prosinec, Matematika – přesunuto)
 • Využití ICT techniky a ICT technika ve výuce
 • Projektový den ve školní družině
 • Doučování AJ
 • Klub deskových her
 1. Ekologické akce
 • Ekologický týden:
 • ekovýchovný dvoudenní pobyt v Oucmanicích
 • badatelská výuka v lese
 • smyslové vnímání přírody
 • Den řemesel
  • projekt podpořen finančním příspěvkem 20 000,- Kč z Pardubického kraje  
 • Návštěva biofarmy na Dolní Hedeči
 • Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku – starší žáci výstup na Králický Sněžník, mladší žáci – aktivity, ukázky
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAS Orlicko
 • proběhla analýza potřeb naší školy – zájem o ICT vzdělávání celého sboru zaměřené na vedení distanční výuky skupinovou formou vzdělávání
 • vzdělávání pro pedagogy jiných škol (čtenářské dílny) – přesunuto na jaro
 • nabídka workshopu na tvoření
 • Iniciování vzniku „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – pytlíkování semínek ve škole, vytvoření boxu v knihovně k jejich nabídnutí všem zájemcům, možnost výměny s jinými dárci
 • Spolupráce s z.s. KOTVA
 1. Další aktivity školy:
 • Halloween ve škole – dvoudenní celoškolní projekt (zjišťování informací o státech, ve kterých se svátek slaví a jak – jejich prezentace, básničky, strašidelné úkoly, haloweenské občerstvení)
 • Světový den 1. pomoci – na náměstí v Králíkách, pořadatel ČČK
 • Pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • Zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • Obědy – v rámci potravinové pomoci žákům, ve spolupráci s ÚP Králíky
 • Výroba vánočních výrobků
 1. Celostátní projekt „Cena Ď“
 • Poděkování Městské knihovně v Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let
 • Slavnostní vyhlášení na radnici v Jihlavě – knihovna zvítězila z devíti nominovaných v Pk
 • Účast na celostátním vyhlášení Ceny Ď na Nové scéně Národního divadla v Praze – zrušeno z důvodu pandemie     
 1. Školní družina
 • Projektový den – čeká nás Modelování z keramiky
 1. Spolupráce s rodiči
 • Tvořivé dílny pro rodiče (vánoční, velikonoční)
 • Distanční výuka – časté telefonické konzultace, intenzívní spolupráce
 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

 

Příští setkání – jaro 2021

Mgr. Leona Šponarová

 

Přítomni: pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy
 • Výroční zpráva schválena všemi hlasy
 1. Seznámení se školním řádem č.j. 129/2019
 1. Počty: žáci – 27 – nově přistoupil 1 žák

pedagogičtí pracovníci – 5 + 1 vychovatelka školní družiny

pedagogičtí asistenti – 5

 1. Zájmové kroužky
 • Logopedie hrou
 • Deskové hry
 • Doučování AJ
 1. Nové webové stránky naší školy + naše škola na facebooku (je zde více fotografií)
 1. Projekt EU – šablony II
 • pokračování i letos – vzdělávání pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů, využití ICT techniky, ICT technika ve výuce, projektový den ve školní družině, doučování AJ, klub deskových her
 1. Akce prevence sociálně patologických jevů    
 • Projekt Sport je prima II
 • Dvoudenní projekt Spolu je nám fajn! III – zaměřený na rozvoj dobrých a kamarádských vztahů ve třídních kolektivech, dva programy pro starší a mladší žáky vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí – podpořeno Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky
 • Měsíční odpovědi na anketní otázky
 1. Ekologické akce
 • Proběhl projekt Den v přírodě
 • Září výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích – odměna za 1. místo v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, veškeré náklady financovala společnost EKO-KOM, a. s., sponzor soutěže
 • 2. část výhry uskutečněna na sportovním areálu v Králíkách – program lektorů společnosti EKO-KOM, a.s. + atrakce zaměřené na správné třídění odpadu
 • Dále se uskutečnil dvoudenní projekt Den bez aut – jak žáci cestují do školy, výhody x nevýhody jednotlivých druhů dopravy, simulační hra, mapování tras, nebezpečných míst – zaslána zpráva na radnici
 • Dvoudenní vzdělávání pedagogů v SEV SEVER Horní Maršov
 • Sběrové aktivity v průběhu školního roku – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)
 • Schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách)
 • Spolupráce s MAS Orlicko – prezentace projektu, workshop, vzdělávání pro ostatní pedagogy, nabídka kroužku
 • Spolupráce s z.s. KOTVA
 1. Další aktivity školy:
 • Cvičný poplach, návštěva hasičů ve škole
 • Sportovní hry v Lanškrouně – 1. místo¨4. ročník Memoriálu četaře Arnošta Hrada – účast mladších a starších žáků
 • Pravidelné měsíční návštěvy knihovny
 • Pokračují čtenářské dílny (každé úterý)
 • Vydáno 1. číslo školního časopisu
 • Zapojení do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden
 • Obědy do školy
 • Den otevřených dveří SOU Dolní Lipka – 9. ročník

Uskuteční se:

 • Exkurze OU Žamberk – 9. ročník
 • Vánoční výstava – Městská knihovna Králíky
 • Vánoční jarmark v Králíkách
 • Vánoční trhy v Polsku
 1. Školní družina
 • Projektový den – Modelování z keramiky
 1. Recyklohraní 
 • Plní se 4 úkoly v průběhu školního roku
 • 1. již splněn – zpracování recyklačního zpravodaje
 • Nákup vánočních dárků pro žáky, vybavení do školní družiny splněním úkolů – získáním bodů na výběr odměn
 1. Dokončení specializačního studia metodika prevence (na konci školního roku 2018/19)
 1. Spolupráce s rodiči
 • Vánoční dílna
 • Třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)
 •  
 1. Škola převedena do majetku Pardubického kraje, nákup nových kotlů, hlavic
 1. Požadavky školy:
 • Fasáda, toalety pro žáky, podlaha v tělocvičně

Příští setkání – jaro 2020

Příští voly – podzim 2020

Mgr. Leona Šponarová

  

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Informace o získání finančních prostředků z projektu OPVVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, který je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
  V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:
 • Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)
 • Zapojení ICT technika do výuky
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky)
 • Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD
 • Projektový den v ŠD
 1. Počty žáků – stav nezměněn (41)

          pedagogických pracovníků – stav nezměněn (5)

          pedagogických asistentů – 1 asistent ukončil pracovní poměr (5)

 1. Časopis Školní Bravíčko
  • Vydána 3 čísla
  • Distribuce: žákům domů, do knihovny, muzea, na Městský úřad Králíky –

p. starostovi a vedoucímu odboru školství

3) Spolupráce s rodiči

– vánoční a velikonoční dílna, třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)

4) Ekologická výchova ve škole

a) Recyklohraní (školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení)

– plnění úkolů, sbírání bodů (nákup dárků všem žákům školy na Vánoce)

b) Vermikompostování

                – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si vermikompostér, žížalí násadu.

Žížaly se krmí zbytky ovoce (ohryzky od jablek), slupkami od brambor a zeleniny (z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky pokojových rostlin.

c) projekt Za zvířátky do lesa s myslivci

d) Den Země – úklid okolí školy

d) projekt Sovy – návštěva Sovího království v Králíkách, ve škole práce ve skupinách – zjišťování a zpracování informací, film Soví strážce

e) sběr pomerančové kůry (odvoz v květnu), papíru, starých elektrospotřebičů, mobilů, baterií

f) schůzky ekotýmu – 1x za měsíc (kontrola třídění odpadu ve třídách, chodbě)

g) ekologický pobyt žáků v Oucmanicích

 1. Kroužky – logopedie hrou + nově doučování z AJ
 1. Prevence sociálně patologických jevů

– projekt Spolu je nám fajn – získáno z Pk 10 000,- Kč

  • Projekt Sport je prima – získána částka 15 000,- Kč
 1. Příští setkání – podzim 2019
  • Odeslat výroční zprávu pí. Černíkové

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová