Výroční zpráva 2009 - 2010 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy                                                                            Dne 6.9.2010

 

OBSAH

1.       Základní údaje. 4

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy. 4

1.2. Charakteristika školy. 5

1.3. Vybavení školy. 5

1.4. Charakteristika žáků. 5

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 6

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy. 7

2.       Přehled oborů vzdělání 8

3.       Přehled pracovníků školy. 9

3.1. Charakteristika pedagogického sboru. 9

4.       Přijímací řízení 9

4.1. Zápis do prvního ročníku. 9

4.2. Přestupy. 9

5.       Výsledky vzdělávání žáků. 10

5.1. Hodnocení dle ročníků. 10

5.2. Výchovný poradce. 11

6.       vzdělávání pedagogických pracovníků. 12

7.       Aktivity a prezentace školy. 12

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. 12

7.2. Metodická sdružení 13

7.3. Výroční zpráva ŠVP. 15

7.4. Družina. 15

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů. 16

7.6. Environmentální výchova. 17

7.7. Komunitní škola. 18

7.8. Sportovní činnost. 18

7.9. Grantová řízení, sponzoři 19

8.       Údaje o kontrolách. 20

8.1. Česká školní inspekce. 20

8.2. Kontrola KrÚ Pk – hospodaření školy za rok 2009. 20

9.       Údaje o hospodaření školy. 21

9.1. Úvod. 21

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. 21

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy. 24

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje. 24

9.5. Péče o spravovaný majetek. 24

9.6. Stav pohledávek a závazků. 26

9.7. Závěr. 26

 

 

1.    Základní údaje

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy

Základní škola praktická Králíky,

Nábřežní 130, Králíky 56169

 

Motivační název školy:  ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

IČO: 61235105

Právní forma: příspěvková organizace

Tel.: 465 631 186

Mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz

www stránky: www.zspkraliky.cz

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/26, ze dne 27.10.2005

Zařazení do sítě škol: č.j. 32 596/98-21

Školská rada: č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005

Projekt, titul:  ZDRAVÁ  ŠKOLA,   EKOŠKOLA

 

Ředitel školy :                                                                                                  Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy :                                                                            Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce:                                                                                      Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka:                                                                                                 Věra Krsková

Metodická sdružení:      Matematika                                                      Bc. Leona Šponarová

                                               Český jazyk                                                       Mgr. Iva Nesvadbová

                                               Pracovní vyučování                                        Mgr. Jana Juránková     

 

Koordinátor EVVO:                                                                                       Mgr. Iva Nesvadbová

Koordinátor Prevence sociálně-patologických jevů        :              Mgr. Jiří Švanda              

Koordinátor ŠVP:                                                                                           Mgr. Iva Nesvadbová

1.2. Charakteristika školy

Základní škola praktická se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

V roce 2007 byla škola zařazena do sítě zdravých škol – nese titul Zdravá škola. V roce 2009 získala škola titul EKOŠKOLA

1.3. Vybavení školy

Budova má šest kmenových učeben, které se průběžně modernizují (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektory, …) a pět odborných pracoven. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny PC s připojením na internet.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, šicími stroji, kuchyňským nádobím, elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm, přírodní učebna. Naším záměrem je vybudovat zde dětské hřiště.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním, hrou.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

1.4. Charakteristika žáků

                Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

                Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka.

1.4.1             Počty žáků

 

       

POČTY  ŽÁKŮ  k 30.6.20010

     

Třída

 

Chlapci

 

Děvčata

 

Celkem

       

3.A

     

2

     

0

     

2

 

Mgr. Juránková Jana

3.P

     

1

     

0

     

1

 

4.A

     

3

     

2

     

5

 

Bc. Šponarová Leona

5.A

     

4

     

0

     

4

 

6.A

     

3

     

3

     

6

 

Mgr. Nesvadbová Iva

7.P

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

7.R

     

1

     

1

     

2

 

Mgr. Juránková Jana

7.A

     

1

     

4

     

5

 

Mgr. Švanda Jiří

8.A

     

4

     

1

     

5

 

Mgr. Iva Nesvadbová

9.A

     

4

     

2

     

6

 

Mgr. Švanda Jiří

Celkem

   

25

     

13

     

38

           

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další akce a vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky), klubem maminek EMMA (keramické dílny, májový jarmark, …), s Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků, pořádání podzimní, vánoční, velikonoční výstavy).

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se sportovních her mládeže,  turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ostatní instituce).

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního časopisu (distribuce do Městské knihovny Králíky), letáků, prostřednictvím webových stránek školy.

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy

1.6.1             Charakteristika názvu „Škola plná života“

-          aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy

-          zapojení školy do veřejného života

-          otevřená škola všem

-          pohoda prostředí

-          zdravé učení

-          příprava žáků na zdravý a hodnotný život

-          zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy

-          bohatá nabídka programů, akcí

-          aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka

-          prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí

-          široká nabídka zájmové činnosti

-          demokratické společenství

-          vzdělávací středisko obce

-          zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání

1.6.2             Zaměřujeme se na:

-          individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností

-          smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení

-          změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)

-          zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)

-          využití maximální názornosti při učení žáků

-          získání základů komunikace v cizím jazyce

-          objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci

-          sebehodnocení žáků

1.6.3             Podporujeme:

-          pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti

-          přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání

-          motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů

-          zdravou výživu a zdravý životní styl

-          pohybovou a relaxační aktivitu

-          strategii otevřeného partnerství

-          žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)

-          využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

-          výuku na PC

-          celoživotní vzdělávání pedagogů

1.6.4             Rozvíjíme:

-          sociální a komunikační schopnosti žáka

-          samostatnost a odpovědnost žáka

-          vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí

-          příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci

-          pocit sounáležitosti žáků se školou

-          praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě

-          spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy

-          spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)

-          vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)

-          upevňování základních hygienických návyků

-          estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

1.6.5             Naší prioritou je:

-          podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola

-          vést žáky k ochraně svého zdraví

-          ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.

-          vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí

-          prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem

-          posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem

-          plnohodnotné zařazení žáka do společenského života

-          uplatnění žáka na trhu práce

-          podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků

-          naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu

-          podpora vědomí jejich práv a povinností

-          formování hodnotové orientace žáků

-          soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky

-          využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce

-          rozvíjení silných stránek školy

-          pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

2.    Přehled oborů vzdělání

2.1.1             zvláštní škola                                                č.j.: 22 980/97-22

2.1.2             pomocná škola                                             č.j.: 24 033/97-22

2.1.3             rehabilitační program pomocné školy      č.j.:15 988/2003-2412

2.1.4             ŠVP ZV-LMP „Škola plná života“                č.j.: 275/2007

2.1.5             ŠVP ZŠS                                                         č.j.: 162/2010

 

3.    Přehled pracovníků školy

3.1. Charakteristika pedagogického sboru

                Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Ve škole je rovněž pověřen koordinátor ŠVP. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

                Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným potřebám.

                Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky celoživotního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Někteří pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, někteří pedagogové prošli kurzy kritického myšlení, anglického jazyka.

                Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

                Ve školním roce 2009 – 2010 pokračuje jeden pracovník v magisterském studiu speciální pedagogiky, jeden pedagogický pracovník ukončil vzdělání v oboru speciální pedagogika.

 

4.    Přijímací řízení

4.1. Zápis do prvního ročníku

K zápisu do prvního ročníku se nikdo nedostavil.

4.2. Přestupy

V průběhu školního roku 2009/2010 na naši školu přestoupil v 1. pol. 1 žák.

5.    Výsledky vzdělávání žáků

5.1. Hodnocení dle ročníků

Stav k 30.6.2010

ročník

počet

hodn. prospěchu

snížená

průměrný

Průměrná absence

žáků

V

P

5

N

známka (Ch)

prospěch

omluv

neomluv

3.A

2

1

1

-

-

-

1.214

43.00

-

3.P

1

0

1

-

-

-

0

91.00

-

3. ročník

3

1

2

0

0

-

1.214

59.00

-

4.A

5

3

2

-

-

-

1.300

56.80

-

4. ročník

5

3

2

0

0

-

1.300

56.80

-

5.A

4

2

2

-

-

-

1.500

32.75

-

5. ročník

4

2

2

0

0

-

1.500

32.75

-

6.A

6

2

4

-

-

-

1.583

62.16

-

6. ročník

6

2

4

0

0

-

1.583

62.17

-

7.A

5

1

4

-

-

-

1.800

58.40

-

7.P

2

0

2

-

-

-

0

26.00

-

7.R

2

0

2

-

-

-

0

88.50

-

7. ročník

9

1

8

0

0

-

1.800

57.89

-

8.A

5

1

3

1

-

-

1.700

92.80

55.0

8. ročník

5

1

3

1

0

-

1.700

92.80

55.00

9.A

6

0

6

-

-

-

2.188

88.00

1.00

9. ročník

6

0

6

0

0

-

2.188

88.00

1.00

C E L K E M

38

10

27

1

0

-

1.732

65.21

7.39

 

5.2. Výchovný poradce

5.2.1             Vzdělávání výchovného poradce:

-        účast na projektu Hamet, realizovaném v PPP Ústí nad Orlicí, financovaném z ESF OPVK, projekt je novým diagnostickým nástrojem pro kariérové poradenství žáků  s tělesným, intelektovým či jiným zdravotním postižením či znevýhodněním

5.2.2             Nejčastější výchovné problémy:

-        nezdravé klima ve třídě, rozhádané vztahy mezi spolužáky, náznaky projevu šikany

5.2.3             Vzdělávání žáků s IVP:

-        pro žáky jsou vytvářeny IVP za odborné konzultace s PPC a PPP Ústí nad Orlicí, vzdělávání probíhá v souladu s těmito vytvořenými IVP. Při tvorbě IVP a následném vzdělávání je důraz  kladen na praktickou přípravu žáků na život a na co největší samostatnost.

 

5.2.4             Systém kontaktů s žáky, rodiči, jejich efektivita a přínos:

-        konzultační hodiny pro žáky a rodiče (1 h dopoledne, 1 h odpoledne, po domluvě individuální konzultace)

-        individuální konzultace pro rodiče žáků 9. ročníku (listopad, průběžně – rozhodování o studiu na střední škole, spolupráce s třídním učitelem)

5.2.5             Dostupnost informací pro žáky:

-        informace na nástěnkách ve kmenových třídách

-        informace na tabuli u schránky důvěry

-        webové stránky školy

-        propagační a informační materiál v 9. ročníku

-        možnost zapůjčení materiálů domů

5.2.6             Úroveň profesního poradenství:

-        účast náborářů z učilišť v naší škole

-        exkurze žáků do učilišť

-        informační materiály v 9. ročníku (možnost výpůjčky domů rodičům)

-        možnost zapůjčení Multimediálního průvodce pro absolventy škol

-        spolupráce s Úřadem práce Králíky (informační materiály žákům)

5.2.7             Rozmisťovací řízení:

V letošním roce byli všichni žáci přijati na odborná učiliště, na která se hlásili.

-        SOU opravárenské Králíky (opravář zemědělských strojů): 3 žáci

-        SŠ sociální péče a služeb Zábřeh (opravářské práce): 1žák

-        OU a PŠ Žamberk ( Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - Pečovatelské práce  pro dívky i chlapce ): 2 žákyně

6.    vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Nesvadbová       Jak na pravopis (Ústí nad Orlicí)

                                   Jazykové hry v českém jazyce (Ústí nad Orlicí)

                                   Ekologická konference (Pardubice)

                                   Granty OPVK (Pardubice) – 2x

Mgr. Juránková          Výtvarné proměny odpadních materiálů – Sto inspirací (Pardubice)

                                   Plstění (Ústí nad Orlicí)

                                   HAMET  (Žamberk)

                                   HAMET (Ústí nad Orlicí)

Mgr. Švanda               HAMET  (Žamberk)

                                   HAMET (Ústí nad Orlicí)

Setkání preventistů sociálně-patologických jevů (Běleč) -2 dny

Bc. Šponarová                        Škola  v pohodě (Pardubice)

                                   Motivační náměty ve vlastivědě (Ústí nad Orlicí)

 

 

7.    Aktivity a prezentace školy

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých plánů a ročních dodatků.

Prevence sociálně patologických jevů – motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství, se spolky. Pravidelně se účastníme výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2006 škola získala a v roce 2008  obhájila titul „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“ na základě vynikajících výsledků v krajské soutěži Zelený ParDoubek. V červnu 2009 byl škole udělen mezinárodní titul Ekoškola. 

V roce 2009 se škola zařadila do pilotního mezinárodního projektu Ověřování standardů kvality komunitních škol. Jeho podstatou je otevření školy partnerům. Na prosincových společných setkáních zaměstnanců školy, rodičů žáků, zástupců školské rady, zřizovatele a partnerů školy byl sestaven akční plán. Jako prioritní standardy komunitní školy byly vybrány Zapojení rodičů, Partnerství, Sociální inkluze. K těmto standardům byly naplánovány konkrétní akce, které byly uspořádány do konce školního roku.

Zajišťujeme pro žáky lyžařský kurz, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, počítačový,  keramický, aranžování, šití, sportovní, hra na zobcovou flétnu, redakce, aerobic, pravidelně se scházek Ekotým. Od roku 2006 vydáváme časopis Školní bravíčko, na němž se podílejí všichni žáci školy.

Naše škola příležitostně spolupracuje se školou v Miedzylesie (Polsko).

7.2. Metodická sdružení

7.2.1             Pracovní vyučování

Celoškolní projekty:

Projekt EVVOEkoškola (prostředí školy, odpady, voda, energie)

Recyklohraní – spolupráce s mateřskými školami (zhotovení nových kontejnerů do mateřských školek  a pravidelné odnášení spotřebičů)

Oáza- celoroční péče o oázu - stálá péče po skupinách

Spolupráce partnery, se sponzory, městem:

Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar x úklid parčíku, dekorace do prodejen)

Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav

Karnevalový výbor - výroba malovaných dekorací (karnevalové masky, aranžování výlohy – hlavní ceny na králický karneval)

Drobní sponzoři – vánoční věnce, keramika

ČSOP Choceň – výstava ke Dni Země

Mateřské centrum EMMA – keramické dílny vedené našimi vyučujícími, Májový jarmark

ZUŠ Králíky – vánoční jarmark

Práce na pozemku:

průběžná péče o ukázkové záhony, zeleninové záhony, sad

trvalkový záhon - postupné doplňování trvalek získaných od hodných dárců a výsev a výsadba vypěstovaných trvalek

skleníky – pěstování salátu, rajčat, okurek

hnojení skleníků

úprava plochy před přírodní učebnou (netkaná textilie, kačírek)

Vzdělávání:

účast metodika Pv na odborném semináři v CCV Pardubice - Plstění

Výstavy:

Podzimní výstava v Městské knihovně v Králíkách

Vánoční výstava v Městské knihovně Králíky a účast na Vánočním jarmarku

Velikonoční výstava v Městské knihovně Králíky

Májový jarmark - prezentace žákovských prací

Akademie Ústí nad Orlicí

Městské muzeum Choceň – výstava žákovských prací ke Dni Země – Malujeme pro Zemi - zvláštní ocenění pro naši školu

Výtvarná činnost

výzdoba školy žákovskými výtvory

účast na výtvarných soutěžích:

·        Ahoj z prázdnin - krajská soutěž

·        Rozmanitost živé přírody - celostátní soutěž

·        Namaluj si svou zmrzlinu - celostátní soutěž

Školní akce:

řemeslné dílny v Ekologickém týdnu – staročeská kuchyně, inchové obrázky, plstěné šperky,  zednické práce,  malování na textil, keramické květináče, vosková batika

Hodnocení žáků:

Hodnocení probíhá formou sebehodnocení žáků v hodinách, ústním hodnocením učitele ve vyučovací hodině, na rodičovských schůzkách. Každé čtvrtletí každý žák je hodnocen písemným slovním hodnocením (jsou hodnoceny výstupy, klíčové kompetence). 

 

7.2.2             Matematika

Schůzky metodického sdružení probíhaly podle celoročního plánu činnosti.

 

Hlavním úkolem letošního školního roku bylo zpracování školního vzdělávacího programu pro ZŠ speciální, kontrola ŠVP pro LMP – obor matematika a rýsování, zpracování podpory matematické a finanční gramotnosti do grantu EU

 

V průběhu školního roku jsme věnovali pozornost:

-          přípravě tematických plánů, začlenění projektů

-          sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči)

-          slabě prospívajícím žáků, volbě způsobů nápravy a pomoci, forem vedení, vhodných postupů

-          přípravě kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsahu a náročnosti v jednotlivých třídách

-          stanovení kritérií pro klasifikaci žáků s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků

-          využívání výukových programů na PC k procvičování a prohlubování učiva matematiky

-          výměnu zkušeností, nápadů

 

DVPP  Škola hrou – účast L. Šponarová, předány informace a náměty do hodin matematiky

 

Zapsala: Šponarová Leona

 

 

7.2.3             Český jazyk

Schůzky metodického sdružení byly realizovány dle ročního plánu činnosti. Prioritou bylo zpracování  osnov ŠVP ZŠS, technické úpravy v ŠVP ZV LMP, vydávání časopisu Školní Bravíčko, projekt Pohádková Evropa, zpracování podpory čtenářské a jazykové gramotnosti do grantu EU.

dílčí činnosti:

-        tvorba a kontrola tematických plánů, využití mezipředmětových vztahů, úprava učebních osnov, přesuny učiva

-        sjednocení zadávání domácích úkolů

-        informace o problémových žácích, způsoby a formy vedení

-        konzultace o rozsahu a hodnocení kontrolních prací

-        klasifikace žáků, slovní hodnocení

-        metodická doporučení k vedení výuky

DVVP:

-        Nesvadbová (Jak na pravopis, Jazykové hry v hodinách čj)

projekty, soutěže:

-        měsíční návštěvy Městské knihovny Králíky, celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. Ročníku

-        školní časopis -  3 x zapojeni rodiče

-        slohové práce na témata vyhlášená Školním Bravíčkem

-        ankety – 2x do měsíce se žáci 4. – 9. ročníku v rámci slohové výchovy vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám (prevence sociálně patologických jevů, využití schránky důvěry)

kulturní vystoupení:

-        vánoční besídka, prezentace projektu Pohádková Evropa (prosinec)

-        Akademie Ústí nad Orlicí (leden)

Kulturní vystoupení pro naše žáky

-        divadelní představení pro 1. stupeňStřelnice

-        vánoční koncert ZUŠ – celá škola – Střelnice

-        Tančíme pro radost – ZUŠ

-        J. Uhlíř – Hodina zpěvu (celá škola)

 

7.3. Výroční zpráva ŠVP

V letošním roce byl vytvořen ŠVP ZŠS – 2. část (vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením), proběhla konzultace švp zas 1. části. Výuka dle ŠVP ZŠS začne od 1. 9. 2010 v 1. a 7. ročníku. Probíhalo ověřování ŠVP ZV – LMP ve 3. a 8. ročníku. ŠVP ZV LMP byl odeslán inspekci.

 

7.4. Družina

V letošním školním roce probíhala celoroční hra „Ať žijí duchové“, kde jsme procházeli každý měsíc určeným hradem a plnili různé úkoly.

V září se nám otevřel hrad KUNĚTICKÁ HORA, kde jsme dostali za úkol projít cestou s danými šiframi přímo k pokladu.

S historií hradu BOUZOV jsme se seznámili v měsíci říjnu. Tady na nás čekal turnaj ve střelbě z kuše.

V listopadu nám hrad KOST dal možnost vyřádit se v získání Titulu o nejlepšího šermíře, a ve Vystoupení šašků.

V prosinci na hradě ŠVIHOV bylo navázáno na pověst „Jak Půtu odnesl čert“, kde jsme se všichni proměnili v čerty a s vystoupením a tancem uspořádali Čertovskou besídku. Tento čertovský tanec jsme předvedli i na Akademii v Ústí nad Orlicí.

V lednu nás cesta zavála až na hrad LOKET, kde jsme se mohli výtvarně podílet na kresbě plánku hradu.

V únoru byl uspořádán „Hradní karneval“ na hradě TROSKY. Tady se každý ustrojil za postavy, které na hradě žili, takže jsme se proměnili v komorné, v rytíře, v šašky a jiné.

V březnu jsme si zahráli na hradě PERNŠTEJN pověst „O marnivé komorné“, která se váže k tomuto hradu.

V dubnu na hradě HELFŠTÝN proběhlo umělecké setkání kovářů „hefaiston“, kde se každý z nás mohl účastnit soutěže návrhů kovářských výrobků.

Na hrad KARLŠTEJN jsme se dostali v měsíci květnu, kde na nás čekaly úkoly od bílé paní.

Na poslední hrad RABÍ jsme doputovali v měsíci ČERVNU, kde proběhla závěrečná slavnost s vysvobozením princezny.

 Celoročně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem, formou her a soutěží probíhalo opakování učiva. Hlavně kluky učaroval stolní fotbal, který je umístěný na chodbě a v každou volnou chvíli je využíván. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně při různých soutěžích a hrách. Věnovali jsme se také ekologické výchově, kde bylo navázáno na celoroční školní projekty. Svými výrobky se podílíme na výzdobě školy a na výstavách. Pravidelně byla využívána také počítačová učebna, kde starší žáci přispívali články do časopisu, vyhledávali jsme zajímavosti na internetu a hráli jsme oblíbené hry.

Každému byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se zčásti na připravovaném programu, zažít radost a úspěch.

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů

Na 1. stupni jsme se ve školním roce 2009/10 opět soustavně věnovali podpoře a rozvoji zdravého životního stylu. Hlavní zaměření bylo na prevenci kouření, zdravou stravu a pohybovou aktivitu. Rozvíjeli jsme u žáků dovednost vyjadřovat se prostřednictvím komunikačního kruhu, schopnost spolupracovat a pomáhat si. Na 2. stupni jsme se cíleně věnovali problematice vztahů ve třídách, posilovali a stmelovali třídní kolektivy. Zaměřili jsme se také na rozvoj sociálních dovedností jako je spolupráce, komunikace a pomoc slabšímu, vyjadřování svého názoru.

Na začátku školního roku byly žákům nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času, od 4. ročníku se 1x za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činnosti v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Ve třídách proběhly interaktivní besedy s určenými tématy – na 1. stupni to byly v rámci řečové výchovy: zdravá výživa, nadváha, pohyb a zájmová aktivita, dopravní výchova, nekouření a alkohol, zneužívání dětí. Na 2. stupni to zase byly v hodinách čtení, občanské a pracovní výchovy: vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie a intolerance, konfliktní situace a patologie v rodině, zdravá výživa, návykové látky, poruchy příjmu potravy, gambling, sebepoznání, sebeovládání, problémové situace, střediska odborné pomoci, pohlavní dospívání, sexuální obtěžování a zneužívání dětí, stres, duševní a tělesná hygiena, kriminalita, vandalismus, delikvence, náboženské sekty. Do výuky byly zařazeny krátkodobé projekty – 1.stupeň: projekt Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Den v přírodě, Čarodějnice, Já, Evropa a svět, Keramika, Smyslové vnímání přírody, které připravili žáci 8. a 9. ročníku pro své mladší spolužáky. Na 2. stupni byly zařazeny projekty:  Den v přírodě, Čarodějnice, Já, Evropa a svět, Keramika a Smyslové vnímání přírody. Vzhledem k nepřízni počasí se neuskutečnil projektový den Olympiáda. Na závěr školního roku proběhl Den s hasiči (chování člověka za mimořádných událostí) - tato akce měla obrovský úspěch u všech žáků.    

Podařilo se zrealizovat několik školních turnajů v šipkách a stolním tenise jako odpolední program pro žáky druhého stupně.

V říjnu podala škola žádost do grantového řízení, které nově spravuje MŠMT namísto Pardubického kraje. Vzhledem ke špatné komunikaci na straně MŠMT jsme byli z grantového řízení vyřazeni pro formální nedostatky. Žádost budeme znovu podávat v příštím školním roce.

 Spolupracovali jsme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Státním zdravotním ústavem v Praze, Zdravotním ústavem v Pardubicích, s rodiči. V letošním školním roce jsme se též věnovali realizaci prováděcího plánu projektu Zdravá škola.

Veřejnost byla o provádění prevence sociálně-patologických jevů informována v místním tisku.

 

7.6. Environmentální výchova

Činnost probíhala dle  Dlouhodobého plánu EVVO a Ročního realizačního plánu EVVO, ročního plánu ŠD. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník, do celostátní soutěže Recyklohraní, do Ekoškoly.

Významná ocenění, úspěchy:

-       Grantové řízení Pardubického kraje –– 30000,- Kč projekt Ekologický týden (realizace bude 20. – 22. 9. 2010 v Sedmihorkách, spolupráce se Sdružením pro Heřmanice

-       Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) –ZŠp získala ocenění za prostorové práce žáků

Účast v projektech:

-       Ekoškola – schůzky ekotýmu cca jednou za 2 měsíce, ekotým byl na skupinovém školení v Hradci Králové s panem učitelem J. Švandou, v příštím roce budeme opět vytvářet plán činnosti na základě analýzy, opět budeme žádat o obnovení titulu 

-       BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

-       Recyklohraní – zapojení školy do celostátní soutěže, měsíční zpracování úkolů, sběr elektrospotřebičů a baterií – k dnešnímu dni máme 3794 body . V rámci soutěže jsme dvakrát uspěli v celostátním vyhodnocení – vytvoření mapy Odpady, vyrobení ideálního spotřebiče. V tomto roce jsme sebrali 100 kg drobného elektrozařízení a 25 kg baterií. Spolupracujeme s mateřskými školami (sběrové týdny na elektrospotřebiče, průběžný sběr baterií – za donesení dostane dítě keramické zvířátko). Chybí zpracovaní Eko abecedy, J. Švanda zašle do 30. 6.

Celoškolní akce:

-       prezentace školy na na školení žadatelů ŠUŽ v Hradci Králové, v Oucmanicích (Mgr. I. Nesvadbová)

-       Za zvířátky do lesa s myslivci

-       Den Země (úklid okolí školy)

-       Ekologický týden

-       Smyslové vnímání přírody

-       Sběr pomerančové kůry, bylin (spolupráce s Nákupnou léčivých rostlin v  Lukavici)

-       Krmení ptáčků v zimě

-       Třídění odpadů ve třídách

-       Výstavy žákovských prací

-       Keramické dílny pro rodiče

-       Krajská soutěž Zelený ParDoubek – odeslána pedagogická část, nutna účast v žákovské části (ŠD)

-       Zapojení tématu biopotraviny do výuky

-       Září – výlet do Muzea řemesel v Letohradě

DVVP

Nesvadbová I. - 8. konference EVVO – Pardubice

Švanda J. – Kritické myšlení v ekologické výchově (SEVER Hradec Králové)

Jednání se SEVERem o zapojení do projektu v příštím roce – vzdělávání celé sborovny (2dny SEVER Horní Maršov), 1 den v Králíkách na téma místní přírodní a kulturní dědictví.

 

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti ZŠp prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Školního bravíčka,  Zpravodaje ČSOP, Učitelských novin (projekt  Cestička do školy), časopisu Bedrník (článek o řemeslech), prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země), na www.rvp.cz .

 

7.7. Komunitní škola

Naše škola byla vybrána jako jedna z desíti v ČR, aby se zapojila do mezinárodního projektu Ověřování standardů kvality komunitních škol. V listopadu proběhlo dvoudenní školení koordinátorky, v prosinci se uskutečnila dvě komunitní setkání (zaměstnanci školy, rodiče, zástupce zřizovatele – člen školské rady, zástupce partnerů školy), kde byla škola hodnocena v uvedených standardech. Zároveň byl vytvořen realizační plán, ve kterém se naše škola zaměřila na 3 oblasti:

Spolupráce s rodiči – byla podána grantová žádost na OP VK, kde jedna z klíčových aktivit je zaměřena na rodiče – společné exkurze, sportovní utkání, rukodělné kurzy, besedy

Spolupráce s bývalými žáky – jednou za 14 dní probíhají tvořivé dílny, jsou zváni na akce školy. Byl sepsán grant na Pk – prázdninové dílny, nebyl podpořen.

Spolupráce s partnery – zbývá uzavřít smlouvy o spolupráci, vyvěsit loga partnerů na web, do časopisu.

V září proběhne celkové vyhodnocení pilotáže projektu.

 

7.8. Sportovní činnost

     V tomto školním roce žáci úspěšně reprezentovali naši školu v široké škále sportovních akcí pořádaných jak na okresní, tak i krajské úrovni. V týmových, ale i jednotlivých zápoleních téměř vždy stáli na „ bedně“ a svojí snahou přispěli k dobrému jménu školy.

     Jednotlivé umístění a místa konání jak pohárů, tak i turnajů :

 

2. místo - Vánoční futsalový pohár v Žamberku – 16.12.20009

3. místo – okresní turnaj ve florbale v Králíkách – 21.1.2010

2. místo – okresní  florbal mladších žáků v Ústí n.O. – 8.3.2010

3. místo – okresní florbal starších žákyň v Ústí n.O. – 10.3.2010

4. místo – okresní turnaj ve vybíjené v Žamberku –  8.4.2010

2. místo – krajský paraatletický pohár v Pardubicích – 10.6.2010 – celkové umístění z 9 zúčast.škol :

                  1. místo – skok daleký- Macek R.

                  1. místo – hod kriket. míčkem- Macek R.

                  2. místo – štafeta 4x6O m – Plosza M., Vyšohlídová A., Walter M., Macek R.

Den rekordů v Králíkách :

                  1. místo – hod kriket. míčkem – Knápek Zdeněk

                  1. místo – vrh koulí – Skotáková K.

                                                       

7.9. Grantová řízení, sponzoři

Škola se účastnila grantových řízení pořádanými krajem, MŠMT.

Podpořené projekty:

Ekologický týden (EVVO) – spolupráce se Společností pro Heřmanice, o. s. - z Pk 30. 000,- Kč

Nepodpořené projekty:

Ve zdravém těle zdravý duch

Prázdninové tvořivé dílny - Pk

Škola cíleně vyhledává sponzory pro finanční, materiální pomoc. Hlavním sponzorem školy jsou Pekárny Falta (20 000,- Kč). Za výzdobu prodejny a zhotovení dekorací na kralický karneval věnoval karnevalový výbor škole 500,- Kč a barvy. Mateřské centrum EMMA věnovalo škole 4000,- Kč.

V květnu byla odeslána žádost o grantový příspěvek z ESF - OP VK 1.2. na projekt Škola plná života. Žádost byla směřována na realizaci šesti klíčových aktivit (modernizace výuky, realizace terapeutické dílny, inovace minimálního preventivního programu, alternativní výuka v oblasti environmentální výchovy, komunitní spolupráce s rodiči). V červnu byla odeslána grantová žádost o příspěvek z ESF „Peníze školám“ (OP VK 1.4) na projekt Učíme se nově.

8.    Údaje o kontrolách

8.1. Česká školní inspekce

8.1.1             Předmět inspekce

-          Kontrola zařazování žáků

-          Kontrola žákovské dokumentace

8.1.2             Závěr

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky

8.2. Kontrola KrÚ Pk – hospodaření školy za rok 2009

 

 

V roce 2010 proběhla kontrola hospodaření KrÚ Pk za období 2009. Závěry z této kontroly jsou k nahlédnutí v protokolu č. 79/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Údaje o hospodaření školy

 

( za kalendářní rok 2009)

9.1. Úvod

 

Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

                Vytýčené úkoly v roce 2009 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 92,62 Kč.

                Finančním zdroje v roce 2009 :     4 389 964,- Kč

z toho

               

Zřizovatel:

provoz

699 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

MŠMT:

 

 

 

přímé

3 584 625,- Kč

 

prevence

20 000,- Kč

 

EVVO

86 339,- Kč

                                                              

Stav účtu k 31.12.2009

běžný účet: 451 324,38 Kč,             účet FKSP: 58 756,62       pokladna : 0,00

z toho účet DHIM : 149 177,93

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu

 

-        organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku

-        organizace nemá žádné stanovené odvody zřizovatelem

 

 

 

 

 

9.2.1             Rekapitulace:

 

počáteční stav

konečný srav

CELKEM Su 018 :

30000,00

0,00

30000,00

CELKEM Su 078 :

-30000,00

0,00

-30000,00

CELKEM TŘÍDA 0 :

0,00

0,00

0,00

Celkem nehmotný dlouhodobý majetek:

 

 

0,00

0,00

0,00

CELKEM Su 022 :

425097,30

0,00

425097,30

CELKEM Su 028 :

1298024,28

-79417,14

1218607,14

CELKEM Su 082 :

-286325,30

-74424,00

-360749,30

CELKEM Su 088 :

-1298024,28

79417,14

-1218607,14

CELKEM TŘÍDA 0 :

138772,00

-74424,00

64348,00

Celkem hmotný dlouhodobý majetek:

 

 

138772,00

-74424,00

64348,00

CELKEM STÁLÁ AKTIVA:

 

138772,00

-74424,00

64348,00

CELKEM Su 314 :

76760,00

-4240,00

72520,00

CELKEM Su 335 :

53739,00

-18460,00

35279,00

CELKEM Su 348 :

0,00

0,00

0,00

CELKEM Su 378 :

0,00

113,00

113,00

CELKEM TŘÍDA 3 :

130499,00

-22587,00

107912,00

Celkem krátkodobé pohledávky:

 

130499,00

-22587,00

107912,00

CELKEM Su 241 :

411453,61

39870,77

451324,38

CELKEM Su 261 :

0,00

0,00

0,00

CELKEM Su 262 :

0,00

0,00

0,00

CELKEM Su 263 :

262,50

-260,00

2,50

CELKEM TŘÍDA 2 :

411716,11

39610,77

451326,88

Celkem finanční majetek:

 

411716,11

39610,77

451326,88

CELKEM Su 243 :

31704,55

27052,07

58756,62

CELKEM TŘÍDA 2 :

31704,55

27052,07

58756,62

Celkem prostředky rozpočtového hospodaření:

 

 

 

 

31704,55

27052,07

58756,62

OBĚŽNÁ AKTIVA:

 

573919,66

44075,84

617995,50

CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:

 

573919,66

44075,84

617995,50

AKTIVA CELKEM:

 

712691,66

-30348,16

682343,50

PASIVA:

 

 

 

CELKEM Su 901 :

138772,00

-74424,00

64348,00

CELKEM TŘÍDA 9 :

138772,00

-74424,00

64348,00

Celkem majetkové fondy:

 

138772,00

-74424,00

64348,00

CELKEM Su 911 :

18979,00

5021,00

24000,00

CELKEM Su 912 :

87428,99

11258,96

98687,95

CELKEM Su 914 :

12516,00

-12516,00

0,00

CELKEM Su 916 :

74753,93

34424,00

109177,93

CELKEM TŘÍDA 9 :

193677,92

38187,96

231865,88

Celkem finanční fondy:

 

193677,92

38187,96

231865,88

CELKEM Su 931 :

12162,81

-12162,81

0,00

CELKEM TŘÍDA 9 :

12162,81

-12162,81

0,00

Celkem hospodářský výsledek běžného účetního období:

 

 

12162,81

-12162,81

0,00

CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:

 

 

344612,73

-48398,85

296213,88

CELKEM Su 321 :

2944,00

-2944,00

0,00

CELKEM Su 324 :

0,00

0,00

0,00

CELKEM Su 331 :

152355,00

25814,00

178169,00

CELKEM Su 336 :

93454,93

4438,07

97893,00

CELKEM Su 342 :

17325,00

-5650,00

11675,00

CELKEM Su 379 :

2000,00

-1000,00

1000,00

CELKEM TŘÍDA 3 :

268078,93

20658,07

288737,00

Celkem krátkodobé závazky:

 

268078,93

20658,07

288737,00

CIZÍ ZDROJE:

 

268078,93

20658,07

288737,00

CELKEM Su 389 :

100000,00

-2700,00

97300,00

CELKEM TŘÍDA 3 :

100000,00

-2700,00

97300,00

Celkem dohadné účty pasivní:

 

100000,00

-2700,00

97300,00

CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV:

 

 

100000,00

-2700,00

97300,00

CELKEM CIZÍ ZDROJE:

 

368078,93

17958,07

386037,00

PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku):

 

 

712691,66

-30440,78

682250,88

CELKEM ZA ORGANIZACI:

AKTIVA CELKEM:

 

712691,66

-30348,16

682343,50

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -):

 

 

0,00

92,62

92,62

PASIVA CELKEM:

 

712691,66

-30348,16

682343,50

 

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy

Organizace v roce 2009 vykázala kladný HV v celkové sumě 92,62 Kč. Tato částka byla převedena do fondu rezervního.

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje

1.       Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

2.       Mimorozpočtový zdroj škola nemá.

 

9.5. Péče o spravovaný majetek

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

 

9.5.1             Stav majetku po inventarizaci k  31.12.2009

 

HIM: 273 545,20                            NIM 30 000,-Kč

DHIM: 1 218 607,14 Kč                     DNIM: 156 069,69 Kč

DDHM: 1 271 370,43                     Učebnice: 92 459,76 Kč

Knihovna: 120 633,74 Kč                  FKSP: 11 849,- Kč                  

 

 

 

 

 

 

9.5.2             Dokladová inventura k 31.12.2009

Účet

Počáteční stav

Strana MD

Strana DAL

Konečný stav

01800 - Drobný nehmotný investiční majetek

30000.00

0.00

0.00

30000.00

02200 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

45000.00

0.00

0.00

45000.00

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje

380097.30

0.00

0.00

380097.30

02800 - Drobný hmotný investiční majetek

1298024.28

-79417.14

0.00

1218607.14

07800 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku

-30000.00

0.00

0.00

-30000.00

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí

-286325.30

0.00

74424.00

-360749.30

08800 - Oprávky k drobného hmotnému investičnímu majetku

-1298024.28

0.00

-79417.14

-1218607.14

24101 - Běžný účet KB

296612.58

4476943.98

4471410.11

302146.45

24150 - Účet DHIM

114841.03

34336.90

0.00

149177.93

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP

31704.55

69597.85

42545.78

58756.62

26100 - Pokladna

0.00

118319.00

118319.00

0.00

26200 - Peníze na cestě

0.00

23000.00

23000.00

0.00

26201 - Peníze na cestě z KB

0.00

86803.00

86803.00

0.00

26203 - Peníze na cestě - úrok FKSP

0.00

9.38

9.38

0.00

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP

0.00

1284.00

1284.00

0.00

26210 - Peníze na cestě - 2% FKSP

0.00

49844.00

49844.00

0.00

26300 - Ceniny

262.50

1100.00

1360.00

2.50

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN

61120.00

-5870.00

0.00

55250.00

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA

15640.00

1630.00

0.00

17270.00

32100 - Dodavatelé

-2944.00

512774.61

509830.61

0.00

32405 - Záloha grant EKO Maršov

0.00

21080.00

21080.00

0.00

32406 - Přijaté zálohy - žáci STAN

0.00

6300.00

6300.00

0.00

33100 - Zaměstnanci

-152355.00

2536054.00

2561868.00

-178169.00

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP

53739.00

0.00

18460.00