Výroční zpráva 2008/2009

 

 

 

 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy

Dne 18.8.2009

OBSAH

1.       Základní údaje. 4

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy. 4

1.2. Charakteristika školy. 5

1.3. Vybavení školy. 5

1.4. Charakteristika žáků. 5

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 6

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy. 7

2.       Přehled oborů vzdělání 8

3.       Přehled pracovníků školy. 9

3.1. Charakteristika pedagogického sboru. 9

4.       Přijímací řízení 10

4.1. Zápis do prvního ročníku. 10

4.2. Přestupy. 10

5.       Výsledky vzdělávání žáků. 10

5.1. Hodnocení dle ročníků. 10

5.2. Výchovný poradce. 10

6.       vzdělávání pedagogických pracovníků. 12

7.       Aktivity a prezentace školy. 13

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. 13

7.2. Metodická sdružení 13

7.3. Výroční zpráva ŠVP. 16

7.4. Družina. 16

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů. 16

7.6. Environmentální výchova. 17

7.7. Sportovní činnost. 18

7.8. Grantová řízení, sponzoři 19

8.       Údaje o kontrolách. 19

8.1. Česká školní inspekce. 19

9.       Údaje o hospodaření školy. 20

9.1. Úvod. 20

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. 20

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy. 21

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje. 21

9.5. Péče o spravovaný majetek. 22

9.6. Stav pohledávek a závazků. 26

9.7. Závěr. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Základní údaje

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy

Základní škola praktická Králíky,

Nábřežní 368, Králíky 56169

 

Motivační název školy:  ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

IČO: 61235105

Právní forma: příspěvková organizace

Tel.: 465 631 186

Mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz

www stránky: www.zspkraliky.cz

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/26, ze dne 27.10.2005

Zařazení do sítě škol: č.j. 32 596/98-21

Školská rada: č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005

Projekt, titul:  ZDRAVÁ  ŠKOLA,   EKOŠKOLA

 

Ředitel školy :                                                                                                  Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy :                                                                            Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce:                                                                                      Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka:                                                                                                 Věra Krsková

Metodická sdružení:      Matematika                                                      Bc. Leona Šponarová

                                               Český jazyk                                                       Mgr. Iva Nesvadbová

                                               Pracovní vyučování                                        Mgr. Jana Juránková     

 

Koordinátor EVVO:                                                                                       Mgr. Iva Nesvadbová

Koordinátor Prevence sociálně-patologických jevů        :              Mgr. Jiří Švanda              

Koordinátor ŠVP:                                                                                           Mgr. Iva Nesvadbová

1.2. Charakteristika školy

Základní škola praktická se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

V roce 2007 byla škola zařazena do sítě zdravých škol – nese titul Zdravá škola. V roce 2009 získala škola titul EKOŠKOLA

1.3. Vybavení školy

Budova má šest kmenových učeben, které se průběžně modernizují (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektory, …) a pět odborných pracoven. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny PC s připojením na internet.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, šicími stroji, kuchyňským nádobím, elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm, přírodní učebna. Naším záměrem je vybudovat zde dětské hřiště.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním, hrou.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

1.4. Charakteristika žáků

                Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

                Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka.

1.4.1             Počty žáků

 

       

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE

     

Třída

 

Chlapci

 

Děvčata

 

Celkem

       

2.A

     

2

     

0

     

2

 

Mgr. Juránková Jana

2.P

     

1

     

0

     

1

 

3.A

     

4

     

2

     

6

 

4.A

     

2

     

0

     

2

 

Bc. Šponarová Leona

5.A

     

3

     

3

     

6

 

6.A

     

2

     

3

     

5

 

Mgr. Švanda Jiří

6.R

     

1

     

1

     

2

 

Mgr. Juránková Jana

7.A

     

3

     

1

     

4

 

Mgr. Nesvadbová Iva

8.A

     

4

     

2

     

6

 

Mgr. Švanda Jiří

9.A

     

7

     

1

     

8

 

Mgr. Nesvadbová Iva

Celkem

   

29

     

13

     

42

           

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další akce a vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky).

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se sportovních her mládeže,  turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ostatní instituce).

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního časopisu (distribuce do Městské knihovny Králíky), letáků, prostřednictvím webových stránek školy.

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy

1.6.1             Charakteristika názvu „Škola plná života“

-          aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy

-          zapojení školy do veřejného života

-          otevřená škola všem

-          pohoda prostředí

-          zdravé učení

-          příprava žáků na zdravý a hodnotný život

-          zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy

-          bohatá nabídka programů, akcí

-          aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka

-          prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí

-          široká nabídka zájmové činnosti

-          demokratické společenství

-          vzdělávací středisko obce

-          zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání

1.6.2             Zaměřujeme se na:

-          individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností

-          smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení

-          změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)

-          zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)

-          využití maximální názornosti při učení žáků

-          získání základů komunikace v cizím jazyce

-          objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci

-          sebehodnocení žáků

1.6.3             Podporujeme:

-          pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti

-          přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání

-          motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů

-          zdravou výživu a zdravý životní styl

-          pohybovou a relaxační aktivitu

-          strategii otevřeného partnerství

-          žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)

-          využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

-          výuku na PC

-          celoživotní vzdělávání pedagogů

1.6.4             Rozvíjíme:

-          sociální a komunikační schopnosti žáka

-          samostatnost a odpovědnost žáka

-          vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí

-          příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci

-          pocit sounáležitosti žáků se školou

-          praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě

-          spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy

-          spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)

-          vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)

-          upevňování základních hygienických návyků

-          estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

1.6.5             Naší prioritou je:

-          podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola

-          vést žáky k ochraně svého zdraví

-          ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.

-          vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí

-          prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem

-          posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem

-          plnohodnotné zařazení žáka do společenského života

-          uplatnění žáka na trhu práce

-          podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků

-          naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu

-          podpora vědomí jejich práv a povinností

-          formování hodnotové orientace žáků

-          soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky

-          využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce

-          rozvíjení silných stránek školy

-          pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

2.    Přehled oborů vzdělání

2.1.1             zvláštní škola                                                č.j.: 22 980/97-22

2.1.2             pomocná škola                                             č.j.: 24 033/97-22

2.1.3             rehabilitační program pomocné školy      č.j.:15 988/2003-2412

2.1.4             ŠVP ZV-LMP „Škola plná života“                č.j.: 275/2007

 

3.    Přehled pracovníků školy

3.1. Charakteristika pedagogického sboru

                Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Ve škole je rovněž pověřen koordinátor ŠVP. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

                Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným potřebám.

                Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky celoživotního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Někteří pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, někteří pedagogové prošli kurzy kritického myšlení, anglického jazyka.

                Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

                Ve školním roce 2008 – 2009 pokračuje jeden pracovník v magisterském studiu speciální pedagogiky (ukončení studia v roce 2009), jeden pedagogický pracovník si doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika (čtyřsemestrové studium, ukončení v roce 2010). Koordinátor EVVO a ŠVP ukončil specializační studium.

 

 

 

 

4.    Přijímací řízení

4.1. Zápis do prvního ročníku

K zápisu do prvního ročníku se dostavil 1 žák, který byl rozhodnutím ředitele školy přijat do 1. ročníku šk.r. 2009/2010. Na doporučení PPP mu byla odložena školní docházka o jeden rok.

4.2. Přestupy

V průběhu školního roku 2008/2009 na naši školu přestoupil ve 2. pol.1 žák, 1 žákyně byla umístněna do internátní školy.

5.    Výsledky vzdělávání žáků

5.1. Hodnocení dle ročníků

Stav k 30.6.2009

ročník

počet

hodn. prospěchu

snížená

průměrný

Průměrná absence

 

žáků

V

P

5

N

známka (Ch)

prospěch

omluv

neomluv

2. A

2

1

1

0

0

0

1,142

80,00

0

 

3. A

6

4

2

0

0

0

1,195

63,50

0

 

4. A

2

0

2

0

0

0

1,937

53,50

0

 

5. A

5

3

2

0

0

0

1,511

74,00

0

 

6. A

5

0

5

0

0

0

1,933

36.60

0

 

7. A

4

0

4

0

0

0

2,142

146,25

0

 

8. A

6

0

6

0

0

0

2,120

70,16

0

 

9. A

8

4

4

0

0

0

1,766

64,00

0

 

2. P

1

0

1

0

0

0

SH

161,00

0

 

6. R

2

0

2

0

0

0

SH

83,00

0

 

Celkem

41

12

29

0

0

0

1,811

73,80

0

 

 

5.2. Výchovný poradce

5.2.1             Vzdělávání výchovného poradce:

-        účast na pravidelných setkání výchovných poradců pořádaných PPP ÚO a PK

-        účast na odborných seminářích -  Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Normální je nekouřit

5.2.2             Nejčastější výchovné problémy:

-        hádky a napadání ve třídním kolektivu, slovní přestřelky mezi žáky - koučování.

5.2.3             Vzdělávání žáků s IVP:

-        vzdělávání žáků s IVP probíhá v souladu s IVP, které jsou tvořeny ve spolupráci s PPP a PPC Ústí nad Orlicí, důraz je kladen na praktickou přípravu žáků na život a na co největší samostatnost.

5.2.4             Systém kontaktů s žáky, rodiči, jejich efektivita a přínos:

-        konzultační hodiny pro žáky a rodiče (1 h dopoledne, 1 h odpoledne, po domluvě individuální konzultace)

-        individuální konzultace pro rodiče žáků 9. ročníku (listopad, průběžně – rozhodování o studiu na střední škole, spolupráce s třídním učitelem)

5.2.5             Dostupnost informací pro žáky:

-        informace na nástěnkách ve kmenových třídách

-        informace na tabuli u schránky důvěry

-        webové stránky školy

-        propagační a informační materiál v 9. ročníku

-        možnost zapůjčení materiálů domů

5.2.6             Úroveň profesního poradenství:

-        účast náborářů z učilišť v naší škole

-        exkurze žáků do učilišť

-        informační materiály v 9. ročníku (možnost výpůjčky domů rodičům)

-        možnost zapůjčení Multimediálního průvodce pro absolventy škol

-        spolupráce s Úřadem práce Králíky (informační materiály žákům)

5.2.7             Rozmisťovací řízení:

V letošním roce byli všichni žáci přijati na odborná učiliště, na která se hlásili.

-        SOU opravárenské Králíky (opravář zemědělských strojů): 2 žáci

-        SOŠ a SOU Lanškroun (knihař): 1 žák

-        SŠ sociální péče a služeb Zábřeh (zahradník): 1žák

-        SŠ sociální péče a služeb Zábřeh (kuchař – číšník pro pohostinství): 1 žákyně

-        OU a PŠ Žamberk (zámečnické práce ve stavebnictví): 1 žák

-        OU a PŠ Žamberk (kuchařské práce): 1 žák

-        SOU potravinářské, Jeseník (kuchař – číšník pro pohostinství): 1 žák

 

 

 

 

 

6.    vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Iva Nesvadbová

-           Krajská konference EVVO

-          Jak na pravopis

 

Bc. Leona Šponarová    

-          Hrajeme si v matematice

 

Mgr. Martina Lenhartová  (MD)

-          Setkání metodiků prevence

 

Mgr. Jiří Švanda              

-          Skupinové vyučování krok za krokem

-          Setkání metodiků prevence

-          Angličtina pro školáky

-          studium speciální pedagogiky

 

Mgr. Jana Juránková     

-          Výuka prvouky nově

-          Výchovní poradci Běleč

-          Hry pro zvládání agresivity a neklidu

-          Děti, skládanky a představivost

-          Úvodní seminář programu EKOŠKOLA

                                              

Věra Krsková    

-          Školní družina a ŠVP

-          Výchova k udržitelnému způsobu života

-          Metod\ a formy dramatické výchovy

-          Speciální pedagogika pro vychovatele

 

Mgr. Zdeněk Nesvadba

-          Strategický plán rozvoje školy

-          Strategie rozvoje školy

 

 

 

7.    Aktivity a prezentace školy

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých plánů a ročních dodatků.

Prevence sociálně patologických jevů – motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství, se spolky. Pravidelně se účastníme výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2006 škola získala a v roce 2008  obhájila titul „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“ na základě vynikajících výsledků v krajské soutěži Zelený ParDoubek. V červnu 2009 byl škole udělen mezinárodní titul Ekoškola. 

Zajišťujeme pro žáky lyžařský kurz, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, počítačový,  keramický, aranžování, šití, sportovní, hra na zobcovou flétnu, redakce, aerobic. Od roku 2006 vydáváme časopis Školní bravíčko, na němž se podílejí všichni žáci školy.

Naše škola příležitostně spolupracuje se školou v Miedzylesie (Polsko). Naším záměrem je navázat spolupráci s jinými školami v zahraničí a využít finančních prostředků EU .

V září jsme se účastnili příhraničního setkání Králíky - Miedzylesie, kde se žáci prezentovali svými výrobky, kulturním vystoupením.

7.2. Metodická sdružení

7.2.1             Pracovní vyučování

Celoškolní projekty:

Projekt EVVO – Ekoškola (prostředí školy, odpady)

·         Prostředí školy: zhotovení keramických rukou žáků, popisek tříd, učeben, vymalování šaten, herní prvky na zahradě – nášlapný chodník, údržba přírodní učebny (nátěr)

Recyklohraní – spolupráce s mateřskými školami (zhotovení keramických zvířátek pro děti, které přinesou vysloužilé elektrospotřebiče a baterie).

Oáza- celoroční péče o oázu - osázení nových rostlin, stálá péče po skupinách

Spolupráce partnery, se sponzory, městem:

Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar x úklid parčíku, dekorace do prodejen)

Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav

Karnevalový výbor - výroba malovaných obrazů (velké formáty – postavy z pohádek, aranžování výlohy – hlavní ceny na králický karneval

Město Králíky – česko – polské setkání Králíky Miedzylesie – prezentace podzimních žákovských prací v Miezdylesiu, keramické plakety pro setkání starostů

Drobní sponzoři – vánoční věnce, keramika

ČSOP Choceň – výstava ke Dni Země

Keramické kurzy pro rodiče - Velikonoce

Klub maminek – keramické dílny vedené našimi vyučujícími

ZUŠ Králíky – vánoční jarmark

Práce na pozemku:

průběžná péče o ukázkové záhony, zeleninové záhony, sad

osázení trvalkového záhonu - postupné vysazování trvalek získaných od hodných dárců a výsev a výsadba vypěstovaných trvalek

skleníky – pěstování salátu, rajčat, okurek

hnojení pozemku a skleníků kravským hnojem

úprava plochy před přírodní učebnou (netkaná textilie, kačírek)

Výstavy:

Podzimní výstava v Městské knihovně v Králíkách a prezentace žákovských prací při česko-polském setkání v Miedzylesiu

Vánoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při vánoční besídce

Velikonoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při Dni otevřených dveří

Akademie Ústí nad Orlicí

Městské muzeum Choceň – výstava žákovských prací ke Dni Země – Malujeme pro Zemi

Výtvarná činnost

Letem světem - krajská soutěž.

Trutnovský drak - celostátní soutěž (Lukáš Postl 3. r. - 9. místo)

Kniha a já - celostátní soutěž.

Animal fest Pardubice - komiksový příběh o ochraně zvířat

výstava v Choceňském muzeu - ohodnocení  výtvarných prací: prostorové práce 1. místo - práce všech žáků

výzdoba školy žákovskými výtvory

Školní akce:

Výroba kulis na vánoční besídku, na prezentaci projektu Cestička do školy

řemeslné dílny v Ekologickém týdnu – staročeská kuchyně, vrbové píšťalky, dřevěné věšáčky, ubrousková technika, čajové prostírání, obrázky a šperky z přírodnin, vosková batika

Hodnocení žáků:

Hodnocení probíhá formou sebehodnocení žáků v hodinách, ústním hodnocením učitele ve vyučovací hodině, na rodičovských schůzkách. Každé čtvrtletí každý žák je hodnocen písemným slovním hodnocením (jsou hodnoceny výstupy, klíčové kompetence).  

 

 

7.2.2             Matematika

Schůzky metodického sdružení probíhaly podle celoročního plánu činnosti.

Hlavním úkolem letošního školního roku bylo zpracování školního vzdělávacího programu pro ZŠ speciální – obor matematika a kontrola ŠVP pro LMP – obor matematika a rýsování.

 

V průběhu školního roku jsme věnovali pozornost:

-          přípravě tematických plánů, začlenění projektů

-          sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči)

-          slabě prospívajícím žáků, volbě způsobů nápravy a pomoci, forem vedení, vhodných postupů

-          přípravě kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsahu a náročnosti v jednotlivých třídách

-          stanovení kritérií pro klasifikaci žáků s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků

-          využívání výukových programů na PC k procvičování a prohlubování učiva matematiky

 

L. Šponarová se účastnila DVPP v Ústí nad Orlicí – Hrajeme si v matematice pro 1. stupeň

Byly zakoupeny nové učební pomůcky.

 

7.2.3             Český jazyk

Schůzky metodického sdružení byly realizovány dle ročního plánu činnosti. Prioritou bylo zpracování  osnov ŠVP ZŠS, technické úpravy v ŠVP ZV LMP, vydávání časopisu Školní Bravíčko, projekt Cestička do školy (pověst, čtení pověstí Králicka)

dílčí činnosti:

-        tvorba a kontrola tematických plánů, využití mezipředmětových vztahů,  přesuny učiva

-        sjednocení zadávání domácích úkolů

-        informace o problémových žácích, způsoby a formy vedení

-        konzultace o rozsahu a hodnocení kontrolních prací

-        klasifikace žáků, slovní hodnocení

-        metodická doporučení k vedení výuky

DVVP:

-        Nebylo vhodné školení

projekty, soutěže:

-        měsíční návštěvy Městské knihovny Králíky, celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku

-        slohové práce na témata vyhlášená Školním Bravíčkem

-        Dětský čin roku (6. – 9. roč., odeslání do celostátní soutěže)

-        slohové práce v rámci projektu Recyklohraní (Kam s ním?, Šrotonátor)

-        ankety – 2x do měsíce se žáci 4. – 9. ročníku v rámci slohové výchovy vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám (prevence sociálně patologických jevů, využití schránky důvěry)

kulturní vystoupení:

-        vánoční besídka (prosinec)

-        Akademie Ústí nad Orlicí (leden)

-        Prezentace projektu Cestička do školy

Kulturní vystoupení pro naše žáky

-        divadelní představení pro 1. stupeň – Střelnice

-        vánoční koncert ZUŠ – celá škola – Střelnice

 

7.3. Výroční zpráva ŠVP

V letošním roce byl vytvořen ŠVP ZŠS – 1. část (vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením), proběhly technické, grafické úpravy v ŠVP ZV LMP na základě našich nových zkušeností z vytváření nového vzdělávacího programu. Škola využila příležitost a zažádala o bezplatnou konzultaci ke svému ŠVP ZV LMP, která proběhla v listopadu 2008 (lektorky Mgr. Gisela Kostelecká a Mgr. Iva Hertlová). V příštím roce nás čeká vytvoření osnov pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

 

7.4. Družina

V letošním školním roce probíhala celoroční hra MOŘEPLAVCI. Každý měsíc jsme vyplouvali na různé ostrovy, kde jsme plnili zadané úkoly. Úkoly se týkaly manuální zručnosti, plnění kvízů, tělesné zdatnosti atd.

V průběhu každého měsíce probíhal projekt „Pejsek je náš kamarád“, kde jsme se seznámili, jak se starat o pejska, poznávali jsme i rasy psů. Při činnosti jsme využívali materiály AOVZ Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.

V měsíci prosinci byla ČERTOVSKÁ BESÍDKA, kde se společně tancovalo a soutěžilo. V únoru proběhl RYTÍŘSKÝ KARNEVAL, kde se soutěžilo v rytířském stylu.  V březnu na nás čekala akce KULIČKIÁDA, kde se soutěžilo v různých disciplínách. V měsíci dubnu na školním pozemku proběhla celoškolní akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Ve školní družině jsme přespávali na konci školního roku, kde byl připraven odpolední a večerní program.

Celoročně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem, formou her a soutěží probíhalo opakování učiva. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně při různých soutěžích a hrách. Věnovali jsme se také ekologické výchově, kde bylo navázáno na celoroční školní projekty. Zapojili jsme se do soutěže RECYKLOHRANÍ – vyrobili jsme sběrný box na baterie, který byl ohodnocen mezi 10 nejlepšími z celé ČR, a housenku Recykláček, která byla rovněž ohodnocena jako nejlepší a prezentovala naši školu na celostátní konferenci o odpadech v Hradci Králové. Svými výrobky se podílíme na výzdobě školy a na výstavách. Pravidelně byla využívána také počítačová učebna, vyhledávali jsme zajímavosti na internetu a hráli jsme oblíbené hry. Přispívali jsme rovněž do časopisu Školní bravíčko.

Každému byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se zčásti na připravovaném programu, zažít radost a úspěch.

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů

Na 1. stupni jsme se ve školním roce 2008/09 opět soustavně věnovali podpoře a rozvoji zdravého životního stylu. Hlavní zaměření bylo na prevenci kouření, zdravou stravu a pohybovou aktivitu. Rozvíjeli jsme u žáků dovednost vyjadřovat se prostřednictvím komunikačního kruhu, schopnost spolupracovat a pomáhat si. Na 2. stupni jsme se cíleně věnovali problematice vztahů ve třídách, posilovali a stmelovali třídní kolektivy. Zaměřili jsme se také na rozvoj sociálních dovedností jako je spolupráce, komunikace a pomoc slabšímu, vyjadřování svého názoru.

Na začátku školního roku byly žákům nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času, od 4. ročníku se 1x za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činnosti v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Ve třídách proběhly interaktivní besedy s určenými tématy – na 1. stupni to byly v rámci řečové výchovy: zdravá výživa, nadváha, pohyb a zájmová aktivita, dopravní výchova, nekouření a alkohol, zneužívání dětí. Na 2. stupni to zase byly v hodinách čtení, občanské a pracovní výchovy: vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie a intolerance, konfliktní situace a patologie v rodině, zdravá výživa, návykové látky, gambling, sebepoznání, stres, duševní a tělesná hygiena, kriminalita, vandalismus, delikvence, náboženské sekty, kyberšikana. Do výuky byly zařazeny krátkodobé projekty – 1.stupeň: projekt Normální je nekouřit (5 hodin - řečová výchova), Zdravé zuby (2 hodiny – řečová výchova), Olympiáda (1 den), Den v přírodě, Barevný týden a Smyslové vnímání přírody, které připravili žáci 8. a 9. ročníku pro své mladší spolužáky. Na 2. stupni byly zařazeny projekty:  Olympiáda (1 den), Den v přírodě, Barevný týden a Smyslové vnímání přírody.

V únoru škola požádala o grant u Pardubického kraje odbor MŠMT na 2. část dlouhodobého projektu „Ve zdravém těle zdravý duch!“ a byla nám schválena částka 20.000,- Kč. Vzhledem k pozdnímu vyhlášení výsledků se nám zatím podařilo zrealizovat pobytovou část dlouhodobého projektu. Žáci se zúčastnili zátěžového programu Agentury STAN ve středisku RELAXA  ve Žďárském potoku, kde si vyzkoušeli týmové i individuální dovednosti při aktivitách na nízkých i vysokých lanech, lukostřelbě, paintballu, horolezecké stěně i při večerném programu. Objevili tak, co vše je možné ještě dělat namísto pasivního odpočinku u PC či TV. V září příštího roku budeme realizovat ještě další část projektu.

 Spolupracovali jsme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Státním zdravotním ústavem v Praze, Zdravotním ústavem v Pardubicích, s rodiči. V letošním školním roce jsme se též věnovali realizaci prováděcího plánu projektu Zdravá škola, který se nám podařilo splnit téměř na 90%.

Veřejnost byla o provádění prevence sociálně-patologických jevů informována v místním tisku (Nové Králicko, Králický zpravodaj).

7.6. Environmentální výchova

Činnost probíhala dle  Dlouhodobého plánu EVVO a Ročního realizačního plánu EVVO, ročního plánu ŠD, plánu Ekoškoly. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník.

Významná ocenění, úspěchy:

-       Grantové řízení MŠMT –– 86339,- Kč projekt Putování proti proudu času (projekt Cestička do školy - kalendář, týdenní výukový pobyt v SEV SEVER Horní Maršov

-       Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 15000,- Kč

-       Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) –ZŠp získala ocenění za prostorové práce žáků

-       Říjen 2008 – obhájení titulu Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně, v krajské soutěži Zelený ParDoubek – 1. místo v kategorii Speciální školy, absolutní vítězství ze všech zúčastněných škol

-       Červen 2009 – získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA

Účast v projektech:

-       Ekoškola – založení ekotýmu, zpracování analýzy, plánu činnosti a jeho plnění (mj. vymalování šaten žáky, zhotovení orientačních tabulí, popisek tříd – keramických rukou, péče o okolí školy, realizace úsporných energetických opatření – osvětlení šaten, WC, výměna splachovadel, baterií…), začlenění EV do výuky, schůzky ekotýmu cca 2x do měsíce (někdy i více), informování o činnosti ve Školním bravíčku

-       celoškolní projekt Cestička do školy – práce v týmech pod vedením vyučujících, pátrání v muzeu po historii budov, slavnostní prezentace, vydání kalendáře s výstupy projektu

-       BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

-       Recyklohraní – zapojení školy do celostátní soutěže, měsíční zpracování úkolů, sběr elektrospotřebičů a baterií – celkem jsme nasbírali 3463 body, k dnešnímu dni máme 769 bodů (2694 body jsme uplatnili na nákup školních stopek a fotoaparátu). V rámci soutěže jsme dvakrát uspěli v celostátním vyhodnocení – vyrobení sběrné nádoby na baterie, vyrobení nádoby na tříděný odpad – Recyklonožka (ta byla vystavena na celostátní konferenci na téma Odpady v Hradci Králové) – obě nádoby vyrobily děti navštěvující školní družinu.

Celoškolní akce:

-       Sovy do škol (paní Malátková, pozvání dětí z MŠ)

-       prezentace školy na na školení žadatelů ŠUŽ v Hradci Králové (Mgr. I. Nesvadbová)

-       Za zvířátky do lesa (s myslivci)

-       Den Země (úklid okolí školy)

-       Ekologický týden (výukový program INEX Kostelecké Horky (Cecílie z Afriky, Mobily), návštěva Transformu Lázně Bohdaneč)

-       Smyslové vnímání přírody

-       Sběr pomerančové kůry, bylin (spolupráce s Nákupnou léčivých rostlin v  Lukavici)

-       Krmení ptáčků v zimě

-       Třídění odpadů ve třídách

-       Výstavy žákovských prací

-       Keramické dílny pro rodiče

-       Instalace informačních tabulí o třídění odpadů, založení hřbitova odpadků

 

 

DVVP

Nesvadbová I. - 8. konference EVVO – Pardubice

Juránková J. – Ekoškola Praha

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti ZŠp prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Školního bravíčka, Orlického deníku, Mladé fronty,  Zpravodaje ČSOP, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země).

 

7.7. Sportovní činnost

I v letošním školním roce jsme věnovali maximální pozornost sportu. Celoročně probíhal sportovní kroužek, kterého se pravidelně účastnilo 9 žáků. Sportovní činnost jsme zahájili „Olympiádou“ (projekt ŠVP) na Sportovním areálu v Králíkách.

Školní rok 2008/2009 byl také velice bohatý na sportovní úspěchy. Prvním úspěchem bylo druhé místo v okresním turnaji ve florbalu starších žáků, které pořádala naše škola.

V prosinci se žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené v Žamberku, kde se umístili na pátém místě.

V Žamberku se též pořádal turnaj ve futsale, kde se naše družstvo umístilo na třetím místě.

Na počátku měsíce května se konalo okresní kolo SHM v Ústí nad Orlicí, kde se Anetě Vyšohlídové podařilo vybojovat postup do kola krajského a následně i do národního kola, které se konalo v Chebu.

V Ústí nad Orlicí se umístili naši žáci na třetím místě v turnaji v malé kopané mladších žáků.

Na začátku měsíce června se naši žáci zúčastnili „Dne rekordů“, kde se výborně umístil Vratislav Hoško, který ve své kategorii obsadil třikrát první a jednou druhé místo.

V červnu se družstvo starších žáků zúčastnilo turnaje v malé kopané v České Třebové, kde obsadilo skvělé druhé místo.

               

7.8. Grantová řízení, sponzoři

Škola se účastnila grantových řízení pořádanými krajem, MŠMT.

Podpořené projekty:

Putování proti proudu času– MŠMT –  86 339,- Kč

Ve zdravém těle zdravý duch 2. část (prevence sociálně-patologických jevů) - 20. 000,-Kč

Ekologický týden (EVVO) – spolupráce s ČSOP - z Pk 15. 000,- Kč

Nepodpořené projekty:

Výstavy žákovských prací – Pk

Modernizace odborných učeben na pracovní vyučování - Pk

Škola cíleně vyhledává sponzory pro finanční, materiální pomoc. Hlavním sponzorem školy jsou Pekárny Falta (10 000,- Kč). Za výzdobu prodejny a zhotovení dekorací na kralický karneval věnoval karnevalový výbor škole 5000,- Kč a barvy. Za vítězství v krajské soutěži Zelený ParDoubek jsme získali certifikát na 4500,- Kč, který jsme využili v rámci projektu Putování proti proudu času (vlastní spoluúčast). Pan Běhounek věnoval škole vánoční a velikonoční krabici se stuhami, které jsme využili v rámci aranžování na výstavy. Nadace nadaných nám schválila finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na Mezinárodní festival handicapovaných dětí v Poznani. Vzhledem k tomu, že byla akce honorární konzulkou paní Renatou Mataczynskou odvolána kvůli hospodářské krizi, tento finanční příspěvek jsme nevyužili.

8.    Údaje o kontrolách

8.1. Česká školní inspekce

8.1.1             Předmět inspekce

-          Zjišťování BOZP při vzdělávání

-          Kontrola vedení evidence úrazů

-          Kontrola předávání agregovaných údajů z dokumentace škol a školských zařízení, týkajících se úrazů dětí a žáků v daném rozsahu

-          Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za úrazy žáků

-          Finanční prostředky ze SR na realizaci rozvojových programů

8.1.2             Závěr

V kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky

9.    Údaje o hospodaření školy

 

( za kalendářní rok 2008)

9.1. Úvod

 

Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

                Vytýčené úkoly v roce 2008 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 12 162,81 Kč.

                Finančním zdroje v roce 2008 :     4 473 350,- Kč

z toho

               

Zřizovatel:

provoz

774 000,- Kč

 

granty

50 000,- Kč

 

 

 

MŠMT:

 

 

 

přímé

3 575 000,- Kč

 

prevence

15 000,- Kč

 

EVVO

59 350,- Kč

                                                              

Stav účtu k 31.12.2006

běžný účet: 411 453,61 Kč,             účet FKSP: 31 704,55       pokladna : 0,00

z toho účet DHIM : 114 841,03

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu

 

-        organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku

-        organizace nemá žádné stanovené odvody zřizovatelem

Rekapitulace

VÝNOSY

 

CELKEM ZA  Su : 644

120,45

CELKEM ZA  Su : 648

9103,00

CELKEM ZA  Su : 691

5151189,00

VÝNOSY CELKEM

5160412,45

NÁKLADY

 

CELKEM ZA  Su : 501

476942,97

CELKEM ZA  Su : 502

225923,70

CELKEM ZA  Su : 511

13494,50

CELKEM ZA  Su : 512

16746,00

CELKEM ZA  Su : 518

417723,70

CELKEM ZA  Su : 521

2878767,00

CELKEM ZA  Su : 524

998807,00

CELKEM ZA  Su : 527

57096,00

CELKEM ZA  Su : 549

20973,00

CELKEM ZA  Su : 551

28500,00

NÁKLADY CELKEM

5134973,87

 

NÁKLADY

5134973,87

VÝNOSY

5160412,45

CELKEM ZA ORGANIZACI:

NÁKLADY

5134973,87

VÝNOSY

5160412,45

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

25438,58

 

 

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy

Organizace v roce 2008 vykázala kladný HV v celkové sumě 12 162,81 Kč. Tato částka byla převedena do fondu rezervního.

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje

1.       Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

2.       Mimorozpočtový zdroj škola nemá.

 

9.5. Péče o spravovaný majetek

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

 

9.5.1             Stav majetku po inventarizaci k  31.12.2008

Stav k 1.2006

úbytek

přírůstek

Konečný stav

Škola - HIM

197355,2

0

0

197355,2

ŠKOLA CELKEM:

Škola - DDHM

638173,64

0

283037,74

921211,38

HIM

Škola - operativní

426658,39

2486

91588,5

515760,89

197355,2

Škola - software

104132,99

0

23433,5

127566,49

DDHM

Škola - Soft. NIM

30000

0

0

30000

921211,38

Škola - učební pom.

622987,55

11047,85

40705,5

652645,2

OE

Škola - FKSP

16318

0

0

16318

1295972,58

CELKEM

2035625,77

13533,85

438765,2

2460857

NIM

 

 

 

 

 

30000

Škola - učebnice

102274,95

14787,5

6308

93795,45

FKSP

Škola - knihovna

110532,66

1887,77

11403

120047,89

16318

 

 

OE přírůstek

155727,5

CELKEM

2658382,5

HIM MÚ Králíky

53227

0

0

53227

INVENTÁRNÍ  ROZDÍL

DHIM MÚ Králíky

196390

12710

0

183680

0

9.5.2             Dokladová inventura k 31.12.2008

Přehled stavu účtů k období 12.08

Účet

Počáteční stav

Strana MD

Strana DAL

Konečný stav

01800 - Drobný nehmotný investiční majetek

30000.00

0.00

0.00

30000.00

02200 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

45000.00

0.00

0.00

45000.00

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje

339649.20

40448.10

0.00

380097.30

02800 - Drobný hmotný investiční majetek

1202928.28

106889.00

11793.00

1298024.28

04200 - Pořízení hmotných investic

0.00

40448.10

40448.10

0.00

07800 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku

-30000.00

0.00

0.00

-30000.00

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí

-218352.20

0.00

67973.10

-286325.30

08800 - Oprávky k drobného hmotnému investičnímu majetku

-1202928.28

11793.00

106889.00

-1298024.28

24101 - Běžný účet KB

365557.12

4512096.87

4581041.41

296612.58

24150 - Účet DHIM

47228.93

67612.10

0.00

114841.03

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP

59589.02

75510.56

103395.03

31704.55

26100 - Pokladna

0.30

83264.50

83264.80

0.00

26200 - Peníze na cestě

0.00

8000.00

8000.00

0.00

26201 - Peníze na cestě z KB

0.00

53138.00

53138.00

0.00

26203 - Peníze na cestě - úrok FKSP

-9.14

20.17

11.03

0.00

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP

0.00

1276.00

1276.00

0.00

26210 - Peníze na cestě - 2% FKSP

0.00

51224.00

51224.00

0.00

26300 - Ceniny

374.50

1777.00

1889.00

262.50

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN

50200.00

10920.00

0.00

61120.00

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA

14560.00

1080.00

0.00

15640.00

32100 - Dodavatelé

0.00

583342.31

586286.31

-2944.00

33100 - Zaměstnanci

-169548.00

2598193.00

2581000.00

-152355.00

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP

21460.00

52279.00

20000.00

53739.00

33600 - Zúčtování s instit. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

-1035934.00

24559.00

345990.00

-1357365.00

33601 - Zúčtování s OSSZ UO

-70493.00

873506.00

869789.93

-66776.93

33602 - Zúčtování s zdrav. pojišťovnami

1007942.00

322745.00

0.00

1330687.00

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu

-25408.00

272792.00

264709.00

-17325.00

34800 - Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp.org.m.samosp.

0.00

824000.00

824000.00

0.00

34801 - Nároky na dotace a ost.zúčt. ze státního rozpočtu

0.00

3649350.00

3649350.00

0.00

37801 - Jiné pohledávky - položky FKSP

0.00

259.14

259.14

0.00

37807 - Jiné pohledávky - RAFTY

0.00

6692.00

6692.00

0.00

37900 - Jiné závazky

-2000.00

20000.00

20000.00

-2000.00

37901 - Jiné závazky - úrok FKSP

105.00

1043.56

1148.56

0.00

38900 - Dohadné účty pasivní

-82000.00

0.00

18000.00

-100000.00

50100 - Spotřeba materiálu

0.00

7146.00

0.00

7146.00

50106 - Sm - učebnice

0.00

2862.86

854.50

2008.36

50107 - Ochranné pomůcky

0.00

1156.00

0.00

1156.00

50108 - Sm - učební pomůcky nad 3000,- Kč

0.00

59920.00

0.00

59920.00

50109 - Sm - DHM nad 3000,- Kč

0.00

46969.00

0.00

46969.00

50110 - Sm - kancelářské potřeby

0.00

80.00

0.00

80.00

50111 - Sm - úklidové prostředky

0.00

1457.00

0.00

1457.00

50112 - Sm - DHM do 3000,- Kč

0.00

4181.00

0.00

4181.00

50113 - Sm - školní potřeby

0.00

8180.00

8233.00

2055.00

50114 - Sm - učební pomůcky do 3000,- Kč

0.00

74715.98

153.00

74562.98

50115 - Sm - spotřební mat. různé

0.00

14946.71

0.00

14946.71

50116 - Sm - hygienické potřeby

0.00

5036.00

5046.00

550.00

50117 - Sm - Knihy

0.00

2581.00

0.00

2581.00

50118 - Sm - tiskoviny

0.00

7448.51

805.00

6643.51

50210 - Spotřeba energie-elektřina

0.00

67521.00

3060.00

64461.00

50211 - Spotřeba energie-voda

0.00

2169.50

0.00

2169.50

50212 - Spotřeba energie-plyn

0.00

189654.54

0.00

189654.54

51100 - Opravy a udržování

0.00

1758.00

0.00

1758.00

51200 - Cestovné

0.00

19040.00

164.00

18876.00

51800 - Ostatní služby

0.00

8513.00

0.00

8513.00

51801 - Obědy - věcná režie zaměstnanci

0.00

18499.50

0.00

18499.50

51802 - Obědy - věcná režie žáci

0.00

29339.00

0.00

29339.00

51803 - Stočné

0.00

19444.00

0.00

19444.00

51804 - Obědy zaměstnanci - mzdové náklady

0.00

13750.00

0.00

13750.00

51807 - Upgrade soft.

0.00

2872.00

0.00

2872.00

51808 - Revize

0.00

11825.90

0.00

11825.90

51809 - Software

0.00

21050.10

0.00

21050.10

51810 - Os-zásilky

0.00

1282.00

84.00

1198.00

51811 - Os-nájemné

0.00

171154.00

0.00

171154.00

51813 - Os-telefon

0.00

23348.48

0.00

23348.48

51818 - DVPP

0.00

8790.00

0.00

8790.00

51820 - Os-známky

0.00

1889.00

0.00

1889.00

51821 - Balné, poštovné

0.00

2549.44

0.00

2549.44

51822 - Os-různé

0.00

42918.23

0.00

42918.23

51823 - Služby - internet

0.00

11214.50

0.00

11214.50

52100 - Mzdové náklady

0.00

2573000.00

0.00

2573000.00

52400 - Zákonné sociální pojištění

0.00

895293.93

0.00

895293.93

52700 - Zák.soc.nákl.odvod FKSP

0.00

51000.00

0.00

51000.00

54900 - JON = platba za položky

0.00

8684.30

0.00

8684.30

54920 - Zákonné pojišť. Kooperativa

0.00

10518.00

0.00

10518.00

55100 - Odpisy N a HIM

0.00

67973.10

0.00

67973.10

64400 - Úroky

0.00

0.00

129.08

-129.08

64800 - Zúčtování fondů

0.00

0.00

32015.81

-32015.81

69110 - Provozní dotace ze st. rozpočtu - přímá

0.00

0.00

3590000.00

-3590000.00

69115 - EVVO

0.00

0.00

59350.00

-59350.00

69130 - Provozní dotace z krajů

0.00

0.00

774000.00

-774000.00

69131 - Provozní dotace z krajů - granty kraj

0.00

0.00

50000.00

-50000.00

90100 - Fond investičního majetku

-166297.00

67973.10

40448.10

-138772.00

91100 - Fond odměn

-1.00

22.00

19000.00

-18979.00

91200 - Fond sociální

-85400.99

48972.00

51000.00

-87428.99

91201 - Fond sociální-příjmy

0.00

51000.00

51000.00

0.00

91210 - Fond sociální-dary

0.00

8000.00

8000.00

0.00

91211 - Fond sociální-obědy

0.00

9176.20

9176.20

0.00

91221 - Fond sociální-služby

0.00

34795.80

34795.80

0.00

91400 - Fond rezervní

-10000.00

31993.81

34509.81

-12516.00

91600 - Fond reprodukce investičního majetku

-47228.93

40448.10

67973.10

-74753.93

93100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení

-38993.81

38993.81

0.00

0.00

96100 - Počátečný účet rozvažný

0.00

0.00

0.00

0.00

97100 - Podrozvahové učty

0.00

78896.98

0.00

78896.98

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům

0.00

0.00

78896.98

-78896.98

 

 

9.6. Stav pohledávek a závazků

Škola nemá žádné finanční pohledávky a závazky.

9.7. Závěr

Vytýčené úkoly v roce 2008 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek.

V roce 2009 by chtěla organizace pokračovat v realizaci FRIMu a tím vytvořit potřebnou investiční zálohu.

 

Školská rada schválila výroční zprávu školy dne 14.10.2009

 

 

 

 

   …………………………….……..…………………..                              …………………………….……..…………………..

             předseda ŠR Petr ČUMA                                                               Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy