Výroční zpráva školy 2007/2008 

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy

Dne 18.8.2008

OBSAH

1.       Základní údaje. 3

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy. 3

1.2. Charakteristika školy. 4

1.3. Vybavení školy. 4

1.4. Charakteristika žáků. 4

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 5

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy. 6

2.       Přehled oborů vzdělání 7

3.       Přehled pracovníků školy. 7

3.1. Charakteristika pedagogického sboru. 7

4.       Přijímací řízení 8

4.1. Zápis do prvního ročníku. 8

4.2. Přestupy. 8

5.       Výsledky vzdělávání žáků. 9

5.1. Hodnocení dle ročníků. 9

5.2. Výchovný poradce. 9

6.       Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 10

7.       Aktivity a prezentace školy. 11

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. 11

7.2. Metodická sdružení 12

7.3. Koordinátor ŠVP. 14

7.4. Družina. 14

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů. 15

7.6. Environmentální výchova. 16

7.7. Sportovní činnost 17

7.8. Grantová řízení, sponzoři 18

8.       Údaje o kontrolách. 18

8.1. Česká školní inspekce. 18

9.       Údaje o hospodaření školy. 19

9.1. Úvod. 19

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. 20

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy. 21

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje. 21

9.5. Péče o spravovaný majetek. 21

9.6. Stav pohledávek a závazků. 25

9.7. Závěr 25

1.    Základní údaje

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy

Základní škola praktická Králíky,

Nábřežní 368, Králíky 56169

 

Motivační název školy:  ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

 

IČO: 61235105

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

Tel.: 465 631 186

 

Mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz

 

www stránky: www.zspkraliky.cz

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

 

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/26, ze dne 27.10.2005

 

Zařazení do sítě škol: č.j. 32 596/98-21

 

Školská rada: č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005

 

Projekt:  ZDRAVÁ  ŠKOLA 

 

Ředitel školy :                                                                                    Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy :                                                        Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce:                                                               Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka:                                                                        Věra Krsková

Metodická sdružení:    Matematika                                         Bc. Leona Šponarová

                                   Český jazyk                                        Mgr. Iva Nesvadbová

                                   Pracovní vyučování                            Mgr. Jana Juránková          

 

Koordinátor EVVO:                                                               Mgr. Iva Nesvadbová

Koordinátor Prevence sociálně-patologických jevů   :           Mgr. Martina Lenhartová   

Koordinátor ŠVP:                                                                  Mgr. Iva Nesvadbová

1.2. Charakteristika školy

Základní škola praktická se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

V roce 2007 byla škola zařazena do sítě zdravých škol – nese titul Zdravá škola.

1.3. Vybavení školy

Budova má šest kmenových učeben, které se průběžně modernizují (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektory, …) a pět odborných pracoven. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny PC s připojením na internet.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, šicími stroji, kuchyňským nádobím, elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm, přírodní učebna. Naším záměrem je vybudovat zde dětské hřiště.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním, hrou.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

1.4. Charakteristika žáků

            Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

            Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka.

1.4.1             Počty žáků

Třída/ročník

Chlapci

Děvčata

Celkem

Třídní učitel

1.A

1

0

1

Mgr. Martina Lenhartová

1.P

1

0

1

2.A

5

1

6

3.A

1

0

1

Bc. Leona Šponarová

4.A

3

4

7

5.A

2

2

4

Mgr. Jana Juránková

5.R

1

1

2

6.A

0

1

1

Mgr. Jiří Švanda

7.A

5

1

6

8. A

6

1

7

Mgr. Iva Nesvadbová

9.A

1

3

4

Celkem

26

14

40

1. stupeň

14

8

22

2.stupeň

12

6

18

 

 

 

 

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další akce a vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky).

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se sportovních her mládeže,  turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ostatní instituce).

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního časopisu (distribuce do Městské knihovny Králíky), letáků, prostřednictvím webových stránek školy.

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy

1.6.1             Charakteristika názvu „Škola plná života“

-          aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy

-          zapojení školy do veřejného života

-          otevřená škola všem

-          pohoda prostředí

-          zdravé učení

-          příprava žáků na zdravý a hodnotný život

-          zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy

-          bohatá nabídka programů, akcí

-          aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka

-          prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí

-          široká nabídka zájmové činnosti

-          demokratické společenství

-          vzdělávací středisko obce

-          zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání

1.6.2             Zaměřujeme se na:

-          individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností

-          smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení

-          změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)

-          zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)

-          využití maximální názornosti při učení žáků

-          získání základů komunikace v cizím jazyce

-          objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci

-          sebehodnocení žáků

1.6.3             Podporujeme:

-          pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti

-          přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání

-          motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů

-          zdravou výživu a zdravý životní styl

-          pohybovou a relaxační aktivitu

-          strategii otevřeného partnerství

-          žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)

-          využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

-          výuku na PC

-          celoživotní vzdělávání pedagogů

1.6.4             Rozvíjíme:

-          sociální a komunikační schopnosti žáka

-          samostatnost a odpovědnost žáka

-          vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí

-          příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci

-          pocit sounáležitosti žáků se školou

-          praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě

-          spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy

-          spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)

-          vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)

-          upevňování základních hygienických návyků

-          estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

1.6.5             Naší prioritou je:

-          podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola

-          vést žáky k ochraně svého zdraví

-          ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.

-          vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí

-          prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem

-          posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem

-          plnohodnotné zařazení žáka do společenského života

-          uplatnění žáka na trhu práce

-          podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků

-          naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu

-          podpora vědomí jejich práv a povinností

-          formování hodnotové orientace žáků

-          soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky

-          využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce

-          rozvíjení silných stránek školy

-          pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

2.    Přehled oborů vzdělání

2.1.1             zvláštní škola                                                č.j.: 22 980/97-22

2.1.2             pomocná škola                                             č.j.: 24 033/97-22

2.1.3             rehabilitační program pomocné školy       č.j.:15 988/2003-2412

2.1.4             ŠVP ZV-LMP „Škola plná života“                        č.j.: 275/2007

3.    Přehled pracovníků školy

3.1. Charakteristika pedagogického sboru

            Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Ve škole je rovněž pověřen koordinátor ŠVP. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

            Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným potřebám.

            Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky celoživotního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Někteří pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, někteří pedagogové prošli kurzy kritického myšlení, anglického jazyka.

            Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

            Ve školním roce 2007 – 2008 pokračuje jeden pracovník v magisterském studiu speciální pedagogiky (ukončení studia v roce 2009). Koordinátor EVVO a ŠVP ukončil specializační studium. Celý pedagogický sbor byl vzděláván v oblasti EVVO (jednodenní, zdarma).

4.    Přijímací řízení

4.1. Zápis do prvního ročníku

K zápisu do prvního ročníku se dostavil 1 žák, který byl rozhodnutím ředitele školy přijat do 1. ročníku šk.r. 2008/2009. Na doporučení PPP byla odložena školní docházka o jeden rok.

4.2. Přestupy

V průběhu školního roku 2007/2008 na naši školu přestoupil 1 žák.

Odešli 3 žáci z důvodu změny bydliště. 

 

 

5.    Výsledky vzdělávání žáků

5.1. Hodnocení dle ročníků

Stav k 30.6.2008

 

ročník

počet

hodn. prospěchu

snížená

průměrný

Průměrná absence

 

žáků

V

P

5

N

známka (Ch)

prospěch

omluv

neomluv

1. ročník

2

1

1

0

0

0

1,000

83,50

0

 

2. ročník

6

6

0

0

0

0

1,146

49,83

0

 

3. ročník

1

0

1

0

0

0

1,571

22,00

0

 

4. ročník

7

4

3

0

0

2

1,411

52,42

0

 

5. ročník

4

3

1

0

0

0

1,556

35,50

0

 

6. ročník

1

0

1

0

0

0

2,417

71,00

0

 

7. ročník

6

1

4

1

0

1

1,987

115,33

0

 

8. ročník

7

3

4

0

0

0

1,806

47,42

0

 

9. ročník

4

1

3

0

0

0

1,800

57,50

0

 

5.R

2

0

2

0

0

0

SH

77,30

0

 

Celkem

40

19

20

1

0

1

1,605

55,475

0,63

 

 

5.2. Výchovný poradce

5.2.1             Vzdělávání výchovného poradce:

seminář Skrytý vrstevnicový program se skupinou, vedený ředitelkou PPP v Rychnově nad Kněžnou PhDr. Norou Martincovou

spolupráce s NÚOV na multimediálním průvodci pro absolventy škol

5.2.2             Nejčastější výchovné problémy:

hádky, výchovné problémy ve třídě (spolupráce s preventistou soc. pat. jevů)

záškoláctví (spolupráce s tř. učiteli)

5.2.3             Vzdělávání žáků s IVP:

spolupráce s PPP a  PPC Kamínek v Ústí nad Orlicí

5.2.4             Systém kontaktů s žáky, rodiči, jejich efektivita a přínos:

konzultační hodiny pro žáky a rodiče (1 h dopoledne, 1 h odpoledne, po domluvě –

individuální konzultace)

individuální konzultace pro rodiče žáků 9. ročníku (listopad, průběžně – rozhodování o studiu 

na střední škole, spolupráce s třídním učitelem)

5.2.5             Dostupnost informací pro žáky:

informace na nástěnkách ve kmenových třídách

informace na tabuli u schránky důvěry

webové stránky školy

propagační a informační materiál v 9. ročníku

5.2.6             Úroveň profesního poradenství:

účast náborářů z učilišť v naší škole

exkurze žáků do učilišť

informační materiály v 9. ročníku (možnost výpůjčky domů rodičům)

možnost zapůjčení Multimediálního průvodce pro absolventy škol

spolupráce s Úřadem práce Králíky (informační materiály žákům)

beseda s vedoucí Úřadu práce p. Moravcovou- problematika dokončení střední školy, její ukončení výučním listem a vstupu našich žáků na trh práce

5.2.7             Rozmisťovací řízení:

V letošním roce byli všichni žáci přijati na odborná učiliště, na která se hlásili.

OU a PŠ Žamberk- obor kuchařka- 1 žákyně

                                obor zedník- 1 žák

SOU obchodu, služeb a řemesel Žamberk- obor servírka-1 žákyně

OU a PŠ Lipová Lázně- obor kuchařka- 1 žákyně

6.    Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. I. Nesvadbová    - Doškolovací kurz EVVO

                                   - Krajská konference EVVO

                                   - specializační studium ŠVP

                                   - EVVO školení – Les ve výuce

 

L. Šponarová              - Prostorová představivost a geometrie

                                   - Dílny Vv technik – voda

- EVVO školení – Les ve výuce

 

Mgr. M. Lenhartová    - Zdravá škola

- Prevence úrazu

- Prevence kouření – projekt Normální je nekouřit - 1.díl

- Prevence kriminality a SPJ ve šk. Prostředí

- EVVO školení – Les ve výuce

 

Mgr. J. Švanda            -           - Angličtina pro školáky

                                   - Skupinové vyučování krok za krokem

                                   - Strukturální fondy

                                   - Průřezová témata EVVO

                                   - Setkání metodiků prevence

                                   - EVVO školení – Les ve výuce

 

Mgr. J. Juránková       - Učíme na zahradě

                                   - Ekovýchova v ŠVP

                                   - Jarní inspirace

                                   - Skrytý vrstevnický program při práci s problémovou třídou

                                   - Krtka jako kamaráda a jiné půdní breberky

                                   - Prevence kouření – projekt Normální je nekouřit – 2., 3. Díl

                                   - EVVO školení – Les ve výuce

 

P. Čuma                      - EVVO školení – Les ve výuce

 

V. Krsková                 - Metody a techniky dramatické výchovy

                                   - Pohybová školička – netradiční hry v MŠ

                                   - Výměna zkušeností  ZŠ Šumperk

                                   - Speciální pedagogika pro vychovatele

                                   - EVVO školení – Les ve výuce

 

Macáková                   - EVVO školení – Les ve výuce

-Speciální pedagogika pro vychovatele

7.    Aktivity a prezentace školy

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých plánů a ročních dodatků.

Prevence sociálně patologických jevů – motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství, se spolky. Pravidelně se účastníme výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2006 byla škola oceněna titulem „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“ na základě vynikajících výsledků v krajské soutěži Zelený ParDoubek.

Zajišťujeme pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, počítačový,  keramický, aranžování, šití, sportovní, hra na zobcovou flétnu. Od roku 2006 vydáváme časopis Školní bravíčko, na němž se podílejí všichni žáci školy.

Naše škola příležitostně spolupracuje se školou v Miedzylesie (Polsko). Naším záměrem je navázat spolupráci s jinými školami v zahraničí a využít finančních prostředků EU v rámci projektu Sokrates.

V září jsme se účastnili příhraničního setkání Králíky - Miedzylesie, kde se žáci prezentovali svými výrobky, kulturním vystoupením.

7.2. Metodická sdružení

7.2.1             Pracovní vyučování

Celoškolní projekty:

Projekt EVVO – Máme rádi zvířata, Odpady

Máme rádi zvířata- výroba keramických zvířátek- prezentace na výstavě v Chocni

Odpady- umístění kompostérů na zahradě- vysvětlení, co je bio odpad a co do kompostéru nepatří, vytvoření Hřbitova odpadků

Oáza- celoroční péče o oázu- osázení nových rostlin, stálá péče po skupinách

Spolupráce partnery, se sponzory, městem:

Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar x úklid parčíku, dekorace do prodejen)

Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav

Karnevalový výbor - výroba malovaných obrazů (velké formáty – postavy z pohádkového světa princezny Arabely), aranžování výlohy – hlavní ceny na králický karneval

Město Králíky – česko – polské setkání Králíky Miedzylesie – prezentace podzimních žákovských prací na náměstí v Králíkách, keramické plakety pro setkání starostů, krabičky z kartonu na akci Cihelna Králíky

Drobní sponzoři – vánoční věnce, keramika

ČSOP Choceň – výstava ke Dni Země

keramické kurzy pro rodiče- Vánoční betlém

Klub maminek – keramické dílny vedené našimi vyučujícími

Projekt Sviť, sluníčko, sviť- drobné keramické dárky pro návštěvníky a sponzory

Práce na pozemku:

průběžná péče o ukázkové záhony- dokončení bylinkového záhonu- výsadba nových bylinek

osázení trvalkového záhonu- postupné vysazování trvalek získaných od hodných dárců a výsev a výsadba vypěstovaných trvalek

instalace a práce s novým  nářadím, získaným v  rámci grantového řízení MŠMT - Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí

Výstavy:

Podzimní výstava v Městské knihovně v Králíkách a prezentace žákovských prací při česko-polském setkání v Králíkách

Vánoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při vánoční besídce

Velikonoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při Dni otevřených dveří

Akademie Ústí nad Orlicí

Městské muzeum Choceň – výstava žákovských prací ke Dni Země

Výtvarná činnost

soutěž Animalfestu - zvířátkové pexeso- 1.místo

soutěž Pardubického kraje LOGO NATURA- 2. místo- Dana Klimešová, 3. místo- Jakub Novák, 3. místo- Robert Mucha

soutěž Pardubického kraje- Jarní probouzení- 2. místo Růžena Kančiová

výstava v Choceňském muzeu- ohodnocení  výtvarných prací- 2. místo- Vratislav Hoško, prostorové práce 1. místo- práce všech žáků

Školní akce:

Máme rádi zvířata (projekt EVVO – výzdoba tělocvičny)

Kalendář přírody (školní projekt – třídní kalendáře pro pozorování, porovnávání)

Výroba kulis na vánoční besídku

řemeslné dílny v Ekologickém týdnu- drátkování, pečení chleba, malování kamenů, keramika, drhané náramky, odlévání cínu a výroba látkových hraček

Čarodějnice - výzdoba ve škole

 

7.2.2             Matematika

Schůzky metodického sdružení probíhaly  podle celoročního plánu činnosti.

V letošním školním roce jsme se zaměřili:

-          na přípravu tematických plánů, začlenění projektů

-          na sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči)

-          věnování pozornosti slabě prospívajícím žáků, volba způsobů nápravy a pomoci, forem vedení, vhodných postupů

-          na přípravu kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsahu a náročnosti v jednotlivých třídách

-          na stanovení kritérií pro klasifikaci žáků  s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků

-          využívání výukových programů na PC k procvičování a prohlubování učiva matematiky

-          výměnu zkušeností, nápadů

 

V letošním školním roce jsme ověřovali vzdělávací obor matematika našeho  školního vzdělávacího programu –  1. a 6. ročník

L. Šponarová se účastnila DVPP v Pardubicích – Prostorová představivost v geometrii na I. stupni

7.2.3             Český jazyk

činnost probíhala dle plánu:

·         metodické vedení učitelů, žáků, zaměření na čtení s porozuměním

·         ověřování švp, slovní hodnocení

·         pravidelné měsíční návštěvy v knihovně

·         projekt EVVO – Moje oblíbené zvíře (prezentace žákovských prací), Odpady

·         příspěvky do školního časopisu

·         Valentýnská pošta

·         prevence – anketní otázky (slohová, řečová výchova)

DVPP – V. Krsková – Dramatická výchova

akce:

·         vánoční besídka – vystoupení pro rodiče

·         vánoční vystoupení pro seniory v pečovatelském domě, na náměstí pod stromečkem

·         Akademie Ústí nad Orlicí

·         1. stupeň – návštěvy divadelních představení na Střelnici

7.3. Koordinátor ŠVP

Po celý rok probíhalo ověřování ŠVP v 1. a 6. ročníku, byly přepracovány (zjednodušeny) osnovy pracovního vyučování, doplněna kritéria hodnocení klíčových kompetencí. Nově byly zavedeny týdenní plány, sebehodnocení žáka, slovní hodnocení žáků. Byl ověřován nový projekt dle ŠVP – Velikonoce v Evropě. I. Nesvadbová ukončila specializační studium ŠVP.

Příští rok:

·         tvorba švp pro žáky s těžším mentálním postižením

·         změny formuláře na slovní hodnocení žáka – doplnění okénka třídního učitele

·         doplnění týdenních plánů o výstupy, vytváření ve čtrnáctidenním intervalu

7.4. Družina

V letošním školním roce probíhala celoroční hra „Otvírání knížek“. Každý měsíc jsme si vypůjčili knížku z městské knihovny, kousek jsme si přečetli a seznámili se s jejím obsahem. Úkolem bylo výtvarně zpracovat hlavního hrdinu a plnit zadané úkoly.

V průběhu každého měsíce probíhaly akce školní družiny, nejvíce měly úspěch Šoumen školní družiny, kde bylo úkolem předvést scénku, zazpívat a zatancovat.

V měsíci prosinci byla Čertovská diskotéka, kde se společně tancovalo a soutěžilo. V únoru měla největší úspěch knížka „Pirátská dobrodružství strýčka Toma“, kde kluci nejraději plnili pirátské úkoly. Měsíc byl zakončen Pirátským karnevalem, kde na nás v tělocvičně čekalo několik úkolů: vyrobit pirátský koráb, najít zlatý klíč k pokladu a po celé škole hledat poklad. V březnu, jako každoročně, na nás čekala akce Vítání jara s písničkou a tancováním. V měsíci dubnu navazovala knížka „Malá čarodějnice“ na Čarodějnický rej, který se uskutečnil na školním pozemku společně s rodiči. Ve školní družině jsme přespávali na konci školního roku, kde byl připraven odpolední a večerní program.

Celoročně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem, formou her a soutěží probíhalo opakování učiva. Hlavně kluky učaroval stolní fotbal, který je umístěný na chodbě a v každou volnou chvíli je využíván. Po natrénování fotbalových dovedností proběhl družinový zápas. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně při různých soutěžích a hrách. Věnovali jsme se také ekologické výchově, kde bylo navázáno na celoroční školní projekty. Zúčastnili jsme se opět akademie v Ústí nad Orlicí s vystoupením „Tři čuníci“. Svými výrobky se podílíme na výzdobě školy a na výstavách. Pravidelně byla využívána také počítačová učebna, kde starší žáci přispívali články do časopisu, vyhledávali jsme zajímavosti na internetu a hráli jsme oblíbené hry.

Každému byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se zčásti na připravovaném programu, zažít radost a úspěch.

7.5. Prevence sociálně-patologických jevů

V průběhu školního roku se postupovalo podle stanoveného preventivního programu prevence a jeho dodatku pro tento školní rok.

Na začátku školního roku byly žákům  nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času – hra na flétnu, logopedie hrou, keramika, přírodovědný, práce na PC, redakce školního časopisu.

            Žáci od 3. třídy  se 2x za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činností v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků.

Ve třídách proběhly interaktivní besedy s určenými tématy – 1. stupeň: zdravá výživa, nadváha, pohyb a zájmová aktivita, dopravní výchova, nekouření a alkohol, zneužívání dětí (ošetřeno v hodinách Řečové výchovy), 2. stupeň: vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, záškoláctví, šikana, rasizmus, xenofobie a intolerance, konfliktní situace a patologie v rodině, návykové látky, gambling, sebepoznání, stres, duševní a tělesná hygiena (ošetřeno v hodinách Občanské výchovy, Čtení či Pracovním vyučování).

Proběhla beseda s odborníkem – pracovnicí Úřadu práce v Králíkách na téma důležitosti dalšího vzdělávání žáků 9. ročníku.

Dále se ve škole uskutečnily krátkodobé projekty  – 1. stupeň: 5 hodinový projekt Normální je nekouřit (Řv), 2 hodinový projekt Zdravé zuby (Řv), Smyslové vnímání přírody (připravili žáci 8.+ 9. r.). Celá škola – Den v přírodě - výstup na Králický Sněžník, Olympiáda (přesunuta na září příštího školního roku v důsledku nedostatku času), Já, Evropa a svět.

V lednu tohoto školního roku škola požádala o grant  u Pardubického kraje odbor MŠMT na 1. část dlouhodobého projektuVe zdravém těle zdravý duch!“ ve výši 31 000,- Kč. Bylo nám schváleno pouze 15 000,- Kč, zbylou část dofinancovali žáci 2. stupně. Průběh projektu -  v červnu proběhla interaktivní beseda „Vztahy ve třídě“ pro žáky 6. – 9. ročníku, kterou provedli psychologové z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, doplňkem byl dvoudenní zátěžový program v Lanovém centru Proud v Olomouci, kde se žáci věnovali lezení na lanech a lanových soustavách, dále pak  dobrodružným hrám v přírodě v Radíkově. Souběžně v tomto projektu bylo ošetřeno téma Zdravá výživa, a to tak, že žáci absolvovali besedu s odborníkem na výživu v SEV v Oucmanicích a prakticky se věnovali tomuto tématu v předmětu Informatika – vyhledávání receptů a Pracovním vyučování – tvorba nástěnky se zdravými recepty, samostatná příprava pokrmů. Tato 1. část projektu je zpracována v dokumentu, který je uložen u metodika prevence.

            V průběhu roku bylo provedeno 8 výchovných pohovorů, protokoly jsou uloženy v katalogových listech žáků, kopie u metodika prevence.

            Další akce,  které se  v průběhu roku uskutečnily – Zpívánky u stromečku, Vánoční besídka, Představení pro seniory, Akademie v Ústí nad Orlicí.

            Průběhu roku se také pedagogové odborně vzdělávali -  metodik prevence: M. Lenhartová – Zdravá škola, Prevence úrazu, Prevence kouření – projekt: Normální je nekouřit – 1. díl, Prevence kriminality a  soc.- pat. jevů ve školním prostředí,  J. Švanda  - Setkání metodiků prevence v Bělči, Juránková – Skrytý vrstevnický program při práci s problémovou třídou, Prevence kouření – projekt: Normální je nekouřit – 2., 3. díl

            Škola informovala veřejnost o provádění prevence soc.-pat. jevů  v místním tisku (Králicko, květen 2008, Mgr. Nesvadbová).

            Byla rozvíjena spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Státním zdravotním ústavem v Praze a Zdravotním ústavem v Pardubicích, obcí – Klub maminek (keramická dílna), MÚ v Králíkách (keramické dekorace, prezentace školy – Trhy), rodiči (projekt Keramika,  Čarodějnice, Já, Evropa a svět, Vánoční besídka, …).

V letošním školním roce škola prováděla plnění projektu Zdravá škola - v průběhu roku jsme se věnovali realizaci prováděcího plánu tohoto projektu, který se nám podařilo téměř na 95% splnit. Průběh plnění byl vyhodnocován vždy na pedagogických poradách, od rodičů a žáků jsme získali zpětnou vazbu díky krátkým dotazníkům, anketám (Čeho si na naší škole nejvíce váží, co se jim tu líbí, co by rádi změnili, co by ukázali svému kamarádovi, atd.). Celkové hodnocení bylo kladné. Škola také využívala vzdělávacích seminářů nabízených Zdravotním ústavem v Pardubicích a PPP.

            Každé čtvrtletí probíhalo hodnocení plnění plánu prevence na pedagogických poradách.

 

Zhodnocení:

Na 1. stupni jsme se soustavně věnovali podpoře a rozvoji zdravého životního stylu, hlavní zaměření bylo na prevenci kouření, zdravou stravu a pohybovou aktivitu. Rozvíjeli jsme u žáků dovednost vyjadřovat se prostřednictvím komunikační kruhu, schopnost spolupracovat a pomáhat si.

Na 2. stupni se nám cíleně podařilo ošetřit problematiku vztahů ve třídách, posílit a stmelit  třídní kolektivy. Zaměřili  jsme se na rozvoj sociálních dovedností -  spolupráci, komunikaci a pomoc slabšímu, vyjadřování svého názoru.

7.6. Environmentální výchova

Činnost probíhala dle  Dlouhodobého plánu EVVO a Ročního realizačního plánu EVVO. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník.

Významná ocenění, úspěchy:

-       Grantové řízení MŠMT –– 100000,- Kč projekt Putování za ekologickou výchovou žáků s LMP (pomůcky, týdenní výukový pobyt v SEV SEVER Rýchory), 59350,- Kč – projekt Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí  (zaměřeno na třídění odpadů, nákup zahradnického nářadí, pomůcek)

-       Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 10000,- Kč

-       Příspěvek města Králíky na projekt Ekologický týden – získána dotace 3000,- Kč

-       Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) – v kategorii speciální školy jsme obsadili 2. místo, ZŠp získala ocenění za prostorové práce žáků

-       Animalfest – 1. místo za zvířátkové pexeso žáků (výhrou 2 výukové programy v PALETĚ Pardubice)

-       Logo NATURA – 2., 3., 3. místo (Logo Králického Sněžníku)

-       Jarní probuzení – 2. místo (Pardubický kraj)

Účast v projektech:

-       odeslání přihlášky do Zeleného ParDoubku

-       celoškolní projekt Zvířata, Odpady – zapracování do předmětů, součástí žákovský projekt Moje oblíbené zvíře + prezentace ke Dni zvířat

-       BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

Celoškolní akce:

-       Ukázka výcviku chrtů (paní Malátková)

-       Slavnostní otevření projektu Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť

-       prezentace školy na ekologické konferenci v Pardubicích (Mgr. J. Švanda), na školení žadatelů ŠUŽ a na konferenci SKAV v Praze (Mgr. I. Nesvadbová)

-       Za zvířátky do lesa

-       Den Země (úklid okolí školy)

-       Ekologický týden

-       Smyslové vnímání přírody

-       Sběr pomerančové kůry, bylin (spolupráce s Nákupnou léčivých rostlin v  Lukavici)

-       Krmení ptáčků v zimě

-       Třídění odpadů ve třídách

-       Celoškolní soutěž ve sběru papíru, spolupráce s Autodopravou Hanák, výtěžek věnován na krmení ježka, ptáčků, záchranné stanici handicapovaných živočichů v Č. Třebové, nákup rybiček do akvária

-       Výukové programy v Paletě Pardubice (Odpady), v Oucmanicích (Bylinky – 1. stupeň, Zdravá výživa – 2. stupeň), Ekoráj Sedmihorky (5. – 7. ročník)

-       Návštěva výstavy ve Východočeském muzeu Pardubice – Příroda Polabí

-       Výstavy žákovských prací

-       Beseda o odpadech s P. Brandejsem – pracovníkem MÚ Králíky

-       Keramické dílny pro rodiče

-       Instalace informačních tabulí o třídění odpadů, založení hřbitova odpadků

 

DVVP

Celý sbor – Úvod do EVVO (témata Les, Šetrný spotřebitel) – zdarma

Nesvadbová - 7. konference EVVO – Pardubice, ukončení Specializačního studia EVVO, Kritické myšlení v EVVO Česká Skalice (3 dny)

J. Švanda – 7. konference EVVO Pardubice

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti ZŠp prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Školního Bravíčka, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země, Ekotýden). V Orlickém deníku bylo prezentováno slavnostní otevření projektu ŠUŽ.

7.7. Sportovní činnost

V letošním školním roce se žáci školy zúčastnili tradičních, ale i několika nových sportovních akcí.

            V září jsme zahájili sportovní život školy účastí na tradičním turnaji ve vybíjené v Žamberku, kde se žáci umístili na třetím místě.

            Florbalový turnaj pořádaný naší školou byl z organizačních důvodů posunut až na měsíc prosinec. Žáci se v turnaji umístili na velice pěkném druhém  místě. Turnaje se zúčastnily školy ze Žamberka, Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrouna.

            V letošním roce se opět z důvodů nedostatečných sněhových podmínek neuskutečnil lyžařský výcvik. Pokud to sněhové podmínky umožní, zorganizujeme tento výcvik v příštím roce.

            Z důvodů nedostatečného zájmu se také neuskutečnil výcvik plavecký.

            Jarní turnajovou sezónu jsme zahájili nově pořádaným turnajem ve florbalu pro mladší žáky v Ústí nad Orlicí, kde se žáci a žákyně umístili na velice pěkném třetím místě.

             Tohoto umístění žáci dosáhli i na turnaji mladších žáků v malé kopané, který se konal taktéž v Ústí nad Orlicí.

            Zatímco mladší žáci dosáhli tohoto pěkného umístění, starší žáci na turnaji v České Třebové skončili až na posledním šestém místě.

            Naši žáci se neztratili ani na Dni rekordů pořádaném na atletickém stadionu v Králíkách. Mezi ostatními základními školami z Králík, Červené Vody, Lichkova a Štítů se dokázali v několika disciplínách umístit na medailových pozicích (běh na krátkou trať, hod kriketovým míčkem).

            Z organizačních důvodů (překrytí s akcemi naší školy) jsme v letošním roce vynechali SHM v Ústí nad Orlicí a Dopravní soutěž tamtéž, budeme se snažit o účast v příštím školním roce.

7.8. Grantová řízení, sponzoři

Škola se účastnila grantových řízení pořádanými krajem, Nadací Partnerství.

Podpořené projekty:

Putování za ekologickou výchovou žáků s LMP – MŠMT –  100.000,- Kč

Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí – MŠMT – 59350,- Kč

Ve zdravém těle zdravý duch 1. část (prevence sociálně-patologických jevů) - 15. 000,-Kč

Ekologický týden (EVVO) – spolupráce s ČSOP - z Pk 10. 000,- Kč,  Město  Králíky příspěvek 3.000,- Kč

Modernizace výuky Tv - hrazeno Pk - 50.000,- Kč

Florbalový turnaj – hrazeno Pk – 7000,- Kč

Nepodpořené projekty:

Výstavy žákovských prací - Pk

Škola cíleně vyhledává sponzory pro finanční, materiální pomoc. Hlavním sponzorem školy jsou Pekárny Falta (občerstvení, 10 000,- Kč). Za výzdobu prodejny a zhotovení dekorací na kralický karneval věnoval karnevalový výbor škole 2000,- Kč a barvy. Autodoprava Hanák odvážela z naší školy, od kralických podnikatelů sběr papíru (5x za rok). Papírny Aloisov věnovaly škole kancelářský papír, čtvrtky.

8.    Údaje o kontrolách

8.1. Česká školní inspekce

Ve školním roce 2007/2008 na škole neproběhly žádné kontroly.

 

 

9.    Údaje o hospodaření školy

( za kalendářní rok 2007)

9.1. Úvod

 

         Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

            Vytýčené úkoly v roce 2007 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 38 993,81 .

            Finančním zdroje v roce 2007 :     4 822 200,- Kč

z toho

            CELKEM NIV dotace ze st.rozpočtu

 

114 000,00

- Úřad práce

 

 

- Ostatní NIV dotace ze st.rozpočtu

 

 

 

 

 

- Celkem účelové dotace z MŠMT (průtokové)

 

114 000,00

- z toho:

 

 

-přímé náklady na vzdělávání-sport.gymnázia

33354

 

-projekty romské komunity

33160

 

-podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků

33210

 

-SIPVZ

33245

14 000,00

-program podpory vzdělávání národ.menšin

33339

 

-kompenzační pomůcky

33346

 

-rozvoj klíčových kompetencí žáků 7.ročníků

33368

 

-projekt PILOT 1

33383

 

-projekt PILOT Z

33384

 

-podpora dalšího vzdělávání pedag.pracovníků

33429

 

-grantové projekty ESF

33439

 

-program PILOT - pokusné ověřování

33491

 

rozvojový program EVVO

33001

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM NIV dotace z ÚSC

 

4 708 200,00

- Od zřizovatele na provoz celkem

 

751 600,00

- Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové)

 

3 947 000,00

- z toho:

 

 

-přímé náklady

33353

3 932 000,00

z 33353

 

 

*      Asistent pedagoga (pouze spec. dotace)

 

 

*     Náhradní stravování

 

 

*      Zpřístupnění DVPP

 

 

-program sociální prevence

33122

 

-program protidrogové politiky

33163

15 000,00

-soutěže

33166

0,00

 

 

 

- granty KÚ PK*)

 

0,00

 

 

 

 

 

 

- ostatní dotace z ÚSC**)

 

9 600,00

 

 

 

 

 

 

 

4 822 200,00

 

Stav účtu k 31.12.2007

běžný účet: 412 786,05 Kč,             účet FKSP: 59 589,02       pokladna : 0,30

z toho účet DHIM : 47 228,93

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu

-        organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku

-        organizace nemá žádné stanovené odvody zřizovatelem

Rekapitulace

v tis. Kč

VÝNOSY

 

CELKEM ZA  Su : 644

0,08

CELKEM ZA  Su : 648

38,44

CELKEM ZA  Su : 691

4 822,20

VÝNOSY CELKEM

4 860,72

NÁKLADY

 

CELKEM ZA  Su : 501

308,47

CELKEM ZA  Su : 502

194,58

CELKEM ZA  Su : 511

13,59

CELKEM ZA  Su : 512

24,40

CELKEM ZA  Su : 518

443,88

CELKEM ZA  Su : 521

2770,50

CELKEM ZA  Su : 524

941,80

CELKEM ZA  Su : 527

53,64

CELKEM ZA  Su : 549

22,10

CELKEM ZA  Su : 551

48,75

NÁKLADY CELKEM

4 821,73

 

CELKEM ZA ORGANIZACI:

NÁKLADY

4 821,71

VÝNOSY

4 860,72

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

38,99

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy

Organizace v roce 2007 vykázala kladný HV v celkové sumě 38 993,81. Tato částka byla převedena po schválení zřizovatelem do FO ve výši 19 000,- Kč a do RF částka 19 993,81 Kč.

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje

1.      Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

2.      Mimorozpočtový zdroj škola nemá.

9.5. Péče o spravovaný majetek

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

9.5.1             Stav majetku po inventarizaci k  31.12.2007

Stav k 1.2006

úbytek

přírůstek

Konečný stav

Škola - HIM

197355,2

0

0

197355,2

ŠKOLA CELKEM:

Škola - DDHM

638173,64

0

283037,74

921211,38

HIM

Škola - operativní

426658,39

2486

91588,5

515760,89

197355,2

Škola - software

104132,99

0

23433,5

127566,49

DDHM

Škola - Soft. NIM

30000

0

0

30000

921211,38

Škola - učební pom.

622987,55

11047,85

40705,5

652645,2

OE

Škola - FKSP

16318

0

0

16318

1295972,58

CELKEM

2035625,77

13533,85

438765,2

2460857

NIM

 

 

 

 

 

30000

Škola - učebnice

102274,95

14787,5

6308

93795,45

FKSP

Škola - knihovna

110532,66

1887,77

11403

120047,89

16318

 

 

OE přírůstek

155727,5

CELKEM

2658382,5

HIM MÚ Králíky

53227

0

0

53227

INVENTÁRNÍ  ROZDÍL

DHIM MÚ Králíky

196390

12710

0

183680

0

9.5.2             Dokladová inventura k 31.12.2007

Přehled stavu účtů k období 12.07

Účet

Počáteční stav

Strana MD

Strana DAL

Konečný stav

01800 - Drobný nehmotný investiční majetek

30000.00

0.00

0.00

30000.00

02200 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

0.00

45000.00

0.00

45000.00

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje

197355.20

142294.00

0.00

339649.20

02800 - Drobný hmotný investiční majetek

921211.38

300262.80

18545.90

1202928.28

04200 - Pořízení hmotných investic

0.00

142294.00

142294.00

0.00

07800 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku

-30000.00

0.00

0.00

-30000.00

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí

-156101.20

0.00

62251.00

-218352.20

08800 - Oprávky k drobného hmotnému investičnímu majetku

-921211.38

18545.90

300262.80

-1202928.28

24101 - Běžný účet KB

377502.28

5010977.54

5022922.70

365557.12

24150 - Účet DHIM

70771.93

0.00

23543.00

47228.93

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP

19244.91

94801.50

54457.39

59589.02

26100 - Pokladna

0.30

126812.00

126812.00

0.30

26201 - Peníze na cestě z KB

0.00

64815.00

64815.00

0.00

26203 - Peníze na cestě - úrok FKSP

0.00

10.89

20.03

-9.14

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP

0.00

1229.00

1229.00

0.00

26210 - Peníze na cestě - 2% FKSP

0.00

54098.00

54098.00

0.00

26300 - Ceniny

353.50

1132.50

1111.50

374.50

31400 - Poskytnuté provozní zálohy

0.00

0.00

0.00

0.00

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN

50200.00

0.00

0.00

50200.00

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA

11900.00

2660.00

0.00

14560.00

32100 - Dodavatelé

0.00

774098.70

774098.70

0.00

32401 - Přijaté zálohy - žáci plavání

-10800.00

10800.00

0.00

0.00

32403 - Přijaté zálohy - žáci lyžák

-5000.00

5000.00

0.00

0.00

32404 - Přijaté zálohy - žáci Poznaň

0.00

15517.50

15517.50

0.00

32405 - Záloha grant EKO

0.00

11700.00

11700.00

0.00

32406 - Přijaté zálohy - žáci výlet Olomouc RAFT

0.00

4070.00

4070.00

0.00

33100 - Zaměstnanci

-183352.00

2784304.00

2770500.00

-169548.00

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP

37188.00

23460.00

39188.00

21460.00

33600 - Zúčtování s instit. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

-672923.00

0.00

363011.00

-1035934.00

33601 - Zúčtování s OSSZ UO

-78186.50

919654.37

911960.87

-70493.00

33602 - Zúčtování s zdrav. pojišťovnami

641876.00

366066.00

0.00

1007942.00

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu

-25426.00

325197.00

325179.00

-25408.00

34600 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp.

0.00

852000.00

852000.00

0.00

34601 - Nároky na dotace - EVVO

0.00

100000.00

100000.00

0.00

34602 - Nároky na dotace - SIPVZ

0.00

14000.00

14000.00

0.00

34800 - Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp.org.m.samosp.

0.00

751600.00

751600.00

0.00

34801 - Nároky na dotace a ost.zúčt. ze státního rozpočtu

0.00

3095000.00

3095000.00

0.00

37801 - Jiné pohledávky - úrok FKSP

-0.42

10.89

10.47

0.00

37803 - Jiné pohledávky - žáci plavání

0.00

12239.50

12239.50

0.00

37806 - Jiné pohledávky - Poznaň

0.00

15517.50

15517.50

0.00

37807 - Jiné pohledávky - RAFTY

0.00

4200.00

4200.00

0.00

37808 - Jiné pohledávky - EKO

0.00

11700.00

11700.00

0.00

37900 - Jiné závazky

-1000.00

8443.00

9443.00

-2000.00

37901 - Jiné závazky - položky FKSP

115.00

1219.00

1229.00

105.00

38900 - Dohadné účty pasivní

-75000.00

0.00

7000.00

-82000.00

50106 - Sm - učebnice

0.00

4575.20

810.00

3765.20

50107 - Ochranné pomůcky

0.00

2842.00

0.00

2842.00

50108 - Sm - učební pomůcky nad 3000,- Kč

0.00

143232.00

0.00

143232.00

50109 - Sm - DHM nad 3000,- Kč

0.00

65261.00

0.00

65261.00

50110 - Sm - kancelářské potřeby

0.00

2930.50

0.00

2930.50

50111 - Sm - úklidové prostředky

0.00

3117.40

0.00

3117.40

50112 - Sm - DHM do 3000,- Kč

0.00

24623.50

0.00

24623.50

50113 - Sm - školní potřeby

0.00

9465.00

9407.50

57.50

50114 - Sm - učební pomůcky do 3000,- Kč

0.00

11250.60

0.00

11250.60

50115 - Sm - spotřební mat. různé

0.00

35130.50

0.00

35130.50

50116 - Sm - hygienické potřeby

0.00

6786.00

6699.00

87.00

50117 - Sm - Knihy

0.00

8166.50

1504.00

6662.50

50118 - Sm - tiskoviny

0.00

9507.30

0.00

9507.30

50210 - Spotřeba energie-elektřina

0.00

55670.00

300.00

55370.00

50211 - Spotřeba energie-voda

0.00

5408.00

0.00

5408.00

50212 - Spotřeba energie-plyn

0.00

133805.90

0.00

133805.90

51100 - Opravy a udržování

0.00

13592.40

0.00

13592.40

51200 - Cestovné

0.00

24403.00

0.00

24403.00

51800 - Ostatní služby

0.00

23580.00

3576.00

20004.00

51801 - Obědy - věcná režie zaměstnanci

0.00

13168.00

0.00

13168.00

51802 - Obědy - věcná režie žáci

0.00

32884.00

0.00

32884.00

51803 - Stočné

0.00

19612.00

0.00

19612.00

51804 - Obědy zaměstnanci - mzdové náklady

0.00

11644.50

0.00

11644.50

51807 - Upgrade soft.

0.00

2780.00

0.00

2780.00

51808 - Revize

0.00

5600.40

0.00

5600.40

51809 - Software !!!

0.00

2687.00

0.00

2687.00

51810 - Os-zásilky

0.00

1184.50

0.00

1184.50

51811 - Os-nájemné

0.00

170404.00

0.00

170404.00

51813 - Os-telefon

0.00

20242.00

0.00

20242.00

51818 - DVPP

0.00

6700.00

0.00

6700.00

51820 - Os-známky

0.00

1111.50

0.00

1111.50

51821 - Balné, poštovné

0.00

541.00

0.00

541.00

51822 - Os-různé

0.00

121610.40

0.00

121610.40

51823 - Služby - internet

0.00

13711.50

0.00

13711.50

52100 - Mzdové náklady

0.00

2770500.00

0.00

2770500.00

52400 - Zákonné sociální pojištění

0.00

941801.87

0.37

941801.50

52700 - Zák.soc.nákl.odvod FKSP

0.00

53640.00

0.00

53640.00

54900 - JON = platba za položky

0.00

8836.50

0.00

8836.50

54920 - Zákonné pojišť. Kooperativa

0.00

11890.00

0.00

11890.00

54940 - VZP %

0.00

1378.00

0.00

1378.00

55100 - Odpisy N a HIM

0.00

48751.00

0.00

48751.00

64400 - Úroky

0.00

0.00

84.33

-84.33

64800 - Zúčtování fondů

0.00

0.00

38437.58

-38437.58

69110 - Provozní dotace ze st. rozpočtu - přímá

0.00

0.00

3932000.00

-3932000.00

69115 - EVVO

0.00

0.00

100000.00

-100000.00

69116 - Granty MŠMT - prevence

0.00

0.00

15000.00

-15000.00

69117 - Granty MŠMT - SIPVZ

0.00

0.00

14000.00

-14000.00

69130 - Provozní dotace z krajů

0.00

0.00

751600.00

-751600.00

69140 - Granty MÚ Králíky

0.00

0.00

9600.00

-9600.00

90100 - Fond investičního majetku

-41254.00

62251.00

187294.00

-166297.00

91100 - Fond odměn

0.00

0.00

1.00

-1.00

91200 - Fond sociální

-61252.83

29492.50

53640.66

-85400.99

91201 - Fond sociální-příjmy

-0.66

53640.66

53640.00

0.00

91211 - Fond sociální-obědy

0.00

8066.50

8066.50

0.00

91221 - Fond sociální-služby

0.00

21701.00

21701.00

0.00

91400 - Fond rezervní

0.00

38437.58

48437.58

-10000.00

91600 - Fond reprodukce investičního majetku

-70771.93

142294.00

118751.00

-47228.93

93100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení

-25438.58

33598.58

8160.00

0.00

96100 - Počátečný účet rozvažný

0.00

0.00

0.00

0.00

97100 - Podrozvahové učty

0.00

35874.10

0.00

35874.10

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům

0.00

0.00

35874.10

-35874.10

 

9.6. Stav pohledávek a závazků

Škola nemá žádné finanční pohledávky a závazky.

9.7. Závěr

Vytýčené úkoly v roce 2007 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek.

V roce 2008 by chtěla organizace pokračovat v realizaci FRIMu a tím vytvořit potřebnou investiční zálohu.

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu školy dne 14.10.2008

 

 

 

 

…………………………..                                                        …………………………..

       za  ŠR PaedDr.P.Bouška                                                 Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy