Výroční zpráva školy 2006/2007

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy

Dne 18.8.2007

 

 

OBSAH

1.       Základní údaje. 3

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy. 3

1.2. Charakteristika školy. 4

1.3. Vybavení školy. 4

1.4. Charakteristika žáků. 5

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 5

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy. 6

2.       Přehled oborů vzdělání 8

3.       Přehled pracovníků školy. 8

3.1. Charakteristika pedagogického sboru. 8

4.       Přijímací řízení 9

4.1. Zápis do prvního ročníku. 9

4.2. Přestupy. 9

5.       Výsledky vzdělávání žáků. 9

5.1. Hodnocení dle ročníků. 9

5.2. Výchovný poradce. 9

6.       Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 10

7.       Aktivity a prezentace školy. 11

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. 11

7.2. Metodická sdružení 12

7.3. Družina. 14

7.4. Prevence sociálně-patologických jevů. 15

7.5. Environmentální výchova. 17

7.6. Sportovní činnost 18

7.7. Grantová řízení, sponzoři 19

8.       Údaje o kontrolách. 19

8.1. Česká školní inspekce. 19

9.       Údaje o hospodaření školy. 20

9.1. Úvod. 20

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. 20

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy. 21

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje. 21

9.5. Péče o spravovaný majetek. 22

9.6. Stav pohledávek a závazků. 25

9.7. Závěr 25

1.    Základní údaje

1.1. Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy

Základní škola praktická Králíky,

Nábřežní 368, Králíky 56169

 

Motivační název školy:  ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

 

IČO: 61235105

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

Tel.: 465 631 186

 

Mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz

 

www stránky: www.zspkraliky.cz

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

 

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/26, ze dne 27.10.2005

 

Zařazení do sítě škol: č.j. 32 596/98-21

 

Školská rada: č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005

 

Projekt:  ZDRAVÁ  ŠKOLA 

 

Ředitel školy :                                                                       Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy :                                                        Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce:                                                               Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka:                                                                       Věra Krsková

Metodická sdružení:    Matematika                                         Bc. Leona Šponarová

                                 Český jazyk                                         Mgr. Iva Nesvadbová

                                 Pracovní vyučování                              Stanislava Tóthová   

 

Koordinátor EVVO:                                                              Mgr. Iva Nesvadbová

Koordinátor Prevence sociálně-patologických jevů   :               Mgr. Martina Lenhartová   

Koordinátor ŠVP:                                                                  Mgr. Iva Nesvadbová

1.2. Charakteristika školy

Základní škola praktická se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

1.3. Vybavení školy

Budova má šest kmenových učeben, které se průběžně modernizují (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektory, …) a pět odborných pracoven. Naším záměrem je vybavit všechny kmenové učebny PC s připojením na internet.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, šicími stroji, kuchyňským nádobím, elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm, přírodní učebna. Naším záměrem je vybudovat  zde dětské hřiště.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním, hrou.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

Ve školním roce 2006 – 2007 bylo hlavním záměrem zkvalitnění výuky a zvýšení počítačové gramotnosti žáků. Byly zakoupeny tři dataprojektory, interaktivní tabule, dvě projekční plátna, všechny třídy byly vybaveny PC, rozšířen inventář počítačové učebny. Ze ZŠ speciální Běstvina jsme získali převodem rehabilitační bazén. Byla vybudována vnitřní počítačová síť se serverem. Byla modernizována dílna pro práci se dřevem a kovem (pracovní stoly), zakoupen již 2. hrnčířský kruh, obnoven inventář kabinetu hudební výchovy.  Průběžně je doplňován fond školní knihovny o žákovskou, metodickou a odbornou literaturu. Byla dokončena modernizace učeben novým nábytkem (8. ročník, školní družina). Byly vybudovány  odpočinkové koutky pro žáky v obou budovách školy. Z projektu Pk byla zakoupena tři nová kola a bezpečnostní přilby.

1.4. Charakteristika žáků

            Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

            Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka, z Dětského domova Štíty.

1.4.1             Počty žáků

Třída/ročník

Chlapci

Děvčata

Přírůstek

Úbytek

Celkem

1.A

2

1

3

0

6

1. ročník

2

1

3

0

6

2.A

1

0

1

1

1

2. ročník

1

0

1

1

1

3.A

2

4

1

0

7

3. ročník

2

4

1

0

7

4.A

2

3

0

0

5

4.R

1

1

0

0

2

4. ročník

3

4

0

0

7

5.A

0

1

0

0

1

5. ročník

0

1

0

0

1

6.A

4

2

0

0

6

6. ročník

4

2

0

0

6

7.A

7

1

1

1

8

7. ročník

7

1

1

1

8

8.A

3

4

0

2

5

8. ročník

3

4

0

2

5

9.A

7

4

0

1

10

9. ročník

7

4

0

1

10

Celkem

29

21

6

5

51

1. stupeň

8

10

5

1

22

2.stupeň

21

11

1

4

29

 

1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další akce a vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky).

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se sportovních her mládeže,  turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ostatní instituce).

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního časopisu (distribuce do Městské knihovny Králíky), letáků, prostřednictvím webových stránek školy.

1.6. Charakteristika vzdělávání a výchovy

1.6.1             Charakteristika názvu „Škola plná života“

-          aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy

-          zapojení školy do veřejného života

-          otevřená škola všem

-          pohoda prostředí

-          zdravé učení

-          příprava žáků na zdravý a hodnotný život

-          zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy

-          bohatá nabídka programů, akcí

-          aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka

-          prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí

-          široká nabídka zájmové činnosti

-          demokratické společenství

-          vzdělávací středisko obce

-          zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání

1.6.2             Zaměřujeme se na:

-          individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností

-          smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení

-          změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)

-          zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)

-          využití maximální názornosti při učení žáků

-          získání základů komunikace v cizím jazyce

-          objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci

-          sebehodnocení žáků

1.6.3             Podporujeme:

-          pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti

-          přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání

-          motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů

-          zdravou výživu a zdravý životní styl

-          pohybovou a relaxační aktivitu

-          strategii otevřeného partnerství

-          žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)

-          využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

-          výuku na PC

-          celoživotní vzdělávání pedagogů

1.6.4             Rozvíjíme:

-          sociální a komunikační schopnosti žáka

-          samostatnost a odpovědnost žáka

-          vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí

-          příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci

-          pocit sounáležitosti žáků se školou

-          praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě

-          spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy

-          spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)

-          vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)

-          upevňování základních hygienických návyků

-          estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

1.6.5             Naší prioritou je:

-          podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola

-          vést žáky k ochraně svého zdraví

-          ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.

-          vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí

-          prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem

-          posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem

-          plnohodnotné zařazení žáka do společenského života

-          uplatnění žáka na trhu práce

-          podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků

-          naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu

-          podpora vědomí jejich práv a povinností

-          formování hodnotové orientace žáků

-          soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky

-          využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce

-          rozvíjení silných stránek školy

-          pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

2.    Přehled oborů vzdělání

2.1.1             zvláštní škola                                                č.j.: 22 980/97-22

2.1.2             pomocná škola                                             č.j.: 24 033/97-22

2.1.3             rehabilitační program pomocné školy       č.j.:15 988/2003-2412

2.1.4             ŠVP ZV-LMP „Škola plná života“                        č.j.: 275/2007

3.    Přehled pracovníků školy

3.1. Charakteristika pedagogického sboru

            Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

            Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným potřebám.

            Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky celoživotního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Někteří pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, někteří pedagogové prošli kurzy kritického myšlení, anglického jazyka.

            Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

            Ve školním roce 2006 – 2007 ukončil jeden pedagogický pracovník bakalářské studium speciální pedagogiky a byl přijat na navazující magisterské studium. Vedoucí pracovník ukončil Funkční vzdělávání II. Dva pedagogičtí pracovníci ukončili studium anglického jazyka Brána jazyků. V tomto školním roce bylo rovněž zahájeno specializační studium EVVO a ŠVP. Celý pedagogický sbor byl vzděláván v oblasti EVVO (jednodenní, zdarma), v oblasti tvorby ŠVP – Hodnocení a autoevaluace (čtyřdenní, zdarma), proškolen pro práci s interaktivní tabulí (jednodenní, zdarma).

4.    Přijímací řízení

4.1. Zápis do prvního ročníku

K zápisu do prvního ročníku se dostavili 2 žáci, kteří byli rozhodnutím ředitele školy přijati do 1. ročníku šk.r. 2007/2008.

4.2. Přestupy

V průběhu školního roku 2006/2007 na naši školu přestoupilo 6 žáků.

Odešli 4 žáci z důvodu změny bydliště. 

5.    Výsledky vzdělávání žáků

5.1. Hodnocení dle ročníků

Stav k 30.6.2007

 

ročník

počet

hodn. prospěchu

snížená

průměrný

Průměrná absence

 

žáků

V

P

5

N

známka (Ch)

prospěch

omluv

neomluv

1. ročník

6

5

1

0

0

0

1,219

77,66

0

 

2. ročník

1

1

0

0

0

0

1,428

22,00

0

 

3. ročník

7

5

2

0

0

0

1,346

90,28

0

 

4. ročník

5

4

1

0

0

0

1,333

70,40

0

 

5. ročník

1

0

1

0

0

0

2,125

86,00

0

 

6. ročník

6

2

4

0

0

0

1,553

70,00

0

 

7. ročník

8

3

4

1

0

1

1,916

91,00

4,00

 

8. ročník

5

1

4

0

0

0

1,784

56,60

0

 

9. ročník

10

4

6

0

0

0

1,585

90,20

0

 

4.R

2

0

2

0

0

0

SH

65,50

0

 

Celkem

51

25

25

1

0

1

1,605

78,86

0,63

 

 

5.2. Výchovný poradce

5.2.1             Vzdělávání výchovného poradce:

-          seminář se zaměřením na integraci cizinců

-          přehlídka učebních oborů v České Třebové

-          internetový kurz vzdělávání výchovných poradců pořádaný NÚOV.

5.2.2             Nejčastější výchovné problémy:

-          konzumace alkoholu a kouření (ve spolupráci s preventistou soc. pat. jevů)

5.2.3             Vzdělávání žáků s IVP:

-          spolupráce s PPP PPC v Ústí nad Orlicí

5.2.4             Systém kontaktů s žáky, rodiči, jejich efektivita a přínos:

-          konzultační hodiny pro žáky a rodiče (1 h dopoledne, 1 h odpoledne, po domluvě – individuální konzultace)

-          individuální konzultace pro rodiče žáků 9. ročníku (listopad, průběžně – rozhodování o studiu na střední škole, spolupráce s třídním učitelem)

5.2.5             Dostupnost informací pro žáky:

-          informace na nástěnkách ve kmenových třídách

-          informace na tabuli u schránky důvěry

-          webové stránky školy

-          propagační a informační materiál v 9. ročníku

5.2.6             Úroveň profesního poradenství:

-          účast náborářů z učilišť v naší škole

-          exkurze žáků do učilišť

-          informační materiály v 9. ročníku (možnost výpůjčky domů rodičům)

-          spolupráce s Úřadem práce Králíky (informační materiály žákům)

5.2.7             Rozmisťovací řízení:

    V letošním roce byli všichni žáci přijati na odborná učiliště, na která se hlásili.

-          SOU opravárenské Králíky – 4 žáci

-          OU a PŠ Žamberk (pečovatelka) – 1 žák

-          Integrovaná střední škola  Moravská Třebová (zedník) – 1 žák

-          OU a PŠ Žamberk  (kuchařka) – 2 žáci

-          SOU obchodu, řemesel a služeb Žamberk  (kuchařka) – 1žák

-          OU a PŠ  Žamberk  (zámečník) – 1 žák

-          OU a PŠ Žamberk (řezník) – 1 žák

6.    Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Bc. Leona Šponarová             -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-           Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

 

Mgr. Iva Nesvadbová             -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Specializační studium EVVO

-           Specializační studium ŠVP (Pardubice)

-           Konzultanti ŠUŽ (Hradec Králové)

-           Konference EVVO (Pardubice)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-           Na ŠVP nejste sami (Chrudim)

-           Jak na téma Ochrana zvířat (Rýchory)

-           Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

 

Mgr. Martina Lenhartová        -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-     Školení metodiků prevence (Běleč)

-           Prevence ve škole – šikana (Pardubice)

-           Prevence SPJ (Zderaz)

-           Setkání Zdravých škol (Praha)

-           Kurz Brána jazyků – angličtina (Ústí nad Orlicí)

 

Mgr. Jiří Švanda                     

-          Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-           Získávání dotací z evropských fondů (Pardubice)

-           ŠUŽ (Hradec Králové)

-           Kurz  Brána jazyků– angličtina (Ústí nad Orlicí)

 

Mgr. Jana Juránková               -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

                                               -     Školení výchovných poradců (Neratov)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-           Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

-           E-laerningový kurz – Výchovný poradce

 

Petr Čuma                               -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

 

Jana Mazánková                     -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

 

Věra Krsková                         -     Úvod do ekologické výchovy (Králíky)

-           Zavádění RVP pro ZV do praxe (Králíky)

-           Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

 

Jaroslav Štěpánek                   -     Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

 

Mgr. Zdeněk Nesvadba                            

-          Prevence stresu a pracovního vyhoření (Seč)

-          Zákoník práce (Valenta) 2x

-          Projekt „Úspěšný ředitel“ 4x

-          BOZP

7.    Aktivity a prezentace školy

7.1. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých plánů a ročních dodatků.

Prevence sociálně patologických jevů – motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství, se spolky. Pravidelně se účastníme výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2006 byla škola oceněna titulem „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“ na základě vynikajících výsledků v krajské soutěži Zelený ParDoubek.

Zajišťujeme pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, počítačový,  keramický, aranžování, šití, sportovní, hra na zobcovou flétnu. Od roku 2006 vydáváme časopis Školní bravíčko, na němž se podílejí všichni žáci školy.

Naše škola příležitostně spolupracuje se školou v Miedzylesie (Polsko). Naším záměrem je navázat spolupráci s jinými školami v zahraničí a využít finančních prostředků EU v rámci projektu Sokrates.

Ve školním roce 2006 – 2007 byla naše škola opět pozvána honorární konzulkou v Poznani paní Renatou Mataczynskou, aby reprezentovala svou vlast na mezinárodním festivalu. Jeho součástí bylo kulturní vystoupení žáků, mezinárodní závody dračích lodí (naše posádka obsadila 2. místo) a mezinárodní atletické závody. V říjnu jsme se účastnili příhraničního setkání v Miedzylesiu, kde se žáci prezentovali svými výrobky, kulturním vystoupením.

7.2. Metodická sdružení

7.2.1             Pracovní vyučování

Celoškolní projekty:

-        Projekt EVVO „Naše stromy a les“ – pěstování stromků ze semínek na školním pozemku, keramické stromky – prezentace na výstavě v Chocni

-        Bodlinka – péče o ježka, ježci z keramiky, nástěnky ve tvaru ježků (Pv – vyříznutí z polystyrénu, Vv – vybarvení, Pv – rozvěšení do tříd)

-        Projekt „Ptáčci v zimě“ – výroba ptačích budek a krmítek, instalace před školou a na školním pozemku, výroba lojových koulí se semínky

-        Prevence:            Všechny pracovní skupiny si připravily pokrm zdravé výživy

Spolupráce partnery, se sponzory, městem:

-        Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar x úklid parčíku, dekorace do prodejen)

-        Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav

-        Karnevalový výbor - Výroba medailí (králíků), výroba malovaných obrazů (velké formáty – postavy z Večerníčků), aranžování výlohy – hlavní ceny na králický karneval

-        Město Králíky – česko – polské setkání Králíky Miedzylesie – prezentace žákovských prací, výroba keramických medailí k setkání Králíků v Králíkách

-        Drobní sponzoři – vánoční věnce, keramika

-        Mezinárodní festival v Poznani – keramické dárky pro děti a významné osobnosti

-        ČSOP Choceň – výstava ke Dni Země

-        SOU Králíky – zhotovení pracovních stolů do dílen

-        Klub maminek – keramické dílny vedené našimi vyučujícími

Reorganizace pozemku :

-        Odpočinkové místo – vybudování 2. odpočinkového místa, využití větví,  rákosu – pletení rohoží na střechu

-        Přírodní učebna – zhotovení lavic, stolů

-        Ukázkové záhony – bylinky, polní plodiny – označení keramickými jmenovkami

-        Kompostéry

Grantové řízení:

-        Neúspěšné – modernizace kuchyňky (Pk)

Výstavy:

-        Podzimní výstava v Městské knihovně v Králíkách

-        Vánoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při vánoční besídce

-        Velikonoční výstava v Městské knihovně Králíky, ve škole při Dni otevřených dveří

-        Akademie Ústí nad Orlicí

-        Městské muzeum Choceň – výstava žákovských prací ke Dni Země, soutěž (výtvarné práce – kategorie speciálních škol – 1., 2., 3. místo, udělení Ceny Spongilitu za keramické práce žáků)

Výtvarná činnost, soutěže

-        Strom života (celostátní ekologická soutěž)

-        Den Země (celostátní)

-        Vítání jara (krajská)

-        Kytička pro maminku (krajská)

Školní akce:

-        Keltský kalendář (projekt EVVO – výzdoba školy)

-        Kalendář přírody (školní projekt – třídní kalendáře pro pozorování, porovnávání)

-        Výroba kulis na vánoční besídku

-        Malování kamenů – Oáza

-        Čarodějnice (celoškolní téma)

-        Jaro (celoškolní téma)

-        Safari (celoškolní téma)

-         

 

7.2.2             Matematika

Schůzky metodického sdružení probíhaly podle celoročního plánu činnosti.

V letošním školním roce jsme se zaměřili:

-          na přípravu tematických plánů, začlenění projektů

-          na sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči)

-          věnování pozornosti slabě prospívajícím žáků, volba způsobů nápravy a pomoci, forem vedení, vhodných postupů

-          na přípravu kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsahu a náročnosti v jednotlivých třídách

-          na stanovení kritérií pro klasifikaci žáků s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků

-          využívání výukových programů na PC k procvičování a prohlubování učiva matematiky

-          výměnu zkušeností, nápadů

I v letošním školním roce jsme věnovali velkou pozornost přípravě vzdělávacího oboru matematika a rýsování ve vznikajícím ŠVP naší školy.

DVPP jsme se v tomto školním roce nezúčastnili - nebyla vhodná nabídka seminářů.

Vyučující matematiky se dohodli na zavedení pomocníku – rádce pro žáky, do kterého si budou zapisovat důležité poučky, pravidla, postupy, tabulky.

7.2.3             Český jazyk

Schůzky metodického sdružení byly realizovány dle ročního plánu činnosti. Prioritou bylo zpracování ŠVP, vydávání časopisu Školní Bravíčko (distribuce do městské knihovny, do tříd (půjčování domů – rodiče), hlavnímu sponzorovi Pekárnám Falta).

dílčí činnosti:

-        tvorba a kontrola tématických plánů, využití mezipředmětových vztahů, úprava učebních osnov, přesuny učiva

-        vytvoření fondu mimočítankové četby pro jednotlivé ročníky (žákovská knihovna), nákup nové mimočítankové četby, výběr čítanek pro jednotlivé ročníky

-        sjednocení zadávání domácích úkolů

-        informace o problémových žácích, způsoby a formy vedení

-        konzultace o rozsahu a hodnocení kontrolních prací

-        klasifikace žáků

-        metodická doporučení k vedení výuky

DVVP:

-        Nebylo vhodné školení

projekty, soutěže:

-        měsíční návštěvy Městské knihovny Králíky, celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku

-        slohové práce na témata vyhlášená Školním Bravíčkem

-        EVVO – téma Naše stromy a les (samostatná práce žáků Můj strom, vřazení tématu do všech složek Čj), Keltský kalendář, kalendář přírody

-        Pověsti Králicka – sepsány, vloženy ilustrace, vytištěny budou přes prázdniny

-        Ankety – 2x do měsíce se žáci 4. – 9. ročníku v rámci slohové výchovy vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám (prevence sociálně patologických jevů, využití schránky důvěry)

kulturní vystoupení:

-        česko-polské setkání v Miedzylesiu (říjen)

-        vánoční zpívánky pod vánočním stromečkem na náměstí (prosinec)

-        vánoční zpívánky v pečovatelském domě (prosinec)

-        vánoční besídka (prosinec)

-        Akademie Ústí nad Orlicí (leden)

-        vystoupení pro seniory, rodiče a veřejnost na Střelnici (květen)

-        vystoupení na Mezinárodním festivalu v Poznani

Kulturní vystoupení pro naše žáky

-        divadelní představení pro 1. stupeň –Střelnice

-        vánoční koncert ZUŠ – celá škola - Střelnice

-        Tančíme pro radost – celá škola - Střelnice

7.3. Družina

Tento školní rok navazoval na školní vzdělávací program ŠD. Přesunuli jsme se do říše skřítků a pohádek. Celoročním putováním žáky provázel skřítek Bambulka, který jim zadával úkoly. Za splnění úkolu se každému žákovi postupně rozsvěcovala lucernička.

Prvním úkolem bylo nakreslit si svého skřítka Školníčka. Ten provázel žáky po celý školní rok  stejně jako skřítek Ekolík. S jeho pomocí se třídil   odpad, hrály se ekologické hry, poznávaly se rostliny a zvířata.

Pro lepší orientaci v listnatých stromech si žáci vyrobili  skřítka Javorníčka, Dubníčka, Kaštánka. O jejich bezpečnost na silnici se postaral skřítek Dopravníček. S ním žáci  malovali autíčka, zopakovali si dopravní značky a učili se, jak se mají chovat na silnici. Skřítek Požárníček naučil žáky vyvarovat se požáru, seznámil je s hasicími přístroji a s důležitými telefonními čísly. Se skřítky se dostali i do světa pohádek, kde si každý prošel pohádkovými úkoly. Putování pohádkou bylo zakončeno svatební hostinou, na kterou se musel  upéct dort pro princeznu a prince. V období Vánoc skřítek Výtvarníček pomáhal při přípravě vánoční výstavky. Žáci už vědí, jak se chovat při menším úrazu, malý skřítek Zdravotník jim byl nápomocen. Podařilo se secvičit taneční vystoupení Mraveneček, se kterým žáci sklízeli úspěchy na Akademii v Ústí nad Orlicí, na Střelnici. V únoru proběhl „Rej skřítků“, kde se tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Skřítek Jídelníček připravil zeleninový salát. V březnu na žáky zavolalo jaro z „Jarní slavnosti“ s jarními říkankami, písničkami a úkoly. Na konci dubna se všichni proměnili v čarodějnice, opékali buřty na školním pozemku, tancovali a soutěžili.

Konec školního roku tradičně patřil přespávání ve školní družině. Po obědě  žáci vyjeli autobusem   na Hedeč, kde si prohlédli klášter, plnili úkoly a hledali poklad. Po opékání  měli v tělocvičně Pyžamový bál, procházku po městě v pyžamech a potom konečně spaní ve družině. 

Jednou měsíčně  se všichni sešli v čajovně,  uvařili si čaj, připravili si něco dobrého na zub a společně si povídali na dané téma.

Po celý rok si žáci opakovali učivo z prvouky, českého jazyka  a matematiky formou didaktických her a soutěží. Hrály se  vědomostní hry, kvízy, stavěly stavebnice, puzzle. Každý den se žáci odreagovávali pohybovými hrami v tělocvičně. Často byla využívána počítačová učebna, kde každý měl možnost věnovat se tomu, co ho baví: počítačovým hrám, psaní emailu, vyhledávání zajímavostí na internetu.

Celoroční program byl zaměřen na individuální přístup k žákům, rozvoji samostatnosti, získávání sebevědomí, všem byla dána možnost spoluúčasti na volbě a tvorbě programu.

7.4. Prevence sociálně-patologických jevů

V průběhu školního roku se postupovalo podle preventivního programu a jeho dodatku na tento školní rok.

 

7.4.1             Odborné vzdělávání: 

1.      metodik prevence Mgr.M. Lenhartová

        Školení metodiků prevence (Běleč, 2 dny, PPP Ú/O),

        Prevence ve škole – šikana (Pardubice, 1 den, CCV Pu),

        Prevence sociálně patologických jevů, preventivní programy (Zderaz, 3 dny, SVP Archa Chrudim),

        Zdravá škola – kulatý stůl (Praha, 1 den, SZÚ Praha)

2.      Mgr. Nesvadba, Mgr. Nesvadbová, Mgr. Juránková, Šponarová, Krsková, Štěpánek

    Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele (Seč, 2 dny, PPP Ú/O)

7.4.2             Řešené problémy se žáky:

V průběhu roku bylo provedeno několik výchovných pohovorů s žáky a rodiči.

-          o požívání alkoholu nezletilým a o zodpovědnosti za zdraví

-          pravidelné pohovory o chování a plnění si povinností ve škole (na žádost PPP)

-          náznaky vymáhání

-          o kouření a požívání alkoholu nezletilým

-          nevhodné chování ke třídnímu učiteli

-          chování žáků ve škole i mimo školu

7.4.3             Granty:

V letošním roce škola žádala o grant  u Pardubického kraje na 3. část projektu „Já  a můj zdravý životní styl! ve výši 24 270,- Kč. Cílem projektu bylo ošetření tématu Sebepoznávání, jež proběhlo v květnu formou interaktivního programu pracovníků Pedagogicko psychologické poradny z Ústí nad Orlicí pro žáky 8. a 9. ročníku, v červnu pak následoval dvoudenní zátěžový program „Rafty a dobrodružné hry v přírodě“ pod organizací Lanového centra v Olomouci. Celkové náklady projektu činily 19 200,-Kč. Z MŠMT nám bylo přiděleno 15 000,- Kč, žáci  se podíleli částkou 4 200,- Kč. Projekt byl plánován pro 20 žáků, účastnilo se ho 15 žáků.

Tato část projektu je zdokumentována (včetně vyhodnocení - anketa) a celý projekt je uložen u ředitele školy.

7.4.4             Akce školy:

Zpívánky u stromečku (spolupráce s městem, vystupování žáků), vánoční besídka (spolupráce s rodiči, vystupování žáků), 2x představení pro seniory (spolupráce s Pečovatelskou službou, vystupování žáků), školní poznávací výlety (vzájemné vztahy ve třídách - komunikace, spolupráce), účast na Akademii v Ústí n/O (prezentace školy, vystupování žáků), účast na Mezinárodním integračním festivalu v Poznani – Děti dětem (vystupování žáků, mezinárodní atletické závody), dopravní soutěž (sportovní soutěžení), Čarodějnice (spolupráce s rodiči) Den v přírodě (sportovní soutěžení, spolupráce  a komunikace mezi žáky, plnění úkolů).

7.4.5             Zhodnocení ročního plánu:

Na začátku školního roku byly žákům nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času: sportovní, kreativní dílna, psaní na stroji, hra na flétnu, logopedie hrou, aerobik, práce na PC. Žáci od 4. ročníku  se 2x za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činností v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Žáci měli možnost využívat schránku důvěry (žádné sdělení problému) či konzultační hodiny metodika prevence (výchovné pohovory, pravidelné pohovory, pohovory s rodiči).

Na 1. stupni proběhly besedy v rámci vyučovacích předmětů (pohyb a zájmová aktivita, prevence úrazu – dopravní výchova, ne-kouření a alkohol, zneužívání dětí), besedy s odborníkem (vedoucí školní jídelny – zdravé stravování), praktické činnosti (příprava zdravého pokrmu). Proběhl projekt Zdravé zuby (zdokumentováno, uloženo u metodika).

 Na 1. stupni jsme se systematicky věnovali výchově zdravého životního stylu, propagovali jsme zájmovou činnost a sport. Rozvíjeli jsme u žáků komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat.

            Na 2. stupni proběhly besedy v rámci vyučovacích předmětů (6.r. - vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, pojem parta, záškoláctví, kouření a alkohol, 7.r. – konfliktní situace a patologie v rodině, šikana, kriminalita-vandalismus-delikvence, 8.r. – rasizmus-xenofobie-intolerance, návykové látky a gambling, náboženské sekty, 9.r. – sebepoznání, sebepojetí, sebeovládání, řešení problémových situací, stres, dušení a tělesná hygiena), besedy s odborníky (7.r. - vedoucí školní jídelny - zdravá výživa, 8.r. - MUDr. Záruba – pohlavní dospívání, sexuální obtěžování a zneužívání, 8.,9.r. – Mgr. Keprtová (PPP) – sebepoznání, sebepojetí), praktické činnosti (příprava zdravého pokrmu). Proběhl projekt Já a můj zdravý životní styl (8. a 9. r.), Dětská práva a povinnosti (6. – 9.r.)

 Na 2. stupni jsme se zaměřili na problematiku vztahů ve třídách, posílení a stmelení  třídních kolektivů, zaměřili jsme se na  rozvoj  spolupráce a komunikace, dále na prevenci zneužívání návykových látek, výchovu ke zdravému životnímu stylu, zamyšlení se nad dětskými  právy a povinnostmi.

7.4.6             Škola plná života

Škola vypracovala projekt podpory zdraví ve škole „Škola plná života“, 13.6.2007 jsme byli zařazení do sítě škol podporujících zdraví „Zdravá škola“. Veřejnost byla o tomto úspěchu informována článkem v místním a regionálním tisku (Králicko, Nové Králicko, Červenovodský zpravodaj, Školní bravíčko, Orlický deník).

7.4.7             Spolupráce s odbornými pracovišti

I nadále spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, Střediskem výchovné péče Mimózou Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem Kamínek Ústí nad Orlicí, Policií ČR, sociální kurátorkou, odborem školství a kultury MÚ Králíky a jinými subjekty. Nově byla navázána spolupráce se Státním zdravotním ústavem Praha a Krajskou hygienickou stanicí Pardubice. V letošním roce jsme se zaměřili na rozvoj spolupráce s rodiči (viz akce).

Bylo provedeno dotazníkové šetření ohledně preventivních programů (učitelé, rodiče a žáci).

7.4.8             Závěr

            Každé čtvrtletí probíhalo hodnocení plnění plánu prevence na pedagogických poradách. Celkové hodnocení proběhlo na závěrečné pedagogické poradě, byla zpracována závěrečná zpráva.

7.5. Environmentální výchova

Činnost probíhala dle  Dlouhodobého plánu  a Dodatku k plánu environmentální výchovy. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník.

7.5.1             Významná ocenění, úspěchy:

-       Zelený ParDoubek – 1. místo v kategorii Speciální školy, 3. místo ze všech zúčastněných škol

-       Titul Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně

-       Grantové řízení ŠUŽ – Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť – 70000,- Kč (využití solární energie)

-       Grantové řízení Pk – Ekoráj – získána dotace 10000,- Kč

-       Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 10000,- Kč

-       Příspěvek města Králíky na projekt Ekologický týden – získána dotace 3500,- Kč

-       Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) – v kategorii speciální školy jsme obsadili 1., 2., 3. místo, ZŠp získala cenu Spongilitu

7.5.2             Účast v projektech:

-       celoškolní projekt Naše stromy a les – zapracování do předmětů, součástí Keltský kalendář  (zpracování osobního stromu, výzdoba chodby), jednodenní akce Den v lese

-       celoškolní projekt Kalendář přírody– vytvoření třídního kalendáře, pozorování počasí, zápis

-       BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

7.5.3             Celoškolní akce:

-       Bodlinka (paní Malátková)

-       Dny Země (úklid okolí školy)

-       Ekologický týden

-       Sběr plodů pro zvířata (kaštany, žaludy)

-       Za zvířátky do lesa s myslivci (1. – 5. ročník, krmení zvěře v zimě)

-       Smyslové vnímání přírody (1. stupeň, příprava 9. ročník)

-       Sběr pomerančové kůry, bylin (spolupráce s Nákupnou léčivých rostlin v  Lukavici)

-       Krmení ptáčků v zimě

-       Třídění odpadů ve třídách

-       Celoškolní soutěž ve sběru papíru, spolupráce s Autodopravou Hanák, výtěžek věnován na krmení ježka, ptáčků, záchranné stanici handicapovaných živočichů v Č. Třebové, nákup rybiček do akvária

-       Zhotovení nástěnek  s ježkem (logo školy), umístění do tříd

 

7.5.4             DVPP

Celý sbor – Úvod do EVVO – zdarma

Nesvadbová - 6. konference EVVO – Pardubice, ŠUŽ – cyklická školení konzultanta – zdarma, Specializační studium EVVO – 250 h – ukončení zkouškou a obhajobou závěrečné práce v září - zdarma

Švanda – ŠUŽ

 

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti ZŠp prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Školního bravíčka, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země, Ekotýden). V Orlickém deníku byly prezentovány naše úspěchy v Zeleném ParDoubku, v grantovém řízení ŠUŽ.

7.6. Sportovní činnost

Školní akce:

Olympiáda netradičních sportů (září, soutěž družstev v netradičních disciplinách)

Tajný výlet (září, simulace zimních sportů)

Plavecký výcvik v Zábřehu (1. stupeň)

Lyžařský výcvik – neuskutečnil se pro nedostatek sněhu

Školní výlety:

Křížová hora, Červená Voda (1., 2. r.)

Žamberk, rozhledna Rozárka, rodný domek P. Diviše, bazén (3., 4. r.)

Tvrz Bouda (5., 6. r.)

Olomouc – rafty, Sibiřské hry – projekt prevence soc. pat. jevů (7. – 9. r.)

Dlouhé Stráně – elektrárna, Velké Losiny – muzeum papíru, Rapotín – veterán muzeum – projekt EVVO – Ekologický týden (celá škola)

Turnaje, soutěže (okresní):

Turnaj ve vybíjené v Žamberku (4. místo)

Turnaj ve florbale v Králíkách (ZŠp Králíky pořadatelem, 2. místo)

Turnaj v malé kopané Česká Třebová (2. místo)

Dopravní soutěž (5. místo)

SHM Ústí nad Orlicí (celkové 4. místo, 5 bronzových a 2 zlaté medaile)

Mezinárodní závody

Mezinárodní závody dračích lodí – Poznaň (2. místo)

Mezinárodní lehkoatletické závody – Poznaň (tři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile)

 

7.7. Grantová řízení, sponzoři

Škola se účastnila grantových řízení pořádanými krajem, Nadací Partnerství.

Podpořené projekty:

Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť – ŠUŽ –  70.000,- Kč

Já a můj zdravý životní styl 3. část (prevence sociálně-patologických jevů) - 15. 000,-Kč

Ekologický týden (EVVO) – spolupráce s ČSOP - z Pk 10. 000,- Kč,  Město  Králíky příspěvek 3.500,- Kč

Ekoráj – ekovýchovný pobyt v Sedmihorkách - hrazeno Pk - 10.000,- Kč

Nepodpořené projekty:

Výstavy žákovských prací - Pk

Mezinárodní festival handicapovaných dětí ze zemí EU v Poznani - Pk

Modernizace učebny – interaktivní tabule - Pk

Modernizace kuchyňky - Pk

Škola cíleně vyhledává sponzory pro finanční, materiální pomoc. Hlavním sponzorem školy jsou Pekárny Falta (občerstvení, 20 000,- Kč). Za výzdobu prodejny a zhotovení dekorací na kralický karneval věnoval karnevalový výbor škole 3000,- Kč a barvy. Autodoprava Hanák odvážela z naší školy, od kralických podnikatelů sběr papíru (5x za rok). Drobní kraličtí podnikatelé poskytli ceny žákům do florbalového turnaje. Papírny Aloisov věnovaly škole kancelářský papír, čtvrtky.

8.    Údaje o kontrolách

8.1. Česká školní inspekce

8.1.1             Předmět inspekce

Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání

Hodnocení dopadu informačních a komunikačních podmínek vzdělávání

Hodnocení v oblasti personálních podmínek a DVPP

Hodnocení v oblasti prevence sociálně patologických jevů

8.1.2             Závěr

Ve formálních podmínkách vzdělávání nebyly zjištěny nedostatky. Oblast ICT průběžně monitorována a materiální podmínky zdokonalovány. Zařazení ICT do výuky je funkční a přispívá k rozvoji dovedností žáků.

Další vzdělávání pedagogů je vedením školy podporováno a je mu věnována stálá pozornost. Přesto, že někteří učitelé nesplňují podmínky odborné kvalifikace, lze personální podmínky označit jako funkční.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů došlo k pozitivnímu posunu ve srovnání se zjištěními uvedenými v inspekční práce z roku 2001. Převládá plánovité koncepční pojetí s autoevaluačními prvky. Jsou realizovány úspěšné grantové projekty.

9.    Údaje o hospodaření školy

( za kalendářní rok 2006)

9.1. Úvod

 

         Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

            Vytýčené úkoly v roce 2006 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 25 438,58 Kč.

            Finančním zdroje v roce 2006 :     5 160 412,- Kč

z toho

           

Zřizovatel:

provoz

908 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

MŠMT:

 

 

 

přímé

4 161 040,- Kč

 

granty

16 500,- Kč

 

SIPVZ

45 589,- Kč

 

dis.h.

10 960,- Kč

 

 

 

Město:

 

 

 

granty

9 100,- Kč

 

 

 

Ostatní:

 

 

 

 

9223,- Kč

                                              

Stav účtu k 31.12.2006

běžný účet: 448 274,21 Kč,             účet FKSP: 19 244,91       pokladna : 0,00

z toho účet DHIM : 70 771,93

9.2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu

 

-        organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku

-        organizace nemá žádné stanovené odvody zřizovatelem

Rekapitulace

 

VÝNOSY

 

CELKEM ZA  Su : 644

120,45

CELKEM ZA  Su : 648

9103,00

CELKEM ZA  Su : 691

5151189,00

VÝNOSY CELKEM

5160412,45

NÁKLADY

 

CELKEM ZA  Su : 501

476942,97

CELKEM ZA  Su : 502

225923,70

CELKEM ZA  Su : 511

13494,50

CELKEM ZA  Su : 512

16746,00

CELKEM ZA  Su : 518

417723,70

CELKEM ZA  Su : 521

2878767,00

CELKEM ZA  Su : 524

998807,00

CELKEM ZA  Su : 527

57096,00

CELKEM ZA  Su : 549

20973,00

CELKEM ZA  Su : 551

28500,00

NÁKLADY CELKEM

5134973,87

 

NÁKLADY

5134973,87

VÝNOSY

5160412,45

CELKEM ZA ORGANIZACI:

NÁKLADY

5134973,87

VÝNOSY

5160412,45

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

25438,58

 

9.3. Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy

Organizace v roce 2006 vykázala kladný HV v celkové sumě 25 438,58. Tato částka byla převedena do fondu rezervního.

9.4. Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje

1.      Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

2.      Mimorozpočtový zdroj škola nemá.

9.5. Péče o spravovaný majetek

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

 

9.5.1             Stav majetku po inventarizaci k  31.12.2006

Stav k 1.2006

úbytek

přírůstek

Konečný stav

Škola - HIM

197355,2

0

0

197355,2

ŠKOLA CELKEM:

Škola - DDHM

638173,64

0

283037,74

921211,38

HIM

Škola - operativní

426658,39

2486

91588,5

515760,89

197355,2

Škola - software

104132,99

0

23433,5

127566,49

DDHM

Škola - Soft. NIM

30000

0

0

30000

921211,38

Škola - učební pom.

622987,55

11047,85

40705,5

652645,2

OE

Škola - FKSP

16318

0

0

16318

1295972,58

CELKEM

2035625,77

13533,85

438765,2

2460857

NIM

 

 

 

 

 

30000

Škola - učebnice

102274,95

14787,5

6308

93795,45

FKSP

Škola - knihovna

110532,66

1887,77

11403

120047,89

16318

 

 

OE přírůstek

155727,5

CELKEM

2658382,5

HIM MÚ Králíky

53227

0

0

53227

INVENTÁRNÍ  ROZDÍL

DHIM MÚ Králíky

196390

12710

0

183680

0

 

9.5.2             Dokladová inventura k 31.12.2006

Přehled stavu účtů k období 12.06

Účet

Počáteční stav

Strana MD

Strana DAL

Konečný stav

01800 - Drobný nehmotný investiční majetek

30000.00

0.00

0.00

30000.00

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje

197355.20

0.00

0.00

197355.20

02800 - Drobný hmotný investiční majetek

638173.64

283037.74

0.00

921211.38

07800 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku

-30000.00

0.00

0.00

-30000.00

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí

-127601.20

0.00

28500.00

-156101.20

08800 - Oprávky k drobného hmotnému investičnímu majetku

-638173.64

0.00

283037.74

-921211.38

24101 - Běžný účet KB

319543.72

5209285.45

5151326.89

377502.28

24150 - Účet DHIM

1877.90

68894.03

0.00

70771.93

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP

60970.51

80204.27

121929.87

19244.91

26100 - Pokladna

0.00

133987.00

133986.70

0.30

26201 - Peníze na cestě z KB

0.00

83980.00

83980.00

0.00

26203 - Peníze na cestě - úrok FKSP

0.00

6.87

6.87

0.00

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP

0.00

1304.00

1304.00

0.00

26210 - Peníze na cestě - 2% FKSP

0.00

65896.00

65896.00

0.00

26300 - Ceniny

229.00

1725.00

1600.50

353.50

31400 - Poskytnuté provozní zálohy

0.00

5000.00

5000.00

0.00

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN

61600.00

-11400.00

0.00

50200.00

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA

11470.00

430.00

0.00

11900.00

32100 - Dodavatelé

-1.19

824041.36

824040.17

0.00

32400 - Přijaté zálohy

0.00

349.00

349.00

0.00

32401 - Přijaté zálohy - žáci plavání

0.00

0.00

10800.00

-10800.00

32403 - Přijaté zálohy - žáci lyžák

0.00

1000.00

6000.00

-5000.00

32404 - Přijaté zálohy - žáci výlet POZNAŇ

0.00

13572.00

13572.00

0.00

32406 - Přijaté zálohy - žáci výlet Olomouc RAFT

0.00

6341.00

6341.00

0.00

33100 - Zaměstnanci

-170018.00

2870433.00

2883767.00

-183352.00

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP

15500.00

39188.00

17500.00

37188.00

33600 - Zúčtování s instit. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

-287391.00

0.00

385532.00

-672923.00

33601 - Zúčtování s OSSZ UO

-76531.50

969050.32

970705.32

-78186.50

33602 - Zúčtování s zdrav. pojišťovnami

257000.00

384876.00

0.00

641876.00

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu

-26505.00

318292.00

317213.00

-25426.00

34601 - Nároky na dotace - Hodina

0.00

10960.00

10960.00

0.00

34602 - Nároky na dotace - SIPVZ

0.00

45589.00

45589.00

0.00

34800 - Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp.org.m.samosp.

0.00

908000.00

908000.00

0.00

34801 - Nároky na dotace a ost.zúčt. ze státního rozpočtu

0.00

4177540.00

4177540.00

0.00

37801 - Jiné pohledávky - úrok FKSP

-1.02

6.87

6.27

-0.42

37802 - Jiné pohledávky - žáci výběr

0.00

3159.50

3159.50

0.00

37805 - Jiné pohledávky - žáci výlet

0.00

12105.00

12105.00

0.00

37900 - Jiné závazky

-1000.00

17500.00

17500.00

-1000.00

37901 - Jiné závazky - položky FKSP

100.00

1319.00

1304.00

115.00

38900 - Dohadné účty pasivní

-74500.00

0.00

500.00

-75000.00

50106 - Sm - učebnice

0.00

6308.00

1894.00

4414.00

50107 - Ochranné pomůcky

0.00

887.00

0.00

887.00

50108 - Sm - učební pomůcky nad 3000,- Kč

0.00

181294.24

0.00

181294.24

50109 - Sm - DHM nad 3000,- Kč

0.00

101743.50

0.00

101743.50

50110 - Sm - kancelářské potřeby

0.00

6176.00

0.00

6176.00

50111 - Sm - úklidové prostředky

0.00

2555.00

0.00

2555.00

50112 - Sm - DHM do 3000,- Kč

0.00

99952.70

0.00

99952.70

50113 - Sm - školní potřeby

0.00

16541.50

9500.00

7041.50

50114 - Sm - učební pomůcky do 3000,- Kč

0.00

32341.33

0.00

32341.33

50115 - Sm - spotřební mat. různé

0.00

19331.20

0.00

19331.20

50116 - Sm - hygienické potřeby

0.00

8468.50

6896.00

1572.50

50117 - Sm - Knihy

0.00

11724.00

120.00

11604.00

50118 - Sm - tiskoviny

0.00

8040.00

10.00

8030.00

50210 - Spotřeba energie-elektřina

0.00

50640.00

0.00

50640.00

50211 - Spotřeba energie-voda

0.00

5666.20

0.00

5666.20

50212 - Spotřeba energie-plyn

0.00

169617.50

0.00

169617.50

51100 - Opravy a udržování

0.00

13494.50

0.00

13494.50

51200 - Cestovné

0.00

16746.00

0.00

16746.00

51800 - Ostatní služby

0.00

11575.00

600.00

10975.00

51801 - Obědy - věcná režie zaměstnanci

0.00

14569.00

246.00

14323.00

51802 - Obědy - věcná režie žáci

0.00

32262.50

0.00

32262.50

51803 - Stočné

0.00

19814.90

0.00

19814.90

51804 - Obědy zaměstnanci - mzdové náklady

0.00

13747.00

0.00

13747.00

51807 - Upgrade soft.

0.00

5052.10

0.00

5052.10

51808 - Revize

0.00

6709.40

0.00

6709.40

51809 - Software !!!

0.00

23433.50

0.00

23433.50

51810 - Os-zásilky

0.00

1554.00

0.00

1554.00

51811 - Os-nájemné

0.00

177229.00

0.00

177229.00

51813 - Os-telefon

0.00

22758.00

0.00

22758.00

51818 - DVPP

0.00

9650.00

0.00

9650.00

51820 - Os-známky

0.00

1600.50

0.00

1600.50

51821 - Balné, poštovné

0.00

692.50

0.00

692.50

51822 - Os-různé

0.00

39571.30

0.00

39571.30

51823 - Služby - internet

0.00

38351.00

0.00

38351.00

52100 - Mzdové náklady

0.00

2878767.00

0.00

2878767.00

52400 - Zákonné sociální pojištění

0.00

999220.32

413.32

998807.00

52700 - Zák.soc.nákl.odvod FKSP

0.00

57096.00

0.00

57096.00

54900 - JON = platba za položky

0.00

9067.00

0.00

9067.00

54920 - Zákonné pojišť. Kooperativa

0.00

11906.00

0.00

11906.00

55100 - Odpisy N a HIM

0.00

28500.00

0.00

28500.00

64400 - Úroky

0.00

0.00

120.45

-120.45

64800 - Zúčtování fondů

0.00

0.00

9103.00

-9103.00

69110 - Provozní dotace ze st. rozpočtu - přímá

0.00

0.00

4161040.00

-4161040.00

69115 - Disponibilní hodina

0.00

0.00

10960.00

-10960.00

69116 - Granty MŠMT - prevence

0.00

0.00

16500.00

-16500.00

69117 - Granty MŠMT - SIPVZ

0.00

0.00

45589.00

-45589.00

69130 - Provozní dotace z krajů

0.00

0.00

908000.00

-908000.00

69140 - Granty MÚ Králíky

0.00

0.00

9100.00

-9100.00

90100 - Fond investičního majetku

-69754.00

28500.00

0.00

-41254.00

91200 - Fond sociální

-81071.49

76914.00

57095.34

-61252.83

91201 - Fond sociální-příjmy

0.00

57095.34

57096.00

-0.66

91210 - Fond sociální-dary

0.00

5000.00

5000.00

0.00

91211 - Fond sociální-obědy

0.00

9291.00

9291.00

0.00

91221 - Fond sociální-služby

0.00

62623.00

62623.00

0.00

91400 - Fond rezervní

0.00

9103.00

9103.00

0.00

91600 - Fond reprodukce investičního majetku

-1877.90

0.00

68894.03

-70771.93

93100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení

-9394.03

9394.03

0.00

0.00

96100 - Počátečný účet rozvažný

0.00

0.00

0.00

0.00

97100 - Podrozvahové učty

0.00

95319.53

0.00

95319.53

97101 - Podrozvahové učty - pracovní stoly

0.00

36974.50

0.00

36974.50

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům

0.00

0.00

95319.53

-95319.53

99901 - Vyrovnávací účet k podroz. učtům - prac. stoly

0.00

0.00

36974.50

-36974.50

9.6. Stav pohledávek a závazků

Škola nemá žádné finanční pohledávky a závazky.

9.7. Závěr

Vytýčené úkoly v roce 2006 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek.

V roce 2007 by chtěla organizace pokračovat v realizaci FRIMu a tím vytvořit potřebnou investiční zálohu.

 

Školská rada schválila výroční zprávu školy dne 10.10.2007

 

 

     …………………………..                                                        …………………………..

          před. ŠR Mgr.L.Bílý                                                    Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy