Výroční zpráva školy 2005 - 2006

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy

Dne 18.8.2006

1              OBSAH

 

1      OBSAH.. PAGEREF _Toc147728600 \h 2

2      Základní údaje. PAGEREF _Toc147728601 \h 3

2.1       Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy. PAGEREF _Toc147728602 \h 3

2.2       Charakteristika školy. PAGEREF _Toc147728603 \h 4

2.3       Vybavení školy. PAGEREF _Toc147728604 \h 4

2.4       Charakteristika žáků. PAGEREF _Toc147728605 \h 4

2.5       Charakteristika vzdělávání a výchovy. PAGEREF _Toc147728606 \h 5

2.6       Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. PAGEREF _Toc147728607 \h 7

3      Přehled oborů vzdělání PAGEREF _Toc147728608 \h 8

4      Přehled pracovníků školy.. PAGEREF _Toc147728609 \h 8

4.1       Charakteristika pedagogického sboru. PAGEREF _Toc147728610 \h 8

5      Přijímací řízení PAGEREF _Toc147728611 \h 9

5.1       Zápis do prvního ročníku. PAGEREF _Toc147728612 \h 9

5.2       Přestupy. PAGEREF _Toc147728613 \h 9

6      Výsledky vzdělávání žáků.. PAGEREF _Toc147728614 \h 9

6.1       Hodnocení dle ročníků. PAGEREF _Toc147728615 \h 9

6.2       Výchovný poradce. PAGEREF _Toc147728616 \h 10

7      Další vzdělávání pedagogických pracovníků.. PAGEREF _Toc147728617 \h 10

8      Aktivity a prezentace školy.. PAGEREF _Toc147728618 \h 12

8.1       Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. PAGEREF _Toc147728619 \h 12

8.2       Metodická sdružení PAGEREF _Toc147728620 \h 12

8.3       Družina. PAGEREF _Toc147728621 \h 15

8.4       Prevence sociálně-patologických jevů. PAGEREF _Toc147728622 \h 16

8.5       Environmentální výchova. PAGEREF _Toc147728623 \h 16

9      Údaje o kontrolách.. PAGEREF _Toc147728624 \h 18

9.1       KrÚ Pk – kontrola hospodaření ve dnech 21.11. – 7.12. 2005. PAGEREF _Toc147728625 \h 18

9.2       OSSZ – kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. PAGEREF _Toc147728626 \h 18

10        Údaje o hospodaření školy.. PAGEREF _Toc147728627 \h 18

10.1     Úvod. PAGEREF _Toc147728628 \h 18

10.2     Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele. PAGEREF _Toc147728629 \h 19

10.3     Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy. PAGEREF _Toc147728630 \h 19

10.4     Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje. PAGEREF _Toc147728631 \h 20

10.5     Péče o spravovaný majetek. PAGEREF _Toc147728632 \h 20

10.6     Dokladová inventura k 31.12.2005. PAGEREF _Toc147728633 \h 21

10.7     Stav pohledávek a závazků. PAGEREF _Toc147728634 \h 23

10.8     Závěr PAGEREF _Toc147728635 \h 24

 

 

 

2              Základní údaje

 

2.1        Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy

 

Základní škola praktická Králíky,

Nábřežní 368, Králíky 56169

 

Motivační název školy: ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

 

IČO : 61235105

 

právní forma : příspěvková organizace

 

tel.: 465 631 186

 

mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz

www stránky: www.zspkraliky.cz

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

 

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/26, ze dne 27.10.2005

 

Zařazení do sítě škol: č.j. 32 596/98-21

 

Školská rada: č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005

 

Projekt:  ZDRAVÁ  ŠKOLA  (fáze přípravy)

 

 

Ředitel školy :                                                                         Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy :                                                          Leona Šponarová

 

Výchovný poradce:                                                                 Mgr. Zdeněk Němeček

 

Vychovatelka:                                                                         Věra Krsková

 

Metodická sdružení:     Matematika                                         Leona Šponarová

                                   Český jazyk                                        Mgr. Iva Nesvadbová

                                   Pracovní vyučování                              Stanislava Tóthová      

 

Koordinátor EVVO:                                                               Mgr. Iva Nesvadbová

Koordinátor Prevence sociálně-patologických jevů      :           Mgr. Martina Lenhartová        

Koordinátor ŠVP:                                                                  Mgr. Iva Nesvadbová

 

 

 

 

2.2        Charakteristika školy

Základní škola praktická se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

 

 

2.3        Vybavení školy

Budova má šest kmenových učeben vybavených novým nábytkem a pět odborných pracoven.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířským kruhem, šicími stroji, moderními elektrickými spotřebiči, kuchyňským nádobím. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v těsné blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, dva skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm. Naším záměrem je vybudovat  zde  přírodní učebnu s dětským hřištěm.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je nově vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkový kout v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

 

 

2.4        Charakteristika žáků

            Do naší školy jsou zařazovány děti s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a se souhlasem rodičů. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Speciální pedagog využívá různé vyučovací formy, metody a postupy. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

            Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka, z Dětského domova Štíty.

 

 

 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD

 

Třída

Chl.

Děv.

celkem

Třídní učitel

1.

1

0

1

Mgr. Lenhartová Martina

 

1. ročník

1

0

1

2.

1

3

4

2. ročník

1

3

4

3.

1

3

4

3.R

1

1

2

3. ročník

2

4

6

4.

0

1

1

Šponarová Leona

 

4. ročník

0

1

1

5.

4

2

6

5. ročník

4

2

6

6.

7

1

8

Mgr. Švanda Jiří

6. ročník

7

1

8

7.

4

4

8

Tothová Stanislava

7. ročník

4

4

8

10.P

2

0

2

8.

6

5

11

Mgr. Nesvadbová Iva

8. ročník

6

5

11

9.

6

3

9

Mgr. Němeček Zdeněk

Celkem

33

23

56

 

1. stupeň

8

10

18

 

2. stupeň

25

13

38

 

 

 

2.5        Charakteristika vzdělávání a výchovy

 

2.5.1             Charakteristika názvu „Škola plná života“

-         aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy

-         zapojení školy do veřejného života

-         otevřená škola všem

-         pohoda prostředí

-         zdravé učení

-         příprava žáků na zdravý a hodnotný život

-         zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy

-         bohatá nabídka programů, akcí

-         aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka

-         prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí

-         široká nabídka zájmové činnosti

-         demokratické společenství

-         vzdělávací středisko obce

-         zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání

 

 

2.5.2             Zaměřujeme se na:

-         individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností

-         smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení

-         změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)

-         zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)

-         využití maximální názornosti při učení žáků

-         získání základů komunikace v cizím jazyce

-         objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci

-         sebehodnocení žáků

 

 

2.5.3             Podporujeme:

-         pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti

-         přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání

-         motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů

-         zdravou výživu a zdravý životní styl

-         pohybovou a relaxační aktivitu

-         strategii otevřeného partnerství

-         žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)

-         využívání výpočetní techniky ve všech předmětech

-         výuku na PC

-         celoživotní vzdělávání pedagogů

 

 

 

2.5.4             Rozvíjíme:

-         sociální a komunikační schopnosti žáka

-         samostatnost a odpovědnost žáka

-         vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí

-         příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci

-         pocit sounáležitosti žáků se školou

-         praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě

-         spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy

-         spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)

-         vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)

-         upevňování základních hygienických návyků

-         estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

 

 

2.5.5             Naší prioritou je:

-         podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola

-         vést žáky k ochraně svého zdraví

-         ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.

-         vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí

-         prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem

-         posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem

-         plnohodnotné zařazení žáka do společenského života

-         uplatnění žáka na trhu práce

-         podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků

-         naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu

-         podpora vědomí jejich práv a povinností

-         formování hodnotové orientace žáků

-         soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky

-         využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce

-         rozvíjení silných stránek školy

-         pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

 

 

 

 

2.6        Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

 

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky).

 

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané, sportovních her mládeže), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

 

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, Město Králíky, ostatní instituce).

 

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, další příležitostí je informování prostřednictvím webových stránek školy.

  

3              Přehled oborů vzdělání

3.1.1              zvláštní škola                                                     č.j.: 22 980/97-22

3.1.2              pomocná škola                                                  č.j.: 24 033/97-22

3.1.3              rehabilitační program pomocné školy  č.j.:15 988/2003-2412

 

 

4              Přehled pracovníků školy

4.1        Charakteristika pedagogického sboru

 

            Pedagogický sbor má 11 členů, převažují ženy.

           

Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, surdopedii, etopedii). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

           

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Pracují zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Dva pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

 

            Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům.

 

            Pedagogové mají velký zájem o další vzdělávání a jsou ze strany vedení školy podporováni. Spolupracují se středisky celoživotního vzdělávání. Ředitel školy absolvoval odborné vzdělávání pro výkon své funkce FS II. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Část vyučujících se zdokonaluje v anglickém jazyce intenzívním kurzem pro pokročilé. Koordinátor EVVO a ŠVP byl přijat na specializační studium daných oborů. Dva pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, dva pedagogové prošli kurzy kritického myšlení.

 

            Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

 

5              Přijímací řízení

5.1        Zápis do prvního ročníku

K zápisu do prvního ročníku se dostavili 3 žáci, kteří byli rozhodnutím ředitele školy přijati do 1. ročníku šk.r. 2006/2007.

 

5.2        Přestupy

V průběhu školního roku 2005/0006 na naši školu přestoupilo 6 žáků.

Odešel 1 žák z důvodu změny bydliště. 

 

 

6              Výsledky vzdělávání žáků

 

6.1        Hodnocení dle ročníků

Stav k 30.6.2006

ročník

počet

hodn. prospěchu

snížená

průměrný

Průměrná absence

 

žáků

V

P

5

N

známka (Ch)

prospěch

omluv

neomluv

1. ročník

1

0

1

0

0

0

1,571

20,00

0

 

2. ročník

4

2

2

0

0

0

1,571

62,50

0

 

3. ročník

6

3

3

0

0

0

1,392

71,00

0

 

4. ročník

1

0

1

0

0

0

2,000

44,00

0

 

5. ročník

6

4

2

0

0

0

1,375

39,00

0

 

6. ročník

8

4

4

0

0

0

4,682

101,62

0

 

7. ročník

8

2

6

0

0

0

1,795

47,38

0

 

8. ročník

11

2

9

0

0

1

1,787

81,82

0

 

9. ročník

9

2

7

0

0

0

1,547

68,22

0

 

10. ročník

2

0

2

0

0

0

SH

41,00

0

 

Celkem

56

19

37

0

0

1

1,650

67,18

0

 

                     

 

 

6.2        Výchovný poradce

6.2.1             Řešení kázeňských přestupků

Pohovory se týkaly problémů nevhodného chování, narušování výuky, náznaků sexuálního obtěžování, záškoláctví, častých absencí, konzumace většího množství léků a tím následné nevolnosti, narušených vztahů mezi žáky ve třídě.

Celkem byl proveden ústní pohovor u sedmi žáků, převážně chlapců, ve dvou případech byl přítomen rodič. Navržená opatření a jejich plnění byla následně kontrolována vých. poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, třídním učitelem.

 

6.2.2              Prodloužení školní docházky

Tři rodiče žáků požádali ředitelství školy o prodloužení školní docházky na 10 let z důvodu ukončení základního vzdělání. Jednalo se o žáky 8. třídy, kteří v tomto školním roce splnili devítiletou školní docházku. Všem bylo prodloužení školní docházky povoleno.

 

6.2.3             Besedy se žáky o volbě povolání

Školu navštívili zástupci OU z Opočna, Žamberku, Lipové a seznámili žáky s učebními obory na škole. Tyto besedy proběhly u žáků 9. třídy. Žáci 8. a 9. ročníku si v rámci Dne otevřených dveří prohlédli OU Žamberk.

 

6.2.4             Volba povolání:

V letošním školním roce si žáci mohli podat přihlášku pouze na jeden učební obor, novinkou rovněž bylo výstupní hodnocení, které přikládali k přihlášce.

Vycházelo celkem 9 žáků  z 9. třídy, 2 žáci z PŠ, 1 žák z 8. třídy.

Byli přijati:

OU a praktická škola Žamberk

obor pečovatelka - 2 žáci, kuchař - 3 žáci, zedník -1 žák, praktická škola - 2 žáci

SOU Králíky

obor opravář zemědělských strojů - 2 žáci

SOU Žamberk

obor kuchař - 1 žák

Přihlášku na další studium si nepodal jeden žák.

 

 

 

7              Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Leona Šponarová

-         Matematika plná her (Ústí nad Orlicí)

-         Výtvarné proměny odpadového materiálu (Ústí nad Orlicí)

-         Kompetence a skupinová práce v matematice (Ústí nad Orlicí)

-         Hrajeme si s pohádkami (Ústí nad Orlicí)

-         Kurz SIPVZ –  grafika (Králíky)

Mgr. Iva Nesvadbová

-         Krajská konference EVVO (Pardubice)

-         Projekt Koordinátor (Pardubice)

-         Asertivita mezi lidmi (Ústí nad Orlicí)

-         Projekt mezinárodní – EU (Pardubice)

-         Evaluace v podmínkách školy (Pardubice)

-         Paní učitelko, k čemu mi ta čeština je? (Ústí nad Orlicí)

-         Výchova demokratického občana (Pardubice)

-         Rozvoj ŠVP – síť koordinátorů (Pardubice) 1,2

-         Globální výchova (Pardubice)

-         ŠUŽ (Pardubice)

-         ŠUŽ (Hradec Králové) 1,2

-         Kurz SIPVZ –  grafika  (Králíky)

-         Specializační studium EVVO (Horní Maršov)

Mgr. Zdeněk Němeček

-         Seminář pro výchovné poradce (Běleč)

-         Setkání výchovných poradců – IVP  (Ústí nad Orlicí)

 

Mgr. Martina Lenhartová

-         Školení metodiků prevence (Běleč)

-         Učíme se hrou – dramatická hra (Ústí nad Orlicí) 1, 2, 3

-         Preventivní programy v RVP (Pardubice)

-         Seminář pro metodiky prevence (Neratov)

-         Kurz SIPVZ – grafika (Králíky)

 

Stanislava Tóthová

-         Učíme se hrou – Hry pro tvořivé vyučování (Ústí nad Orlicí)          1, 2,3

-         Dílny Vv technik – kočky (Ústí nad Orlicí)

-         Dílny Vv technik – jarní dekorace (Ústí nad Orlicí)

-         Kurz SIPVZ – grafika (Králíky)

Mgr. Jiří Švanda

-         Problematika BOZP pro učitele Tv (Ústí nad Orlicí)

-         Vytváření osobnostního stylu učitele (Ústí nad Orlicí)

-         Slunce do škol (Hradec Králové)

-         Kurz SIPVZ – grafika (Králíky)

Věra Krsková

-         ŠD jako součást školy (Ústí nad Orlicí)

-         ŠVP – ŠD (Pardubice)

Mgr. Zdeněk Nesvadba

-         Funkční vzdělávání vedoucích pracovníku ve školství II, ukončeno závěrečnou prací a zkouškou dne 28.6.2006   (Pedf UK Praha).

 

8              Aktivity a prezentace školy

8.1        Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

 

Škola se aktivně věnuje environmentální výchově a vzdělávání žáků, prevenci sociálně-patologických jevů dle vypracovaných dlouhodobých a celoročních plánů.

 

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., spolupracuje s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství. Pravidelně se účastní výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských – Zelený ParDoubek aj.). Škola využívá projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2004 byla škola oceněna titulem „Ekologická škola 3. stupně“.

 

Prevence sociálně patologických jevů – škola motivuje a vede žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracuje s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoří projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení. Hlavním úkolem školy je snaha o zapojení do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

 

Každoročně je pro žáky pořádán týdenní lyžařský kurz, plavecký výcvik, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky pořádané školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, psaní na stroji, keramický, aranžování, šití, sportovní, hry na zobcovou flétnu, taneční.

 

Metodická sdružení školy (český jazyk, matematika, pracovní vyučování) vyhlašují pro žáky školní soutěže – čtenářskou soutěž, literární soutěž, Početního krále, soutěž o nejhezčí výrobek, výtvarnou soutěž.

 

Od roku 2003 reprezentují žáci naší školy svou vlast na Mezinárodním integračním festivalu v Poznani. V roce 2004 byla navázána spolupráce s Gymnáziem v Miedzylesie,. Naším záměrem je navázat spolupráci s jinými školami v zahraničí a využít finančních prostředků EU v rámci projektu Sokrates.

 

 

8.2        Metodická sdružení

8.2.1             Pracovní vyučování

Celoškolní projekty:

-        Projekt EVVO „Zasaď si svůj strom“ – výsadba stromů na školním pozemku na podzim dle rozpisu tříd.

-        Projekt „Voda“ – Výroba ryb a kaprů z keramické hlíny, mladší žáci z papíru.

-        Projekt „Ptáčci v zimě“ – výroba ptačích budek a krmítek, instalace před školou a na školním pozemku, výroba ptáčků z keramiky a ptačích hnízd z březového proutí.

-        Prevence:             Všechny pracovní skupiny si připravily zeleninový salát (zdravá strava)

-        Dopravní výchova – chlapci 6. a 7. ročníku – výroba dopravních značek

-        Chlapci 8. a 9. ročníku – výroba  stojanů na značky

Školní soutěže:

-        O nejhezčí vánoční dekoraci

-        O nejzajímavější velikonoční vajíčko

 

Spolupráce partnery, se sponzory, městem:

-        Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar x úklid parčíku, dekorace do prodejen)

-        Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav

-        ZUŠ Králíky - výroba medailí na mezinárodní taneční setkání 2006

-        Společenský ples - výroba drobných keramických dárků (točených na kruhu)

-        Karnevalový výbor - Výroba medailí (králíků), výroba malovaných obrazů (velké formáty), aranžování výlohy – hlavní ceny na králický karneval

-        Město Králíky - instalace česko-polské fotografické a výtvarné soutěže na Střelnici v Králíkách, výroba keramických medailí k setkání Králíků v Králíkách

-        Drobní sponzoři – vánoční věnce, keramika

-        Mezinárodní festival v Poznani – keramické dárky pro děti a významné osobnosti

Reorganizace pozemku :

-        Založení sadu

-        Vybudování ukázkových záhonů (obilniny, bylinky, množárna dřevin)

-        Oprava skleníků (Město Králíky)

-        Odpočinkové místo – pergola, lavičky, ohniště, terénní úpravy

 

Grantové řízení:

-        Hrnčířský kruh (Pardubický kraj)

-        Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého (Nadace Partnerství, Sever, Toyota) – dokončení, slavnostní otevření

Výstavy:

-        Podzimní výstava v Městské knihovně v Králíkách (zahájení v rámci Dne Pardubického kraje v Králíkách)

-        Podzimní výstava ve škole ke dni otevření Oázy klidu a pohody

-        Vánoční výstava v Městské knihovně Králíky

-        Velikonoční výstava v Městské knihovně Králíky

Výtvarná činnost, soutěže

-        Jak končí stromy (celostátní ekologická soutěž)

-        Co mám nejraději (česko-polské setkání v Králíkách)

-        Naše Evropa (celostátní)

-        Jarní probouzení (krajská)

 

Školní akce:

-        Voda (školní projekt)

-        Ptáčci v zimě (školní projekt)

-        Výroba kulis na vánoční besídku

-        Malování kamenů – Oáza

-        Čarodějnice (celoškolní téma)

-        Strom snů (celoškolní téma)

 

8.2.2             Matematika

Schůzky metodického sdružení probíhaly  podle celoročního plánu činnosti.

 

V letošním školním roce jsme se zaměřili:

-         na přípravu testů k opravné zkoušce

-         na přípravu tematických plánů, začlenění projektů

-         na sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči)

-         věnování pozornosti slabě prospívajícím žáků, volbě způsobů nápravy a pomoci, forem vedení, vhodných postupů

-         na přípravu kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsahu a náročnosti v jednotlivých třídách

-         na stanovení kritérií pro klasifikaci žáků  s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků

-         využívání výukových programů na PC k procvičování a prohlubování učiva matematiky

-         předávání informací z DVVP

-         výměnu zkušeností, nápadů

-         na tvorbu osnov matematiky a rýsování v našem ŠVP

 

Celoroční soutěž:

O početního krále (zapojení všech ročníků, červen – slavnostní vyhodnocení)

 

8.2.3             Český jazyk

Schůzky metodického sdružení byly realizovány dle ročního plánu činnosti. Prioritou bylo zpracování osnov českého jazyka do vznikajícího ŠVP naší školy. Novinkou bude dramatická výchova, která bude realizována od 1. do 6. ročníku v rámci vyučovacího předmětu český jazyk.

 

dílčí činnosti:

-        tvorba a kontrola tématických plánů, využití mezipředmětových vztahů

-        vytvoření tématických plánů pro opakující žáky 10. roč. pracovního stupně PŠ

-        úprava učebních osnov, přesuny učiva

-        stanovení mimočítankové četby pro jednotlivé ročníky, výběr čítanek

-        sjednocení zadávání domácích úkolů

-        informace o problémových žácích, způsoby a formy vedení

-        konzultace o rozsahu a hodnocení kontrolních prací

-        klasifikace žáků

-        vytvoření mluvnického rádce pro žáky „Chytráček“ – postupné dopisování mluvnického učiva od 5. do 9. ročníku

-        způsob práce, vedení žáků s poruchami řeči

 

Získané poznatky, náměty, nápady zapracovány do metodických příruček, které jsou průběžně doplňovány (elektronická a tištěná podoba) – Slohové hry, Nápady, náměty a hry v Čj

projekty, soutěže:

-        měsíční návštěvy Městské knihovny Králíky, celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku

-        projekt Voda – slohové práce  žáků 4. – 9. ročníku (vypravování, popis, pohádka), hodnocení v rámci tříd – výběr nejlepší žákovské práce z každé třídy, ohodnocení všech účastníků

-        projekt Ptáčci v zimě – práce s encyklopediemi, čtení s porozuměním – zpracování návodných otázek, práce ve skupinách, zhotovení koláže (v rámci výtvarné výchovy)

-        Ankety – 2x do měsíce se žáci 4. – 9. ročníku v rámci slohové výchovy vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám (prevence sociálně patologických jevů, využití schránky důvěry)

kulturní vystoupení:

-        česko-polské setkání na Střelnici (říjen)

-        vystoupení pro hosty a rodiče v rámci slavnostního otevření „Oázy“ (tanec, zpěv, hra na flétnu, situační scénka)

-        vánoční zpívánky pod vánočním stromečkem na náměstí (prosinec)

-        vánoční zpívánky v pečovatelském domě (prosinec)

-        vánoční besídka (prosinec)

-        Akademie Ústí nad Orlicí (leden)

-        vystoupení pro seniory, rodiče a veřejnost na Střelnici (březen)

-        vystoupení na Mezinárodním festivalu v Poznani

-        Radujme se s hudbou (dramatické a pěvecké vystoupení všech žáků)

Kulturní vystoupení pro naše žáky

-        divadelní představení pro 1. stupeň – 3x - Střelnice

-        vánoční koncert ZUŠ – celá škola - Střelnice

-        Tančíme pro radost – celá škola - Střelnice

-        vánoční koncert Gymnázia Králíky v budově naší školy

 

 

8.3        Družina

 

   Tento školní rok probíhala celoroční etapová hra „INDIÁNSKOU STEZKOU“. Tato hra byla programově zaměřena  na poznávání a ochranu přírody, přiblížení si života Indiánů.V září byly děti rozděleny do dvou indiánských kmenů – Dakotů a Čejenů. Společně jsme se učili dovednosti přírodních národů, v rámci svého kmene jsme se snažili se navzájem podporovat a pomáhat si. Každý kmen si zvolil svého náčelníka, vyrobil si svoji vlajku, vymyslel pokřik. Jednou měsíčně jsme se scházeli v indiánském kruhu, kde každý kmen odpovídal na otázky z témat proběhlého měsíce. Za úspěšně zodpovězené otázky se kmen posouval na mapě blíže k pokladu. Společně jsme se učili indiánské písmo, vyráběli různé předměty z hlíny, kůže a  korálků. V duchu divokého západu a Indiánů jsme se podíleli na výzdobě městské knihovny. 27.6. proběhlo přespávání ve školní družině, kde všichni indiáni byli vyhodnoceni.

   Na indiánské téma byl secvičen i tanec, se kterým jsme vystupovali na Akademii v Ústí nad Orlicí, na Střelnici a v Polsku.

   Průběžně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem, formou her a soutěží jsme si opakovali probrané učivo z přírodovědy a vlastivědy.

   Každý měsíc jsme se scházeli v ČAJOVNĚ, kde jsme si vždy  společně popovídali na dané téma.

   V únoru již tradičně proběhl karneval, v březnu jsme měli hudební akci VÍTÁNÍ JARA. Největší úspěch měla módní přehlídka a pěvecká soutěž DRUŽINA HLEDÁ SUPERSTAR.

Byl nám dán i prostor na sportovní aktivity ve školní tělocvičně a na sportovišti. Často jsme využívali prolézačky a houpačku před školou.

   Své kuchařské umění si každý z nás mohl vyzkoušet ve školní kuchyňce, kde jsme pekli již tradičně vánoční perníčky a občas si upekli i něco dobrého na zub.

Při tvorbě programu bylo přihlíženo k individuálním schopnostem dětí, byly pravidelně zařazovány oblíbené hry a činnosti.

 

8.4        Prevence sociálně-patologických jevů

 

         V průběhu školního roku se postupovalo podle stanoveného plánu prevence. Každý třídní učitel si vypracoval program třídy, kde si vytýčil slabé a silné stránky třídního kolektivu a navrhl plán činností posilující třídní kolektiv jako sociální skupiny. V průběhu roku jsme se věnovali zpracování projektu Program podpory zdraví ve škole – Zdravá škola (analýzy, vyhodnocení, předběžná žádost o začlenění do národní sítě škol). Každé čtvrtletí probíhalo hodnocení plnění plánu prevence na pedagogických poradách.

 

Školní akce:

Anketní otázky (2x do měsíce, žáci 4. – 9. tříd)

Interaktivní besedy s vyučujícími (využívání volného času, šikanování, návykové látky, vztahy mezi lidmi, etická a právní výchova, sledovanost TV, videohry a hry na PC, rasismus a intolerance)

Besedy s odborníky (Pohlavní dospívání a pohlavní choroby (MUDr. Záruba) pro chlapce 7.- 9. ročníku,  Čisté zuby = zdravé zuby (MUDr. Špičková) pro žáky 1. stupně).

Výcvik v komunikaci (simulační hry)

Žáci 9. ročníků (besedy o riziku ohrožení v budoucím vzdělávacím prostředí), jejich rodiče – pohovor s výchovným poradcem o adaptaci žáků na SOU či OU)

Světový den výživy – příprava zeleninových salátů – všechny ročníky

školní výlet – 1. stupeň – Potštejn

sportovně-turistický den – celoškolní výšlap na Králický Sněžník (září)

kroužky

sportovní, kreativní dílna, psaní na stroji, hra na flétnu, logopedie hrou, aerobik.

Projekty:

„Já  a můj zdravý životní styl!“ – 1. část (MŠMT, příspěvek 6000,- Kč, celkové náklady 6081,- Kč, realizace září, říjen - interaktivní beseda s psychology z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí na téma Vztahy ve třídě, intolerance pro 7. -9. ročník, následoval jednodenní zátěžový program v Lanovém centru Proud v Olomouci (tříhodinové zdolávání lanové soustavy s překážkami).

„Já  a můj zdravý životní styl!“- 2. část (MŠMT, příspěvek 16500,- Kč, celkové náklady 19659,50 Kč, příspěvek žáků 186,- Kč, realizace květen, červen - interaktivní beseda „Krok za krokem“ pro žáky 7. – 9. ročníku s psychology z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, tématem byla drogová prevence, odmítání drog, poradenská zařízení, právní zodpovědnost, dvoudenní zátěžový program: rafty a dobrodružné hry v přírodě v Olomouci.

Školní projekt „Dopravní výchova – cyklisté a chodci v silničním provozu“ – říjen, listopad a duben,  vyplnění dotazníku, procvičení pravidel silničního provozu, dopravních značek, výroba dopravních značek a stojanů, průzkumy frekvence aut, cyklistů na hlavních silnicích a předností chodců na přechodech. Účast na dopravní soutěži v Ústí nad Orlicí.      

Prezentace akcí:

Regionální měsíčníky Nové Králicko, Králický zpravodaj

           

 

 

8.5        Environmentální výchova

 

Činnost probíhala dle Dlouhodobého plánu EVVO a Dodatku k plánu environmentální výchovy. Bylo využíváno spolupráce s Ekocentrem Paleta Pardubice, ek. sdružením TEREZA, s ČSOP Ústí nad Orlicí. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník. I v letošním roce jsme se zúčastnili krajské soutěže Zelený ParDoubek, jejíž vyhodnocení proběhne na podzimní 6. konferenci EVVO v Pardubicích

Významná ocenění, úspěchy:

-       Úspěch v  projektu Úspory energie ve školách (vyhlášený Nadací Partnerství a ekologickým sdružením SEVER) – ve výběrovém řízení byla naše škola jediná, která byla vybrána za Pardubický kraj, při prezentaci projektu v Hradci Králové nám byla udělena Cena poroty a 2000,- Kč, které byly věnovány úsporám energie ve škole (těsnění do oken, výukový CD ROM)

-       Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 9000,- Kč

-       Grantové řízení města Králíky na projekt Ekologický týden – získána dotace 4000,- Kč

Účast v projektech:

-       Zasaď si svůj strom – slavnostní ukončení celoroční akce sázením třídních stromů na školním pozemku – 4 jabloně a 4 hrušně věnovala firma Starkl zahradník

-       celoškolní projekt VODA – zapracování do předmětů, součástí exkurze do čističky odpadních vod, beseda s rybářem. Ukončení – při setkání v tělocvičně vyhodnocení nejlepších slohových prací na téma Voda (hodnotiteli žáci), ocenění všech, výstava výkresů, písničky o vodě

-       celoškolní projekt Ptáčci v zimě – skupinová práce žáků – propojení přírodopisu, slohové a výtvarné výchovy (pozorování, zpracování informací dle encyklopedií, internetu, koláž), zhotovení krmítek, krmení ptáčků dle rozpisu tříd

-       BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

-       Kyselý déšť (TEREZA) – 9. ročník

-       Živá voda pro obec (TEREZA) – 9. ročník

-       Vstup do přírodního ráje – projekt města Králíky, spolupráce spolu s Městskou knihovnou Králíky při vypracovávání grantu

-       celostátní výtvarná soutěž STROM mýma očima (pořadatelem Liberec)

Celoškolní akce:

-       Beseda o odpovědném vztahu ke zvířatům (ing. Michaličková)

-       Bodlinka (paní Malátková)

-       Dravci (firma Zayferus)

-       Dny Země (úklid okolí školy)

-       Ekologický týden

-       Sběr plodů pro zvířata (kaštany, žaludy)

-       Sběr pomerančové kůry, bylin (spolupráce s Nákupnou léčivých rostlin v Písku, Lukavici)

-       Krmení ptáčků v zimě

-       Třídění odpadů ve třídách

-       Celoškolní soutěž ve sběru papíru, spolupráce s Autodopravou Hanák, výtěžek věnován na krmení ježka, záchranné stanici handicapovaných živočichů v Č. Třebové

-       Za zvířátky do lesa s myslivci (1. – 5. ročník, krmení zvěře v zimě)

-       S myslivci k prameni Orlice (1. – 5. ročník)

Prezentace školy:

Regionální měsíčníky Nové Králicko, Králický zpravodaj

Zpravodaj ČSOP

Orlické noviny

Časopis Bedrník

Krajská konference EVVO (Pardubice), školení žadatelů ŠUŽ (Pardubice), specializační studium koordinátorů EVVO (Horní Maršov)

www.ekovychova.cz, www.zspkraliky.cz

Nepodařilo se splnit:

-        výukový projekt Žáby (dlouhá zima, přesunuto na příští rok)

-        vybudování přírodní učebny na školním pozemku – nedodržení slibu sponzora o dodávce materiálu na zhotovení stolů, lavic, přesunuto na příští rok )

 

9              Údaje o kontrolách

9.1        KrÚ Pk – kontrola hospodaření ve dnech 21.11. – 7.12. 2005

9.2        OSSZ – kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.

 

10        Údaje o hospodaření školy

( za kalendářní rok 2005)

 

10.1    Úvod

 

         Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

            Vytýčené úkoly v roce 2005 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 9 394,03 Kč.

            Finančním zdroje v roce 2005 :     4 664 354,- Kč

z toho

           

Zřizovatel:

 

 

 

provoz

653 000,- Kč

 

granty  

40 000,- Kč

 

 

 

MŠMT:

 

 

 

přímé

3 902 000,- Kč

 

granty  

6 000,- Kč

 

SIPVZ

31 000,- Kč

 

dis.h.   

27 400,- Kč

 

 

 

Město:           

 

 

 

granty

4 954,- Kč

 

 

 

Sponzoři:

 

 

 

 

110 200,- Kč

 

                                                          

 

Stav účtu k 31.12.2005

běžný účet: 321 421,62 Kč,             účet FKSP: 60 970,51 Kč       pokladna : 0,00 Kč

z toho účet DHIM : 1 877,90

 

 

 

 

 

 

10.2    Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

 

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu

 

-        organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku

-        organizace nemá žádné stanovené odvody zřizovatelem

 

Rekapitulace

 

 

Výdaje celkem

 

 

4 765 294,32 Kč

Výdaje na spotřebu materiálu a energie

 

 

425 648,63 Kč

z toho

Su 501

268 420,23

 

 

Su 502

157 228,40

 

Výdaje na služby, opravy a cestovné

 

 

452 967,19 Kč

z toho

Su 511

11 304,00

 

 

Su 512

23 844,00

 

 

Su 518

417 819,19

 

Ostatní osobní náklady

 

 

3 840 377,50 Kč

z toho               na mzdy

Su 521

2 798 000,00

 

                        na OPPP

 

15 000,00

 

 

Su 524

971 411,50

 

 

Su 527

55 966,00

 

Ostatní náklady

Su 549

 

29 148,00 Kč

Odpisy

Su 551

 

17 153,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy celkem

 

 

4 774 688,35 Kč

Dotace celkem

Su 691

 

4 664 354,00 Kč

Úroky

Su 644

 

127,16 Kč

Zúčtování z RF

 

 

110 207,19 Kč

z toho    sponzorské dary

 

110 200,00

 

             ostatní

 

7,19

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

 

 

9 394,03 Kč

 

 

10.3    Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy

Organizace v roce 2005 vykázala kladný HV v celkové sumě 9 394,03 Kč. Tato částka byla převedena do fondu rezervního.

 

 

 

 

 

                 Tvorba 2005

Peněžní fondy organizace

číslo účtu

Stav k 1.1.2005

Příděl ze zlepš. HV r. 2004

Jiné zdroje

Tvorba celkem

 

 

2

3

4

4.a

Fond odměn

911

0,00

0,00

 

0,00

FKSP

912

69 696,13

x

60 473,46

60 473,46

Rezervní fond

914

0,00

7,19

110 200,00

110 207,19

Investiční fond

916

30 528,00

x

17 153,00

17 153,00

 

 

Čerpání 2005

 

 

 

 

Čerpání

Čerpání na opravy

Snížení z důvodu fin. nepokrytí

Čerpání celkem

Stav k 31.12.2005

Změna stavu                  za rok 2005

Návrh přídělu do fondů v roce 2006 z HV roku 2005*)

 

5.a

5.b

5.c

5

6

7(sl.6-sl.2)

8

FO

 

x

x

0,00

0,00

0,00

 

FKSP

49 098,10

x

x

49 098,10

81 071,49

-11 375,36

x

RF

110 207,19

x

x

110 207,19

0,00

0,00

9 394,03

IF

45 803,10

0,00

0,00

45 803,10

1 877,90

28 650,10

x

205 108,39

0,00

0,00

205 108,39

82 949,39

17 274,74

9 394,03

 

 

10.4    Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje

 

1.       Hospodářskou činnost škola nevykazuje.

2.       Mimorozpočtový zdroj škola nemá.

 

 

10.5    Péče o spravovaný majetek

 

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

 

Stav majetku po inventarizaci k  31.12.2005 :

 

stav k 31.12.2004

přírůstek

úbytek

stav k 31.12.2005

ŠKOLA          HIM

151 552,10

45 803,10

0,00

197 355,20 Kč

                      DDHM

479 086,24

159 087,40

0,00

638 173,64 Kč

                      OE

1 215 324,89

61 606,10

124 257,05

1 152 673,94 Kč

                      NIM

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00 Kč

                      učebnice

98 300,45

3 974,50

6 157,10

96 117,85 Kč

                      knihovna

103 820,61

8 183,00

1 470,95

110 532,66 Kč

FKSP

16 318,00

0,00

0,00

16 318,00 Kč

Město Králíky  HIM

53 227,00

0,00

0,00

53 227,00 Kč

                       DHIM

196 390,00

0,00

0,00

196 390,00 Kč

 

 

 

10.6    Dokladová inventura k 31.12.2005

 

Účet

Počáteční stav

Strana MD

Strana DAL

Konečný stav

01800 - Drobný nehmotný investiční majetek

30000.00

0.00

0.00

30000.00

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje

151552.10

45803.10

0.00

197355.20

02800 - Drobný hmotný investiční majetek

479086.24

159087.40

0.00

638173.64

04200 - Pořízení hmotných investic

0.00

45803.10

45803.10

0.00

07800 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku

-30000.00

0.00

0.00

-30000.00

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí

-110448.20

0.00

17153.00

-127601.20

08800 - Oprávky k drobného hmotnému investičnímu majetku

-479086.24

0.00

159087.40

-638173.64

24101 - Běžný účet KB

320050.26

4841587.66

4842094.20

319543.72

24150 - Účet DHIM

30528.00

1877.90

30528.00

1877.90

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP

35196.13

107092.39

81318.01

60970.51

26100 - Pokladna

0.00

116084.50

116084.50

0.00

26201 - Peníze na cestě z KB

0.00

83000.00

83000.00

0.00

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP

0.00

1027.00

1027.00

0.00

26210 - Peníze na cestě - 2% FKSP

0.00

55973.00

55973.00

0.00

26300 - Ceniny

81.00

1977.00

1829.00

229.00

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN

67000.00

-5400.00

0.00

61600.00

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA

14490.00

-3020.00

0.00

11470.00

32100 - Dodavatelé

0.00

624212.90

624214.09

-1.19

32401 - Přijaté zálohy - žáci plavání

0.00

18468.00

18468.00

0.00

32402 - Přijaté zálohy - žáci výlet

0.00

5950.00

5950.00

0.00

33100 - Zaměstnanci

-170701.00

2817997.00

2817314.00

-170018.00

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP

34500.00

30000.00

49000.00

15500.00

33600 - Zúčtování s instit. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

-107099.00

107099.00

287391.00

-287391.00

33601 - Zúčtování s OSSZ UO

0.00

943872.00

1020403.50

-76531.50

33602 - Zúčtování s zdrav. pojišťovnami

0.00

374804.00

117804.00

257000.00

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu

-27225.00

332330.00

331610.00

-26505.00

34600 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp.

0.00

31000.00

31000.00

0.00

34800 - Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp.org.m.samosp.

0.00

693000.00

693000.00

0.00

34801 - Nároky na dotace a ost.zúčt. ze státního rozpočtu

0.00

3908000.00

3908000.00

0.00

34802 - Disponibilní hodina

0.00

27400.00

27400.00

0.00

37801 - Jiné pohledávky - úrok FKSP

0.00

11.37

12.39

-1.02

37803 - Jiné pohledávky - žáci plavání

0.00

18468.00

18468.00

0.00

37805 - Jiné pohledávky - žáci výlet

0.00

6734.50

6734.50

0.00

37900 - Jiné závazky

-2000.00

21000.00

20000.00

-1000.00

37901 - Jiné závazky - položky FKSP

0.00

1127.00

1027.00

100.00

38900 - Dohadné účty pasivní

-94590.00

0.00

-20090.00

-74500.00

50106 - Sm - učebnice

0.00

3286.50

0.00

3286.50

50107 - Ochranné pomůcky

0.00

4309.50

0.00

4309.50

50108 - Sm - učební pomůcky nad 3000,- Kč

0.00

75275.50

0.00

75275.50

50109 - Sm - DHM nad 3000,- Kč

0.00

80253.80

0.00

80253.80

50110 - Sm - kancelářské potřeby

0.00

1516.00

0.00

1516.00

50111 - Sm - úklidové prostředky

0.00

3203.02

0.00

3203.02

50112 - Sm - DHM do 3000,- Kč

0.00

21977.30

0.00

21977.30

50113 - Sm - školní potřeby

0.00

20345.48

12016.00

8329.48

50114 - Sm - učební pomůcky do 3000,- Kč

0.00

23737.50

0.00

23737.50

50115 - Sm - spotřební mat. různé

0.00

27929.00

0.00

27929.00

50116 - Sm - hygienické potřeby

0.00

8476.00

6836.00

1640.00

50117 - Sm - Knihy

0.00

8767.00

0.00

8767.00

50118 - Sm - tiskoviny

0.00

8195.63

0.00

8195.63

50210 - Spotřeba energie-elektřina

0.00

49270.00

300.00

48970.00

50211 - Spotřeba energie-voda

0.00

6287.40

0.00

6287.40

50212 - Spotřeba energie-plyn

0.00

101971.00

0.00

101971.00

51100 - Opravy a udržování

0.00

11304.00

0.00

11304.00

51200 - Cestovné

0.00

23844.00

0.00

23844.00

51800 - Ostatní služby

0.00

898.00

0.00

898.00

51801 - Obědy - věcná režie zaměstnanci

0.00

14544.20

0.00

14544.20

51802 - Obědy - věcná režie žáci

0.00

40508.00

0.00

40508.00

51803 - Stočné

0.00

11609.80

0.00

11609.80

51804 - Obědy zaměstnanci - mzdové náklady

0.00

12752.20

0.00

12752.20

51807 - Upgrade soft.

0.00

4409.00

0.00

4409.00

51808 - Revize

0.00

17558.00

0.00

17558.00

51809 - Software !!!

0.00

17125.20

0.00

17125.20

51810 - Os-zásilky

0.00

1676.00

0.00

1676.00

51811 - Os-nájemné

0.00

164854.00

0.00

164854.00

51813 - Os-telefon

0.00

22799.00

957.50

21841.50

51818 - DVPP

0.00

12010.00

0.00

12010.00

51819 - SIPVZ školení

0.00

6500.00

0.00

6500.00

51820 - Os-známky

0.00

1829.00

0.00

1829.00

51822 - Os-různé

0.00

77353.29

0.00

77353.29

51823 - Služby - internet

0.00

12351.00

0.00

12351.00

52100 - Mzdové náklady

0.00

2813000.00

0.00

2813000.00

52400 - Zákonné sociální pojištění

0.00

971411.50

0.00

971411.50

52700 - Zák.soc.nákl.odvod FKSP

0.00

55966.00

0.00

55966.00

54900 - JON = platba za položky

0.00

8525.00

0.00

8525.00

54920 - Zákonné pojišť. Kooperativa

0.00

11800.00

0.00

11800.00

54930 - Platba 2% FKSP 2004

0.00

8823.00

0.00

8823.00

55100 - Odpisy N a HIM

0.00

17153.00

0.00

17153.00

64400 - Úroky

0.00

0.00

127.16

-127.16

64800 - Zúčtování fondů

0.00

0.00

110207.19

-110207.19

69110 - Provozní dotace ze st. rozpočtu - přímá

0.00

0.00

3902000.00

-3902000.00

69115 - Disponibilní hodina

0.00

0.00

27400.00

-27400.00

69116 - Granty MŠMT - prevence

0.00

0.00

6000.00

-6000.00

69117 - Granty MŠMT - SIPVZ

0.00

0.00

31000.00

-31000.00

69130 - Provozní dotace z krajů

0.00

0.00

653000.00

-653000.00

69131 - Provozní dotace z krajů - granty kraj

0.00

0.00

40000.00

-40000.00

69140 - Granty MÚ Králíky

0.00

0.00

4954.00

-4954.00

90100 - Fond investičního majetku

-41103.90

17153.00

45803.10

-69754.00

90200 - Fond oběžných aktiv

0.93

0.00

0.93

0.00

91200 - Fond sociální

-69696.13

49098.10

60473.46

-81071.49

91201 - Fond sociální-příjmy

0.00

60475.00

60475.00

0.00

91211 - Fond sociální-obědy

0.00

8932.60

8932.60

0.00

91220 - Fond sociální-poplatky

0.00

0.00

0.00

0.00

91221 - Fond sociální-služby

0.00

41245.50

41245.50

0.00

91400 - Fond rezervní

0.00

110207.19

110207.19

0.00

91600 - Fond reprodukce investičního majetku

-30528.00

45803.10

17153.00

-1877.90

93100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení

-7.19

7.19

0.00

0.00

96100 - Počátečný účet rozvažný

0.00

0.00

0.00

0.00

97100 - Podrozvahové učty

0.00

62711.09

124257.05

-61545.96

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům

0.00

124257.05

62711.09

61545.96

 

 

10.7    Stav pohledávek a závazků

 

Škola nemá žádné  finanční pohledávky a závazky.

 

 

 

10.8    Závěr

 

Vytýčené úkoly v roce 2005 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek.

V roce 2006 by chtěla organizace pokračovat v realizaci FRIMu a tím vytvořit potřebnou investiční zálohu.