INFORMACE


Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130, 561 69  KRÁLÍKY

č.ú.: 1431611/0100  
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Charakteristika školy

Speciální základní škola se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno dostupná z vlakového i autobusového nádraží.

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Výchovně-vzdělávací činnost školní družiny je realizována dle vlastního ŠVP ŠD, jehož součástí jsou celoroční projekty.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze).

Budova má šest kmenových učeben, které se průběžně modernizují (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektory, …) a pět odborných pracoven. Naším záměrem je vybavit všechny kmenové učebny PC s připojením na internet.

Výuka pracovního vyučování probíhá ve čtyřech odborných pracovnách. Dvě dílny jsou určeny pro práci se dřevem a kovem, dvě dílny pro práci v domácnosti. Ty jsou vybaveny keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, šicími stroji, kuchyňským nádobím, elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové místo s ohništěm, přírodní učebna. Naším záměrem je vybudovat  zde dětské hřiště.

Pro výuku hudební výchovy a ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na internet, elektrickými psacími stroji, hudebními nástroji.

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, jsou využívány tělocvičny města a městský sportovní areál.

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s průlezkami a jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, kreslením, omalováváním, hrou.

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny). Do školy není vybudován bezbariérový přístup.

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a dětskou literaturu.

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.

            Většina sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …). Zbývající část si doplňuje vzdělání studiem speciální pedagogiky.

Ve škole pracují preventista sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ŠVP, kteří se účastní seminářů zaměřených na tuto problematiku. Připravují pro žáky bohatou paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, rodičům a žákům s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku.Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Na škole působí vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka.

            Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným potřebám.

            Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky celoživotního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v počítačové gramotnosti. Někteří pedagogové byli proškoleni pro práci s autistickými dětmi, někteří pedagogové prošli kurzy kritického myšlení, anglického jazyka.

            Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti a přispívají k dobrému jménu školy.

            Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi s LMP na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem, Downovým syndromem. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné.

            Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka.

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých  plánů a ročních dodatků.

Prevence sociálně patologických jevů –motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, SVP Mimóza, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola.

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s ČSOP Ústí nad Orlicí, SEV Paleta, Sever, Nadací Partnerství, se spolky. Pravidelně se účastníme výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí, ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 2006 byla škola oceněna titulem „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“. Naším cílem je získat mezinárodní titul Ekoškola.

Zajišťujeme pro žáky lyžařský kurz, plavecký výcvik, ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří kroužek logopedie, počítačový,  keramický, aranžování, šití, sportovní, hra na zobcovou flétnu. Od roku 2006 vydáváme časopis Školní bravíčko, na jehož tvorbě se podílejí všichni žáci školy.

Naše škola příležitostně spolupracuje se školou v Miedzylesie (Polsko). Naším záměrem je navázat spolupráci s jinými školami v zahraničí a využít finančních prostředků EU v rámci projektu Sokrates.

Spolupráci s rodiči je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. Mají možnost se přímo či nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – ekologický týden, čertovská a vánoční besídka, karneval, výstavy, vánoční zpívánky a další akce a vystoupení žáků (Střelnice v Králíkách). O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy.

Škola úzce spolupracuje s Městem Králíky (účast žáků a pedagogů na akcích města – česko-polské setkávání, zpívánky u stromečku, výroba prezentačních dárků k městským akcím, …), Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy), s pečovatelkami Města Králíky (vystoupení pro seniory, dárky).

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (jsme pořadateli turnaje ve florbale, účastníme se sportovních her mládeže,  turnaje ve vybíjené, fotbalu, sálové kopané), na kulturní přehlídce zájmové činnosti handicapovaných dětí Akademie (pořadatelem Klubcentrum Ústí nad Orlicí), na dopravní soutěži.

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ostatní instituce).

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního časopisu (mj. distribuce do Městské knihovny Králíky, Městského muzea Králíky), letáků, prostřednictvím webových stránek školy.

Zaměření školy

Charakteristika názvu „Škola plná života“

 • aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy
 • zapojení školy do veřejného života
 • otevřená škola všem
 • pohoda prostředí
 • zdravé učení
 • příprava žáků na zdravý a hodnotný život
 • zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy
 • bohatá nabídka programů, akcí
 • aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka
 • prezentace školy na veřejnosti i v zahraničí
 • široká nabídka zájmové činnosti
 • demokratické společenství
 • zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání
 • nabídka kurzů pro veřejnost

Zaměřujeme se na:

 • individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností, potřeb
 • smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení
 • změnu procesu výuky a využívání různých výukových metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC)
 • zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a činnostní učení)
 • využití maximální názornosti při učení žáků
 • získání základů komunikace v cizím jazyce
 • objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci
 • sebehodnocení žáků
 • vytvoření bezpečného klimatu ve škole

Podporujeme:

 • pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti
 • přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se neúspěchů, dosáhli základního vzdělání
 • motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů
 • zdravou výživu a zdravý životní styl
 • pohybovou a relaxační aktivitu
 • strategii otevřeného partnerství
 • žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti)
 • využívání výpočetní techniky ve všech předmětech
 • výuku na PC
 • celoživotní vzdělávání pedagogů

Rozvíjíme:

 • sociální a komunikační schopnosti žáka
 • samostatnost a odpovědnost žáka
 • vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí
 • příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci, vzájemné dodržování pravidel
 • pocit sounáležitosti žáků se školou
 • praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě
 • spolupráci a komunikaci s rodiči, žáky, všemi pracovníky školy
 • spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace)
 • vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce)
 • upevňování základních hygienických návyků
 • estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

Naší prioritou je:

 • podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola
 • vést žáky k ochraně svého zdraví
 • ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V.
 • vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí
 • prevence sociálně-patologických jevů u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem
 • posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem
 • plnohodnotné zařazení žáka do společenského života
 • uplatnění žáka na trhu práce
 • podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků
 • naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu, třídní pravidla, společenská pravidla
 • seznámit žáky a podporovat je v uvědomování si svých práv a povinností
 • formování hodnotové orientace žáků
 • soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky
 • využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce
 • rozvíjení silných stránek školy
 • pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy

 

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“

 

Cíle základního vzdělávání žáků s LMP

 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

(časté opakování, návodné otázky, názornost, techniky kritického myšlení, práce s informačním materiálem, …)

 1. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

(práce s informačním materiálem, zábavné hry a kvízy, modelové situace, celoškolní akce a projekty, …)

 1. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

(komunitní kruhy, celoškolní akce a projekty, prezentace skupinové práce, ankety, školní časopis, …)

 1. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

(spolupráce v týmech – při vyučování, akcích školy, projektech, prezentace žákovských prací, vyhodnocení celoškolních soutěží, …)

 1. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

(tvoření třídních pravidel a jejich dodržování, dohodnutá pravidla v rámci vyučování jednotlivých předmětů, vyjádření svých názorů v rámci anketních otázek, školního časopisu, schránky důvěry, …)

 1. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

(naplňování dlouhodobého a ročního plánu EVVO,celoškolní akce a projekty, situační hry, modelové situace, činnostní učení, práce ve skupinách, …)

 1. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný

(naplňování dlouhodobého a ročního plánu prevence sociálně patologických jevů, modelové situace, celoškolní akce a projekty)

 1. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

(celoškolní akce a projekty, práce ve skupinách, spolupráce napříč třídami, školami, …)

 1. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

(široká nabídka praktických činností v rámci hodin pracovního vyučování, exkurze do podniků, učilišť, …)

Klíčové kompetence

Kompetence k učení


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky.

 • učíme číst žáky s porozuměním
 • učíme žáky „učit se“, umět využívat názorných pomůcek
 • zpestřujeme žákům výuku, motivujeme je, procvičujeme a upevňujeme jejich znalosti
 • návodné otázky k textu, ilustrace textu
 • vyhledávání informací v sešitech, učebnicích, zpracovávání návodných otázek, práce s informačním materiálem
 • vlastní učební pomůcky, hry

Pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami.

 • učíme je vyhledávat informace v encyklopediích, na internetu, časopisech, odborné literatuře
 • pomáháme žákům s vytvářením vlastních učebních pomůcek, učíme je používat je
 • pravidelně zadáváme žákům domácí úkoly, využíváme i zajímavých forem domácích úkolů

 

 • ve výuce, v rámci projektů, při pravidelném měsíčním plnění zadaných úkolů v Městské knihovně Králíky
 • žákovské učební pomůcky
 • zábavné úlohy, referáty, projekty, …

 

Poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení.

 • vedeme žáky k sebehodnocení, k vzájemnému hodnocení mezi žáky

 

 • práce ve skupině, hodnotící listy, týdenní plány, …

Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.

 • učíme je vyhledávat informace v encyklopediích, na internetu, časopisech, odborné literatuře
 • ve výuce, v rámci projektů, při pravidelném měsíčním plnění zadaných úkolů v Městské knihovně Králíky

Používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí.
Chápe obecně používané termíny, znaky a symboly.

 • vedeme žáky k pochopení a používání základních pojmů, obecně používaných termínů, znaků, symbolů
 • vyučovací předměty

Uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním.

 • vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání vzhledem k budoucímu pracovnímu uplatnění
 • vychováváme a vzděláváme žáky naší školy pro jejich uplatnění v životě

 

 • individuální nároky na jednotlivé žáky dle obtížnosti zvoleného oboru, pestrá nabídka činností v pracovním vyučování
 • praktické činnosti pro život – propojení vyučování se životem – počítání s mincemi, písemná komunikace, rukodělné činnosti, exkurze, …

 

Kompetence k řešení problému


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.

 • vedeme žáky ke spolupráci v týmu, k řešení problémů, k pomoci druhému

 

 • rozdělení rolí ve skupinách, řešení problémových úloh, práce s encyklopediemi, rébusy, …

Řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky.

 • učíme žáky vyhledávat informace potřebné k běžnému životu
 • učíme žáky třídit získané informace, zpracovávat a vhodně využívat
 • internet,  tištěné materiály, média,  různé instituce – informační tabule
 • modelové situace, exkurze, výuka

Přijímá důsledky svých rozhodnutí.

 • vedeme žáky k aktivnímu podílu na jednotlivých fázích činností
 • vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví, k prevenci drogových závislostí, šikaně a jiných patologických jevů
 • seznamujeme žáky s pravidly školního řádu, žáci se podílejí na vytváření třídních pravidel a nesou důsledky svých rozhodnutí (ztotožnění se s nimi)
 • navrhni, vyřeš, ohodnoť
 • realizace minimálního preventivního programu školy
 • seznámení se školním řádem na začátku školního roku, vytvoření třídních pravidel

Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem.

 • nenecháváme žáky odradit se svým nezdarem, nabízíme opakovanou možnost zažít úspěch
 • opakovaná možnost vyzkoušení – smlouvy žáka s učitelem

Dokáže popsat problém a  svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí.

 • učíme žáky popsat problém, svěřit se s ním dospělé osobě, kamarádovi, schránce důvěry či odborníkům
 • modelové situace, hry, …

Dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.

 • učíme žáky přivolat 1. pomoc v případě vlastního ohrožení či druhých
 • Modelové situace, projekty

Kompetence komunikativní


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.

 • vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování, vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
 • učíme je vést dialog
 • pravidla dialogu, slušného chování, hry, modelové situace
 • simulační hry, projekty

Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje

 • pořádáme pro žáky besedy s odborníky na danou problematiku, učíme je klást otázky
 • besedy - policie, gynekolog, myslivci, ochránci přírody, …

Využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům.

 • učíme žáky rozpoznávat manipulativní komunikaci v masmédiích

 

 • reklamy, inzeráty, půjčky

Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.

 • připravujeme žáky ke zvládnutí písemné  a elektronické komunikace
 • vyučovací předměty

Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

 • učíme žáky vyjadřovat svůj názor, vhodnou formou ho obhajovat a zároveň naslouchat druhým
 •  učíme žáky využívat schránku důvěry k vyjadřování svých názorů, ke svěřování se se svými problémy
 • pravidelně pro žáky připravujeme anketní otázky, ke kterým se vyjadřují, učíme je komunikovat s veřejností
 • projektové vyučování, skupinová práce,  komunikativní kruh, práce ve dvojicích
 • anketní otázky
 • schránka důvěry, ankety, rozhovory, články do novin

Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky.

 • připravujeme žáky ke zvládnutí písemné  a elektronické komunikace
 • vedeme žáky k používání a vnímání neverbální komunikace
 • vyučovací předměty, školní časopis
 • dramatická výchova

Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

 • podporujeme komunikaci s jinými školami, vztahy ve třídách i mezi třídami
 • začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování

 

 • sportovní soutěže, Akademie v Ústí nad Orlicí, spolupráce se školou v Miedzylesie,  společnými školními akcemi, výlety, projekty, soutěžemi
 • kooperativní učení, spolupráce

Kompetence sociální a personální


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení své vlastní osoby.

 • podporujeme kontakt se širokou veřejností
 • posiluje žákovo sebevědomí

 

 • prezentace žákovských prací na výstavkách, soutěžích a vystoupeních
 • projekty, preventivní program, školní časopis

Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.

 • vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 • vedeme žáky k pochopení základních společenských pravidel, mravních norem
 • pohovory, rozbory událostí
 • výuka, preventivní program

Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc
 • učíme žáky základům kooperace a týmové práce
 • dbáme na to, aby žáci střídali role ve skupině
 • skupinová práce, práce ve dvojicích
 • projekty, hry
 • stanovení rolí ve skupině

Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky.

 • vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 • pohovory, rozbory událostí

Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.

 • sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech,  při nich rozvíjíme přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami
 • praktická cvičení a činnosti při tělesné a pracovní výchově, výletech, projektech

Posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí.

 • posilujeme sociální chování a sebeovládání, vnímavost k potřebám slabších, starých  a nemocných
 • projekty, akce pro veřejnost

Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby.

 • učíme žáka uvědomit si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby, učíme ho na ně reagovat
 • vyučovací předměty, preventivní program

Kompetence občanské


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití.

 • seznamujeme žáky s právy a povinnostmi občanů, učíme je základním mravním hodnotám v rodině a ve společnosti
 • ve školním prostředí vedeme žáky k dodržování školního řádu a k respektování pravidel soužití
 • vyučovací předměty
 • třídní pravidla, vymezení mantinelů, ztotožnění se s nimi

Zvládá běžnou komunikaci s úřady.

 • seznamujeme žáky s činností úřadů a institucí, učíme je vyplňovat formuláře, dotazníky -  praktické uplatnění v běžném životě
 • učíme žáky komunikovat s úřady písemně i elektronickou poštou
 • exkurze na městský úřad, úřad práce, poštu a další instituce, vyplňování tiskopisů
 • výuka – vytvoření dopisu, odeslání mailem

Chápe nebezpečí rasismu a xenofobie.

 • vedeme žáky k chápání multikulturní společnosti, učíme je respektovat druhé, předcházíme rasismu a xenofobii
 • umožňujeme žákům poznávat život jiných národů
 • výuka, zapojování všech do společných akcí, interaktivní besedami
 • spolupráce s polskými školami

Chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí.

 • seznamujeme žáky s úskalími konzumního způsobu života
 • od nejnižších ročníků u žáků upevňujeme hygienické návyky
 • vedeme žáky k odpovědnému přístupu, k péči a ochraně životního prostředí, klademe důraz na EVVO
 • spotřebitelské úvěry, půjčky a jejich úročení, splácení, manipulativní reklama
 • praktické činnosti
 • realizace dlouhodobého plánu EVVO a ročních dodatků

Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy.

 • Vedeme žáky k osvojení si  dovednosti poskytnout 1. pomoc a k zásadám chování v situacích ohrožujících zdraví
 • věnujeme velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů
 • výuka, praktické činnosti, projekty
 • ankety, besedy, preventivní programy, projekty

Kompetence pracovní


RVP – na konci ZV žák:

Naše realizace

Prostředky (jak?)

Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci.

 • ve všech předmětech se žáci učí pracovat ve skupinách

 

 • pracovní skupiny

Má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem.

 • pozitivní vztah žáků k manuálním činnostem vytváříme smysluplnou činností, která je oceňována i veřejností
 • navazujeme spolupráci se sponzory

 

 • školní výstavy, dárky pro sponzory, Město Králíky, výzdoba prodejen, školy, příspěvkových organizací Města Králíky – městská knihovna, …
 • vyhledávání sponzorů, sponzorské smlouvy

Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech.

 • seznamujeme žáky s bezpečnostními zásadami ochrany zdraví, hygieny práce při rizikových činnostech a kontrolujeme jejich dodržování
 • vedeme žáky k ochraně životního prostředí
 • poučení žáků v odborných učebnách, činnostech
 • dlouhodobý plán EVVO, roční dodatky

Pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci.

 • učíme žáky používat   popisy pracovního postupu, vytvářet náčrty, kterých využívají při praktických činnostech
 • žáci jsou vedeni k práci dle návodu, k orientaci v jednoduché technické dokumentaci
 • návody, náčrty, technická dokumentace

Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

 • rozvíjíme manuální zručnost žáků, vedeme je k samostatnosti, k dovednostem, k autoevaluaci svých vlastních činností, motivujeme je k pracovní výdrži, koncentraci, k dokončení své práce
 • průběžně ve všech hodinách

Má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí.
Využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění.

 • podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci
 • umožňujeme žákům seznámit se s pracovní náplní běžných profesí a vytvářet si tak představu o svém budoucím povolání

 

 • nabídka zájmových kroužků
 • exkurze na nejrůznější pracoviště a spolupráce se SOU

 

KROUŽKY

Logopedie hrou - pondělí: 14,10

 

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy
Mgr. Zdeněk Nesvadba    
Pověřenec GDPR
PaedDr. Petr Bouška    
Zástupce ředitele školy
Mgr. Leona Šponarová    
       
Výchovný poradce
Mgr. Martina Brožková    
ŠVP, EVVO
Mgr. Iva Nesvadbová    
Prevence, Zdr. šk.
Mgr. Martina Lenhartová    
PRACOVNÍCI ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci:
THP
  Mgr. Leona Šponarová třídní učitelka Eva Ježková uklízečka
  Mgr.Martina Lenhartová třídní učitelka Ivoš Krejsa školník
  Mgr. Martina Brožková třídní učitelka    
  Mgr. Iva Nesvadbová třídní učitelka    
  Kamila Látalová p. asistentka    
  Bc. Petra Hanáková p. asistentka    
  David Hanák, DiS p. asistent    
  Věra Krsková vychovatelka ŠD    
  Jiřina Kholová p. asistentka    
  Bc. Alžběta Adamová p. asistentka  
Mgr. Zdeněk Nesvadba - web
IČO: 61235105  
tel.: 465 631 186  
dat.schr. jgqwrmr  
Pověřenec:

PaedDr. Petr Bouška,

mail: petrbouska@seznam.cz

 

 

 

 
mail: zspkraliky@zspkraliky.cz  

NAJDETE NÁS ZDE!!