Č.j.: 241/2008                                                                                                         Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne : 16.10.2008

Účinnost dne: 16.10.2008                                                                                                                                           Zpracoval : Mgr. Zdeněk Nesvadba

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám:

  

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Obsah

                                                                            

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ. 2

1.     Činnost družiny. 2

ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY. 2

2.    Přihlašování, odhlašování žáka. 2

3.    Provoz školní družiny. 3

4.    Docházka do ŠD.. 3

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘI ČINNOSTECH ŠD.. 4

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠD.. 4

PITNÝ REŽIM.. 4

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY. 4

DOKUMENTACE.. 5

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.      Činnost družiny

1.1.     Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

1.2.    Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

1.3.    Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce  i ve dnech pracovního volna.

1.4.   Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.5.    Činnost družiny se uskutečňuje

-                  příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

-                  pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

-                  využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.6.   Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.    Přihlašování, odhlašování žáka

1.1.     Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.

1.2.    O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).

1.3.    Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

1.1.     Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).

1.2.    Odhlášení žáka z docházky do   školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.

1.3.    O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným odůvodněním.

1.      Provoz školní družiny

1.1.     Provozní doba ŠD :

 

Po - Pá                 ranní družina:                       700 - 750 hod.,           

odpolední družina:   1145 - 1500 hod.

 

1.2.    V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 5.

1.3.    Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

1.4.   Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

1.5.    K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště „Oázu klidu a odpočinku“, PC učebnu.

1.6.   Počet oddělení: 1.

1.7.    Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 13 účastníků.

2.    Docházka do ŠD

1.1.     Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 7.00 do 7.20 hod..

1.2.    V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.40 do 12.30 hod..

1.3.    Žáky I.st. do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování té které třídy na chodbě školy. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

1.4.   Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

1.5.    Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

1.6.   Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

1.7.    Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 12.30 hod.  z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.30 -15.00 hodinou (doba oběda).

1.8.   Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

1.9.   Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘI ČINNOSTECH ŠD

1.1.     Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

1.2.    Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

1.3.    Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

1.4.   Po dohodě s rodiči je možnost odvod žáka po skončení provozní doby ŠD na autobusové nádraží. Tato skutečnost musí být taktéž zapsána na zápisním lístku.

1.5.    Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelky ŠD.

1.6.   Případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.

1.7.    K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

1.8.   Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení školního řádu.

1.9.   Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠD

1.1.     Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

1.2.    Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

1.3.    Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.

1.4.   Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

1.5.    Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.

1.6.   Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

PITNÝ REŽIM

1.1.     Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD nápoji přinesenými žáky (sirup,…)

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.1.     Režim školní družiny je zpracován v plánu činnosti ŠD. Výchovně vzdělávací činnost ŠD je uskutečňována dle ŠVP ŠD a ročních plánů činnosti ŠD.

DOKUMENTACE

1.       Roční plán činnosti ŠD

2.      Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

3.      Přehled výchovně vzdělávací práce.

4.      Docházkový sešit.