Školní vzdělávací program

pro školní družinu

 

 

 

Č.j: 469/2006

 

 

Předkladatel:                                                                                   Zřizovatel:

Základní škola praktická                                                                   Pardubický kraj

Nábřežní 368                                                                                    Komenského nám. 125

561 69 Králíky                                                                                  532 11 Pardubice

IČO: 61235105                                                                                 IČO: 70892822

Tel. 465 631 186

zspkraliky@zspkraliky.cz

www.zspkraliky.cz

 

 

 

 

Platnost od 1. 9. 2006                                              

 

 

 

 

Vychovatelka: Věra Krsková                                           Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Nesvadba

                                                                                     

 

ÚVOD.. 3

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY.. 4

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE.. 5

Kompetence k učení. 6

Kompetence k řešení problémů.. 6

Kompetence komunikativní. 6

Kompetence sociální a personální. 6

Kompetence občanské.. 7

Kompetence pracovní. 7

CHARAKTERISTIKA VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ.. 7

ČLOVĚK A JEHO SVĚT.. 10

MÍSTO, KDE ŽIJEME.. 10

LIDÉ KOLEM NÁS. 11

LIDÉ A ČAS. 12

ROZMANITOST  PŘÍRODY.. 13

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ. 14

KULTURA A UMĚNÍ. 15

Realizace vzdělávací činnosti. 16

Přílohy.. 17

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.. 17

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ. 19

PLÁN PŘESUNU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ŠD. Školní vzdělávací program je orientován osobnostně, je zaměřen na individuální přístup k žákům, rozvoj jejich samostatnosti a získání zdravého sebevědomí, vnímání světa všemi smysly. Rozvíjí individualitu každého žáka. ŠVP  je úzce spjat s učebními osnovami (ŠVP) školy, je přizpůsoben věkovému složení a je rozpracován na dobu vzdělávacího cyklu (5let).

            Cílem programu je nabízet žákům bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, získávání nových zkušeností v průběhu celého odpoledne, zajistit žákům dostatek podnětů pro rozvoj psychický, fyzický a sociální.Velký důraz je kladen na tzv. "prožitkové učení". Žáci se učí tak, že konají, jednají a prožívají. Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá dále stavět. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi. Respektujeme individualitu dítěte, jeho osobnost, a přihlížíme k jeho individuální úrovni se zřetelem k jednotlivým vývojovým obdobím.   Individuálním přístupem kompenzujeme vývojová opoždění žáků, problémy v některé z výchovných oblastí.

            Cílenými pohybovými aktivitami se snažíme zmírnit vliv nepříznivých civilizačních faktorů působících na žáka, rozvíjet jeho schopnosti v oblasti pohybové a celkového tělesného rozvoje.

            Citlivým přístupem a působením v oblasti environmentální výchovy pěstujeme v dětech úctu k životu, všemu živému, učíme je chránit životního prostředí. Žáky vedeme k samostatnému logickému myšlení, rozhodování, rozvíjíme jejich řeč, paměť, pozornost, fantazii, tvořivost.

            Využíváme pozitivní motivace a uznání, abychom v dětech vypěstovali kladný přístup k lidem a k životu vůbec.

 

 

 

           

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

Úplnost a velikost ŠD

Školní družina je nedílnou součástí základní školy praktické, prostorově situovanou do pravé části budovy. Její kapacita je 13 žáků. Za pobyt ve ŠD není vybírán finanční příspěvek od rodičů.

 

Vybavení ŠD

Interiér ŠD je rozdělen na část odpočinkovou a část pracovní. V části odpočinkové jsou umístěny matrace pro relaxaci a koutek s hračkami. V části pracovní jsou stoly se židlemi a umyvadlem. Družina je vybavena nábytkem, CD přehrávačem, hračkami, pomůckami a různým materiálem. Inventář školní družiny je postupně doplňován a modernizován.

 

Žáci se sami se svými výrobky a výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru prostor ŠD, školy.

 

Pro pohybové aktivity žáků je využíván školní gymnastický sál, venkovní prostory, jejichž součástí je nově vybudovaná „oáza klidu“  vybavená prolézačkami a houpačkou, školní pozemek s přírodní učebnou.

 

Jednou týdně se žáci věnují zábavné činnosti na PC v ICT učebně.

 

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Moravská (cca 15 min chůze). Každoročně jsou všichni žáci poučeni o přesunu do školní jídelny.

 

Charakteristika žáků

 

Do  ŠD jsou přijímáni přednostně žáci 1. – 5. třídy ZŠP. Jedná se  především o žáky s lehčím mentálním postižením. Každému dítěti je věnována individuální péče.

 

Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci dojíždějící ze spádových obcí a Dětského domova Štíty.

 

 

Personální obsazení

 

Vzhledem k existenci jednoho oddělení ŠD působí na škole jedna vychovatelka.

 

 

 

 

 

DÍTĚ JE KVĚTINOU, NADĚJÍ, RADOSTÍ.
NECHŤ JE ŠKOLA HROU A DÍLNOU LIDSKOSTI.

(Jan Ámos Komenský)

 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k žákovi a směřuje k tomu, aby žáci získali dobré základy do života a pro další vzdělávání,  aby byli schopni s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměrem zájmového vzdělávání ve školní družině je rozvíjet žáky po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby byli jedinečnou a relativně samostatnou osobností kompetentní zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

 

Snažíme se tyto záměry naplňovat u všech žáků a vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Všechny tyto kompetence jsou včleněny do celoročních etapových her. Téma etapových her je každoročně aktualizováno a tvoří samostatnou příloh č.4  ŠVP ŠD.

 

 

 

 

Kompetence k učení

 

 

 

Kompetence k řešení problémů

 

 

 

Kompetence komunikativní

 

 

 

Kompetence sociální a personální

 

 

 

 

 

Kompetence občanské

 

 

 

Kompetence pracovní

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ    

 

      Činnost a výchovné působení vychází z požadavků pedagogiky volného času  (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

     

      Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

·         Výchova ke zdravému životnímu stylu

·         Posilování komunikačních dovedností

·         Odpovědnost za své chování

·         Ovládání negativních citových reakcí

·         Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

·         Formování životních postojů

·         Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

 

      

 Výchova ke zdravému životnímu stylu

·        výchova k odpovědnosti za svou osobu

·        výchova k odpovědnosti za své zdraví

·        výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

·        dodržování osobní hygieny

·        posilování tělesné zdatnosti

·        rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

 

 

Posilování komunikačních dovedností  ( Člověk ve společnosti)

·        kultivace slovního i mimoslovního projevu

·        rozvíjení slovní zásoby

·        schopnost vyjádřit se

·        schopnost naslouchat

·        uplatnění se v kolektivu

·        kulturní život

 

 

Odpovědnost za své chování

·        řešení různých situací

·        pěstování potřebných a žádoucích vědomostí,dovedností a postojů

·        důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality

·        posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

 

Ovládání negativních citových reakcí

·        vypořádat se  stresem

·        řešení  životních  situací

·        vyrovnávání se s nedostatky a  neúspěchy

 

 

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině  ( Člověk jako jedinec)

·        kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

·        posilování pozitivního myšlení

·        objektivní hodnocení činnosti každého člena

·        vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

·        temperament, postoje, hodnoty

 

 

Formování životních postojů

·        vytváření společensky žádoucích hodnot

·        vytváření základů právního vědomí

·        úcta, porozumění, tolerance

·        schopnost  a ochota pomoci

·        vytvoření vlastního sebevědomí

·        posilování schopnosti nepodléhat  negativním vlivům

·        prevence sociálně patologických jevů  

o   drogy, alkohol, kouření

o   delikvence

o   virtuální drogy

o   šikanování, vandalismus, násilné chování

o   rasismus

·        podobnost a odlišnost lidí

·        rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání

 

Nacházení nových vazeb a souvztažností mezi již získanými poznatky z vyučování

·        možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny

·        tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky

·        přinášet nové podněty,obohacovat poznatky

 

Člověk a jeho svět:     

 

Místo, kde žijeme:

·         vztah ke své škole, městu, státu

·         vycházky, výlety, poznatky z cest

 

Lidé kolem nás:   

·         příbuzenské vztahy v rodině

·         vztahy mezi dětmi

·         vztahy ke škole

·         pravidla soužití

·         chování lidí - pravidla slušného chování

·         principy demokracie

·         základní lidská práva a práva dítěte

·         práva a povinnosti

 

 

 

Lidé a čas:             

·         regionální pověsti a báje

·         tradice, zvyky, odlišnost způsobů života

·         návštěva kulturních institucí - muzeum, hvězdárna, knihovna, galerie

·         orientace v čase

                         

Rozmanitost přírody: 

·         ochrana přírody – praktické poznávání přírody

·         proměny přírody, roční období

·         činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní)

·         ohleduplné chování  k přírodě a ochrana přírody

·         likvidace odpadů - třídění odpadu

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

          

                    

Domov a jeho okolí

 

Orientace v obci podle plánu

Mapa místní krajiny

Adresa bydliště

Místní pověsti

Tradice a zvyky

Kulturní a historické zajímavosti

Vycházka do okolí školy podle náčrtku (plánku)

Četba místních pověstí

Výtvarné zpracování zajímavých objektů

Nákres jednoduché mapy okolí

Naučná stezka – plnění úkolů

Místní tradice a zvyky (pohlednice, fotky)

Tradice města

Orientace v terénu - názvy ulic - soutěž

Návštěva muzea, orientační úkoly

Zjišťování zajímavostí od obyvatel

Škola

Prostředí školy a život ve škole

Základy dopravní výchovy

Orientace ve škole – plánek školy, výtvarné zpracování školy, maketa školy

Prostředí školy - výzdoba, pomoc při úklidu

Seznámení s bezpečností na místních komunikacích při vycházkách  

Základy dopravní výchovy

Návštěva dopravního hřiště

Výroba papírových autíček, dopr. značek

Dopravní pexeso

Práce s knihou „Kluci, pozor, červená“

Dramatizace – dopravní nehoda

První pomoc při dopr. nehodě

Hry s dopravními kartami

Dopravní prostředky, světelné signály -  výtvarné zpracování

Básničky, říkanky

Video, beseda

Město

Poloha v krajině

Minulost a současnost

Význačná místa

Návštěva muzea

Jak vypadalo naše město v minulosti – prohlížení starých fotografií, beseda

Historické stavby ve městě – vycházky, plnění úkolů

Výtvarné zpracování historické stavby

Okolní krajina

Charakteristické znaky krajiny

Regionální zvláštnosti

Vliv krajiny na život lidí

Působení lidí na krajinu Významné orientační body

Vycházka na Klášter – pozorování místní krajiny dalekohledem, orientační body

Výtvarné  zpracování

Sběr léčivých bylin

Co se zde pěstuje – soutěž

EVVO chráníme naši krajinu -  sběr odpadků

Nové stavby

Česká republika

Orientace na mapě

Hranice státu

Povrch a podnebí

Nejbližší města

Hlavní město

Výtvarné zpracování mapy - hory, nížiny

Značení počasí do kalendáře přírody

Hlavní město – promítání diapozitivů, Národní divadlo – kolorovaná kresba

Prohlížení pohlednic měst

 


 

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

Rodina a společnost

Role členů rodiny

Práva a povinnosti v rodině

Příbuzenské vztahy

Mezilidské vztahy

Jednání v obchodě, na poště, u lékaře

 

Povolání a pracovní činnosti

Pěstování pěkných vztahů ke spolužákům, k dospělým, k sourozencům

Oslovování kamarádů, dospělých – zdravení, prosba, poděkování

Rozhovory a scénky – vztahy v rodině

Trávení volného času, pomoc starším osobám

Komunikativní hry

Povolání rodičů, čím chci být já

Hra na obchod, na lékaře

Návštěva pošty, obchodů

Čtení a vypravování

Hra CO UDĚLÁM, KDYŽ …

Hra na kouzelná slovíčka

Výchovné besedy

Pantomima -  řemesla

Hra na řemesla

Právo a spravedlnost

Osobní bezpečí

Základní práva dítěte

Práva a povinnosti žáků školy

Protiprávní jednání

Chování v rizikovém prostředí

Tolerance spolužáků při hrách

Předcházení krádežím, šikanování, zneužívání, týrání – besedy

Dramatizace dané situace

Linka bezpečí

Neznámí lidé – vím jak se chovat – hra

Výchovné besedy

Situace hromadného ohrožení

Chování při požáru

Při vyhlášení poplachu

Při dopravní nehodě

Důležitá telefonní čísla

Hra CO UDĚLÁM,  KDYŽ …

Hasicí přístroje

Hořlavé, nehořlavé látky

Dramatizace dané situace

Tel. čísla – první pomoc, hasiči, policie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ A ČAS

Pozn. roční období rozpracováno v dodatečné části Kultura a umění              

 

 

Orientace v čase

Určování času

Měření času

Roční období

Kalendář - den, měsíc, rok

Jednoduchá orientace v čase

Hodiny – druhy hodin

Hlavní znaky ročního období – výtvarné zpracování STROM

Současnost a minulost v našem životě

Minulost kraje

Tradiční lidové svátky

Návštěva muzea

Tradice a zvyky vztahující se k Vánocům – lidové říkadla a koledy, zpěv vánočních koled u stromečku, vánoční besídka, podíl na vánoční výstavě v městské knihovně

Ukázka z knihy J. Lady „Jak Mikeš a jeho kamarádi koledovali“

Ke každému měsíci – pranostika, přísloví, pořekadla, lidové hádanky, lidové písničky

Tradice a zvyky vztahující se k Velikonocům – lidová říkadla, básničky

Podíl na velikonoční výstavě v městské knihovně

Historické fotografie budov, oblečení, automobilů, techniky

Hledání rozdílů se současností

Části dne – rozvržení dne

Hra – co se v určitou dobu dělá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMANITOST  PŘÍRODY

 

 

 

Příroda v ročních obdobích

Znaky ročního období

Chování živočichů

Péče o zvířata a ptáky

Sezónní práce na zahradě a na poli

Vycházky v každém ročním období

PODZIM - odlety ptáků, sběr plodů-výrobky z přírodnin, krmivo pro zvěř

Sběr listů – poznávání stromů, založení herbáře listů, výtvarné zpracování jehličnatých stromů

ZIMA – výprava za zvířátky do lesa, krmení ptáčků, pozorování stop zvířat

JARO – první živočichové, rostliny

Pozorování probouzení přírody

Založení deníku přírody

LÉTO – sběr léčivých bylin

Luční květiny – založení herbáře

Pomoc při práci na zahradě

Látky a jejich vlastnosti

Základní rozdělení látek a jejich vlastnosti,

Porovnávání látek

Voda -  led -  pára – porovnávání látek

Soutěž - nafukování balónků

Voda a vzduch

Koloběh vody v přírodě

Ochrana vodních toků

Ochrana ovzduší

Vycházka k potoku – zjišťování čistoty vody

Co ovlivňuje čistotu ovzduší - hra

Rostliny, houby, živočichové

Chráněné a ohrožené druhy

Význam v přírodě a pro člověka

Životní podmínky

Vycházka do lesa – KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA – stavění z přírodnin

Hrací karty – poznávání hub

Práce s atlasy rostlin a živočichů

Pozorování klíčení hrachu v různých podmínkách

Ochrana přírody

Chování k přírodě

Péče o životní prostředí

Třídění  odpadků a jejich likvidace

Živelné pohromy

Ekologické katastrofy

EVVO - zapojení do projektů

Ekologické hry a soutěže

Třídění odpadků – sbírání ekologických značek

Sluchová cvičení – poznávání hlasů ptáků

Ochrana přírody - video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

 

Význam pohybu pro zdraví

Pohybový režim

Délka a intenzita pohybu

Spontánní pohybové činnosti a hry

Umožnit žákům vkládat mezi jednotlivé činnosti pohybové chvilky – hry v tělocvičně

 

Zdravotně zaměřené činnosti

Správné držení těla

Relaxační cvičení

Cvičení na žíněnkách

Cvičení na gymn. míčích

Cvičení na overbalech

Bezpečnost při pohybových činnostech

Vhodné oblečení, obutí

Poučení o bezpečnosti při hrách

První pomoc při úrazech

Pohybové hry

 

Pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin

Pohybové hry a soutěže s různým zaměřením

Hry motivační, tvořivé

Ujednotit si zásady a chování - fair play

Rytmická a kondiční cvičení

Vyjádření rytmu pohybem

Taneční kroky

Nácvik tanečního vystoupení

Cvičení s hudbou

Pohybové hudební chvilky

Základy sportovních her

Průpravné hry

Manipulace s míčem

Tradiční míčové hry – vybíjená, přehazovaná, fotbal

Turistika a pobyt v přírodě

Chování v přírodě

Ochrana přírody

Chůze v terénu

Vycházky do přírody, poučení o správném chování

Bojové hry v terénu

Chůze bez bot po různém povrchu

Pobyt v zimní přírodě

Hry na sněhu na ledě

Jízda na sáňkách, bobech

Zimní hry na sněhu, koulování, bobování, chůze ve vysokém sněhu

zimní sporty

Zdravá strava

Zásady zdravé výživy

Příprava pokrmů

Hygiena a bezpečnost

Příprava jídla, správné stolování, dodržování hygieny a bezpečnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA A UMĚNÍ

 

Pěstování estetického cítění

Seznámení s novými materiály a technikami

Pěstování fantazie

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazijních představ

Upevňovat zájem o hudbu

Rozvíjet smysl pro rytmus

Hodnocení výsledků tvůrčích činností

Rozvíjet správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti

Podporovat kladný vztah k uměleckým dílům

Prezentace tvůrčích činností ve škole, na veřejnosti

PODZIM

Barvy podzimu – zapouštění barev

Práce s hlínou – keramické listy

Otiskování listů do mokrého podkladu

Lidové písničky o podzimu

DRAKIÁDA soutěž v pouštění draků

Svět draků – výtvarné zpracování

Poslech – podzimní zpívání

Taneční chvilky

Kreativní dílna – podzimní výstava

ZIMA

Nácvik tanečního vystoupení

Poslechové skladby

Zimní písničky – Bude zima, bude mráz – výtvarné zpracování

Zima v pohádkách a říkadlech

Vánoční písně a koledy – vystoupení u stromečku, na besídce

ŽIVÝ BETLÉM

Kreativní dílna – vánoční výstava

Karneval – vlastní tvorba masek

Dramatizace pohádky „Paní Zima“

JARO

Vítání jara – jarní slavnost

KULIČKIÁDA

Rozpočitadla, jazykolamy

Písničky o řemeslech – výtvarné zpracování - soutěž

Zobrazení lidové pranostiky –„Březen, za kamna vlezem“

Velikonoce – barevný týden

Kreativní dílna – velikonoční výstava

Velikonoční koledy

Malované kraslice – školní soutěž

Svět čarodějnic – keramika, shlédnutí filmu „ Dívka na koštěti“

LÉTO

Malované písničky

SUPERSTAR - soutěž ve zpěvu

Hudební pexeso – správné pojmenování hud. nástrojů

Hudební hádanky  - soutěž družstev

Hra na kapelníka „Já jsem muzikant“

Den matek – přání

Bohatství lesa – výrobky z přírodnin

Návštěva divadelního představení

Návštěva muzea, knihovny

Česká státní hymna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Realizace vzdělávací činnosti

 

Při přípravě vzdělávacího programu bereme v úvahu všechny souvislosti, vzájemné vztahy, ustavičnou proměnlivost a vývoj i tu skutečnost, že každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby si v průběhu zájmového vzdělávání rozvíjelo svůj všestranný potenciál.

Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem.

 

 

Zpracování programu

                         

 

Přílohy

 

Příloha č.1

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ć.j.: 67/2002

 

Viz: odkaz

           

 

Příloha č. 2

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

 

Vychovatelka ŠD je pravidelně proškolována v oblasti BOZP – vždy před zahájením školního roku. Ve školní družině jsou dodržovány zásady školního řádu ZŠ praktické Králíky, kde je zohledněna otázka zdraví a bezpečnosti, dále řádu školní družiny. Vhodné podmínky pro hygienu a bezpečný pobyt žáků ve ŠD zabezpečuje vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání. Prostory ŠD jsou zdravotně vyhovující dle platných norem. Pravidelné větrání zajišťuje vychovatelka.

Stravování žáků je zajištěno ve Školní jídelně Moravská Králíky. Pitný režim si zajišťují žáci sami vlastními nápoji přinesenými z domova.

Vždy na začátku roku jsou žáci poučeni o chování a bezpečnosti ve ŠD, přesunu do školní jídelny. Před vycházkou, akcích konaných mimo prostory budovy školy,  v zimním období vychovatelka vždy poučí žáky o bezpečném pohybu po komunikacích, o bezpečném chování. Při vícedenních akcích je vychovatelka povinna požádat ředitele školy o povolení akce, předložit  vyplněný formulář Povolení školního výletu a exkurze. Všechna poučení vychovatelka zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Probíhá-li činnost v jiné než kmenové učebně, seznámí vychovatelka žáky s provozními řády odborných učeben  a tuto skutečnost zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Otevírání oken, manipulace s termostatickými hlavicemi, s elektrickými přístroji je žákům zakázána.

Vychovatelka dbá na bezpečnost dětí při pohybových a sportovních činnostech a hrách. Úrazům předchází dobrou organizací hry, vysvětlením pravidel, dbá na jejich dodržování.

Prostředky 1. pomoci jsou běžně dostupné (ve ŠD, odborných učebnách, ve sborovnách), jsou pravidelně doplňovány. Případný úraz dítěte je vždy zapsán do Knihy úrazů. Vychovatelka ZŠ praktické Králíky absolvovala Kurz 1. pomoci organizované Červeným křížem a je zároveň zdravotníkem školy.

            Prostředky protipožární ochrany jsou na vymezených místech, vychovatelka je proškolena o jejich použití při vzniku požáru.

Před každými prázdninami, svátky, dny volna jsou žáci poučeni o bezpečnosti a chování. Poučení je zapsáno do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Není-li dítě ve školní družině v den, kdy vychovatelka sdělovala dětem poučení o bezpečnosti a chování (viz výše), poučí jej v náhradním termínu a tuto skutečnost opět zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

PLÁN PŘESUNU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4

 

ETAPOVÁ HRA

 

„ Ze světa skřítků a pohádek“

 

Tato hra bude navazovat na školní vzdělávací program, kde se přesuneme do říše skřítků a pohádek. Nenásilnou formou budou žáci postupně plnit zadané hry a úkoly dané školním vzdělávacím programem výběrem z těchto témat:

 

Putováním nás bude provázet skřítek Bambulka, který bude zadávat formou dopisů úkoly. Za správně splněný úkol se každému žákovi bude postupně  rozsvěcet lucernička. Komu se podaří rozsvítit lucerničku, předá ji skřítkovi a ten mu ukáže cestu za pokladem.

  

 

 

ZÁŘÍ: 

Seznámení s programem -  vítáme nové kamarády (oslovování, zdravení, scénky)

Skřítek Školníček - orientace ve škole, plánek školy, básničky, hádanky

Stromy skřítků - Javorníček, Dubníček, Kaštánek -  výt. zpracování, poznávání stromů podle listů, hledání v encyklopediích, ochrana přírody

Skřítek Dopravníček - bezpečnost na silnici, dopravní značky, dopravní prostředky – výtvarná soutěž „Nejhezčí autíčko pro skřítka“

 

 

ŘÍJEN:

Skřítek Požárníček -  chování při požáru, hasicí přístroje, tel. čísla

Šátky pro vílu -  prac. činnost, tanec

Pohádkový testznalost českých pohádek

Skřítek Podzimníček -  sběr kaštanů, odlety ptáků, podzimní příroda

 

 

LISTOPAD:

Skřítek Cestovníček - hra s mapou – orientace v okolí

Skřítek Pracovníček - povolání, řemesla, pomoc v domácnosti (úklid, nákupy, osobní hygiena)

Skřítek Počítálek - soutěž v matematice

Svatební hostina -  pečení dortu pro princeznu a prince

 

 

PROSINEC:

Skřítek Koledníček -  vánoční koledy, říkadla, nácvik živého betlému

Skřítek Výtvarníček -  výrobky na vánoční výstavu

Vánoční putování -  tradice, zvyky, besídka, pečení vánočních perníčků

Skřítek Sněhulka - výroba svého skřítka ze sněhu

 

 

 

LEDEN

Skřítek Zdravotník – základy první pomoci, hra na lékaře, chování u lékaře

Zimní výprava za zvířátky – výprava do lesa

Skřítek Neposeda – dramatizace pohádky

Skřítek Rozumbrada – hádanky, rébusy, křížovky

 

 

ÚNOR

Rej skřítků – karneval

Skřítek Muzikant – hudební nástroje – výtvarné zpracování

Skřítek Jídelníček - základy stolování, hygiena, zdravá strava, příprava zel. salátu

Skřítek Barvička - batikování

 

 

 

BŘEZEN

Vítání jara – jarní slavnost

Skřítkův kalendář – pozorování přírody

Skřítek Kulička – Kuličkiáda

Skřítek Vitamínek – příprava ovocného salátu

 

 

DUBEN

Skřítkova zahrádka – stavění z přírodnin

Skřítek Ekolík – zapojení do školního projektu

Svět čarodějnic – výtvarné zpracování, pálení čarodějnic, nácvik tance

Skřítek Cestovatel – znalost nejbližších měst, tur. zajímavostí, hlavní město – diapozitivy

 

 

KVĚTEN

Skřítek Šikulka – dárek pro maminku

Skřítek Sportovec - sportovní olympiáda

Skřítek Filuta – vlastní vymýšlení pohádek, hádanek, básniček

Skřítek Turista – základy topografie, výlet podle značení, nákres plánku

 

 

ČERVEN

Skřítek Bylinkář – soutěž ve sběru bylin

Skřítek Táborníček – tábornické dovednosti

Skřítek Vodomil – hrátky s vodou, soutěže

Závěrečné zakončení hry s přespáváním ve školní družině