Č. j.: 193/2010

 

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2010/2011

 

Vyučující daných předmětů si začlení jednotlivá témata do tématických plánů dle časové vhodnosti. Besedy s odborníky státních či nestátních organizací zajišťuje  metodik prevence.

 

1.    stupeň

 

Protidrogová prevence – vést žáky ke zdravému životnímu stylu

 

  1. – 5. ročník

 

 

Zdravá výživa, nadváha

cíl: informovat žáky o důležitosti zdravého stravování a dodržování pitného režimu, motivovat je k zahrnutí ovoce a zeleniny do svého jídelníčku, příprava zdravého pokrmu

-          období: dle tematických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

-           

Pohyb a zájmová aktivita

cíl: motivovat žáky k pohybové aktivitě během dne, zdůraznit její význam pro zdraví

-          období: dle tématických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Dopravní výchova

 

-          cíl: prevence úrazu, informovat a motivovat žáky k dodržování pravidel pro chodce a cyklisty

-          období: dle tematických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Kouření a alkohol

-          cíl: informovat žáky o škodlivosti kouření a užívání alkoholu, 4. -5. r. nácvik odmítání

-          období: dle tématických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Týrání  a zneužívání dětí

-          cíl: seznámení se s právem na nedotknutelnost svého těla

-          období: dle tématických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Úrazy dopravní, v domácnosti

-          cíl: prevence úrazu, informovat a motivovat žáky k dodržování pravidel pro chodce a cyklisty, dodržování pravidel bezpečnosti v domácnosti

-          období: dle tematických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Šikana a záškoláctví

-          cíl: podporovat a rozvíjet dobré vztahy ve třídě, motivovat ke školní docházce

období: dle tematických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

Vandalismus, kriminalita

-          cíl: vést žáky k úctě k vybavení školy, veřejnému majetku, k dodržování pravidel

období: dle tematických plánů

-          1hod., 1. –3. r. KŘSV, 4. – 5. r. KŘV

 

 

 

PROJEKTY:

 

Zdravé zuby“:

-          cíl: vést žáky k dodržování hygieny úst, seznámit se se správnou technikou čištění zubů a motivovat žáky k pravidelným preventivním návštěvám u zubního lékaře

-     období:prosinec - leden

-          1 hod. Řv – interaktivní beseda, vypracování testů Zdravé zuby,…

      1 hod. beseda s dentistou

 

 

Olympiáda   (1 den)

-          cíl: podporovat pohybovou aktivitu, spolupráci, komunikaci, pomoc slabšímu, seznámit s myšlenkou OH, rozvíjení ducha fair-play, čestné soupeření

-          období: 2. pololetí

-          příprava: všichni učitelé

 

Den v přírodě“ (1 den)

-          cíl: podporovat pohybovou aktivitu, rozvoj spolupráci, komunikace, soutěživosti a plnění zadaných dovednostních (vědomostních) úkolů

-          období: zahájení školního roku

-          příprava: metodik prevence, Nesvadbová

 

„Keramika“

-          cíl: rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči a žáky

-          období: podzim – odpolední činnost (min. 2x setkání)

-          příprava: metodik Pv

 

„Čarodějnice“

-          cíl: rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči a žáky

-          období: duben –  odpolední činnost

-          výroba čarodějnice (rodič + žák), opékání a zpívání u ohně

-          příprava: Krsková

-           

„Školní turnaje“

-          cíl: rozvíjet u žáků schopnost aktivně trávit volný čas (stolní tenis, šipky, ...)

-          období: průběh šk. roku (prosinec, únor, duben)

-          koordinace: metodik prevence

 

 „Škola plná života“ (Zdravá škola)

-          cíl: plnění prováděcího plánu

-          období: průběh šk. roku

-          koordinace: metodik prevence

 

 

 

 

2.    stupeň

 

Protidrogová prevence – preferovat zdravý životní styl

 

6. ročník

 

Vztahy ve třídě, šikana

-          cíl: podporovat a rozvíjet dobré vztahy ve třídě, motivovat  a vést ke spolupráci a přátelství

-          období: dle tematických plánů

1      hod. Ov - interaktivní beseda, simulační hry, komunikační kruh

 

Volný čas, zájmová aktivita

- cíl: motivovat žáky k aktivnímu odpočinku, zdůraznit význam využívání volného času, nabídnout kroužky na škole i v obci

- období: dle tematických plánů

1      hod. Ov – interaktivní beseda, simulační hry, komunikační kruh

 

Záškoláctví

- cíl: zdůraznit povinnost školní docházky, seznámit se s důsledky při neomluvených hodinách, co je to agresivní chování, šikana a školní řád

- období: dle tematických plánů

1 hod. Ov – interaktivní beseda, simulační hry

 

 

 

7. ročník

 

Rasismus, xenofobie, intolerance

 

         cíl: seznámit žáky s obsahem pojmů rasizmus, xenofobie, intolerance, motivovat a vést žáky ke kulturní i národnostní odlišnosti – zajímavé a kladné příklady.

         období: dle tématických plánů

         1 hod. Ov – interaktivní beseda, komunikační kruh, hry na podporu soužití v různorodém kolektivu

 

Konfliktní situace  a patologie v rodině

         cíl: žák se učí zvládat hádky mezi rodiči, s rodiči, seznamuje se s důvěrnou a odbornou pomocí při domácím násilí, zneužívání a týrání dětí

         období: dle tématických plánů

         1 hod. VkZ – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry

 

Zdravá výživa, mentální anorexie, mentální bulimie

- cíl: informovat žáky o důležitosti zdravého stravování a dodržování pitného režimu, motivovat je k zahrnutí ovoce a zeleniny do svého jídelníčku, …

- období: dle tematických plánů

         1 hod. VkZ – interaktivní beseda, komunikační kruh

 

 

Pohlavní dospívání, onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou 

         cíl: věnovat se otázkám pohlavního dospívání, seznámit žáky s riziky pohlavních onemocnění

         období: dle tématických plánů

         1 hod. VkZ – interaktivní beseda, komunikační kruh

 

Sexuální obtěžování a zneužívání dětí

         cíl: seznámit žáky s důvěrnou a odbornou pomocí při sexuálním obtěžování a zneužívání.

         období: dle tématických plánů

         1 hod. VkZ – interaktivní beseda, komunikační kruh

 

Ohrožování mravní výchovy mládeže

         cíl: věnovat se otázkám pohlavního dospívání, seznámit žáky s důvěrnou a odbornou pomocí při sexuálním obtěžování a zneužívání.

         období: dle tématických plánů

         1 hod., VkZ – interaktivní beseda

 

 

8. ročník

 

Návykové látky- nikotin, alkohol, drogy

         cíl:   drogová problematika (onemocnění HIV/Aids a další onemocnění šířící se krevní cestou),  vyjádřit si možné + a -, nácvik odmítání, střediska odborné pomoci, vytvořit informační panel

         období:dle tématických plánů

         1 hod., VkZ – interaktivní beseda

 

Vandalismus, delikvence, kriminalita

         cíl:   vést žáky k úctěk soukromému i veřejnému majetku, seznámení se zákonými normami

         období:dle tématických plánů

         1 hod., Ov – interaktivní beseda

 

Gambling a netolismus

         cíl:   seznámit žáky s nebezpečím závislostí na automatech a PC hrách, střediska odborné pomoci

         období:dle tématických plánů

         1 hod., VkZ – interaktivní beseda

 

Náboženské sekty

         cíl:   seznámit žáky s nebezpečím vstupu do sekty, odborná pomoc

         období:dle tématických plánů

         1 hod., VkZ – interaktivní beseda

 

 

9. ročník

 

Sebepoznání, sebepojetí

         cíl: zamyslet se sám nad sebou, já jako zdroj informací o sobě, moje hodnoty

         období: dle tématických plánů

         1 hod.  Ov – interaktivní beseda, hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků

 

Sebeovládání, problémové situace, odborná střediska pomoci

         cíl: zamyslet se nad svým chováním v různých problémových situacích, cvičení sebeovládání

         období:dle tématických plánů

         1 hod. Ov – simulační hry, hry pro relaxaci a uvolnění

 

Stres, duševní a tělesná hygiena

         cíl: pojem stres, možné příčiny stresu, důležitost duševní hygieny

         období: dle tématických plánů

         1 hod. Ov -  interaktivní beseda, relaxační a uvolňovací techniky, hry pro uvolnění

 

Divácké násilí

         cíl: seznámit žáky s pojmy kriminalita, vandalismus, delikvence,  trestný čin, přestupek, upozornit na právní zodpovědnost

         období: dle tématických plánů

         1 hod. Ov -  interaktivní beseda, komunikační kruh

 

Náboženský a politický extremismus

         cíl: seznámit se s nejběžnějšími sektami a extremistickými politickými stranami, jejich náplní, manipulací

         období: dle tématických plánů

         1 hod. Ov – interaktivní beseda, simulační hry, …

 

 

PROJEKTY:

Olympiáda   (1 den)

-          cíl: podporovat pohybovou aktivitu, spolupráci, komunikaci, pomoc slabšímu, seznámit s myšlenkou OH, rozvíjení ducha fair-play, čestné soupeření

-          období: 2. pololetí

-          příprava: všichni učitelé

 

Den v přírodě“ (1 den)

-          cíl: podporovat pohybovou aktivitu, rozvoj spolupráci, komunikace, soutěživosti a plnění zadaných dovednostních (vědomostních) úkolů

-          období: zahájení školního roku

-          příprava: metodik prevence, Nesvadbová

 

„Keramika“

-          cíl: rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči a žáky

-          období: podzim – odpolední činnost

-          příprava: metodik Pv

 

„Školní turnaje

-          cíl: rozvíjet u žáků schopnost aktivně trávit volný čas (stolní tenis, šipky, ...)

-          období: průběh šk. roku (prosinec, únor, duben)

-          koordinace: metodik prevence

 

„Škola plná života“ (Zdravá škola)

-          cíl: plnění prováděcího plánu

-          období: průběh šk. roku

-          koordinace: metodik prevence

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Švanda

Metodik prevence

 

14. září 2010