ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2010 – 2011

 

Činnosti realizované v průběhu celého školního roku:

 

Činnost

Odpovědný vyučující:

EKOŠKOLA – opět žádáme o titul – sestavení týmu, ekoanalýza, plán činnosti, plnění plánu, žádost o titul

Koordinátor EVVO, J. Švanda (spolupráce všech vyučujících)

Ekologická nástěnka – průběžná aktualizace

Nástěnka Ekoškoly

Koordinátor EVVO, ekotým

Třídění odpadů:

·         Ve sborovnách, ředitelně

·         Ve třídách + vynášení do sběrného kontejneru

·         chodby – baterie, elektro

Koordinátor EVVO – průběžná kontrola

Uklizečka – vynášení do sběrného kontejneru

Třídní učitelé – rozpis služeb žáků, vážení, zapisování do tabulky, kontrola

Školník – průběžná kontrola boxů

Třídění bioodpadu

VERIMKOMPOST

Třídní učitelé – výuka žáků,  využití internetových her, kontrola

Uklízečka – separace, vynášení do kompostéru

Kontroly verimkompostu – koordinátor, uklízečka

Recyklohraní

Koordinátor – kontrola nádob, objednání svozu, soutěžní otázky

Plnění úkolů – otázky – učitelé Ov, popř. Fy, Ch

Sběr léčivých bylin, kůry (pomeranč, citrón)

Koordinátor EVVO – propagace (nástěnka, Školní bravíčko), separace, vážení, zajištění odvozu

Třídní učitelé – motivace dětí

Učitelé Pv, ŠD – sběr, sušení léčivých rostlin

Sběr starého papíru – jednou za 2 měsíce

Koordinátor, školník – zjištění odkupu, svoz

Péče o estetickou úpravu okolí školy

Učitelé Pv

Aktivní péče o květinovou výzdobu ve škole

Třídní učitelé – rozpis služeb žáků – péče ve třídách

Uklizečka – péče o květiny v budově školy

Péče o rybky v jezírku

Péče o rybky v akváriu

Koordinátor EVVO – týdenní rozpis služeb tříd

Pedagogická asistentka – krmení žáky Rehabilitačního stupně PŠ

J. Švanda – údržba akvária

Péče o ptáčky, ježka (listopad – březen)

Koordinátor EVVO – týdenní rozpis služeb tříd

Třídní učitelé

Kalendář přírody ve třídách

Učitelé Vv – vytvoření nového kalendáře –Třídní učitelé – rozpis služeb žáků – zápis počasí (teplota, srážky)

Učitelé Př, P, M – porovnávání naměřených výsledků

Péče o školní pozemek, vytvoření relaxačního koutku na školním pozemku

Učitelé Pv, školník

Vyučování v přírodní učebně

Koordinátor EVVO – rozpis tříd, kontrola tematických plánů

Školník – zhotovení tabule

Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru

Koordinátor EVVO, uklízečka

Spolupráce se sponzorem Pekárny Falta

Koordinátor EVVO – jednání

Ředitel školy – sponzorská smlouva

Učitelé Pv – údržba parčíku v okolí provozovny, podzimní, vánoční a velikonoční dekorace do prodejen, distribuce Školního bravíčka

Vyhledávání sponzorů, grantů, soutěží, DVPP, spolupráce s organizacemi, spolky, …

Koordinátor EVVO, učitelé Vv, Pv

Vřazení ekologických témat do výuky (ekoškola, recyklohraní)

Koordinátor EVVO + vyučující, vychovatelka ŠD

 

Rozpis činností a akcí do jednotlivých měsíců:

 

 

ZÁŘÍ

 

 

Činnost

Odpovědný vyučující:

Zpracování tematických plánů dle dlouhodobého a ročního plánu EVVO, dle PT v ŠVP (alespoň jednou za 2 měsíce počítat s volnou hodinou věnovanou EV (témata Ekoškoly, Recyklohraní - Čj sloh, Ov, Vv, Fy, …)

Všichni vyučující, vychovatelka ŠD

Koordinátor EVVO - kontrola

Ekologický týden – SEV Sedmihorky 20. – 22. 9.

Celá škola

Koordinátor EVVO

Vyúčtování grantů Pardubický kraj

Koordinátor EVVO

Plán realizace projektu dle OP VK

Koordinátor EVVO, vyučující

 

 

ŘÍJEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

SBĚRNÝ TÝDEN 4. – 10. 10 – malé elektrospotřebiče, televizory, monitory, baterie

Koordinátor EVVO, ekotým, letáky – sousedé, MŠ (roznesení a sběr v rámci Tv), objednání svozu

Zahájení činnosti kroužků (v nabídce přírodovědný, keramický, práce s přírodním materiálem)

Preventista sociálně-patologických jevů

Vyučující

Sběr plodů pro zvěř

Učitelé Pv, ŠD (sušení na půdě, součást akce Za zvířátky do lesa)

8. krajská konference EVVO v Pardubicích 19. 10., vyhlášení soutěže Zelený ParDoubek

Koordinátor EVVO

Podzimní den s přírodninami (příprava na výstavu)

Metodik Pv – rozdělení úkolů, pozvání rodičů

Všichni vyučující

Podzimní výstava žákovských prací v Městské knihovně Králíky

Koordinátor EVVO, ředitel školy– zajištění prostor, propagace (letáky, regionální tisk, Školní bravíčko, www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz)

Učitelé Pv – výrobky s podzimní tématikou, instalace výstavy

Projekt Po stopách našich předků (OP VK)

Koordinátor, všichni pedag. pracovníci

 

 

LISTOPAD

Činnost

Odpovědný vyučující:

 

Výukový program Bodlinka – zazimování mláděte ježka

Koordinátor EVVO – pozvání paní Malátkové, stanovení rozpisu třídních služeb

Třídní učitelé – koordinace péče o ježka v daném týdnu

 

Zazimování rybiček z jezírka

Ředitel školy

 

Instalace krmítka pro ptáčky

Školník

 

Keramická a vánoční dílna pro rodiče (2x)

Metodik Pv, učitelé Pv

 

Projekt Po stopách našich předků (OP VK)

Koordinátor, všichni pedag. pracovníci

 

15. – 16. 11. vzdělávání sborovny – SEVER Horní Maršov

Koordinátor EVVO, všichni pedagogičtí pracovníci

 

 

 

 

PROSINEC

Činnost

Odpovědný vyučující:

Ekovýchovný pobyt žáků v SEV Horní Maršov – OP VK, zpětné vazby, zpráva

Koordinátor EVVO, učitelé čj, vv

Vánoční výstava žákovských prací v Městské knihovně Králíky.

Koordinátor EVVO, ředitel školy – zajištění prostor, propagace (letáky, regionální tisk, Školní bravíčko, www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz)

Učitelé Pv – výrobky s vánoční tématikou, instalace výstavy

Žádost o grantový příspěvek Pardubický kraj – Ekologický týden

Koordinátor EVVO – spolupráce se Společností pro Heřmanice, o. s. (podavatel žádosti), vypracování žádosti

Zazimování ježka 21. 12.

Koordinátor EVVO, třídní učitel 9. roč.

Projekt Po stopách našich předků (OP VK)

Koordinátor, všichni pedag. pracovníci

 

 

LEDEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

Za zvířátky do lesa

Koordinátor EVVO – organizace, spolupráce s myslivci

Učitelé 1. stupně

Vyhodnocení projektu, tisková zpráva

Koordinátor EVVO

 

 

ÚNOR

Činnost

Odpovědný vyučující:

Sběrový týden

školník

 

 

BŘEZEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

Vypouštění ježka do přírody

Přemístění rybiček do jezírka

Koordinátor EVVO, učitelé 1. Stupně

Ředitel školy

Výukový program Žáby

Koordinátor EVVO, paní Malátková

 

 

DUBEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

Výstava žákovských prací ke Dni Země - Choceň

Učitelé Pv – výrobky s velikonoční, jarní tématikou, instalace výstavy Koordinátor EVVO – organizace, jednání s ČSOP Choceň

Učitelé Pv, Vv – výkresy, výrobky

Velikonoční výstava žákovských prací v Městské knihovně Králíky

Koordinátor EVVO, ředitel školy – zajištění prostor, propagace (letáky, regionální tisk, Školní bravíčko, www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz)

Den Země – úklid okolí školy

Koordinátor EVVO – organizace

Všichni vyučující

Ekologický týden

 

Koordinátor EVVO – organizace, žádost o příspěvek MÚ Králíky,vypracování závěrečné zprávy o projektu, vyúčtování

Všichni vyučující

Odvoz pomerančové kůry

Koordinátor EVVO

Žádost o titul Ekoškola

koordinátor EVVO, ekotým

29. 4. Vzdělávání sborovny – Králíky, SEVER (místní krajina, příroda)

Koordinátor EVVO, účast všichni pedagogičtí pracovníci

 

 

KVĚTEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

Úspory energie ve škole – realizace úsporných opatření na základě energetického auditu školy

Ředitel školy

Vyučující fyziky

SBĚRNÝ TÝDEN – malé elektrospotřebiče, televizory, monitory, baterie

Koordinátor EVVO, ekotým, letáky – sousedé, MŠ (roznesení a sběr v rámci Tv), objednání svozu

 

 

ČERVEN

Činnost

Odpovědný vyučující:

Vyhodnocení Ekoškoly

Koordinátor EVVO, J. Švanda, ekotým

Smyslové vnímání přírody

Koordinátor EVVO, třídní učitel + žáci 9. roč. – organizace

Vyučující 1. stupně

Výroční zpráva EVVO

Plánování ročního plánu EVVO 2009 - 20010

Koordinátor EVVO

Koordinátor EVVO, všichni vyučující

 


Celoškolní témata EVVO na školní rok 2009 – 2010

 

Literatura, pomůcky:

Metodická knihovna

Ekologické informační centrum

MK 161 – Burešová, K.: Hurá z lavic do přírody

MK 162 – kol.: Hrajeme si na přírodu

MK 163 – Burešová, K.: Ekologická výchova na ZŠ

MK 164 – Burešová, K.: Učitelské lístky

MK 165 – Javna, J.: 50 nápadů pro děti k záchraně Země

MK 166 – Burešová, K.: Odpadky – problém nás všech

MK 290 – 292 – kol.: Lidi, pojďte si hrát I. – II.

MK 616 – Materová, J.: Ekohry do kapsy 1

MK 652 – Holubová, D.: Environmentální výchova ve vyučování matematiky

Video:

Pohádky z lesa, Třídím, třídíš, třídíme

Hry:

Pexeso o odpadech, Pexeso o lese, Pexeso o sovách, Domino o odpadech, Černý Petr o odpadech, Plachta ODPADY

Výukové materiály:

TEREZA: Odpady, Ptáci, Les ve škole, škola v lese

AOVZ – Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům 1. – 5.

Sborníky, šanony, náměty, …:

Kol.: Project Wild

Ekokom – Obaly bez obalu, Odpady, Balím, balíš, balíme

Paleta – Kam s ním?

Kulichová, H. a kol.: Týden pro udržitelný život

Bureš, J. a kol.: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ

Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích

Leblochová, H., Lebloch, B.: Zvířata v naší mysli

Kol.: Všetečník – 333 otázek o přírodě

Kol.: Žijeme se zvířaty

Kol.: Pojďme na to od lesa

Kol.: Škola pro život

Pod kůrou stromu

Mraveniště

V úlu