„ZDRAVÁ ŠKOLA“  V KRÁLÍKÁCH              

 

 

Téměř 1,5 roku se věnoval kolektiv učitelů Základní školy praktické v Králíkách  projektu podpory zdraví ve škole s názvem „Škola plná života“. Cílem tohoto projektu je vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů) ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální). Koncepce rozvoje školy podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Zlepšuje vztahy mezi školou, společenstvím obce a jejími strategickými partnery. Program podpory zdraví se tak stává uceleným prostředkem primární prevence rizik ohrožujících zdraví.

            V našem projektu se odráží dlouhodobá činnost školy – ekologické aktivity, výstavy, spolupráce s různými organizacemi a subjekty, akce prevence sociálně patologických jevů, projekty, vydávání školního časopisu, otevření školy veřejnosti (vybudování Oázy relaxace před budovou školy, keramické kurzy, …), zútulnění prostředí školy.

A jak probíhala vlastní tvorba projektu? Bylo třeba prostudovat metodickou příručku – rukověť projektu Zdravá škola „Program podpory zdraví ve škole“ od Miluše Havlínové, provést analýzy z hlediska podpory zdraví ve škole, vypracovat rámcový projekt podpory zdraví, prováděcí plán, jeho posouzení a podat žádost o začlenění naší školy do sítě škol podporujících zdraví u Státního zdravotního ústavu v Praze.

Spolupráce a píle všech učitelů, žáků a rodičů byla zúročena dne13. června 2007, kdy jsme byli oficiálně začleněni do sítě škol podporujících zdraví. Rádi poskytneme informace všem, kteří nás osloví.

 

 

 

Mgr. Martina Lenhartová a kol. učitelů ZŠp Králíky