Č. j.: 396/2006

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2006/2007

Vyučující daných předmětů si začlení jednotlivá témata do tématických plánů dle časové vhodnosti. Besedy s odborníky státních či nestátních organizací zajišťuje preventista.

 

stupeň

Protidrogová prevence - Zdravý životní styl

– 5. ročník

zdravá výživa, nadváha

(1 hod. interaktivní beseda s vedoucím školní jídelny p. Večeřem, 1 hod. Pv – příprava zdravého pokrmu)

pohyb a zájmová aktivita

(1 hod. Řv/Dh – interaktivní beseda, komunikační kruh, návrhy rozcviček, aj)

prevence úrazu: dopravní výhova

(1 hod. Řv/Dh – interaktivní beseda – nástěnné tabule, komunikační kruh, 1 hod. - beseda s policistou)

(ne)kouření a alkohol

(1 hod. Řv/Dh – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry)

zneužívání dětí

(1 hod. Řv/Dh – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry)

 

PROJEKTY:

Zdravé zuby“:

2 hod. Řv/ Př – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry, testy,…

1 hod. Vv – malba, kresba, …

- období:prosinec/leden

Zimní sportovní olympiáda“

1 den, období: leden/únor

příprava: učitelé Tv

„Letní sportovní den“

1 den, období: červen

příprava: žáci 9. roč. v rámci 1 hodiny Tv

stupeň

Protidrogová prevence

 

6. ročník

vztahy ve třídě

(1 hod. interaktivní beseda s psychologem z PPP)

volný čas a zájmová aktivita, pojem „parta“

(1 hod. Dh – interaktivní beseda, simulační hry)

záškoláctví

(1 hod. Dh – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry)

kouření, alkoholismus

(1 hod. Dh – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry, informační panel)

 

7. ročník

konfliktní situace a patologie v rodině:hádky, domácí násilí, zneužívání dětí, týrání dětí, odborná pomoc

(1 hod. Ov – interaktivní besedda, komunikační kruh, simulační hry)

zdravá výživa

(1 hod. interaktivní beseda s vedoucím školní jídelny p. Večeřem, 1 hod. Pv – příprava zdravého pokrmu)

šikana

(1 hod. Ov – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry)

kriminalita, vandalismus, delikvence

(1 hod. Ov - interaktivní beseda, komunikační kruh, právní zodpovědnost, 1 hod. beseda s policistou)

 

 

 

 

 

 

8. ročník

rasizmus, xenofobie, intolerance

(1 hod. Ov – interaktivní beseda, hry na podporu soužití v různorodém kolektivu)

pohlavní dospívání, sexuální obtěžování a zneužívání dětí

(1 hod. Př – interaktivní beseda, simulační hry, 1 hod. interaktivní beseda s gynekologem)

návykové látky, gambling

(1 hod. Ov – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry, …informační panel)

náboženské sekty

(1 hod. Ov – interaktivní beseda, komunikační kruh, simulační hry, …)

 

9. ročník

sebepoznání, sebepojetí

(1 hod. Ov – interaktivní beseda, komunikační kruh, hry pro zlepšení motivace a sebepojetí)

sebeovládání, problémové situace, odborná střediska pomoci

( 1 hod. Ov – simulační hry, hry pro relaxaci a uvolnění)

stres, duševní a tělesná hygiena

(1 hod. Ov - interaktivní beseda, komunikační kruh, relaxační a uvolňovací techniky)

 

PROJEKTY:

„Já a můj zdravý životní styl“ (8.,9. roč.)

grantový projekt, období: 2. pololetí

interaktivní beseda s psychologem z PPP o tématice sebepoznání, sebepojetí

2-denní zátěžový program (dobrodružné hry, slaňování, zajistí Lanové centrum v Olomouci)

Čj (slohové práce s tématy: Jak pečuji o své zdraví, Zdraví a nemoc, …)

„Dětská práva a povinnosti v očích dětí (6. – 9. roč.)

- 1 – 2 hod. Dh (6. r.), Ov (7. – 9. r.) - zákon o rodině, práva a povinnosti, školní pravidla

tvůrčí zpracování: 1 hod. Čj – básnička, příběh, pohádka, …

1 hod. Vv – zobrazení práv/povinností doma, ve škole, …

2 hod. Inf. – prezentace práv a povinností (po dvojicích, 8. – 9. roč.)

Zimní sportovní olympiáda“

1 den, období: leden/únor

příprava: učitelé Tv

 

„Letní sportovní den“

1 den, období: červen

příprava: chlapci 8., 9. roč. v rámci Tv

 

Zpracovala: Mgr. Martina Lenhartová

Metodik prevence

4. září 2006