Závazná osnova a přihláška - Zelený ParDoubek

 

 

 

Identifikační údaje školy (zařízení)

 

 

Název školy: Základní škola praktická

Adresa vč. PSČ: Nábřežní 368, 561 69 Králíky

 

Jméno odpovědného  pedagoga za oblast EVVO (školní koordinátor EVVO): Mgr. Iva Nesvadbová

Telefon 465 631 186

Mobil: 603 181 495

E-mail: zspkraliky@zspkraliky.cz

www.zspkraliky.cz

 

Jméno zpracovatele této přihlášky (je-li jiný než výše odpovědný pedagog):

 

 

1. Má škola (zařízení) školní plán ekologické výchovy ?                                                  ano

viz příloha     

 

2. Je škola  zapojena do sítě škol M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)?

                                                                                                                                 ano

 

3. Kdo z pedagogů nebo zaměstnanců v letech 2004-5 navštívil nějaká školení k EVVO a jaká?       

 

Švanda J.

 

Slunce ve školách – a jak dál?

Šponarová L.

Výtvarné proměny odpadových materiálů

Ekologický ateliér

Tóthová S.

Dílny výtvarných technik – tráva

Netradiční pojetí přírodovědy a vlastivědy

Pletení z proutí

Lenhartová M.

Národní konference Zdravá škola ve zdravém městě Chrudim

 

Seminář pro metodiky prevence

Nesvadbová I.

4., 5. konference EVVO

Simulační hry v ekologické výchově

Jak provádět ekologickou výchovu na škole

 

Smyslové vnímání

 

Les ve škole, škola v lese

 

Zelený balíček

 

ŠUŽ

 

Krsková V.

Komunitní plánování (v rámci ŠUŽ, SEVER HK)

Nápady nejen pro ŠD

Nové trendy v práci MŠ

všichni pedagogové

zaškolení pracovníků pro práci s keramickou hlínou, na hrnčířském kruhu – školitelkou žákyně střední umělecko-průmyslové školy

 

 

 

 

4. Máte ekologická praktika/přírodovědně zaměřený kroužek?                                                          ano  

Pokud ano, napište jaký a kolik dětí je zapojeno?

Aranžování (2004 – 2005) – 9 dětí

Kreativní dílna – práce s keramikou, přírodními materiály (2005 – 2006) – 12 dětí

 

 

 

5. Využívá škola nabídky ekol.výchovných programů ekocentra či střediska ekol. výchovy (SEV)     ano

Paleta Pardubice – výukové programy v rámci ekologického týdne

TEREZA 

-          Kyselý déšť, Živá voda pro obec (v rámci výuky Př, Ch)

-          Odpady (ekologický týden)

-          Naši ptáci (Prv., Př, školní projekt Ptáčci v zimě)      

 

 

6. Jak se podílejí sami žáci na EVVO?              

třídění odpadů ve třídách, sběr papíru – výtěžek věnován handicapovaným sovám, na péči o ježka (výukový program Bodlinka)

péče o ježka, ptáčky, rybičky v jezírku – všechny třídy

krmení rybiček v akváriu – žáci Rehabilitačního programu PŠ

péče o křečka, odchov 6 mláďat – žáci školní družiny

péče o zeleň ve třídách, škole

sběr léčivých bylin, pomerančové kůry

sběr plodů (kaštany, žaludy) – krmení zvířátek v lese

 

 

7. Jaké vlastní aktivity EVVO sami organizujete a provádíte?

týmová spolupráce všech učitelů školy, zapojení všech žáků (koordinátorem I. Nesvadbová)

-          Ekologický týden

-          Den Země

-          Zasaď si svůj strom (projekt 2004 – 2005)

-          Voda (projekt 2005 – 2006)

-          Ptáčci v zimě (projekt 2005 – 2006)

-          Besedy (s myslivci, s rybářem, s Ing. Michaličkovou o zodpovědném vztahu ke zvířatům)

-          soutěž jednotlivců ve sběru léčivých rostlin

-          soutěž tříd ve sběru papíru

-          Za zvířátky do lesa (1. – 5. tř.)

školní družina – V. Krsková

-          Celoroční etapová hra Expedice Rumburak (součástí Zasaď si svůj strom) – školní rok 2004 – 2005

-          Celoroční etapová hra Indiánskou stezkou – školní rok 2005 - 2006

  

 

 

8. Zařazuje škola do programu  tříd vícedenní ekovýchovně zaměřený pobyt ?                   ano

Ekologický týden – každoroční projekt školy podpořený grantem Pk ve spolupráci s ČSOP Ústí nad Orlicí 

Dny Země (čtyřdenní projekt školy roku 2005 – podpořen grantem Města Králíky)

 

9.  Využíváte školní zahradu a krajinu pro EVVO?                                                          ano

Postupné dokončení reorganizace školní zahrady (vybudování zeleninových, okrasných záhonů, ukázkových záhonů (obilniny, bylinkový záhon, …), množárny okrasných dřevin, ovocného sadu (projekt Zasaď si svůj strom), budování odpočinkové části, přírodní učebny (dokončení v roce 2006), oprava skleníků, rozvod vody do malého skleníku, kultivace pozemku (využití sponzorské práce), vybudování pergoly, ohniště

Na školním pozemku probíhá výuka pracovního vyučování (hlavní předmět naší školy), je využíván pro hodiny přírodopisu, přírodovědy, prvouky (názornost, pozorování), výtvarné výchovy. Po vybudování přírodní učebny – širší využití.

Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého -  relaxace žáků v době mimo vyučování, o přestávkách, v rámci pobytu dětí ve ŠD, přírodovědná pozorování, úprava a údržba okrasných ploch (skalka, vodní rostliny, živý plot, …), péče o ryby v jezírku

 

 

 

10. Popište případnou spolupráci s rodiči a veřejností.    

    

ŠUŽ – Oáza (dovoz kamenů – 2 traktorové vleky, dar skalniček, vodních rostlin)

Pečovatelky– vystoupení pro seniory, dárky (keramika, přírodní aranžmá)

Městská knihovna Králíky – pořádání výstav žákovských prací pro širokou veřejnost, spolupráce při komunitním plánování grantového řízení Nadace Partnerství Strom života (prosinec 2005 – leden 2006))

Dny otevřených dveří

Ekologický týden – přizvání rodičů k pořádaným akcím (Den řemesel, O poklad skřítka Ekolíka)

Nácvik ekologické scénky ODPADKY – prezentace na Akademii v Ústí nad Orlicí, v kulturním domě Střelnice pro králickou veřejnost, rodiče, seniory, na slavnostním otevření „Oázy“

ZUŠ Králíky – výroba keramických pamětních medailí k příležitosti mezinárodního tanečního setkání (205 ks) (prosinec 2005)

 

 

 

 

 

11.Popište případnou spolupráci s obcí.

-        Výroba medailí z keramiky (220 ks) pro účastníky maratónského běhu u příležitosti slavnostního otevření atletického stadionu v Králíkách dne 14. 5. 2005

-        Celostátní sraz českých turistů – výroba maskotů králíků, účast našich žáků na zahájení a ukončení srazu v maskách (3. – 5. 2. 2005)

-        Výroba perníčků králíčků na Setkání Králíků v Králíkách (14. 6. 2005)

-        Dny Pardubického kraje  - výstava žákovských prací v čítárně Městské knihovny Králíky s přírodní tématikou (přírodní aranžmá s tématikou podzimu, keramika, …), následná podzimní výstava

-        Vánoční výstava – podpoření grantem

-        Velikonoční výstava

-        Trhy – Targi Králíky – Miedzylesie – každoroční výstava žákovských prací s přírodní tématikou

-        Služby Města Králíky – Ekologický týden (poskytnutí sběrných pytlů, jejich svoz), Den Země – bezplatné zapůjčení kontejnéru

-        Zasílání zpráv o ekologických akcích školy do Králického zpravodaje, Nového Králicka

-        Strom života – Místo pod stromy - spolupráce s obcí coby spolurealizátor projektu (společně s Městskou knihovnou Králíky) – prosinec 2005 -  leden 2006 (vypracování žádosti o grantový příspěvek, komunitní plánování s příspěvkovými organizacemi)

 

 

12. Popište případnou spolupráci s dalšími partnery (mimo partnerů uvedených v otázce 5).

ČSOP Ústí nad Orlicí

spolupráce při grantovém řízení Pk, publikování ve Zpravodaji ČSOP

Arnika

zasílání aktuálních informací e-mailovou poštou

Ekokom

na základě jednání zaslání výukových materiálů zdarma

SEVER + Nadace Partnerství

spolupráce při realizaci projektu „Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého“, následné setkávání pracovní skupiny vyhodnocených škol (první setkání – listopad 2005)

Nákupna léčivých rostlin Písek, Lukavice

výkup léčivých rostlin, pomerančové kůry, plodů

Stanice pro poraněné dravce a sovy Česká Třebová

účast celé školy na výukovém programu Sovy do škol, Bodlinka

finanční dar pro handicapované živočichy (výtěžek z celoškolního sběru papíru)

Zayferus

účast školy na výukovém programu Dravci

Myslivci

beseda

dar pro lesní zvířátka – kaštany, žaludy

Za zvířátky do lesa – setkání s myslivci u krmelce, krmení zvěře, pozorování stop, zajímavosti

Autodoprava B. Hanák

odvoz školního sběru papíru, papíru z prodejen Quelle, Pekárny (dar) do výkupny (sponzoring)

Gymnázium v Miedzylesie – projekt „Umělecký týden.

Autorkou a  koordinátorkou projektu byla Anna Urganowicz – Horožanska, učitelka Gymnázia v Miedzylesie, která pozvala na celý týden (14.-19. 2. 2005) deset dívek a dozor z naší školy. Polská strana zajistila dopravu, materiál, lektory a obědy.  Po celý týden se v době od 9.00 do 17.00 věnovaly naše dívky uměleckým činnostem pod vedením odborníků - pletení z proutí, výrobě keramiky, malování na sklo, hedvábí a na keramiku, vyšívání křížkovým stehem, háčkování, výrobou květin z krepového papíru a následně aranžmá z těchto květin v kombinaci s přírodními materiály, malování akvarelovými, plakátovými a olejovými barvami. V dubnu jsme byli do Miedzylesie pozváni na vernisáž  všech zhotovených prací.

Účast v celostátních výtvarných soutěžích

-        Celostátní výtvarná soutěž „Deštný prales“

-        Výtvarná soutěž vyhlášená speciální školou v Kolíně

-        Výtvarná soutěž „Jaro ťuká“ vyhlášená Krajskou knihovnou v Pardubicích (P. Chaloupecký 2. místo, J. Rakaš 3. místo)

-        Odeslání výtvarných prací s tématikou přírody do národní agentury Sokrates pro zhotovení kalendáře na rok 2006

 

 

Dárky pro sponzory

Pro naše sponzory děti zhotovují drobné dárky, které jim zasílají v závěru kalendářního roku (vánoční aranžmá, keramika). Každoročně jsou zhotovovány dárky z keramiky pro zahraniční přátele a významné osobnosti u příležitosti Mezinárodního integračního festivalu v Poznani.

Honorární konzulát ČR v Poznani, Generální konzulát ČR ve Vratislavi

účast školy na mezinárodním integračním festivalu v Poznani – reprezentace ČR – zhotovení dárků z keramiky pro účastníky festivalu, pro děti z Dětského domova v Bnině, návštěva arboreta v Kórniku

 

Sponzorská smlouva Pekárny Falta x ZvŠ Králíky

( 10000,- Kč x úklid parčíku v okolí výrobny, dekorace do firemních prodejen s vánoční, velikonoční a podzimní tématikou – propagace školy)

 

Karnevalový výbor

keramické výrobky žáků do tomboly x 700,- Kč

výstava žákovských prací s tématikou Voda, vodníci a podvodní svět v kulturních zařízeních v době konání karnevalu

Sklenářský ples

keramické výrobky žáků do tomboly x 1500,- Kč

Papírny Aloisov

věnování recyklovaného papíru

Krkonošské papírny

věnování 50 kg papíru

Zobor

věnování odpadového materiálu pro výuku Pv (plech)

Pabetex

věnování přírodních, aranžovacích stuh

Drátovny

věnování vázacích drátků

www.ekovychova.cz

prezentace školních akcí

Deníky Bohemia, časopis Bedrník

prezentace školy („Oáza“)

 

 

 

13. Získali jste (pokusili jste se získat) na EVVO sponzorský dar nebo grant?                              ano

     úspěšná grantová řízení:

Pk – Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí n. O.) – 9000,- Kč

ŠUŽ – Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého – 50000,- Kč + hodnota sponzorských darů, prací – cca 27000,- Kč

Králíky – Dny Země – 1954,- Kč

Králíky – Vánoční výstava žákovských prací – 3000,- Kč

Pk – Keramický kroužek (nákup hrnčířského kruhu) – 10000,- Kč

Pk – Já a můj zdravý životní styl – 6000,- Kč

neúspěšná grantová řízení:

Pk – Vybudování přírodní učebny na školním pozemku

Duhová energie – Kreativní dílna

Duhová energie – Putování za předky (skanzen Veselý kopec, Paleta Pardubice – výuk. program)

sponzoři:

keramická pec - Nadace nadaných (20000,- Kč), OEZ Letohrad (10000,- Kč, Intercolor Bílá Voda (5000,- Kč), Elko Valenta (7000,- Kč)

ovocné stromy na obnovu sadu (ukončení projektu Zasaď si svůj strom) – STARKL zahradník

dřevo na zhotovení zahradního nábytku do přírodní učebny (přislíbeno) – Pila Laczko

 

 

 

 

14. Uveďte ekologická technická opatření a zařízení, která jsou ve škole instalována

 

-          termostatické ventily, těsnění oken, kontejnery na třídění odpadu ve třídách, regulační systém vytápění školy HONEYWELL, kompostéry (školní pozemek)

 

 

 

 

 

 

15. Popište ekologická provozní opatření, která jsou u vás prováděna

 

-          používání recyklovaných materiálů, třídění odpadů v celé budově školy, kompostování (školní pozemek), opakované využití papíru ( psaní, kreslení na druhou stranu), využívání odpadových materiálů při pracovním vyučování (sponzorská výpomoc podniků), nákup sešitů, kancelářských potřeb z recyklovaného papíru, získání recyklovaného papíru od papíren

-          Stravování žáků zajišťuje Školní jídelna Moravská Králíky

-          péče o zvířata – zazimování ježka, péče o ptáčky, rybičky v jezírku i akváriu, péče o křečka, krmení lesních zvířátek

-          péče o rostliny – pokojové – ve třídách, v budově školy, okrasné – okolí školy (okrasné dřeviny, růže, skalka), školní pozemek

-          přípravné práce na zařazení do sítě škol – Zdravá škola

-          prosinec 2005 – schváleno zařazení školy do projektu Úspory energie ve školách 2006 (SEVER)

 

 

 

 

16. Uveďte popis konkrétních aktivit charakterizující činnost školy (zařízení) v EVVO ve roce 2005:

 

Celoroční projekt roku 2004 – 2005 – Zasaď si svůj strom

Cíl: obnova ovocného sadu na školním pozemku, zařazení EVVO do všech předmětů, výchova k lásce k přírodě, vzbuzení aktivity žáků

Průběh:

srpen 2004 – vyučující si do svých tématických plánů zařadili v každém vyučovacím předmětu aspoň 1 hodinu, která se bude zabývat EVVO.

září 2004 – každá třída si vylosovala svůj ovocný strom, který si po splnění všech úkolů zasadila na školním pozemku. Na hlavní nástěnce byl vyvěšen strom s ovocem jednotlivých tříd. Děti si nakreslily svůj strom i s ovocem, do kterého napsaly zkratky všech vyučovaných předmětů. Ty byly vybarveny poté, co byl ve třídě odučen předmět s tématikou EVVO.  Na každém stromě byly čtyři plody ovoce navíc, ty byly rozděleny na jména žáků, kteří si mohli své políčko vyplnit tehdy, když splnili daný úkol:

-          Nasbírej 250 g plodů (šípky, kaštany, žaludy)

-          Založ si herbář s 5 listy či rostlinami

-          Usuš 250 g pomerančové kůry

-          Nasbírej a usuš 100 g léčivých rostlin

červen 2005 – splnění všech úkolů ve všech třídách (vybarvení ovoce)

září 2005 – jednání s firmou STARKL o dodávce stromů

říjen 2005 – poskytnutí 4 hrušní a 4 jabloní firmou STARKL, zakoupení 2 slív, 1 třešně (zaplaceno z výtěžku z prodeje rajčat ze školního skleníku).

31.10. 2005 – slavnostní sázení stromů na školním pozemku, křest třídních stromů. O svůj třídní strom se budou žáci třídy starat až do 9. třídy, potom předají jako štafetu nejmladším spolužákům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny Země (19. 4. – 22. 4. 2005)

Podpořeno grantovým příspěvkem Města Králíky.

Tématem je ochrana a úklid přírody, srovnání životního prostředí v hlavním a našem městě.

Část tohoto projektu probíhala v Praze, část v Králíkách.

Během třídenního pobytu dětí v Praze měly za úkol sledovat množství odpadků na ulicích, počet zelených ploch a způsob jejich údržby, způsob třídění odpadu (děti byly překvapené, když objevily další popelnice na tříděný odpad – kov, tetrapakové krabice).

Další část úkolů byla směřována na pozorovací schopnosti a vnímání do ZOO.  Zde měli žáci za úkol  sepsat všechna zvířata, jejichž domovem jsou Galapágy (čtení z tabulí, pomoc učitelů mladším dětem). Po shlédnutí filmu Galapágy si srovnali své zápisky o zvířatech s těmi, které viděli ve filmu. Následující dny ve škole jsme Galapágy našli na mapě a pomocí knih jsme si získané poznatky uspořádali. Následovalo výtvarné zpracování tohoto tématu.

Den Země – úklid okolí školy. Služby města Králíky poskytly škole kontejner, který žáci naplnili přírodním odpadem (bylo vyčištěno okolí školy, břeh potoka od mostu se sv. J. Nepomuckým, okolí školních pozemků).

Pokračováním tohoto projektu byl Ekologický týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologický týden 2. 5. – 6. 5. 2005

Podpořeno grantovým příspěvkem Pardubického kraje (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí)

1. den – O poklad skřítka Ekolíka

Úklid turisticky atraktivních míst Králík, hledání pokladu skřítka Ekolíka. Průzkum  a čištění Hedečského potoka, využití projektu Živá voda pro obec (TEREZA). Spolupráce se Službami města Králíky (poskytnutí sběrných pytlů, jejich svoz). Pozvání rodičů.

2. den – Jarní stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu

Rozdělení žáků do věkově smíšených družstev, v každém družstvu je alespoň jeden žák s těžším postižením. Absolvování všech stanovišť na vymezeném území u lesa (Amálka), podmínkou pro získání plného počtu bodů je splnění úkolu všemi členy družstva – důraz na pomoc slabšímu. Ohodnocení družstev s plnými počty bodů. Stanoviště: řezání a štípání dřeva, zatloukání hřebíků, chůze zručnosti po laně, hmatové vnímání, 1. pomoc, převod slepce, stavění ohniště, lesní domečky, plnění studánky vodou vlastnoručně vyrobeným kelímkem.

3. den – Den řemesel

Rozdělení žáků do skupin dle věku a postižení. Otevřeny dílny: paspartování obrázků, vazba knih, práce se dřevem, odlévání cínových vojáčků, keramická dílna, výroba bylinkového mýdla a svíčky ze včelího vosku, obrázků z přírodních materiálů (kůže, dřevo, juta, …), staročeská kuchyně. Pozvání rodičů.

4. den – Výukový program Palety Pardubice

1. stupeň – Les v ohrožení

2. stupeň – Jezero

Ekologické hry ve třídách (materiály od firem Paleta, TEREZA, Ekokom)

5. den – Smyslově naučná stezka v údolí Skuhrovského potoka

Využití pracovních listů ČSOP Česká Třebová – plnění úkolů na stezce všemi žáky. Závěrečná návštěva plaveckého bazénu v České Třebové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého“ – duben – říjen 2005

Úspěšné grantové řízení ŠUŽ (Nadace Partnerství, SEV Sever, Paleta Pardubice, Toyota Motors).

Realizací tohoto projektu jsme si splnili vytýčené cíle:

-          zkulturnění veřejných prostor před školou,

-          vytvoření místa aktivního i pasivního odpočinku pro naše žáky (přestávky, před a po vyučování, školní družina),

-          využití pro výuku,

-          vytvoření koutku pro maminky s dětmi, seniory, širokou králickou veřejnost,

-          zviditelnění naší školy, našich žáků,

-          poskytnutí prostoru pro spolupráci s ostatními institucemi,

-          integraci našich dětí do běžné společnosti.

Za spolupráce žáků, učitelů, rodičů, sponzorů, Města Králíky bylo vybudováno jezírko s přitékajícím potůčkem, osázené rostlinami a oživené rybičkami (o ně se starají žáci školy). Byla založena skalka, živý plot, instalovány lavičky, průlezky, houpačka. Slavnostní otevření proběhlo 14. 10. za účasti vedení města, ředitelů příspěvkových organizací města, partnerské školy v Miedzylesiu, rodičů a přátel školy. Pozván byl i generální konzul ČR ve Vratislavi Mgr. Igor Šedo, který se nemohl zúčastnit pro zaneprázdněnost - rušení konzulátu.

Díky úspěšnosti tohoto projektu jsme byli osloveni dalšími partnery a požádáni o pomoc při sepsání, případné realizaci grantu Nadace Partnerství Strom života – Místo pod stromy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoškolní projekt VODA (září 2005 – leden 2006)

Cílem tohoto projektu je pohled na vodu (základní podmínku života na Zemi) z různých stran, přizpůsobené věku žáků, jejich postižení. Každý vyučující si zařadil do tématických plánů svého předmětu učivo s tématikou vody. Ve všech vyučovaných předmětech se téma vody objevilo, bylo využito výukových projektů TEREZY Kyselý déšť, Živá voda pro obec. Všichni žáci navštívili čističku odpadních vod, účastnili se besedy s rybářem s praktickou ukázkou rybářského nářadí, oblečení.  

Dne 31. 1.  proběhlo slavnostní setkání všech tříd v tělocvičně školy, kde byly ohodnoceny slohové práce (ohodnocení všech autorů, nejlepší žákovskou práci z každé třídy vybírali sami žáci), výtvarné práce, každá třída zazpívala písničku o vodě. Všechny slohové práce – vydány ve sborníku, umístěny v každé třídě, prezentovány na www.zspkraliky.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Celoškolní projekt Ptáčci v zimě (listopad 2005 – březen 2006)

  1. Každá třída provede pozorování ptáčků, kteří přilétají ke krmítku, pojmenuje je dle encyklopedie
  2. V hodinách českého jazyka – skupinová práce, vyhledání informací o pozorovaných ptáčcích (vzhled, obživa, „bydliště“, zajímavost) – využití encyklopedií, internetu, časopisů, …
  3. V hodinách výtvarné výchovy – výtvarné ztvárnění pozorovaných ptáčků, skupinová práce – koláž (+využití napsaného textu o ptáčcích)
  4. Pracovní vyučování – zhotovení ptačích budek, krmítek, krmiva pro ptáčky, …
  5. Využití projektu TEREZY Naši ptáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výukový program BODLINKA (říjen 2005 – duben 2006)

Projekt Stanice handicapovaných živočichů v České Třebové

Výukový program o ježcích (paní Malátková), předání mláděte ježka do péče školy. Úkol – vykrmení, zazimování, vykrmení, vypuštění do přírody. Péče o ježka byla rozdělena po třídách – každá třída se o něj starala jeden týden. Krmení pro ježka financováno z výtěžku z celoškolního sběru papíru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedice Rumburak (ŠD 2004 – 2005)

Celoroční etapová hra, která navázala na televizní seriál. Tato hra probíhala v týdenních etapách většinou jeden den v týdnu. Každá etapa měla svůj název, popsanou situaci se zadaným úkolem (Puntanela, Hledání zvonečku, Bystrozraký, Zvířecí řeč apod.) Za každý splněný úkol se získávaly body tzv. Fanůly, které určovaly hodnost v říši pohádek. Vyvrcholením hry byl výlet do pohádkového lesa s plněním závěrečných úkolů, přespání ve školní družině s vyhodnocením všech účastníků na základě jejich hodnosti.

Součástí této etapové hry byl celoškolní projekt „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“. Cílem bylo splnit každý měsíc zadaný úkol věnovaný ochraně přírody a ekologii (Palety, Pokus, Poznej a chraň, vítání jara apod.)                                      

V rámci jednoho úkolu jsme si pořídili i malé zvířátko - křečka, o kterého se všichni žáci vzorně starali. Podařilo se jim odchovat i šest mláďat, na kterých mohli pozorovat, jak se křeček vyvíjí od narození.

Celý rok jsme třídili odpad a sbírali ekologické značky.

 

 

Indiánskou stezkou (ŠD 2005 – 2006)

Celoroční etapová hra je zaměřena na poznávání a ochranu přírody, na seznámení se životem indiánů.

Děti se stanou příslušníky jednoho ze dvou indiánských kmenů od Velkých jezer, naučí se dovedností přírodních národů, poznají sebe i ostatní a v rámci svého kmene se musejí navzájem podporovat a pomáhat si.

Na každý měsíc je vypracován plán činnosti, začíná indiánským mottem, které je ukryto. Kmen, který jej vypátrá, získává kamínek zvědavosti. V průběhu měsíce se žáci seznamují  indiánským životem, vyrábějí různé předměty, učí se indiánské písmo, zúčastňují se pohybových her a výprav do přírody. Secvičí indiánský tanec, se kterým se představí veřejnosti (besídka, vystoupení pro seniory, Akademie Ústí n. O.) Se svými výrobky se prezentují pravidelně obměňovanou výstavkou, výzdobou Městské knihovny Králíky. Na konci každého měsíce se indiáni scházejí v indiánském kruhu a každý kmen odpovídá na otázky z témat proběhlého měsíce. Za každou správnou odpověď postupují na své mapě blíže k pokladu.

Jednotlivci mohou získat korálky moudrosti (za prověřené znalosti), dovednosti (za podařený výrobek), radosti (za vykonaný dobrý skutek).

Zakončením projektu bude indiánská noc s vyhodnocením indiánských kmenů i jednotlivců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy – prezentace školy na veřejnosti

(velikonoční, vánoční, podzimní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s myslivci

„Za zvířátky do lesa“,  Beseda s myslivci

 

 

 

 

 

 

 

 

Výukový program Dravci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce školní zahrady

Přeměna místa (zbourání domku, postupné budování odpočinkové části, přírodní učebny)