Základní škola praktická Králíky, Nábřežní 130

Internet: www.zspkraliky.cz                mail: zspkraliky@zspkraliky.cz     telefon: 465 631 186

 

 

KDO JSME?    

®    Jsme škola, která poskytuje základní vzdělání žákům s výukovými obtížemi

®    Jsme škola, která je od června 2007 zařazena do prestižní sítě škol Zdravá škola

®    Jsme Ekologickou školou Pardubického kraje 1. stupně

CO NABÍZÍME?

®    Třídy s nižším počtem žáků (8 – 10)

®    Moderní výuku (práce s interaktivní tabulí, PC, dataprojektory, …)

®    Prožití školního úspěchu

®    Individuální přístup k žákům (učitel se věnuje každému žákovi)

®    Přípravu na budoucí povolání, rozvoj manuální zručnosti (práce v dílnách pro práci se dřevem, kovem, keramikou, v dílně šití a aranžování, na pozemku, v kuchyňce)

®    Logopedii dětem s vadnou výslovností, keramickou dílnu všem

®    Volnočasové aktivity - kroužky

®    Školní družinu bez poplatku

®    Spoustu akcí v průběhu školního roku (Ekologický týden, Den v přírodě, Smyslové vnímání přírody, Olympiáda, besedy s odborníky, lanové centrum, rafty, karneval, vánoční besídka, čarodějnice, …)

®    Pomoc žákům při obtížích (výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů)

®    Akce, kterých se mohou zúčastnit i rodiče (keramické dílny, aranžování, akce žáků s rodiči – čarodějnice, den řemesel, hledání pokladu skřítka Ekolíka, besídky, prezentace projektů, …)

 

CO DĚLÁME?

®    Pravidelně se účastníme grantových řízení a získáváme např. finanční příspěvek pro žáky na různé akce, výlety

®    Vydáváme školní časopis „Školní  bravíčko“

®    Prezentujeme se na výstavách v Městské knihovně Králíky

®    Účastníme se sportovních akcí  (turnaj v kopané, vybíjené, atletika, pořádáme okresní turnaj ve florbale)

®    Prezentujeme se na kulturních akcích (vystoupení pod vánočním stromečkem, na Střelnici, na Akademii, …)

®    Jsme velmi úspěšní ve výtvarných, prostorových soutěžích Pardubického kraje

®    Připravujeme žáky pro studium na střední škole (učební obory) – např. SOU Dolní Lipka, SOU a OU Žamberk, SOU a OU Zábřeh, …

®    Usilujeme o získání mezinárodního titulu Ekoškola

 

 poradíme

®    Jak zvládat tvoje výukové problémy 

 

ZAJISTÍME

®    Radu odborníků

®    Nápravu vadné výslovnosti

®    Tvoji psychickou pohodu, zvýšení sebevědomí, radost z úspěchů 

 

 

JAK SE STANEŠ ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY?

®    Rozhodnutí o tom, že se staneš naším žákem, je pouze na rodičích a doporučení pedagogicko psychologické poradny = rozhodnou o konci tvého trápení a neúspěchů na ZŠ!

®    Můžeš se přijít podívat do naší školy i v době vyučování

®    Pošli rodiče k nám do školy

®    S rodiči bude sepsáno rozhodnutí o přeřazení, budou jim předány další informace

 

Doporučujeme přestup žákům, kteří nezvládají náročnost, množství učiva na ZŠ, nepoznají úspěch a pěkné známky, na vysvědčení jsou hodnoceni 4, 5

 

 

Líbí se ti naše nabídka? Přijď k nám s rodiči pro další informace

 (i v době vyučování).