Školní rok 2008-2009

Skončily prázdniny… škola je opět l. září připravená přivítat své žáčky ve školních lavicích.

Mgr. Jana Juránková

2. ročník          2 žáci

3. ročník          6 žáků

 

2. ročník rehabilitačního programu pomocné školy              1 žák

6. ročník rehabilitačního programu pomocné školy              2 žáci

 

Bc. Leona Šponarová

4. ročník          2 žáci

5. ročník          6 žáků

 

Mgr. Jiří Švanda

6. ročník          5 žáků

8. ročník          6 žáků

 

Mgr. Iva Nesvadbová

7. ročník          1 žákyně

9. ročník          8 žáků

 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy: Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka školní družiny: Věra Krsková

Koordinátorka enviromentální výchovy: Mgr. Iva Nesvadbová

Preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Jiří Švanda

Metodik českého jazyka: Mgr. Iva Nesvadbová

Metodik matematiky: Bc. Leona Šponarová

Metodik pracovní výchovy: Mgr. Jana Juránková

Provozní zaměstnanci: údržba školy - Antonín Uhlíř

úklid - Zdeňka Kleeová

 

 

Změny v počtu žactva, mezi zaměstnanci školy

            Hned na začátku školního roku se odstěhoval Jakub Cejnar z 5. ročníku. V průběhu roku k nám pak přišli noví žáci: Zdeněk Knápek do 2. ročníku, Miloslav Svatoň, Ladislav Kupec a Michal Plosza do 7. ročníku.

 

Od nového školního roku u nás začal působit nový pan školník Antonín Uhlíř, který zároveň vyučoval chlapce na tělesnou a pracovní výchovu. V měsíci říjnu ukončila svůj pracovní poměr pedagogická asistentka paní Macáková, kterou vystřídala slečna Michaela Ševčíková.

 

O možnosti pokračování povinné školní docházky 10. rokem požádali zákonní zástupci žáků 8. ročníku – D. Kubíčka a R. Macka.

 

Naši absolventi

            Na konci školního roku jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku, kteří budou pokračovat studiem na těchto středních školách:

 

Dana Klimešová - SOU Česká Třebová, kuchařka - servírka          

Tadeáš HalbrštátSOŠ a SOU Lanškroun- knihař

Patrik Chaloupecký - SOU opravárenské Králíky

Patrik Kubíček - SOU opravárenské Králíky

Michal Loufek - SŠ sociální péče a služeb Zábřeh - zahradník

Petr Chládek - OU a PŠ Žamberk - zámečník

Patrik Schondorf - OU a PŠ Žamberk - zámečník

Jakub Novák - SOU potravinářské, Jeseník - kuchař - číšník

 

Nabídka zájmové činnosti

           

Logopedický kroužek            - paní Nesvadbová, Juránková

Sportovní kroužek                  - pan Uhlíř

Počítačový kroužek               - pan Švanda

Keramický kroužek                - paní Juránková

Hra na flétnu                          - slečna Ševčíková

Redakce školního časopisu    - paní Nesvadbová

Šití                                          - paní Šponarová

 

Výchovný poradce  

se účastnil pravidelných setkání výchovných poradců pořádaných Pedagogicko- psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, setkání výchovných poradců na Seči. Řešil ve spolupráci s preventistou sociálně patologických jevů a třídními učiteli výchovné problémy žáků. Spolupracoval s PPP a SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí, s rodiči, s Úřadem práce v Králíkách. Individuálně konzultoval s rodiči žáků 9. ročníku, napomáhal tak při rozhodování o dalším studiu jejich dětí na střední škole. Zajišťoval informace a propagační materiál týkající se kariérového poradenství. Žáci i jejich rodiče měli možnost si zapůjčit Multimediálního průvodce pro absolventy škol. Naši školu navštívili náboráři z několika učilišť a naopak se zase naši žáci z 9. ročníku odjeli podívat na některé střední školy.

 

 

 

Metodická sdružení

Schůzky metodických sdružení byly realizovány dle ročních plánů činnosti. Prioritou bylo zpracování osnov školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální a technické úpravy ve školním vzdělávacím programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Mezi dílčí činnosti metodického sdružení český jazyk patřila tvorba a kontrola tematických plánů, využití mezipředmětových vztahů, úprava učebních osnov, přesuny učiva, sjednocení zadávání domácích úkolů, informace o problémových žácích, způsoby a formy vedení, konzultace o rozsahu a hodnocení kontrolních prací, klasifikace žáků, slovní hodnocení, metodická doporučení k vedení výuky. V rámci projektů, soutěží se žáci 6. – 9. ročníku zapojili do celostátní soutěže Dětský čin roku a celostátního projektu Recyklohraní, kam poslali své práce na téma: Kam s ním a Šrotonátor. I v letošním školním roce se žáci 4. – 9. ročníku dvakrát do měsíce písemně vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám zaměřeným na prevenci sociálně patologických jevů. Dále žáci při hodinách slohu psali práce na témata vyhlášená školním časopisem Bravíčko. V rámci čtení pokračovala celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku při pravidelných měsíčních návštěvách knihovny.

            Během roku pracovali všichni žáci na projektu Putování proti proudu času, který se skládal ze dvou částí. V první, pod názvem CESTIČKA  DO  ŠKOLY, se žáci seznamovali s historií domů, sloupů, soch, kolem kterých denně prochází při své cestě do školy. K naší škole vedou čtyři cesty, vznikly tudíž čtyři týmy, které zpracovávaly historická fakta, měly možnost nahlédnout do kronik města Králíky, porovnávat staré černobílé fotografie se současností, vymýšlely pověsti k jednotlivým domům, malovaly, kreslily. Nechyběla ani dramatizace jedné ze sepsaných pověstí. Vše pak vyvrcholilo při prezentaci projektu, na kterou byli pozváni pracovníci Muzea Králíky, kteří nám velmi pomohli při zajišťování podkladů, pozvali nás k sobě do muzea, připravili besedu a trpělivě odpovídali na naše dotazy. Pozvání přijala i starostka paní Ponocná, za odbor školství pan Divíšek, pracovnice Městské knihovny Králíky, zástupci sponzorské firmy Pekárny Falta, rodiče, prarodiče žáků, bývalí učitelé naší školy. Ze zpracovaných a vytvořených materiálů byl vytištěn kalendář. Druhá část projektu spočívala v zajímavých návštěvách středisek experimentální archeologie ve Všestarech a Uhřínově, kam jsme zavítali v měsíci červnu.

Obdobně jako v českém jazyce, tak i v metodickém sdružení matematika jsme se zaměřili na tvorbu a kontrolu tematických plánů, sjednocení požadavků na žáky, zadávání domácích úkolů, spolupráci s rodiči, věnovali jsme pozornost problémovým žákům, volili způsoby nápravy a pomoci, formy vedení, konzultovali jsme o rozsahu a hodnocení kontrolních prací v jednotlivých třídách, stanovili kritéria pro klasifikaci žáků s přihlédnutím k individuálním možnostem. Využívali jsme výukových programů na PC, integrativní tabuli. Metodik matematiky se zúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zakoupili jsme další nové učební pomůcky.

 

V rámci pracovní výchovy se celá škola zapojila do projektu environmentální výchovy - Cestička do školy, pro který si žáci vyráběli kulisy k divadelnímu ztvárnění pověstí. Pro projekt Ekoškoly - Odpady, Voda se zase vytvářely keramické vizitky žáků, malovaly se barevně šatny. Po celý rok pak žáci pečovali o Oázu před budovou školy, která se osazovala novými rostlinami, chlapci udržovali čistotu jezírka.

Spolupráce s partnery, sponzory, městem:

Pokračovala sponzorská smlouva s Pekárnami Falta, v rámci které prováděli chlapci úklid parčíku a dívky vyráběly dekorace do prodejny. Pro Městskou knihovnu Králíky aranžovaly dívky vazby ze suchých květin. Na podzim, o Vánocích a také o Velikonocích jsme v prostorách knihovny opět vystavovali své výrobky. Vyráběli jsme též vánoční věnce, keramické dárečky pro drobné sponzory. Paní Juránková vedla keramické kurzy pro rodiče zaměřené na Velikonoce. Dále vedla keramickou dílnu Klubu maminek Králíky.

Práce na pozemku:

Letos jsme dokončili osázení bylinkového záhonu, nově byl také osázen trvalkový záhon před školou, na trávníku v odpočinkové části zahrady zase vznikl nášlapný chodník, upravovaly se plochy před pergolou, kde byly nově položeny netkané textilie a kačírek.

Výstavy:

Výrobky našich žáků s podzimní tematikou jsme prezentovali při česko-polském setkání v Miedzylesie, následně pak v Městské knihovně v Králíkách, kde se konala též výstava vánoční a velikonoční. Výrobky svých dětí, vnuků si pak mohli prohlížet návštěvníci vánoční besídky v naší škole. V době předvánoční se na kralickém náměstí konal Vánoční jarmark, kde jsme mohli předvést um našich žáků na nejrůznějších výrobcích z keramiky, přírodnin a dalších materiálů. Na jaře jsme vystavovali výrobky žáků v Městském muzeu v Chocni, kde se konala výstava žákovských prací pod názvem Malujeme pro Zemi a kde jsme získali milé ocenění za prostorové práce našich mladších žáků. Ti ve školní družině tvořili a malovali roztomilé tučňáky.

 

Výtvarná činnost

 

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do několika výtvarných soutěží:

Letem světem – krajská soutěž.

Trutnovský drak- celostátní soutěž, kde žák Lukáš Postl obsadil krásné 9. místo.

Kniha a já – celostátní soutěž.

Komiksový příběh o ochraně zvířat vyhlášený Paletou Pardubice.

Výtvarné práce jsme vystavovali také na Akademii v Ústí nad Orlicí. Pro karnevalový výbor jsme malovali velkoplošné obrazy tentokrát s postavami z filmového světa. Dostali jsme barvy, štětce, papíry a práce mohla začít… Současně jsme také aranžovali výlohu s hlavními cenami v centru města.

Školská rada změnila v letošním školním roce své členy. Z řad rodičů byla zvolena paní Prausová, za pedagogické pracovníky opět paní Šponarová a za zřizovatele pan Čuma.

Školní vzdělávací program

            Během celého školního roku pracovali pedagogičtí pracovníci na vytvoření dalšího vzdělávacího programu - ŠVP ZŠS, který je určený ke vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. „Vylepšovali“ jsme i již vytvořený školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením - ŠVP ZV LMP, ve kterém proběhly technické a grafické úpravy na základě našich nových zkušeností. Škola využila příležitost a zažádala o bezplatnou konzultaci ke svému školnímu vzdělávacímu programu. Proběhla v měsíci listopad (lektorky Mgr. Gisela Kostelecká a Mgr. Iva Hertlová). V příštím roce nás čeká vytvoření osnov pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

 Environmentální výchova na naší škole                                              

Probíhala dle Dlouhodobého plánu EVVO a Ročního realizačního plánu EVVO, ročního plánu školní družiny. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník. Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Nesvadbová se zúčastnila 8. konference EVVO v Pardubicích a Mgr. Juránková dalšího vzdělávání na téma Ekoškola v Praze.

 

S ekologií jsme slavili v letošním školním roce VELKÉ  ÚSPĚCHY, získali jsme VÝZNAMNÁ  OCENĚNÍ:

 

Říjen 2008 – obhájení titulu Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně.

V krajské soutěži Zelený ParDoubek  jsme získali 1. místo v kategorii Speciálních škol a absolutní vítězství ze všech zúčastněných škol!!

Červen 2009 – získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA, část ekotýmu se s paní učitelkou Nesvadbovou zúčastnila slavnostního vyhlášení a předávání titulu, vlajky a dalších dárečků dne 24. června 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti hostů z ministerstva školství, životního prostředí a partnerů programu.

Grantové řízení MŠMT  na projekt Putování proti proudu času - projekt Cestička do školy – týdenní výukový pobyt ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, vytvoření kalendáře z prací žáků – získána dotace  86.339,- Kč.

Grantové řízení Pardubického kraje na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 15.000,- Kč.

Mgr. Iva Nesvadbová prezentovala naši školu na školení žadatelů Školy pro udržitelný život v Hradci Králové.

Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) – ocenění za prostorové práce žáků.

 

Účast v projektech:

Celostátní projekt Ekoškola – znamenal založení ekotýmu, zpracování analýzy, plánu činnosti a následně pak jeho plnění. Schůzky ekotýmu probíhaly přibližně dvakrát do měsíce, o jeho činnosti byli ostatní informováni ve školním Bravíčku. V rámci tohoto projektu si žáci vybírali barvy do šaten a sami si je pak vymalovali, zhotovily se a rozvěsily orientační tabule, popisky tříd – keramických rukou každého žáka, pečovali jsme o okolí školy. Realizovalo se několik úsporných energetických opatření jako je osvětlení šaten a WC, měnily se  toalety, splachovadla, baterie,.. Ekologická výchova se stala součástí výuky. Po splnění všech stanovených úkolů jsme podali žádost o udělení titulu Ekoškola a čekali na aditorskou návštěvu. Ta proběhla 11. května… a byla  úspěšná!!

Celoškolní projekt Cestička do školy – práce v týmech pod vedením vyučujících, pátrání v muzeu po historii budov, slavnostní prezentace, vydání kalendáře s výstupy projektu.

BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody.

Recyklohraní – zapojení školy do celostátní soutěže, měsíční zpracování úkolů, sběr elektrospotřebičů a baterií – celkem jsme nasbírali 3463 body, za které si naše škola pořídila školní stopky a fotoaparát. Na vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení jsme školu dovybavili sběrnými nádobami. V rámci této soutěže jsme dvakrát uspěli v celostátním hodnocení vyrobených sběrných nádob na baterie a tříděný odpad pod názvem Recyklonožka. Naše Recyklonožka byla též vystavena na celostátní konferenci v Hradci Králové na téma Odpady a obce 2009. Obě nádoby vyrobily děti navštěvující školní družinu.

 

V průběhu roku proběhlo na naší škole hned několik celoškolních akcí, které odstartovaly Sovy do škol, se kterými přijíždí paní Malátková ze záchranné stanice, podívat se přišly i děti z mateřské školy. V zimě jsme se pak vydali za zvířátky do lesa, krmili ptáčky u budovy školy, ale také rybičky v akváriu, v jezírku před školou. Celý rok jsme třídili odpad ve třídách, nově jsme začali třídit sklo. Sbírali jsme pomerančovou kůru, byliny (spolupracovali jsme s Nákupnou léčivých rostlin v  Lukavici). Na jaře pak proběhl již tradiční Den Země, při kterém se celá škola, od těch nejmladších žáčků po ty nejstarší, stará o úklid okolí školy, nechyběl ani Ekologický týden a na závěr roku smyslové vnímání přírody. Nově byly ve škole instalovány informační tabule o třídění odpadů a „vylepšen“ byl hřbitov odpadků v blízkosti školy.

Během Ekologického týdne, který mimochodem proběhl na naší škole již po osmé, hledali žáci již tradičně poklad skřítka Ekolíka, který na ně čekal jako sladká odměna za čištění města a jeho okolí. V letošním roce jsme sebrali celkem 11 plných pytlů odpadků L. Mezi další akce patřil Den řemesel, na který jsme přizvali též rodiče. Společně tak pekli chléb a staročeské koláče, vyráběli píšťalky, věšáčky, šperky, smaltované magnety, prostírání, zkoušeli voskovou batiku a ubrouskovou techniku. Jarní stezka Ferdy mravence, která to u dětí „prostě vyhrává“ je zaměřená na spolupráci celé skupiny a pomoci mladšímu. Nejstarší žáci ještě zkoumali vodu Králického potoka, zaměřili se na jeho Ph, obsah dusičnanů, dusitanů. S výukovými programy pak za námi tentokrát přicestovaly lektorky z ekologického střediska INEX Kostelecké Horky. Mladší žáci se vžili do role afrických dětí, postavili si africké chaloupky, zatančili si africké tance a seznámili se s životem děti v Africe. Starší žáci se pak pomocí her a činností zamýšleli nad vlivem mobilů na náš každodenní život. Na závěr celého týdne nechyběl ani ekovýlet. Ten byl letos do Transformu Lázně Bohdaneč, kde jsme se dozvěděli, co se dál s vytříděnými plasty děje a vyrábí. Sladkou třešničkou na dortu pak bylo koupání v lázních v Hradci Králové a návštěva zdejšího muzea. Ještě nás v příštím roce čeká návštěva obřího akvária.

            V letošním školním roce jsme měli možnost pobýt ve dvou ekologických střediscích. Již v měsíci září odjela celá škola na 2 dny do pobytového střediska ekologické výchovy v Oucmanicích, kde pro nás měli lektoři připraveny zajímavé výukové programy. Např. Rybník Brčálník, v rámci kterého měli žáci možnost poznávat, kolik rozmanitých tvorů můžeme najít i v obyčejném rybníčku. V programu Včeličky si  zahráli na včely, vyráběli svíčky z včelího vosku, při Hrách na vsi si vyzkoušeli, jak si hrály děti dříve a spoustu dalších aktivit a činností na vzájemnou spolupráci a pomoc. Na tuto akci nám přispěl Pardubický kraj (prostřednictvím ČSOP Ústí nad Orlicí) částkou 10.000,- Kč. V červnu pak vyjela celá škola dokonce na celý týden do Krkonoš – střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, kde nás uvítali a celý týden pak o nás pečovali skvělí lektoři. Každý den začínal a končil písničkami, které si naše děti velmi oblíbily. Na všechny čekala spousta zajímavých programů, ovečky, divadlo, vyrábění, malování, tancování, procházky po okolí… Starší žáci dokonce měli možnost vystoupat na nejvyšší horu naší republiky, mladší žáci si pak vyšlápli na Rýchorskou boudu pozdravit se a podívat do míst, kde jsme byli celá škola v loňském roce v zimě. V Maršově se nám velmi líbilo, počasí přálo, takže se nám ani nechtělo odjíždět…. Odváželi jsme si spoustu zážitků a vzpomínek…

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti naší školy prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), školníh Bravíčka, Orlického deníku, Zpravodaje ČSOP, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země).

 

 

Prevence sociálně patologických jevů

Na 1. stupni jsme se i letos soustavně věnovali podpoře a rozvoji zdravého životního stylu. Hlavní zaměření bylo na prevenci kouření, zdravou stravu a pohybovou aktivitu. Rozvíjeli jsme u žáků dovednost vyjadřovat se prostřednictvím komunikačního kruhu, schopnost spolupracovat a pomáhat si. Na 2. stupni jsme se cíleně věnovali problematice vztahů ve třídách, posilovali a stmelovali třídní kolektivy. Zaměřili jsme se také na rozvoj sociálních dovedností jako je spolupráce, komunikace a pomoc slabšímu, vyjadřování svého názoru.

Na začátku školního roku byly žákům nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času, od 4. ročníku se dvakrát za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činnosti v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Ve třídách proběhly interaktivní besedy s určenými tématy – na 1. stupni to byly v rámci řečové výchovy: zdravá výživa, nadváha, pohyb a zájmová aktivita, dopravní výchova, nekouření a alkohol, zneužívání dětí. Na 2. stupni to zase byly v hodinách čtení, občanské a pracovní výchovy: vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie a intolerance, konfliktní situace a patologie v rodině, zdravá výživa, návykové látky, gambling, sebepoznání, stres, duševní a tělesná hygiena, kriminalita, vandalismus, delikvence, náboženské sekty. Do výuky byly zařazeny krátkodobé projekty – Olympiáda, Den v přírodě, Barevný týden a Smyslové vnímání přírody, které připravili žáci 8. a 9. ročníku pro své mladší spolužáky. V únoru škola požádala o grant u Pardubického kraje odbor MŠMT na 2. část dlouhodobého projektu „Ve zdravém těle zdravý duch!“ a byla nám schválena částka 20.000,- Kč. Vzhledem k pozdnímu vyhlášení výsledků se nám zatím podařilo zrealizovat pobytovou část dlouhodobého projektu. Žáci se zúčastnili dvoudenního zátěžového programu Agentury STAN ve středisku RELAXA  ve Žďárském potoku, kde si vyzkoušeli týmové i individuální dovednosti při aktivitách na nízkých i vysokých lanech, lukostřelbě, paintballu, horolezecké stěně i při večerním programu. Objevili tak, co vše je možné podnikat namísto pasivního odpočinku u počítače či televize. V září příštího roku budeme realizovat ještě další část projektu.

Spolupracovali jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Státním zdravotním ústavem v Praze, Zdravotním ústavem v Pardubicích, s rodiči. V letošním školním roce jsme se též věnovali realizaci prováděcího plánu projektu Zdravá škola, který se nám podařilo splnit téměř na 90%. Veřejnost byla o provádění prevence sociálně-patologických jevů naší školy informována v místním tisku Králicko a školním Bravíčku.

Spolupráce s městem

V letošním školním roce jsme úzce spolupracovali s místním muzeem, které nám poskytlo podklady k projektu Cestička do školy. K slavnostní prezentaci tohoto projektu byli pozváni zástupci Města. Zavítala mezi nás paní starostka a za odbor školství pan Divíšek. Zúčastnili jsme se několika akcí pořádaných Městem.  Na podzim to bylo již tradiční česko – polské setkání, které se konalo v Miedzylesie. Město nám věnovalo na přípravu této výstavy aranžovací materiál. Začátkem prosince zase Město zahájilo advent rozsvěcením stromečku na náměstí a zpíváním koled dětí. Také naši žáčci přišli potěšit všechny přítomné, rodiče v této slavnostní době. Svými výrobky jsme také chtěli navodit správnou vánoční atmosféru na Vánočním jarmarku, který pořádala ZUŠ Králíky. Na jaře jsme pak zapůjčili naše maskoty králíků na Sraz králíků v Králíkách. Pokračovala také spolupráce s místní pečovatelskou službou. S vánočními koledami, písničkami, tanečky přišli mladší žáci potěšit seniory z pečovatelského domu. Na tradiční králický karneval jsme byli i letos osloveni k malovaní výzdoby a aranžování reklamy do výlohy v centru města. Spolupracujeme již osmý rok se Službami města Králíky, které nám poskytují pytle a zajišťují jejich svoz při celoškolní akci O poklad skřítka Ekolíka. Jednali jsme s Městem o možnosti výměny starého vybavení na toaletách, výměny osvětlení. Bylo nám z části vyhověno, uskutečnila se výměna několika z nich.

Sponzoři

Poděkování patří firmě Pekárny Falta za jejich finanční podporu, panu Pinkasovi z firmy Autodoprava, který nám zajišťoval dopravu při našich výletech a sponzoroval nám některé z cest. Kalendář z prací žáků k projektu Cestička do školy vytiskla se sponzorským příspěvkem reklamní firma Collegium s. r. o.

23. ledna se konal zápis do 1. ročníku.

Bavíme se ve škole….

Hned v prvním týdnu po nástupu do školy jsme vyzvali všechny žáky, ale i učitele, aby se oblékli do masek, čekal nás totiž Pohádkový den, plný soutěží a úkolů s pohádkovou tematikou. Nechyběl Pat a Mat, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, princezny, čarodějnice, UFO, vodníci atd. Žáci sbírali dukáty, za které byli odměněni. Na závěr pak čekal na všechny poklad…. Jak jinak než sladký… Při Barevném týdnu v listopadu zase nikoho z žáků nenapadlo kazit všem ostatním zábavu, a proto všichni přicházeli do školy sladěni do dané barvy. V dubnu se letos poprvé „vytáhli“ na Čarodějnice i starší žáci, kteří se s chutí pomalovali, oblékli do čarodějnického - včetně pánů kluků a veselí mohlo začít. Kde? U ohniště na školním pozemku, kde si zasoutěžili, opekli něco dobrého, zahráli na kytaru a zazpívali.

Aby mohli naši žáci relaxovat a trávit velké přestávky aktivně, byl v letošním školním roce nově zakoupen a instalován ping-pongový stůl, na chodbě pak byly zavěšeny elektronické šipky a na odpočinkových místech u tříd přibyly 2 rotopedy. Nic už proto nebránilo ani dalším aktivitám po vyučování, konaly se tudíž turnaje v ping-pongu a turnaje v šipkách, což se zalíbilo nejenom chlapcům, ale i dívkám.

            Nechyběly ani kulturní akce, na které jsme se připravovali. Nejprve žáci všech tříd připravovali svá vystoupení, soutěže na vánoční besídku. Potěšit se svým předvánočním pásmem přišli mladší žáci babičky a dědečky v pečovatelském domě. Poté se již chystala starší děvčata na své vystoupení na Akademii v Ústí nad Orlicí, kde pod vedením slečny M. Ševčíkové nacvičily vystoupení s aerobikem. A jistě se kulturním zážitkem stala i slavnostní prezentace projektu Cestička do školy, kde žáci spolu se svými vyučujícím představili svou cestičku a na závěr zahráli krátké divadlo. Naši žáci zase pro změnu navštívili divadelní představení na Střelnici, určené pro žáky 1. stupně. Pěknou vánoční atmosféru přinesl i vánoční koncert ZUŠ v Králíkách na Střelnici.

Sport

 I v letošním školním roce jsme věnovali sportu velkou pozornost. Hned v prvním školním týdnu proběhla „Netradiční olympiáda“ (projekt ŠVP) na Sportovním areálu v Králíkách, kdy byli žáci byli rozděleni do smíšených družstev, zvolili si stát, který budou reprezentovat, vyrobili, namalovali vlajku a poté již nezbývalo hájit „své barvy“ při soutěžních kláních..!! Celoročně pak probíhal sportovní kroužek.

Letošní rok byl pro naši školu velmi bohatý na SPORTOVNÍ  ÚSPĚCHY. Prvním úspěchem bylo druhé místo v okresním turnaji ve florbalu starších žáků, který již tradičně pořádá naše škola. V prosinci se žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené v Žamberku, kde se umístili na pátém místě. V Žamberku se též pořádal turnaj ve futsale, kde se naše družstvo umístilo na třetím místě. Počátkem měsíce května se konalo okresní kolo SHM v Ústí nad Orlicí, kde se Anetě Vyšohlídové podařilo vybojovat postup do kola krajského v běhu na 60 metrů. Aneta byla nejlepší i zde a v červnu odjížděla reprezentovat naši školu do národního kola v Chebu!! Gratulujeme!! V Ústí nad Orlicí se pak umístili naši mladší žáci na pěkném třetím místě v turnaji v malé kopané. S koncem školního roku se pak někteří naši žáci zúčastnili „Dne rekordů“, který pořádá místní základní škola na svém sportovním areálu. Zde se výborně umístil Vratislav Hoško, který ve své kategorii obsadil třikrát první a jednou druhé místo. Také jemu gratulujeme!! A na úplný závěr roku se pak v červnu družstvo starších žáků zúčastnilo turnaje v malé kopané v České Třebové, kde hoši obsadili skvělé druhé místo! Nezbývá než všem sportovcům opravdu gratulovat!!

Dalším nemalým úspěchem bylo i získání finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z grantu Pardubického kraje na vybavení naší tělocvičny.

 

Školní družina

Paní vychovatelka si pro letošní školní rok připravila celoroční hru MOŘEPLAVCI, při které každý měsíc děti vyplouvaly na různé ostrovy, kde plnily zadané úkoly na prověření jejich manuální zručnosti, tělesné zdatnosti, plnily zábavné kvízy atd. Současně probíhal během každého měsíce další projekt pod názvem „Pejsek je náš kamarád“, kde se zase děti pro změnu seznamovaly s nejrůznějšími rasami psů, s péčí o pejska atd. V měsíci prosinec proběhla oblíbená ČERTOVSKÁ BESÍDKA, kde všichni čertíci a čertice společně tancovali a soutěžili o lákavé ceny. V únoru se konal tentokrát RYTÍŘSKÝ KARNEVAL, čemuž předcházela výroba masek a následné velké soutěžení v rytířském stylu.  V březnu na děti čekalo soutěžní odpoledne KULIČKIÁDA. V dubnu proběhla na školním pozemku již tradiční, tentokrát však celoškolní akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Na konci školního roku se pak ti odvážnější nechali zlákat k přespání ve své družině. Ne každý to totiž bez maminky zvládne!? Pro všechny přespávající měla paní vychovatelka připraven zajímavý odpolední a večerní program. Během celého roku se pak děti věnovaly nejrůznějším zájmovým činnostem, opakovaly a procvičovaly si učivo formou her a soutěží, rozvíjely své pohybové dovednosti v tělocvičně. Věnovaly se také ekologické výchově, která navazuje na celoroční školní projekty. Družina se zapojila do soutěže RECYKLOHRANÍ a vyráběla velmi zdařilou Recyklonožku na tříděný odpad a nádobu na sběr použitých baterií. Moc se jim to povedlo! Svými výrobky se družina podílela na výzdobě školy a na školních výstavách. Pravidelně  využívají počítačovou učebnu k vyhledávání zajímavostí na internetu a hře oblíbených her. V naší školní družině dostávají všichni žáci prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se zčásti na připravovaném programu, mají možnost zažít radost a úspěch… Chodí tam prostě rádi…!

 

A je tu konec….. tak zase další školní rok!                         Zapsala: Leona Šponarová