Školní  rok  2007 - 2008

 

 

 

 

 

Opět je tu nový školní rok, který zahájili žáci společně se svými učiteli dne 3. září. Žáci byli rozděleni do 5 kmenových tříd:

 

Mgr. Martina Lenhartová      1. ročník          1 žák

1. ročník ZŠ speciální                                   1 žák

2. ročník         6 žáků

 

Bc. Leona Šponarová             3. ročník          1 žák

4. ročník         7 žáků

 

Mgr. Jana Juránková             5. ročník          5 žáků

5. ročník rehabilitačního programu PŠ          2 žáci

 

Mgr. Jiří Švanda                    6. ročník          1 žákyně

7. ročník         6 žáků

 

Mgr. Iva Nesvadbová             8. ročník          8 žáků

9. ročník         4 žáci

 

 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy: Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka školní družiny: Věra Krsková           

Koordinátorka enviromentální výchovy: Mgr. Iva Nesvadbová

Preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Martina Lenhartová

Metodik českého jazyka: Mgr. Iva Nesvadbová

Metodik matematiky: Bc. Leona Šponarová

Metodik pracovní výchovy: Mgr. Jana Juránková

Údržbu školy zajišťoval pan  Jaroslav Štěpánek

O  čistotu a pořádek ve škole pečovala  do konce měsíce dubna paní  Anežka Janočková, která odešla do starobního důchodu. Na její místo nastoupila 1. dubna paní Zdeňka Kleeová

 

Změny v pedagogickém sboru, v třídnictví

 

Od začátku školního roku pracovala na naší škole osobní asistentka žáka 1. ročníku ZŠ speciální paní Čermáková. Na mateřskou dovolenou nastoupila od měsíce února pedagogická asistentka Jana Mazánková. Na její místo byla přijata paní Pavlína Macáková. Mateřská dovolená  začala od  1. června též paní učitelce Martině Lenhartové.  Její třídu přejala paní učitelka Juránková. Pracovní poměr u nás ukončil ke konci školního roku pan učitel Petr Čuma.

 

Změny mezi žáky

 

V průběhu školního roku přestoupili na jinou školu žáci: René Diro (7. ročník), Markéta Muchová (5. ročník), Robert Mucha (8. ročník). Přistoupil žák David Kubíček do 7. ročníku. Na konci školního roku jsme se rozloučili se žáky z Dětského domova Štíty, kteří budou od příštího školního roku v nové škole v Zábřehu.

 

O možnosti pokračování povinné školní docházky 10. rokem požádali zákonní zástupci žáků 8. ročníku: P. Schondorfa, P. Chládka a T. Halbrštáta.

 

V letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku a byli přijati na zvolené učební obory tito žáci:

 

Oláhová Renata          SOU Služeb, obchodu a řemesel Žamberk – servírka

Chládková Žaneta      OU a PS Žamberk - kuchařka

Vogl Josef                  OU a PS Žamberk – zedník

Kančiová Dorota        OU a PS Lázně Lipová – kuchařka

Gruszka Radek           OU a PS Žamberk - zedník

 

Zájmové kroužky

 

V měsíci září měli opět všichni žáci příležitost navrhnout si formou ankety zájmové kroužky. Mezi ty nejčetnější, které se následně realizovaly, patřily tyto:

 

Práce na počítači – p. Čuma

Aerobic – J. Mazánková

Přírodovědný – J. Švanda

Hra na flétnu – M. Lenhartová

Logopedický – I. Nesvadbová, J. Juránková

Keramický – J. Juránková

Redakce školního časopisu – I. Nesvadbová, L. Šponarová

 

Metodická sdružení

 

Letos jsme ve vzdělávacích oborech český jazyk, matematika, pracovní a výtvarná výchova ověřovali školní vzdělávací program a začali používat slovní hodnocení. Metodici se zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Metodicky vedli učitele, žáky. V českém jazyce jsme se zaměřili na čtení s porozuměním. Probíhaly pravidelné měsíční návštěvy v knihovně, kde se již ti nejmladší žáci učili orientovat v knihovně, vybírat si zajímavé knížky. Ti starší pak knížky vyhledávat, orientovat se v nich, vyhledávat odpovědi na dané úkoly. V rámci prevence sociálně patologických jevů žáci i letos odpovídali na anketní otázky (slohová a řečová výchova). V hodinách slohu se také rozepisovali nad nejrůznějšími tématy, které byly otištěny ve školním časopisu BRAVÍČKO. Proběhly projekty environmentální výchovy - v I. pololetí: Moje oblíbené zvíře s prezentací žákovských prací, ve II. pololetí to byl projekt Odpady. Novinkou se pak stala Valentýnská pošta. Žáci v hodinách slohu a psaní napsali svým kamarádům ze školy přáníčka a ta pak byla na svatého Valentýna valentýnskou poštou předána.

V rámci matematiky jsme se v letošním školním roce nejprve zaměřili na přípravu tematických plánů, začlenění projektů do výuky, na sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráci s rodiči). Dále na přípravu kontrolních prací v obou pololetích, na stanovení kritérií pro klasifikaci s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků. Využívali jsme výukových programů. Vyměňovali si zkušenosti, nápady.

 

V  pracovní výchově jsme spolupracovali s partnery, sponzory, městem, rodiči:

Sponzorská smlouva s Pekárnami Falta (finanční dar) - úklid parčíku, dekorace do prodejen.

Městská knihovna Králíky - aranžování vazeb ze suchých květin do nádob, instalace výstav, výroba obřího dortu.

Město Králíky – Česko–polské setkání Králíky Miedzylesie – prezentace podzimních žákovských prací na náměstí v Králíkách.

Vyráběli jsme věnce, keramiku pro naše drobné sponzory, zapojili se do výstavy ke Dni Země pořádnou ČSOP Choceň.

Paní Juránková vedla keramické dílny pro rodiče našich žáků, dále pak pro Klub maminek. Připravovali se drobné keramické dárky pro návštěvníky a sponzory našeho projektu Sviť, sluníčko, sviť.

Práce na pozemku:

Průběžně jsme pečovali o ukázkové záhony, dokončil se bylinkový záhon, vysadily se nové bylinky. Osazoval se trvalkový záhon před školou. V rámci grantového řízení pardubického kraje jsme uspěli s projektem Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí, v rámci kterého jsme vybavili školní pozemek novými kompostéry.

Celoroční péče o Oázu, její osázení novými rostlinami.

Školní akce:

Kulisy na vánoční besídku.

Řemeslné dílny v Ekologickém týdnu- drátkování, pečení chleba, malování kamenů, keramika, drhání náramků, odlévání cínu a šití látkových hraček.

Čarodějnice - výzdoba školy.

Výstavy:                                                                                                                               

V Městské knihovně Králíky proběhly celkem 3 výstavy: podzimní, vánoční a jarní. Vystavovali jsme i na Česko-polském setkání v Králíkách, v Městském muzeu Choceň, v naší škole pak u příležitosti vánoční besídky a Dni otevřených dveří.

­

NAŠE  ÚSPĚCHY:

Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) – v kategorii speciální školy jsme obsadili 2. místo a obdrželi ocenění za prostorové práce žáků.

 

Výtvarná činnost a naše úspěchy

 

Během celého školního roku jsme se zapojili hned do několika soutěží – místních, regionálních, krajských, ale i celostátních, a že jsme byli úspěšní!! Začátkem školního roku to byla soutěž na téma: Žijeme v Evropě, kterou pořádalo Město Králíky při příležitosti česko-polského setkání Králíky – Miedzylesie. Dále jsme tvořili logo Králického Sněžníku -  lokality pardubického kraje NATURA 2000, kde jsme uspěli na 2. místě - Dana Klimešová, 3. místo obsadili - Jakub Novák a Robert Mucha. Paleta Pardubice vyhlásila soutěž ve vytvoření Zvířátkového pexesa. Celá škola se tedy pustila do kreslení dvojic zvířátek. Odeslaná pexesa byla vystavována na Animalfestu v Pardubicích, kde jeho návštěvníci rozhodovali o výherci. Stala se jím naše škola!! Získali jsme krásné 1. místo a cenou pro vítěze byly 2 výukové programy v Paletě Pardubice, kam jsme se vypravili během ekologického týdne. Malovali jsme také na soutěž Naše zahrada. Krajská soutěž s názvem Jarní probuzení byla též pro naši školu úspěšná. Žákyně 4. ročníku Růžena Kančiová získala 2. místo! U příležitosti výstavy žákovských prací ke Dni Země v Chocni jsme obdrželi ocenění nejen za prostorové práce žáků, zhotovené v hodinách pracovní výchovy, soutěžilo se též ve výtvarných dílech, kde čekalo na žáka Jakuba Cejnara opět krásné 2. místo. Za všechna tato ocenění si žáci odnesli věcné ceny. A nám nezbývá, než všem malířům gratulovat.... !!!

Pro králický karneval jsme opět letos malovali velkoplošné obrazy s postavami a bytostmi z pohádkového světa princezny Arabely, aranžovali ve městě výlohu s hlavními cenami a reklamou karnevalu. Výtvarné práce žáků na téma: Králíky jsme vystavovali na Akademii v Ústí nad Orlicí, kde i letos sklidily naše práce obdiv a pochvalu od organizátorů.

Celá škola se zapojila do školního projektu: Moje oblíbené zvíře, které měli žáci nakreslit, namalovat a následně při prezentaci projektu prezentovat. Dále jsme malovali na téma: Strašidel se nebojíme a Čarodějnice. K projektu Sviť sluníčko, sviť zase žáci namalovali spoustu nejrůznějších sluníček a jimi vyzdobili tělocvičnu, kde probíhala jedna z částí slavnostního uvedení tohoto projektu.

Školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Po celý rok probíhalo ověřování ŠVP v 1. a 6. ročníku, byly přepracovány (zjednodušeny) osnovy pracovního vyučování, doplněna kritéria hodnocení klíčových kompetencí. Nově byly zavedeny týdenní plány, sebehodnocení žáka, slovní hodnocení žáků. Byl ověřován nový projekt dle ŠVP – Velikonoce v Evropě. Během tohoto jednodenního projektu se žáci seznámili s tradicemi vybraných států, některé z nich pak svým spolužákům představili. Současně i vyhledávali a sepisovali informace, zajímavosti o státu.  Paní Nesvadbová ukončila specializační studium ŠVP.

 

Prevence sociálně-patologických  jevů

Na 1. stupni jsme se letos soustavně věnovali podpoře a rozvoji zdravého životního stylu. Hlavní zaměření bylo na prevenci kouření, zdravou stravu a pohybovou aktivitu. Rozvíjeli jsme u žáků dovednost vyjadřovat se prostřednictvím komunikačního kruhu, schopnost spolupracovat a pomáhat si. Na 2. stupni jsme se cíleně věnovali problematice vztahů ve třídách, posilovali a stmelovali třídní kolektivy. Zaměřili jsme se také na rozvoj sociálních dovedností jako je spolupráce, komunikace a pomoc slabšímu, vyjadřování svého názoru.

Na začátku školního roku byly žákům nabídnuty zájmové kroužky k využívání volného času, od 4. ročníku se 2x za měsíc vyjadřovali k anketním otázkám, které se týkaly činnosti v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Ve třídách proběhly interaktivní besedy s určenými tématy – na 1. stupni to byly v rámci řečové výchovy: zdravá výživa, nadváha, pohyb a zájmová aktivita, dopravní výchova, nekouření a alkohol, zneužívání dětí. Na 2. stupni to zase byly v hodinách čtení, občanské a pracovní výchovy: vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie a intolerance, konfliktní situace a patologie v rodině, návykové látky, gambling, sebepoznání, stres, duševní a tělesná hygiena. Do výuky byly zařazeny krátkodobé projekty – 1.stupeň: projekt Normální je nekouřit (5 hodin - řečová výchova), Zdravé zuby (2 hodiny – řečová výchova), Smyslové vnímání přírody, které připravili žáci 8. a 9. ročníku pro své mladší spolužáky. Celá škola pak podnikla výstup na Králický Sněžník při Dni v přírodě. V lednu škola požádala o grant u Pardubického kraje odbor MŠMT na 1. část dlouhodobého projektuVe zdravém těle zdravý duch!“ a byla nám schválena částka 15.000,- Kč. V rámci tohoto projektu si pro žáky 6. až 9. ročníku připravili psychologové z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí interaktivní besedu „Vztahy ve třídě“. Poté již následoval velmi zajímavý dvoudenní zátěžový program v Lanovém centru Proud v Olomouci, kde na žáky čekalo nejen zdolávání nejrůznějších lanových soustav, ale i dobrodružné hry v přírodě. Součástí projektu bylo i téma zdravé výživy. Žáci absolvovali besedu s odborníkem na výživu ve Středisku ekologické výchovy v Oucmanicích, kam se vypravila celá naše škola. Prakticky se tomuto tématu věnovali žáci v předmětu informatika, kdy vyhledávali nejrůznější „zdravé“ recepty, v pracovní výchově pak zase některé z nich připravovali.       

V průběhu roku se pedagogové odborně vzdělávali -  metodik prevence M. Lenhartová – Zdravá škola, Prevence úrazu, Prevence kouření – projekt: Normální je nekouřit – 1. díl, Prevence kriminality a  sociálně - patologických jevů ve školním prostředí,  J. Švanda  - Setkání metodiků prevence v Bělči,  J. Juránková – Skrytý vrstevnický program při práci s problémovou třídou, Prevence kouření – projekt: Normální je nekouřit – 2., 3. Díl. Metodik prevence vedl výchovné pohovory s žáky. Spolupracovali jsme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Státním zdravotním ústavem v Praze, Zdravotním ústavem v Pardubicích, s rodiči. V letošním školním roce jsme se též věnovali realizaci prováděcího plánu projektu Zdravá škola, který se nám podařilo splnit téměř na 95%.

Veřejnost byla o provádění prevence sociálně-patologických jevů informována v místním tisku (Králicko).

 

Výchovný poradce  

řešil ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli kázeňské přestupky žáků, záškoláctví. Pro rodiče i žáky nabízel své služby během konzultačních hodin, po domluvě také individuálně. Žákům 9. ročníku a jejich rodičům napomáhal při rozhodování o dalším studiu na střední škole. Spolupracoval s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Kamínek v Ústí nad Orlicí při vzdělávání žáků s individuálními vzdělávacími plány. Spolu s Národním ústavem dalšího vzdělávání se podílel na přípravě multimediálního průvodce pro absolventy škol.

V rámci profesního poradenství navštívili naši školu náboráři z několika učilišť. Žáci měli možnost si některá učiliště osobně prohlédnout, seznámit se s informačními materiály škol. Výchovný poradce dále spolupracoval s Úřadem práce v Králíkách, který poskytl žákům a jejich rodičům další informační materiál, a zároveň si pro starší žáky  připravil besedu, která se týkala problematiky dokončení střední školy, jeho ukončení výučním listem a vstupu našich žáků na trh práce.

Environmentální výchova

 

Hned v měsíci září odjela výprava žáků 5. až 7. ročníku do Ekoráje v Sedmihorkách na dvoudenní výukový pobyt. Počasí jim přálo při poznávání krás přírody tohoto kraje. Na začátku měsíce října nám přivezla do školy opět malého ježečka paní Malátková ze Záchranné stanice v České Třebové. Letos si s sebou pro změnu přivezla také chrty, aby dětem předvedli několik ukázek z jejich výcviku. Ještě v tomtéž měsíci naše škola slavnostně otevírala projekt Bezpečná Oáza, aneb Sviť sluníčko, sviť, který připravovali žáci 9. ročníku spolu s panem učitelem Švandou v hodinách fyziky. Slavnostního otevření se zúčastnila starostka Králík, paní Ponocná, za odbor školství Pardubického kraje paní Tomanová, místostarosta Červené Vody, zástupci příspěvkových organizací našeho města, rodiče, žáci. Hlavním přínosem tohoto projektu bylo pořízení fotovoltaického panelu, který zpracovává sluneční energii. Škola tak bude pokrývat část svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů a využívat je k osvětlení školní družiny, 9. třídy a vstupních prostor školy. Poté nás s tímto projektem prezentoval pan učitel Švanda na ekologické konferenci v Pardubicích. Paní učitelka Nesvadbová zase představila ekologickou výchovu naší školy na školení žadatelů ŠUŽ a na konferenci SKAV v Praze.

V polovině listopadu čekalo na děti milé překvapení v podobě nejen velké dávky sněhové nadílky, ale zejména týdenního pobytu na horách – v Krkonoších, v ekologickém středisku SEVER Rýchory.  Žáci se v rámci ekologických výukových programů seznámili s přírodou Krkonoš, vyráběli ruční papír, drátkovali, hráli zajímavé hry, zpívali, užívali si sněhu. Ani se jim nechtělo odjíždět. V zimě se pak ještě mladší žáci vydali za zvířátky do lesa. Děti jim nesly nejen kaštany, které nasbíraly na podzim, ale také jablka, mrkve a další dobroty. Během roku sušily a nosily do školy pomerančovou kůru, byliny. Krmily rybičky v akváriu a jezírku v Oáze, v zimě pak sypaly semínka slunečnic ptáčkům do krmítka před budovou školy. Naši žáci již tradičně třídili ve třídách odpad a pokračovali ve sběru papíru. Z jeho výtěžku jsme zakoupili krmení pro ježka a ptáčky, nové rybičky do akvária. Část jsme věnovali Záchranné stanici handicapovaných živočichů v České Třebové.

Jarní aktivity odstartoval Den Země, který věnujeme úklidu okolí školy a po zasloužené práci také opékání. Nechyběl Ekologický týden, během kterého se uskutečnilo již tradiční Hledání pokladu skřítka Ekolíka, který představuje úklid vybraných částí města Králíky a jeho blízkého okolí, včetně části Hedečského potoka. Pokaždé se s žáky nestačíme divit, kolik odpadků lidé kolem sebe pohází. Skřítek Ekolík pak děti za jejich velkou snahu a pomoc nejen přírodě, ale nám všem, odměnil sladkým pokladem. Následoval Den řemesel, v rámci kterého mohli žáci během několika dílen drhat z provázků náramky, zdobit si je korálky, péct staročeské koláče a domácí chléb, modelovat z keramické hlíny, malovat na kameny, drátkovat, odlévat cínové vojáčky a šít látkové panenky. Ani letos nechyběla Stezka Ferdy Mravence, kdy za hezkého jarního počasí spolupracovali skupiny žáků při plnění nejrůznějších úkolů v přírodě. A o tom, že si naši žáci umí pomáhat, není pochyb! Ekologický týden dále pokračoval výletem do Pardubic. Nejprve jsme si to namířili na výstavu do Východočeského muzea Pardubice na expozici Příroda Polabí. Poté na nás čekali s výukovými programy o odpadech v Paletě Pardubice. Výlet jsme zakončili nákupy v centru a koupáním v místním bazénu.

V rámci projektu Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí, který je zaměřen na třídění odpadů, si pro naše žáky připravil na toto téma besedu pan Brandejs z odboru životního prostředí MÚ Králíky. Slavnostně byly instalovány informační tabule o třídění odpadů (u sběrných kontejnerů v blízkosti školy). Současně zde byl založen hřbitov odpadků!!??

Závěrem školního roku si pro své mladší spolužáky připravili žáci 8. a 9. ročníku zajímavé smyslové vnímání přírody, při kterém například malovali trávou, květinami, hmatem poznávali kamínky, hráli si na déšť atd. Poslední akcí EVVO byl celodenní výlet do Střediska ekologické výchovy v Oucmanicích, kde se účastnili dvou výukových programů: 1. stupeň - Bylinky, jehož součástí byla výroba bylinkového mýdla.  2. stupeň - Zdravá výživa, kdy samozřejmě nemohla chybět  příprava „zdravého“ pokrmu.

V průběhu školního roku jsme se vzdělávali v ekologické tématice. Celý pedagogický sbor absolvoval Úvod do EVVO - témata Les, Šetrný spotřebitel (zdarma). Paní Nesvadbová se účastnila tří denního Kritického myšlení v EVVO v České Skalici. Úspěšně zakončila specializační studium EVVO. Společně s panem Švandou se zúčastnili v Pardubicích 7. konference EVVO.

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti naší školy prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Školního Bravíčka, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země, Ekotýden). V Orlickém deníku bylo prezentováno slavnostní otevření projektu ŠUŽ.

 

Celoškolní projekty:

 

·         MÁME  RÁDI  ZVÍŘATA, ODPADY – zapracování do předmětů, součástí žákovský projekt Moje oblíbené zvíře + prezentace na Den zvířat

·         BODLINKA – celoškolní péče o mládě ježka, jeho zazimování a vypuštění do přírody

·         odeslání přihlášky do Zeleného ParDoubku

·         KALENDÁŘ  PŘÍRODY – třídní kalendáře pro pozorování počasí a porovnávání s předcházejícím rokem

 

VÝZNAMNÉ  ÚSPĚCHY:

 

·         Grantové řízení MŠMT - projekt Putování za ekologickou výchovou žáků s LMP (pomůcky na výuku, týdenní výukový pobyt v SEV SEVER Rýchory) - 100.000,- Kč

·         Grantové řízení MŠMT– projekt Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí  (zaměřeno na třídění odpadů, nákup zahradnického nářadí, pomůcek) – 59.350,- Kč

·         Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 10.000,- Kč

·         Příspěvek města Králíky na projekt Ekologický týden – získána dotace 3.000,- Kč

 

Zápis do 1. ročníku naší školy se konal v měsíci lednu. Den otevřených dveří zase v měsíci květnu, kdy jsme pozvali nejen všechny rodiče, ale i další zájemce, kteří měli možnost seznámit se s naším prostředím, s výukou žáků.

 

Spolupráce s městem

 

Město Králíky bylo přizváno ke spolupráci na projektu  Sviť sluníčko, sviť, na jehož slavnostní otevření mezi nás zavítala paní starostka. Město jsme oslovili také při dalším ekologickém projektu Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí. Dále jsme se zúčastnili několika akcí pořádaných Městem.  Na podzim to bylo již tradiční česko – polské setkání, které tentokrát připadlo na naše město. Pro všechny návštěvníky jsme si připravili nejrůznější přírodní, keramické, ale i papírové výrobky s podzimní tematikou. Podzimní barevnost a pestrost výstavy přilákala spoustu návštěvníků. Město nám věnovalo na přípravu výstavy keramickou hlínu a uhradilo potřebné výpaly v peci. Začátkem prosince zase Město zahájilo advent rozsvěcením stromečku na náměstí a zpíváním koled dětí. Také naši žáčci přišli potěšit všechny přítomné, rodiče v této slavnostní době. Městu jsme také vyráběli keramické pečeti Králík, dárkové krabičky k další akci - Cihelna.

Zapůjčili jsme maskoty králíků na Sraz králíků v Králíkách.

Nadále pokračovala spolupráce s místní pečovatelskou službou. Naši žáci si připravili pro seniory z pečovatelského domu vánoční pásmo, ve kterém nechyběly koledy, vánoční písničky, říkanky nebo tanečky.

            Opět to byl také tradiční králický karneval, na který jsme malovali výzdobu a chystali reklamu do výlohy v centru města.

 

 

Spolupráce s rodiči

 

            Rodiče měli nově od letošního školního roku možnost sledovat probírané učivo v Týdenních plánech, které žáci dostávali. Mohli se v nich vyjadřovat k problémům, ale i zdarům svého dítěte. Nově se jim do rukou dostávalo také slovní hodnocení dětí. Měli také možnost vidět své děti nejen ve škole – vystoupení aerobiku ve městě, vánoční besídka, zpívánky u stromečku na náměstí, projekty. Pro rodiče jsme také připravili keramickou dílnu. Potěšilo nás, že se zapojili do pomoci svým dětem při sběru papíru. Dále měli všichni rodiče možnost přijít a vyzkoušet některá řemesla při Dni řemesel.

 

Sponzoři

V letošním roce opět pokračovala sponzorská smlouva s firmou Pekárny Falta, která věnovala naší škole částku 20.000,- Kč za výrobu dekorací do prodejny na náměstí a za celoroční úklid v okolí provozovny lahůdek. Od této firmy jsme obdrželi sponzorským darem občerstvení u příležitosti slavnostního otevření projektu Sviť sluníčko, sviť. Spolupracovali jsme i nadále s Autodopravou pana Hanáka při svozu sběru papíru. Na turnaj ve floorballu nám věnovali ceny paní Etelová, Fečková, pekárny Falta zase zajistily pečivo na občerstvení.

Firma Intercolor Bílá Vod věnovala našim žákům látky.

 

Školní  družina

 

Letošní celoroční hra se nesla v duchu „Otvírání knížek“.  Každý měsíc si děti půjčovaly knihy z městské knihovny, četly si v nich, výtvarně zpracovávaly hlavní postavy a plnily nejrůznější úkoly. Uskutečnila se také spousta akcí: v prosinci Čertovská diskotéka, v únoru, když si děti četly knížku„Pirátská dobrodružství strýčka Toma“, plnily pirátské úkoly a připravovaly se na Pirátský karneval, vyráběly pirátský koráb, hledaly poklad. V březnu, jako každoročně vítají jaro písničkou a tancem. V dubnu si děti četly knížku „Malá čarodějnice“ a vyráběly masky na Čarodějnický rej, na který přizvaly své rodiče, a společně si užívali u ohýnku čarodějnického veselí. Snad největší ohlas měl u dětí Šoumen školní družiny, kdy musely děti zahrát nějakou scénku, zazpívat a zatancovat. To bylo veselo!! Na závěr školního roku se už děti těšily na den, kdy budou moci přespat ve své družině. Paní vychovatelka pro ně připravila odpolední a večerní program, při kterém si užily spoustu legrace.

Celý rok se děti věnovaly všem zájmovým činnostem. Formou her a soutěží si opakovaly učivo. Zejména chlapcům učaroval stolní fotbal, který využívali každou volnou chvíli. Jakmile měli dostatečně natrénovány fotbalové dovednosti, mohl proběhnout družinový zápas. Děti také rozvíjely své pohybové aktivity při různých soutěžích a hrách v tělocvičně. Věnovaly se ekologické výchově, která navazovala na školní projekty. Děti také nacvičovaly taneční vystoupení „Tři čuníci“, se kterým nás reprezentovali na Akademii v Ústí nad Orlicí. Svými výrobky se také podílely na výzdobě školy, a přípravě výstav. Děti také pravidelně využívají počítačovou učebnu, kde si na internetu vyhledávají nejrůznější zajímavosti, hrají oblíbené hry. Starší žáci pak připravovali články do školního časopisu. Všem dětem ve školní družině je věnován prostor k rozvoji svých zájmů a zálib, mohou se zčásti podílet na připravovaném programu, zažít radost a úspěch.

 

Kulturní akce

V průběhu školního roku navštívili zejména žáci 1. stupně několik divadelních představení v místním kulturním domě Střelnice. Zajímavé hudební pásmo s tancem a slovem si připravili žáci Základní umělecké školy v Králíkách. ZUŠ ještě pořádala další dvě vystoupení na Střelnici -  Vánoční koncert a Tančíme pro radost.

Svá taneční a divadelní vystoupení předvedli naši žáci u příležitosti zahájení projektu  Sviť sluníčko, sviť, zazpívali o zvířátcích při prezentaci projektu Moje oblíbené zvířátko. Žákyně s aerobikem předvedli svoji sestavu na náměstí v Králíkáh při příležitosti česko – polských trhů. Pod vedením třídních učitelů a vyučující hudební výchovy Martiny Lenhartové nacvičovali vystoupení pro rodiče na vánoční besídku, dále pak pro seniory v pečovatelském domě. V této předvánoční době také žáci vystoupili s koledami na náměstí u stromečku.

V lednu odjela část žáků na Akademii do Ústí nad Orlicí, zde nás reprezentovali s aerobikem a zhudebněnými příběhy: Tři čuníci, Lední medvědi.

 

 

Sportujeme

V letošním školním roce se žáci školy zúčastnili tradičních, ale i několika nových sportovních akcí. V září jsme zahájili sportovní život školy účastí na tradičním turnaji ve vybíjené v Žamberku, kde jsme obsadili 3. místo. Florbalový turnaj pořádaný naší školou se uskutečnil v prosinci, kde jsme pro změnu získali stříbro. Turnaje se zúčastnily školy z Žamberka, Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrouna.

            Jarní turnajovou sezónu zahájil nově pořádaný turnaj ve florballu pro mladší žáky v Ústí nad Orlicí, kde se naši žáci a žákyně z 3. až 5. ročníku umístili na místě třetím.

Tohoto umístění žáci dosáhli i na turnaji mladších žáků v malé kopané, který se konal taktéž v Ústí nad Orlicí. Starší žáci nás pak reprezentovali na turnaji v kopané v České Třebové, kde skončili na šestém místě.

            Naši žáci se neztratili ani na Dni rekordů pořádaném na Atletickém stadionu v Králíkách. Mezi ostatními základními školami z  Králík, Červené Vody, Lichkova a Štítů se dokázali v několika disciplínách umístit na medailových pozicích – V. Hoško (běh na krátkou trať, hod kriketovým míčkem). Všem výhercům gratulujeme a ostatním sportovcům fandíme!!!

            Z organizačních důvodů jsme se nemohli v letošním školním roce zúčastnit SHM v Ústí nad Orlicí a Dopravní soutěže. Nedostatečné sněhové podmínky zabránily uskutečnění lyžařského výcviku a z důvodu nedostatečného zájmu ze strany žáků se neorganizoval výcvik plavecký.

 

Školní výlet jsme měli letos společný pro všechny žáky do ekologického střediska Paleta Oucmanice. Cestou zpět jsme zavítali do bazénu v Ústí nad Orlicí. Voda, tobogány, skluzavky, krásné počasí … to je aspoň paráda!!!

 

A nyní už jen ahoj…

…opět v dalším roce                                              Zapsala: Leona Šponarová