ŠKOLNÍ ROK    2004/2005

 

 

Nový školní rok 2004/2005 zahájili žáci společně se svými učiteli 1. září 2004. K tomuto dni bylo na naší škole zapsáno 54 žáků. Rozděleni byli do 7 tříd:

            Mgr. Martina Lenhartová

 1. roč. ZvŠ – 1 žákyně
 2. roč. ZvŠ – 5 žáků
 1. roč. RP PŠ  - 2 žáci

 

Leona Šponarová

 1. roč. ZvŠ – 1 žák
 2. roč. ZvŠ -  5 žáků

 

Petr Čuma

 1. roč. ZvŠ – 5 žáků

 

Mgr. Radka Nováková

 1. roč. ZvŠ – 9 žáků

 

Mgr. Iva Nesvadbová

 1. roč. ZvŠ – 7 žáků

 

Stanislava Tóthová

 1. roč. ZvŠ – 7 žáků
 1. roč. prac. stupně PŠ – 2 žáci

 

Mgr. Zdeněk Němeček

 1. roč. ZvŠ – 10 žáků

 

Ředitel školy : Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy: Leona Šponarová

Školní družina: vychovatelka Věra Krsková

Výchovný poradce: Mgr. Zdeněk  Nemeček

Koordinátorka enviromentální výchovy: Mgr. Iva Nesvadbová

Preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Martina Lenhartová

Pedagogická asistentka: Kateřina Brandejsová

Provozní zaměstnanci: o čistotu a pořádek ve škole pečovala paní  Anežka Janočková,

                                     údržbu školy zajišťoval pan Jaroslav Štěpánek

 

Vycházející žáci   

Žáci 9. ročníku se zúčastnili výběrových řízení na zvolené učební obory, kam byli úspěšně přijati.

Žáci si zvolili tyto obory:       P. Bradler – OU Zábřeh – opravář

                                               I. Danielová – OU Žamberk - pečovatelka

                                               T. Hošková – OU Žamberk – kuchař

                                               J. Novák – OU Žamberk – kuchař

                                               L. Oláh – OU Lipová – zedník

                                               L. Pohl – SOU Králíky – opravář

                                               M. Kupec – SOU Králíky – opravář

                                               J. Doleček – SOU Žamberk – číšník

                                               J. Švec – SOU Letohrad – nástrojař

 

V průběhu školního roku došlo ke změnám v učitelském sboru i  v třídnictví. Od II. pololetí byla v pracovní neschopnosti s následnou mateřskou dovolenou  paní Nováková. Třídním vyučujícím se v její třídě stal  pan Čuma.  5. roč. byl spojen se 4. roč. (třídní vyučující paní Šponarová). Na částečný úvazek nastoupila v květnu do zaměstnání paní Juránková, která je t. č. na mateřské dovolené. K 30. 6. ukončili pracovní poměr P. Čuma a K. Brandejsová.

 

Po úspěšných jednáních s Dětským domovem Štíty k nám od září nastoupilo šest dětí. Během roku se jejich počet zvýšil o další tři a následně snížil o jednoho chlapce, který se vrátil zpět do rodiny. Naše škola vyšla vstříc požadavkům ředitelství domova o zajištění dozoru nad žáky po celý čas trávený v našem městě. Byl zajištěn dozor na odvod dětí od autobusu a zpět, mimo vyučování trávily svůj volný čas ve školní družině nebo ve vybraných kroužcích.

 

Mezi kroužky, které naše škola nabídla v letošním školním roce  svým žákům, patří některé již tradiční, ale zařazeny byly i nové:               

  aranžování – pí. uč. Tóthová

                        obsluha PC – pí. uč. Tóthová

                        psaní na stroji – pí. uč. Nesvadbová

                        český jazyk pro 9. roč. – pí. uč. Nesvadbová

                        logopedie – pí. uč. Nováková , od II. pololetí pí. uč. Lenhartová a Šponarová

                        hra na flétnu – pí. uč. Lenhartová

                        šití – pí. uč. Šponarová

                        sportovní – p. uč. Čuma

 

Již 2. rokem pracují na naší škole tři metodická sdružení: český jazyk – pí. uč. Nesvadbová, matematika – pí. uč. Šponarová a pracovní a výtvarná výchova – pí. uč. Tóthová. V rámci matematiky  byla po celý školní rok věnována zvýšená pozornost slabě prospívajícím žákům, zvažovali jsme způsoby nápravy a pomoci, formy vedení, volili vhodné postupy. Spolupracovali jsme při přípravě a hodnocení kontrolních prací, stanovovali kritéria pro klasifikaci žáků.  Již druhým rokem probíhala ve třídách celoroční soutěž O početního krále třídy, do které se žáci s chutí zapojovali a plnili stanové úkoly. Podle nasbíraných bodů pak byli na konci školního roku vyhodnoceni ti nejlepší. Sladkou odměnu pak za své snažení obdrželi všichni počtáři.

 

V metodickém sdružení český  jazyk se vyučující tohoto předmětu  zabývali tvorbou tematických plánů, úpravou plánů  učebních, vypracovaly se plány přesunů do knihovny, na Střelnici. Informovalo se o problémových žácích, hledaly se a stanovovaly způsoby a formy nápravy,  vedení u těchto žáků. Konzultovali jsme o rozsahu a hodnocení kontrolních prací, o klasifikaci žáků. Zahájila se obnova žákovské knihovny o nové tituly – diskutovalo se nad nabízenými knihami. Zapojili jsme se do celostátní soutěže: Dopis pohádkové postavě. Žáci 4. – 9. ročníku psali v hodinách slohu dopisy princeznám, Nastěnce, Shrekovi a mnohým dalším oblíbeným pohádkovým postavám, ve kterých se jim svěřovali se svými zážitky, obdivem k nim,  ale i se svými problémy či trápením. Dopisy, které splňovaly daná kritéria vyhlášené soutěže, byly odeslány, všechny pak byly hodnoceny žáky i učiteli a nejlepší z nich ohodnoceny drobnými dárky.

I v tomto roce jsme opět navštěvovali městskou knihovnu,  kdy byl pro naše žáky vyhrazen vždy jeden pátek v měsíci a kde si mohli zdarma půjčovat knihy a  časopisy.Tyto pravidelné návštěvy měly určitě pozitivní dopad na zlepšení jejich čtenářské gramotnosti. Zároveň tu již druhým rokem   probíhala měsíční soutěž, ve které žáci odpovídali na otázky týkající se probíraného učiva. Správné odpovědi hledali v uvedených knihách, čímž se zároveň učili orientaci v knihách i v knihovně. Otázky pro ně připravovali učitelé českého jazyka, kteří je záhy vyhodnocovali a o dosaženém počtu bodů informovali žáky na školní nástěnce. Na konci školního roku pak byly body sečteny  a  sladká  odměna čekala nejen na ty nejúspěšnější, ale vlastně na všechny žáčky. Pro tuto příležitost nám věnovala firma Pekárny Falta chutné koláče.

Byla vypracována metodická příručka: Nápady, náměty a hry v Čj za spolupráce všech učitelů českého jazyka, která je uložena v počítači, v tištěné podobě ve sborovně a na základě nových poznatků z akcí DVVP bude průběžně doplňována. Vyučující začali pracovat ještě na obdobné příručce  pro slohové vyučování: Náměty práce a hry ve slohu. Obě příručky ovlivní kvalitu výuky českého jazyka (obohacení hodin o zábavné prvky, motivační hry, činnostní učení).

V letošním školním roce byla nově zavedena disponibilní hodina pro 7. ročník. Byla využita k rozšíření hodin českého jazyka o psaní na stroji a základy práce na PC. Žáci si mj. založili svou e-mailovou  schránku, z níž odeslali žádost hejtmanům ČR o zaslání propagačních materiálů jejich kraje. Ve většině případech naší žádosti vyhověli a zaslali dětem balíček. Následně děti napsaly hejtmanům poděkování, připojily propagační materiály Králicka a drobný keramický dárek.

 

V rámci metodického sdružení pracovní a výtvarná výchova proběhla koordinace při přípravě tématických plánů a  jejich sladění tak, aby byly zastoupeny všechny činnosti i materiály dle osnov. Koordinovalo se  střídání pracovních skupin dle tématických plánů a spolupracovalo se  při hodnocení žáků. Soutěžilo se v celoroční soutěži „ O nejzdařilejší výrobek roku“. Žáci přinášeli své práce, které byly vyhodnoceny porotou z řad učitelů a následně na konci školního roku čekaly na výherce  drobné dárky a sladkosti za peníze získané z výstav. Naše děti také  v hodinách zhotovovaly  drobné dárky pro sponzory jako poděkování za pomoc škole, které jim zasílají v závěru kalendářního roku. Každoročně jsou zhotovovány dárky pro zahraniční přátele a významné osobnosti u příležitosti Mezinárodního integračního festivalu v Poznani.

Výstavy

V rámci pracovní výchovy jsme i letos připravovali a vyráběli výrobky. Již v září jsme mohli ukázat za hranicemi našeho státu výrobky s podzimním laděním  v rámci projektu města Králíky:  Trhy/Targi – Králíky/Miedzylesie. Naše výstavka byla určitě ještě větší než v předcházejících  obdobích a sklidila opět mnoho úspěchů. Fotografie z této výstavy byly použity v brožuře výše uvedeného projektu. Z Miedzylesie putovala výstavka již tradičně do Městské knihovny v Králíkách, aby i rodiče a všichni zájemci mohli vidět, co všechno se dá s dětmi vyrobit, jak jsou šikovné. Další výstava byla laděna vánočně. Kolik nových nápadů a výrobků se opět vyrobilo…Ne jinak tomu bylo i na Velikonoce. Naše škola se stále více a více dostává do povědomí králických občanů, kteří se vždy velmi těší na naše výstavy. Peníze získané z dobrovolných příspěvků na výstavách byly použity na zakoupení odměn při soutěžích pořádaných školou.V tomto roce nám byly na základě žádostí na Městský úřad v Králíkách poskytnuty příspěvky na zakoupení materiálů  na dvě výstavy.

 

Naše děvčata byla společně s paní učitelkou  Tóthovou  pozvána  na „Umělecký týden v Polsku, který se konal na Gymnáziu v Miedzylesie ve dnech od 14.-19.2.  Autorkou a  koordinátorkou celého projektu byla vyučující Anna Urganowicz – Horožanska.  Dívky si zde během celého týdne  vyzkoušely pod vedením lektorů pletení z proutí, výrobu keramiky a  malování na ní, též malovaly na sklo a hedvábí, vyšívaly  křížkovým stehem, háčkovaly, vyráběly květiny z krepového papíru, které využily v aranžmá  v kombinaci s přírodními materiály. Zajímavé bylo i malování akvarelovými, plakátovými a olejovými barvami. Dívkám se tento týden velice líbil. Nejenže si vyrobily spoustu výrobků, ale také se naučily  dorozumívat s polskými kamarády a  s některými dokonce navázaly přátelství.  Z výrobků a výkresů byla poté uspořádána v městečku Miedzylesie výstava, na jejíž vernisáž jsme byli pozváni.

Velmi zdařile pokračovala reorganizace pozemku. Ten byl podle plánu, na němž se podíleli všichni vyučující,  rozdělen na část užitkovou a odpočinkovou. Děvčata při hodinách pracovní výchovy osázela pergolu popínavými a okrasnými rostlinami, v jejím okolí  pak vysázela okrasné stromy a  květiny. Na celý tento prostor byla napnuta fólie proti plevelům a navezena mulčovací kůra (dovoz zajistil pan Tóth), čímž se vytvořil zajímavý prostor lahodící oku. Chlapci zase pomáhali při opravě skleníků, při  instalaci rozvodného potrubí do dalších částí pozemku a zejména do vzdálenějšího skleníku, což s nadšením přivítala děvčata pečující o tento skleník, ale i všichni vyučující, kteří zavlažují pozemky o prázdninách. Pan Štěpánek zajistil další terénní úpravy  u firmy Řepka. Velká část nejen užitkové části, ale i  odpočinkové byla zryta a připravena pro další využití. Vysel se nový trávník. Žáci pak ještě dorovnávali, upravovali a uklízeli,  čímž se vlastně podařilo téměř celý prostor pozemku  dokončit. S příjemným pocitem nad dobře vykonanou prací jsme před prázdninami opouštěli náš pozemek, který již z dálky volá k nakouknutí.

S úpravami a vylepšováním svého okolí pokračovala naše škola projektem „Oáza klidu, relaxace a odpočinku pro každého“ (vyhlašovatelem Nadace Partnerství, Středisko ekologické výchovy Sever, Ekocentrum Paleta Pardubice, finanční zajištění firmou Toyota), který ve spolupráci s učiteli, žáky vypracovala Mgr. Nesvadbová. Naše škola tak uspěla z celkového počtu 87 přihlášených účastníků, z nichž bylo vybráno 16 nejlepších. Získali jsme tak dotaci ve výši 50.000 Kč na vybudování zmiňované oázy na prostranství před budovou školy. Pod vedením Mgr. Němečka tak přiložili svou rukou k dílu všichni žáci i učitelé a začal se budovat rybníček s přitékajícím potůčkem. Byli osloveni i rodiče, aby nám pomohli dovozem kamenů. Zapojili se i sponzoři – Agrostav Králíky, Pila Laczko. Zakoupilo se čerpadlo, osázela se skalka a částečně i rybníček. Brzy nato náš rybníček ožil -  proháněly se v něm 4 krásné oranžové rybky, které děti chodily s nadšením pozorovat a kontrolovat. Pan Štěpánek vyrobil dřevěné lavičky, které čekají na svou instalaci spolu s novými lavičkami, které nám poskytne MÚ Králíky. Na konec prázdnin je naplánována instalace průlezek, což bude velkým překvapením pro všechny žáky. Za podpory města, našich spoluobčanů, ale zejména ještě další prací žáků a jejich vyučujících je plánováno dokončení odpočinkového koutu na říjen 2005. Tuto oázu budou využívat nejen děti naší školy, ale i ostatní spoluobčané našeho města.

            Díky grantovým příspěvkům a dotacím od zřizovatele byla zahájena modernizace vnitřního vybavení školy. V rámci projektu: Dílna pro dívky, na který jsme obdrželi od Pardubického kraje částku 40.000 Kč, bylo zakoupeno pracovní vybavení pro dívky ( 6ks šicích strojů, krejčovské a entlovací nůžky, metry, prodlužovací šňůry ke strojům, dále pak nová pračka, sušák na prádlo, žehlící prkno, napařovací žehlička, ale i vysoušeč vlasů, manikůra a potřeby pro práci s keramikou). Dívkám, ale i chlapcům se práce s těmito všemi novými vymoženostmi velice líbila.

A pokračovalo se dále. Vybavila se nově a moderně kuchyňka. Škola zakoupila pro všechny naše „kuchaře“ sporák se sklokeramickou deskou, 2 sady porcelánového nádobí, nerezové příbory,  nerezové hrnce, teflonové pánve, nože a další kuchyňské potřeby. Naše kuchyňka tak byla jako nová.

Vybavování pokračovalo ještě větší  senzací, když se podařilo Mgr. Nesvadbové a panu řediteli získat po dlouhých jednáních  se sponzory (Ing. Růčka, Ing. Štěpánek, Ing. Vlček  a p. Valenta)  nemalou částku  42.000 Kč  na nákup vlastní keramické pece. Ta byla instalována v suterénu a panem Štěpánkem zajištěna vyrobenými zabezpečovacími mřížemi. Od února jsme tak mohli vypalovat ve vlastní peci!!  

            Tímto ještě modernizace školy neskončila. Od Pardubického krajského úřadu nám byl navýšen rozpočet o 100.000 Kč. Tato částka byla použita na nákup nových nastavitelných lavic a židlí, čímž bylo dětem zajištěno zdravé sezení.

            Během hlavních prázdnin byla provedena centrální kanalizace v obou budovách. MÚ nám přislíbil opravu podlah ve třídách, která se na mnohých místech drolí a vznikají díry. Vzhledem k nedostatku financí byla oprava podlah odložena na neurčito.

 

            Spolupracovali jsme se Městem Králíky. V rámci celostátního srazu českých turistů  jsme pod vedením paní Šponarové vyrobili  maskoty králíků. Naši žáci pak v těchto maskách zahajovali a ukončovali turistický sraz, který se konal v měsíci únoru. Město využilo těchto masek při Setkání Králíků v Králíkách. Na tuto celorepublikovou akci pekli naši nejmenší žáčkové voňavé perníkové králíčky. Dále jsme vyráběli  220 kusů medailí z keramiky pro účastníky maratónského běhu u příležitosti slavnostního otevření atletického stadionu v Králíkách. I  takto vysoký počet  se nám podařilo s dívkami zajistit, medaile byly opravdu reprezentativní a budou jistě milou památkou na tento slavnostní den nejen pro všechny běžce, ale i zástupce našeho města, kraje i EU  či  zúčastněné sportovní legendy. Pod vedením S. Tóthové byla zhotovena keramická kniha k 200. výročí narození H. CH. Andersena, která byla předána do Městské knihovny Králíky u příležitosti akce „Noc s Andersenem“.

 

I v hodinách výtvarné výchovy se stále „ něco“ děje. V rámci školy byla v těchto hodinách vyhlášena společná témata: Namaluj si svůj hrníček a Namaluj si svou kočku, koťátko, při kterých žáci malovali, kreslili, slepovali a zdobili podle své fantazie tak, aby jejich výtvor byl co nejkrásnější. Práce pak byly vystaveny v budově školy a hodnoceny žáky i učiteli. Na výherce čekaly drobné odměny.

Na podzim jsme se  zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Deštný prales“. V lednu jsme vystavovali naše výkresy na Akademii v Ústí nad Orlicí. Se svými výkresy, malbou na plátno či prostorovými pracemi na téma „Voda, vodníci, podmořský svět“ jsme se podíleli na výzdobě králického karnevalu. Prezentovali jsme se též veřejnosti v hotelu Beseda u příležitosti celostátního Setkání turistů v Králíkách.  Zapojili jsme se do soutěže vyhlašované Speciální školou v Kolíně, uspěli jsme v krajské soutěži zvláštních a speciálních škol vyhlašované Krajskou knihovnou v Pardubicích pod názvem „Jaro ťuká“. P. Chaloupecký získal milé 2. místo a J. Rakaš místo 3. Výherci, ale i další zúčastnění obdrželi hezké věcné ceny. Dále jsme se zúčastnili celostátní soutěže pod názvem „Moje oblíbená kniha, Můj oblíbený hrdina“. V červnu pak ještě vyzvala Národní agentura Sokrates  ke spolupráci školy, aby svými pracemi pomohli připravit tradiční kalendář na rok 2006. Přispěli jsme proto i my svými výtvory a završili tak naši účast v soutěžích v tomto školním roce.

 

V rámci enviromentální výchovy jsme spolupracovali s Ekocentrem Paleta Pardubice, ek. sdružením TEREZA, Arnika, s ČSOP Ústí nad Orlicí, se společností EKOKOM (zaslání výukových materiálů zdarma). Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. (škole zaslán Certifikát o zapojení podepsaný ministryní školství JUDr. P. Buzkovou), pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník. Žáci 9. ročníku byli zapojeni do projektu KYSELÝ DÉŠŤ  a ŽIVÁ VODA PRO OBEC. Koordinátorka EVVO se účastnila konference a dalšího vzdělávání s ekologickou tématikou. Pro naše žáky  zajistila velmi zajímavou a přínosnou besedu o handicapovaných sovách, dále pak besedu  s myslivci, se kterými  měli žáci možnost diskutovat o naší zvěři a dozvědět se spoustu nových zajímavostí z jejího  života.

Letošní rok byl pro nás velmi úspěšný. Zúčastnili jsme se ekologické soutěže Zelený ParDoubek, určené pro školy a školská zařízení Pardubického kraje.Tato soutěž hodnotila výsledky celoroční práce  škol v oblasti  enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Z celkového počtu 76 přihlášených škol a školských zařízení se naše škola umístila na krásném 2. místě v kategorii Speciálních a zvláštních škol. V celkovém hodnocení všech škol jsme obsadili 8. místo a získali tak titul : Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně“. K tomuto ocenění byly naší škole věnovány metodické materiály a věcné ceny.

            Ve třídách probíhala po celý školní rok akce s názvem „Zasaď si svůj strom“, jejíž cílem bylo zapojit žáky do ochrany přírody a životního prostředí. Každá třída si na začátku školního roku vylosovala jeden ovocný strom, který si zasadí na podzim roku 2005 za předpokladu splnění zadaných úkolů – věnovat nejméně 1 vyučovací hodinu v každém předmětu ekologické tématice a dále pak nasbírat plody, usušit pomerančovou kůru nebo přinést nasušené léčivé byliny. Ty pak byly odeslány do Nákupny léčivých rostlin v Písku, spolupracovali jsme rovněž s Nákupnou LR v Lukavici. 

            Ani letos jsme nezaháleli při Dni Země. Všichni  jsme se pustili do úklidu okolí naší školičky. Nechyběl ani ekologický týden. Příjemné počasí nás provázelo  úklidem  a čištěním našeho města a jeho okolí. Děti zároveň hledaly ukrytý  poklad skřítka Ekolíka. Ten by jistě sám nezvládl vyčistit a odklidit takovou spoustu odpadků, proto svým pomocníkům      přichystal za jejich píli sladkou odměnu. Naši žáci také upozornili na nepřítomnost odpadkových košů u vybudovaného odpočinkového koutu u vodárny. 9. ročník  i letos kontroloval stav znečištění Hedečského potoka, ale i přítomnost různých živočichů. Zjištěné údaje pak žáci porovnávalí s minulými lety. Další den se plnila Stezka Ferdy Mravence. Pro skupiny žáků (smíšené ze všech tříd) byly připraveny různé úkoly, při kterých si procvičili  svou zručnost. A že to nebyly úkoly jen tak ledajaké. Došlo také na pomoc slabším či mladším kamarádům. Třetí den se konal Den řemesel. Žáci si připomněli stará řemesla a sami si vyzkoušeli např. vyrábění vlastního mýdla, tvoření ze včelího vosku, paspartování, odlévání cínových vojáčků, tvoření z keramiky, z kůže a přírodnin, ale i péct vlastní chléb a staročeské koláče. To bylo vůně po celé škole! Čtvrtý den nás ve škole navštívili z Ekocentra Paleta Pardubice. Pro mladší žáky si připravili  projekt  NÁŠ LES, pro starší  pak simulační hru JEZERO. Poslední den nás čekal výlet do České Třebové, kde tamní ochránci přírody vybudovali zajímavou naučnou stezku údolím Skuhrovského potoka. Při jejím procházení jsme plnili zadané úkoly. Škoda jen, že počasí nám nepřálo, proto jsme se již nemohli dočkat, až se ohřejeme v krytém bazénu s tobogánem, vířivkou a dalšími vodními atrakcemi.

Po celý školní rok jsme ve třídách třídili odpad, na podzim mladší žáčci sbírali plody pro zvířata, v zimě jsme se střídali v krmení ptáčků a  sušili  pomerančovou kůru, na jaře pak sbírali byliny.

 

Prevence sociálně – patologických jevů

            Preventistka sociálně – patologických jevů připravovala každý měsíc pro žáky 4. – 9. ročníku anketní otázky. Žáci se k těmto otázkám vyjadřovali písemně. Své odpovědi pak vhazovali do schránky důvěry a vyhodnocení si mohli přečíst na nástěnce. Prostřednictvím her se procvičoval výcvik v komunikaci – jak správně řešit vážné životní situace. Ve třídách během roku proběhly interaktivní besedy s  vyučujícími např. na téma využívání volného času, šikanování, sledovanost TV, videohry a další, s žáky 9. roč. o riziku ohrožení v budoucím vzdělávacím prostředí. Byl dán prostor odborníkům, kteří pobesedovali se žáky na různá témata: záškoláctví ( Středisko výchovné péče Mimóza), pohlavní  dospívání, choroby a zneužívání dívek (gynekolog), kriminalita, vandalismus, krádeže  (Policie ČR). Dále se uskutečnila exkurze do požární zbrojnice. Zejména mladší hoši nevycházeli z úžasu a hned se chtěli stát hasiči.            

Na podzim proběhl grantový projekt: „ Na světě jsem rád aneb drogy do mého života nepatří“, který byl podpořen MŠMT, a to ve výši 10.000 Kč. Žáci se zúčastnili zájezdu do Jihlavy, kde v Domě zdraví byla pro starší žáky připravena přednáška o drogách, možných rizicích a prevenci. Pro mladší žáky zase o zdravé výživě. Poté jsme se všichni přesunuli do zoologické zahrady, kde jsme obdivovali cizokrajná zvířata, ale také se vydováděli v dětském koutku na nejrůznějších atrakcích. Letos škola vypracovala další 2 granty (MŠMT, Nadace Duhová energie).

Preventistka se účastnila seminářů zaměřených na tuto problematiku.

 

            Výchovný poradce řešil kázeňské přestupky pohovorem s rodiči a žáky. Řešil pohovorem s žákem některé drobné kázeňské přestupky či vedl pohovor s rodiči některých  žáků o možnostech volby budoucího povolání, o možnosti pokračovat ve školní docházce.

 

Naše škola se zúčastnila grantového řízení vyhlašovaného Pardubickým krajem, MŠMT, Městem Králíky, Nadací Partnerství, Duhovou energií. Bylo vypracováno čtrnáct projektů, na sedm z nich byly přiznány finance:

-       Já a můj zdravý životní styl (prevence sociálně-patologických jevů – zpracovala M. Lenhartová), 6 000,- Kč

-       Ekologický týden (EVVO – zpracovala Mgr. I. Nesvadbová), 9 000,- Kč

-       Keramická dílna (zpracovala L Šponarová), 10 000,- Kč

-       Mezinárodní festival handicapovaných dětí ze zemí EU v Poznani (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová), 30 000,- Kč

-       Dny Země (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová, hrazeno Městem Králíky) 1954,- Kč

-       Vánoční výstava žákovských prací (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová, hrazeno Městem Králíky) 2000,- Kč

-       Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová, Nadace Partnerství, SEVER, Toyota) – 50 000,- Kč

-       byl zpracován projekt na dostavbu hřiště u školního pozemku, byla přiznána dotace ve výši 150000,- Kč, která byla následně odebrána z důvodu zamítavého postoje králického zastupitelstva o převodu pozemku na Pardubický kraj.

 

S žáky se účastníme různých sportovních soutěží a klání. Jako první odstartoval tyto akce turnaj ve vybíjené v Žamberku (5. místo), v prosinci pořádala naše škola již tradiční turnaj ve florbalu. Město nám na tento turnaj přispělo částkou 1.000 Kč. Ceny jsme získali od místních obchodníků a drobných podnikatelů (Pekárny Falta, Sport Fečková, Textil Petrová, Hračky Ettelová a Papírnictví Všetečková). Sníh, lyže a hurá na hory… V prosinci se uskutečnil lyžařský výcvik  Ubytování jako obvykle na chatě Moravanka a lyžování ve SKI areálu Sněžník. A protože se všem zúčastněným lyžování zalíbilo, chtěli si tento zážitek ještě zopakovat. Na začátku března proto vyjeli na hory na jednodenní doškolovací kurz, aby zdokonalili  své získané dovednosti. Od 31. ledna do 18. dubna se konal plavecký výcvik v Zábřehu. Na jaře jsme pokračovali atletikou na Sportovních hrách mládeže v Ústí nad Orlicí, kde získal M. Malý 3. místo v hodu kriketovým míčkem. Zúčastnili jsme se také dopravní soutěže, která prověřila některé z našich zástupců v jízdě po dopravním hřišti, v jízdě zručnosti, v poskytnutí l.pomoci a otestovala jejich teoretické znalosti.

 

            V měsíci lednu proběhl zápis dětí do l. ročníku. V dubnu byly opět otevřeny dveře naší školy pro širokou veřejnost, ale i rodiče našich dětí. Měli možnost se zúčastnit vyučování, prohlédnout si výstavky prací dětí, školu.

 

Sponzoři

I letos pokračovala sponzorská smlouva s Pekárnami Falta. Za věnovanou částku 10.000 Kč  každý měsíc zajišťovali chlapci úklid prostranství před výrobnou lahůdek. Dívky zase vyráběly dekorace do jejich prodejen s podzimní, vánoční a velikonoční tématikou. Firma  nám věnovala i ceny do literární soutěže, zajistili občerstvení  na florbalový turnaj a na cestu do Poznaně. Dalším sponzorem je pan Tóth, který věnoval škole 20.000 Kč, dále pak naftu na odvoz dětí při zajištění uměleckého týdne v Miedzylesie. Na nákup keramické pece nám věnovala Nadace nadaných 20.000Kč, Intercolor Bílá Voda 5.000 Kč, OEZ Letohrad  10.000 Kč, Elko Valenta  7.000 Kč. Firma  Zobor věnovala  plech pro práci v dílnách, papírny Aloisov a Trutnov poskytly naší škole papír, pan Běhounek,  vyrábějící kouzelné stuhy různých barev a rozměrů, nám zaslal 2 velké balíky před Vánocemi a Velikonocemi, od Intercoloru jsme získali látky,  Jablonex zaslal těžké balíčky s korálky, od Moravskoslezských drátoven jsme obdrželi vázací drátky. Od karnevalového výboru jsme obdrželi částku 700 Kč za výzdobu a ceny do tomboly, ze sklenářského plesu jsme za výrobu cen z keramiky do tomboly obdrželi částku 1.500 Kč.

 

Kulturní akce

Žáci v průběhu roku navštěvovali různá divadelní vystoupení na Střelnici  (profesionální, ale i ochotnická) a akce pořádané ZUŠ Králíky (Vánoční koncert, Tančíme pro radost, Mikulášské čertování). Pod vedením paní učitelky Lenhartové a Novákové nacvičili  program s koledami a říkadly, se kterým vystoupili veřejně  na vánočních zpívánkách pod stromečkem na Velkém náměstí v Králíkách, v pečovatelském domě, ale i na vánoční besídce pro rodiče a představitele města. Žáci 7. ročníku nacvičili pod vedením paní učitelky Nesvadbové divadelní představení Odpadky. V hodinách tělesné výchovy nacvičovaly starší dívky s paní učitelkou Tóthovou taneční aerobik na hudbu ruské skupiny Tatu a chlapci pro změnu nacvičovali breakdance.. Společně pak s nejmladšími dívkami, které pod vedením paní vychovatelky Krskové nacvičily tanec na píseň Pátá, vystupovali na Akademii v Ústí nad Orlicí, při Dni otevřených dveří, pro seniory a rodiče na Střelnici a na Mezinárodním integračním festivalu v Poznani.  

O činnosti školy  byla veřejnost informována v regionálních měsíčnících Nové Králicko, Králický zpravodaj, v deníku Orlické noviny, ve Zpravodaji ČSOP.

 

            Ve školní družině se nikdy nenudíme Celý rok jsme hráli etapovou hru „EXPEDICE RUMBURAK“, kde jsme navázali na probíhající seriál v televizi. Tato hra probíhala v týdenních etapách většinou jeden den v týdnu. Každá etapa měla svůj název, popsanou situaci se zadaným úkolem (Puntanela, Hledání zvonečku, Bystrozraký, Zvířecí řeč apod.) Za každý splněný úkol se získávaly body tzv. Fanůly, které určovaly hodnost v říši pohádek. Na konci školního roku podnikly děti výlet do pohádkového lesa, kde každý musel splnit  závěrečné úkoly. Hra byla zakončena přespáním ve školní družině, kde byli všichni podle hodnosti odměněni.

Průběžně jsme plnili ekologickou hru „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“. Cílem bylo splnit každý měsíc zadaný úkol, věnovaný ochraně přírody a ekologii (Palety, Pokus, Poznej a chraň apod.) V rámci jednoho úkolu jsme si pořídili i malé zvířátko-křečka, o kterého jsme se vzorně starali. Podařilo se nám odchovat i šest mláďat, na kterých jsme mohli pozorovat, jak se křeček vyvíjí od narození. Celý rok jsme také třídili odpad a sbírali ekologické značky.

V  květnu proběhla týdenní hra PO STOPÁCH SHREKA, kde se žáci snažili výtvarně ztvárnit tuto postavičku a potom hledat SHREKŮV POKLAD. Během roku se konaly oblíbené diskotéky, puzzliády, vánoční besídka, soutěž  O nejlepší sněhovou příšeru, karneval, vítání jara  apod.

Své  kuchařské umění jsme si mohli vyzkoušet ve školní kuchyňce např. při pečení perníčků, bábovky nebo při vaření pudingu. Vyzkoušeli jsme si i první pomoc. Průběžně jsme se věnovali všem zájmovým činnostem, plnili úkoly z matematiky a českého jazyka. Hráli hry a soutěže: RISKUJ, A-Z KVÍZ. V tělocvičně nám pak byl dán prostor na sportovní aktivity, ale  největší odměnou byla možnost  zatancovat si a vydovádět se při hudbě. Však také menší děvčata nacvičila tanec s aktovkami  „PÁTÁ“ .

S koncem školního roku se již všichni těší na školní výlety. Letos byl uspořádán společný výlet pro l. – 8. ročník na tři dny do Prahy. Ubytování bylo zajištěno v Salesiánském centru, obědy a večeře v klášteře u Františkánů. Snídaně a svačiny jim připravili vyučující. Žáci se s nadšením odváželi vláčkem za poznáním. Vždyť většina z nich ještě nikdy v tak velkém městě nebyla. A co teprve, když se mohli svézt metrem, tramvají, podívat se na Hrad a nechat se vyfotit s hradní stráží, která se ne a ne usmát. Lanovkou se dopravit na Petřín, kde jen ti odvážní vystoupali po všech těch schodech na rozhlednu. Výhled na Prahu jim byl za to odměnou. Společně  již  pak všichni mohli bloudit petřínským labyrintem, smát se své či kamarádově malé tlusté postavě nebo naopak tak velmi štíhlému a dlouhému tělu i s hlavou. To byla vážně legrace. V muzeu voskových figurín se všichni toužili vyfotografovat se známou osobností – s J. Á. Komenským, Švejkem, papežem Janem Pavlem II., V. Klausem, V. Havlem, krysařem, ale i s A. Schwarzenegrem. Další den se naši výletníci vydali na prohlídku ZOO. Ti mladší si zde užívali zvířátek celý den, starší žáci ještě zavítali do technického muzea, aby okoukli všechna ta stará auta, letadla a mnoho dalších zajímavostí. Když se sešli všichni večer u večeře, bolely je nohy, jak se patří. Poslední den pak hurá do trojrozměrného kina, kde si s kouzelnými brýlemi připadali opravdu všichni, že jsou právě pod hladinou moře. Na tento výlet nám Městský úřad Králíky přispěl částkou 1.954 Kč.

Žáci 9. ročníku si užívali čtyři dny svého výletu putováním po skalách v Českém ráji.  

 

Mezinárodní integrační setkání dětí v Poznani

            Ani letošní rok nezklamal – byli jsme pozváni již potřetí do polské Poznaně na mezinárodní setkání dětí. Toto pozvání nám opět zprostředkoval náš generální konzul pan Mgr. Igor Šedo s jeho asistentkou Halinou Lipusovou, kteří  se za námi do Poznaně přijeli podívat, dále pak hlavní organizátorka celé akce Renata Mataczynska, honorární konzulka ČR v Poznani. Ubytováni jsme byli pro nás již známém hotelu Polonéz s veškerým servisem. To si děti užívaly. Letos bylo pro všechny zúčastněné připraveno velké klání v atletických disciplínách, z nichž  jsme si přivezli hned několik  medailí!! Připravena byla také prohlídka nejkrásnějšího zámku Velkopolska Kórnik a návštěva dětského domova v Bnině, kde se představily všechny státy se svým programem. Naše děti si připravily taneční vystoupení – mladší žákyňky zatancovaly svoji „ Pátou“, starší děvčata „Charlie Angels“ rozhýbala všechny přítomné při písni od TATU, ale jistě největší obdiv a ovace získali naši ohební hoši při breaku a Robin Mucha při beeboxu.  Závěr pobytu patřil již tradičně velkolepé diskotéce.

I letos jsme předali množství dárků a dárečků vyrobených našimi dětmi z keramiky. Ani se nechtělo jet domů, ale všechno jednou končí…Krásné vzpomínky na nové zážitky, na nová kamarádství si odvážely děti s sebou zpátky. Ale prý za rok opět ahoj …

                                                                                                         

Zapsala: Šponarová Leona