Školní rok 2006/2007 

 

 

 

 1. září provázelo sluníčko všechny příchozí žáky, jejich rodiče a  učitele po prázdninách zpět do školy. Přivítat naše prvňáčky přišel za odbor školství MÚ Králíky pan Divíšek. Bylo otevřeno šest  kmenových tříd. Nový školní rok zahájilo celkem 50 žáků.

 

 

Mgr. Martina Lenhartová

1. ročník          3 žáci

2. ročník          1 žák

4. ročník rehabilitačního programu PŠ          2 žáci                      

 

Bc. Leona Šponarová

3. ročník          6 žáků

4. ročník          5 žáků

 

Mgr. Jiří Švanda

5. ročník          1 žákyně

6. ročník          6 žáků

 

Petr Čuma

7. ročník          8 žáků

 

Stanislava Tóthová

8. ročník          7 žáků

 

Mgr. Iva Nesvadbová                                                    

9. ročník          11 žáků

 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy:  Bc. Leona Šponarová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Juránková

Vychovatelka školní družiny: Věra Krsková           

Koordinátorka enviromentální výchovy: Mgr. Iva Nesvadbová

Preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Martina Lenhartová

Metodik českého jazyka:  Mgr. Iva Nesvadbová

Metodik matematiky:  Bc. Leona Šponarová

Metodik pracovní výchovy:  Stanislava Tóthová

Pedagogická asistentka: Jana Mazánková

O  čistotu a pořádek ve škole pečovala  paní  Anežka Janočková

Údržbu školy zajišťoval pan  Jaroslav Štěpánek

           

Pedagogický sbor, změny v třídnictví

Po roční pauze k nám zpět nastoupil vyučující Petr Čuma. Paní Jana Juránková pracovala na zkrácený úvazek při mateřské dovolené. V měsíci květnu ukončila pracovní poměr na naší škole paní Stanislava Tóthová. 8. ročník tak byl spojen se 7. ročníkem, jehož třídním učitelem se stal pan Čuma.

 

            Také mezi žáky docházelo ke změnám. V průběhu roku přestoupili na naši školu tito žáci: do 1. ročníku D. Tejkl, Z. Klimeš a P. Dono, do 3. ročníku V. Hoško. Do 2. a do 7. ročníku jsme přijali „staronové“ žáky – sourozence Rakašovy, kteří však naši školu brzy opustili z důvodu dalšího stěhování. Odstěhovali se též i sourozenci Gonzálezovi z 8. ročníku a žák V. Pacek z 9. roč. byl umístěn do Dětského domova se školou v Hradci Králové.

 

            O možnosti pokračování povinné školní docházky 10. rokem požádali zákonní zástupci žáků: Mucha R. (7. ročník) a Kančiová D. (8. ročník).

 

Naši absolventi

 

V letošním školním roce opustilo naši školu 10 žáků z 9. ročníku a l žák z 8. ročníku (po splnění počtu let povinné školní docházky). Všichni žáci byli přijati na obory,  které si vybrali:

Jan Altman   SOU Králíky (opravář)

Květa Augustová  OU a PŠ Žamberk  (pečovatelka)

Jan Halbrštát  Integrovaná střední škola  Moravská Třebová (zedník)

Jana Kutláková  OU a PŠ Žamberk  (kuchařka)

Miroslav Malý  SOU Králíky (opravář)

Simona Muchová  OU a PŠ Žamberk  (kuchařka)

Andrea Oláhová SOU obchodu, řemesel a služeb Žamberk  (kuchařka)

Lukáš Prokop OU a PŠ  Žamberk  (zámečník)

Milan Sluše  SOU Králíky (opravář)

Milan Bučmej  SOU Králíky (opravář)

Filip Džuba OU a PŠ Žamberk (řezník)

 

Zájmová činnost

 

I letos jsme se snažili vyhovět přáním žáků a  připravit pro ně takovou zájmovou činnost, o kterou projevili největší zájem. Žáci si sami navrhovali oblasti zájmu formou ankety, z nich se poté realizovaly následující kroužky:

Práce na počítači        P. Čuma

Hra na flétnu              M. Lenhartová

Aerobic                       J. Mazánková

Logopedie                  I. Nesvadbová, J. Juránková

Německý jazyk           L. Šponarová

Sportovní                    J. Švanda

Kreativní dílna           S. Tóthová

 

Školní inspekce

Na začátku března navštívila školu Česká školní inspekce. Inspektorky Mgr. E. Škodová a Mgr. K. Žežulová kontrolovaly dokumentaci školy, zaměřily se na oblast prevence sociálně patologických jevů a využívání ICT při výuce. Podívaly se i do vyučování. Výsledná inspekční zpráva byla velice příznivá, byla pro nás povzbuzením do další práce.

Metodická sdružení

 

Schůzky metodických sdružení českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy probíhaly  podle celoročních plánů činnosti. Největší pozornost byla věnována zejména dokončení těchto vyučovacích předmětů v tvořícím se ŠVP naší školy.

českém jazyce se na začátku roku tvořily a kontrolovaly tématické plány, využívalo se mezipředmětových vztahů, provedly se úpravy v učebních osnovách a přesuny učiva mezi některými ročníky. Vytvořil se fond mimočítankové četby pro jednotlivé ročníky žákovské knihovny, nakoupily se nové knihy na mimočítankovou četbu, vybíraly se čítanky pro dané ročníky.  Sjednotilo se zadávání domácích úkolů. V průběhu roku se vyučující radili o problémových žácích, o formách a způsobech jejich vedení, konzultovali o rozsahu a hodnocení kontrolních prací, o klasifikaci žáků.

Novinkou bylo vydávání našeho školního časopisu Školní bravíčko, jeho distribuce do městské knihovny, hlavnímu sponzorovi Pekárnám Falta, do tříd a jeho půjčování domů – rodičům. Název časopisu si žáci zvolili sami prostřednictvím ankety. Časopis vedla redakční rada,  kterou tvořili zástupci jednotlivých tříd pod vedením paní učitelky Nesvadbové a Lenhartové. Společně vymýšleli témata pro články, kladli otázky, vyhlašovali témata na slohové práce. Každá třída dostala v časopise prostor k vlastní prezentaci. O grafickou stránku časopisu se staral pan učitel Čuma.

V rámci českého jazyka pokračovaly dalším rokem měsíční návštěvy Městské knihovny Králíky, kde probíhala celoroční čtenářská soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku. Uskutečnil se ekologický projekt Naše stromy a les, kdy žáci samostatně pracovali na téma Můj strom. Žáci pak měli příležitost sami rozhodnout o nejzdařilejších pracích. Dále zpracovávali projekt  Keltský kalendář a ve slohové výchově sepsali povídání o jednotlivých měsících do kalendáře přírody. 2x do měsíce se žáci 4. – 9. ročníku v rámci slohové výchovy  vyjadřovali k aktuálním anketním otázkám (prevence sociálně patologických jevů, využití schránky důvěry).

Metodik ČJ začal se sepisováním pověstí z místního regionu. Vznikly tak Pověsti Králicka, které oživily ilustrace vyučujících (J.Juránkové, S Tóthové, L.Šponarové).

 

matematice jsme se na začátku školního roku věnovali přípravě tematických plánů, začlenění projektů do plánů, sjednocení požadavků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči). V průběhu roku byla věnována pozornost slabě prospívajícím žákům, volily se způsoby nápravy a pomoci, vhodné postupy a formy vedení. Na konci obou pololetí se konzultovalo o rozsahu a náročnosti kontrolních prací, stanovovala se kritéria pro klasifikaci žáků  s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. V hodinách matematiky jsme s oblibou využívali výukových programů.

 

            pracovní výchově se pokračovalo s reorganizací pozemku. Začalo se budovat relaxační místo, které bude sloužit dětem k ochraně  před sluncem v letních dnech. Zavezl se prostor ze zrušené části skleníku, na něm zhotovil pan Štěpánek zajímavou konstrukci z větví pro zastínění. Pan učitel Švanda se svými žáky vyráběl rákosové rohože, kterými se přístřešek zakrýval. Vytvořily se ukázkové záhonky s bylinkami a s polními plodinami  označené keramickými jmenovkami. Pan Štěpánek vyrobil dva nové kompostéry.

            Připravovaly se tři výstavy žákovských prací v městské knihovně, vystavovalo se na podzim v polském Miedzilesie, ve škole u příležitosti vánoční besídky a Dne otevřených dveří. Keramika se vystavovala na výstavě v Chocni ke Dni Země, která zde sklidila velký úspěch  a za kterou získala naše škola cenu Spongilitu.

            Z keramiky se vyráběly výrobky do tomboly na ples, dárečky pro děti na mezinárodní integrační festival v Poznani a spoustu dalších dárků pro sponzory.

 

            Výtvarná výchova                                                  

 

Zapojili jsme se do několika výtvarných soutěží v rámci kraje, ale i na celostátní úrovni. Na podzim to byla ekologická soutěž  Strom života, na jaře pak Vítání jara, Den Země a Kytička pro maminku. Úspěšní jsme byli v soutěži Malujeme pro Zemi, jejímž hlavním pořadatelem byla ZO ČSOP Spongilit Choceň. Mezi 500 vystavenými pracemi se v kategorii Základních škol  umístili tito naši žáci: 1. místo Jakub Novák se svou prací – Slunečnice, 2. místo Josef Vogl – Podzimní strom a 3. místo získal Milan Bučmej – Žlutá žirafa.

Výtvarně se žáci 4. až 9. ročníku zapojili do ekologického projektu školy nazvaný Keltský kalendář. Všichni žáci si namalovali svůj strom z kalendáře, o kterém si v jiných předmětech nejprve zjišťovali, četli a pak sepsali nejrůznější informace, těmi poté polepili svůj strom. Vznikl tak velký stromový kalendář, kterým byla vyzdobena škola. V rámci ekologie ještě žáci zdobili třídní kalendáře přírody, do kterých si zapisují aktuální informace o počasí.

Škola byla opět oslovena ke spolupráci při zhotovení výzdoby pro králický karneval  a  vytvoření upoutávky s hlavními cenami v centru města.  Karneval se nesl v duchu večerníčků. Ve všech třídách se hned začalo tvořit. Do práce se s chutí pustili nejen ti nejmenší, kteří by bez svého večerníčku zajisté neusnuli, práce nadchla i ty starší a dokonce i mazáky deváťáky. Vytvořili spoustu velkoplošných i menších obrazů. Několik z nich  pak ozdobilo i školní prostory. Od organizátorů karnevalu jsme na oplátku obdrželi sadu barev, štětce a částku 3.000,- Kč.

            V hodinách výtvarné výchovy tvořili letos všichni žáci na společné téma: Jaro, Čarodějnice a Safari. Pracemi ze safari jsme reprezentovali naši školu na Akademii v Ústí nad Orlicí, kde se moc líbily a sklidily velký úspěch. Podíleli jsme se na přípravách výstav pořádaných naší školou v městské knihovně s tematikou podzimu,Vánoc a Velikonoc. Žáci 3. a 4. ročníku malovali malé a velké ježky coby nástěnky do tříd. No a na závěr roku jsme si vyzdobili naši Oázu barevnými kameny, které si děti pomalovaly třeba beruškou, ještěrkou, rybičkami...

 

            Ekologická výchova

 

EVVO probíhá na naší škole dle Celoročního plánu a jeho Dodatku k plánu environmentální výchovy. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník. Koordinátorka se zúčastnila 6. konference EVVO v Pardubicích, cyklických školení konzultanta ŠUŽ (zdarma), specializačního studia EVVO v rozsahu 250 hod., jež bude ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce v měsíci září. Dalšího školení ŠUZ se zúčastnil Mgr. Švanda. Celý učitelský sbor pak absolvoval velmi zdařilý seminář Úvod do EVVO (zdarma).

 

Významná ocenění, úspěchy:

Zelený ParDoubek – 1. místo v kategorii Speciální školy, 3. místo ze všech zúčastněných škol

Získání titulu: EKOLOGICKÁ  ŠKOLA  PARDUBICKÉHO  KRAJE  1. STUPNĚ  Grantové řízení ŠUŽ na projekt: Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť – získání grantu ve výši  70.000,- Kč na využití solární energie ve škole

Grantové řízení Pk na projekt Ekologický týden (spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí) – získána dotace 10.000,- Kč

Příspěvek města Králíky na projekt Ekologický týden – získána dotace 3.500,- Kč

Výstava žákovských prací ke Dni Země v Chocni (pořadatelem ČSOP) – v kategorii speciální školy jsme obsadili 1., 2., 3. místo. Naše škola též získala cenu Spongilitu

 

Projekt Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť

Jeho hlavním přínosem je pořízení fotovoltaického panelu, který zpracovává sluneční energii. Škola tak bude moci pokrýt část svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů a využít je k osvětlení učebny a následně každoročně ve výuce. V projektu se též počítalo s osvětlením Oázy, prostoru před vstupem do školy a přilehlé komunikace, které by mělo zajistit bezpečný pohyb v těchto prostorách v podvečerních  a ranních hodinách.

 

Účast v celoškolních projektech:

 

 

Naše stromy a les – zapracování do předmětů, součástí byl projekt Keltský kalendář  (zpracování osobního stromu, výzdoba chodby), jednodenní akce Den v lese

Kalendář přírody – vytvoření třídního kalendáře, pozorování počasí, zápis

BODLINKA – v rámci které žáci celé školy pečovali o mládě ježka. Připravovali mu krmení, vodu, pelíšek. Uklízeli, vážili a vše zapisovali do deníčku malého Šmudly. Po patřičném vykrmení jsme ježečka zazimovali a na jaře za velké slávy vypustili do přírody. Doufáme, že se mu venku líbí.

 

Celoškolní akce:

V průběhu roku připravila koordinátorka pro žáky spoustu akcí: navštívila nás paní Malátková s malým ježčím miminkem, které si přinesla v dětském kočárku, ukázala dětem, jak ho krmí lahvičkou, ale nebojte – nepřebalovala ho! Dětem se ježeček velice líbil, hned si ho také chtěly pochovat, zkusit nakrmit… Na podzim děti sbíraly kaštany a žaludy, aby je mohly odnést v zimě zvířátkům do lesa. Za těmi se vypravili žáci 1. – 5. ročníku, kterým průvodce dělali myslivci. Krmili jsme rybičky v jezírku, v akváriu, taky ptáčky v zimě. Sbírali byliny (ve spolupráci s Nákupnou léčivých rostlin v Lukavici), sušili pomerančovou kůru. Ve třídách se po celý rok třídil odpad, na který jsme získali barevné  kontejnery (cena v Zeleném ParDoubku). Soutěžili jsme ve sběru papíru. Během sběrného týdne žáci nosili starý papír, který do sběrny odvezl pan Hanák. Výtěžek ze sběru byl věnován na krmení ježka a ptáčků, záchranné stanici handicapovaných živočichů v Č. Třebové a na nákup rybiček do akvária.

Zhotovily se nástěnky ve tvaru ježků (logo školy), které byly rozmístěny ve třídách. Pan Štěpánek vyrobil lavice a stoly do přírodní učebny. Jakmile sluníčko začalo více hřát, pustili jsme se všichni do úklidu okolí školy při Dni Země. Na závěr roku pak 9.ročník připravil pro žáky 1. stupně Smyslové vnímání přírody, při kterém plnili různé úkoly týkající se přírody a při kterém se rozvíjela vzájemná komunikace a spolupráce.

 

Veřejnost byla informována o ekologické činnosti naší školy prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), školního Bravíčka, prostřednictvím  www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země, Ekotýden). V Orlickém deníku byly prezentovány naše úspěchy v Zeleném ParDoubku, v grantovém řízení ŠUŽ. V Mladé frontě pak velký úspěch v projektu Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť.

 

Ekologický týden

 

            Během tohoto týdne se uskutečnil Den řemesel, při kterém si mohli žáci vybírat podle svých přání z připravené nabídky řemesel. Na l. stupni to bylo drátkování, výroba ručního papíru, pečení chleba a koláčků. Na 2. stupni se odlévali cínoví vojáčci, vyrábělo se z keramiky, pletlo se z rákosu, paspartovaly se obrázky, využívala se ubrousková technika.. Přizváni byli také rodiče, aby si spolu s dětmi vyzkoušeli různá řemesla. Další den nás navštívili pracovníci Palety Pardubice s výukovými programy pro l. stupeň, kde si žáci hráli na jaro a žáci 2. stupně na dopravu. Součástí byly také různé hry a činnosti, které pro žáky připravili učitelé. 9. ročník zkoumal vzorky vody z Hedečského potoka pod vedením pana učitele Němečka a Švandy, 6. a 7. roč. se zabýval ochranou zvířat, žáci 1. stupně hráli nejrůznější hry s ekologickou tématikou. Hezké počasí provázelo Den Ferdy Mravence, ve kterém žáci plnili nejrůznější úkoly v přírodě a které vyžadovaly spolupráci všech.. Nechyběl ani výlet – tentokrát do přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních. Cestou zpátky žáci navštívili Muzeum ručního papíru v Losinách a muzeum zemědělské techniky v Rapotíně. A jaký by to byl ekologický týden bez hledání pokladu Skřítka Ekolíka. Nechyběl proto ani letos. Žáci se pustili do úklidu našeho města od odpadků a za tuto pomoc byli skřítkem odměněni – na každého čekal sladký poklad.

 

Prevence sociálně patologických jevů

 

V rámci prevence se i letos všichni žáci od 4. ročníku vyjadřovali 2x za měsíc k anketním otázkám, které se týkaly činností v naší škole, mezilidských vztahů, názorů a postojů žáků. Na 1. stupni jsme se systematicky věnovali výchově zdravého životního stylu, propagovali jsme zájmovou činnost a sport. Rozvíjeli jsme u žáků komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat. Uskutečnily se besedy v rámci vyučovacích předmětů s tématy: pohyb a zájmová aktivita, prevence úrazu – dopravní výchova, ne-kouření a alkohol, zneužívání dětí, besedy  odborníkem s (vedoucím školní jídelny – zdravé stravování) a formou praktické činnosti  si uvařili v hodinách pracovní výchovy zdravý pokrm. Proběhl projekt: Zdravé zuby.

Na 2. stupni jsme se zaměřili na problematiku vztahů ve třídách, posílení a stmelení  třídních kolektivů, na  rozvoj  spolupráce a komunikace, dále na prevenci zneužívání návykových látek, výchovu ke zdravému životnímu stylu, zamyšlení se nad dětskými  právy a povinnostmi. Probíhaly besedy v rámci vyučovacích předmětů na téma: 6.r. - vztahy ve třídě, volný čas a zájmová aktivita, pojem parta, záškoláctví, kouření a alkohol, 7.r. – konfliktní situace a patologie v rodině, šikana, kriminalita-vandalismus-delikvence, 8.r. – rasizmus-xenofobie-intolerance, návykové látky a gambling, náboženské sekty, 9.r. – sebepoznání, sebepojetí, sebeovládání, řešení problémových situací, stres, dušení a tělesná hygiena. Starší žáci besedovali s odborníky: 7.r. - vedoucí školní jídelny -zdravá výživa, 8.r. - MUDr. Záruba – pohlavní dospívání, sexuální obtěžování a zneužívání, 8.,9.r. – Mgr. Keprtová (PPP) – sebepoznání, sebepojetí ). V hodinách pracovní výchovy si pak i starší žáci připravili zdravý pokrm. Realizoval se projekt: Já a můj zdravý životní styl (8. a 9.r.), Dětská práva a povinnosti (6. – 9.r.).

Škola spolupracuje s PPP Ústí nad Orlicí, Střediskem výchovné péče Mimózou Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem Kamínek Ústí nad Orlicí, Policií ČR, sociální kurátorkou, odborem školství a kultury MÚ Králíky a jinými subjekty. Nově byla navázána spolupráce se Státním zdravotním ústavem Praha a Krajskou hygienickou stanicí Pardubice. Letos jsme se také zaměřili na rozvoj spolupráce s rodiči, jejich zapojení do dění školy.

Ještě v letošním roce jsme pokračovali v dokončení  projektu podpory zdraví ve škole pod názvem „Škola plná života“, ve kterém jsme byli úspěšní.!! Dne 13.6.2007 jsme byli zařazeni do sítě škol podporujících zdraví a pyšníme se titulem  Zdravá  škola. O našem úspěchu byla informována  veřejnost v místním a regionálním tisku (Králicko, Nové Králicko, Červenovodský zpravodaj, Deník Bohemia).

V letošním školním roce  žádala škola  o grant  u Pardubického kraje na 3. část projektu „Já  a můj zdravý životní styl!, jehož cílem bylo sebepoznávání žáků. Projekt byl v první části realizován formou interaktivního programu s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny Ústí nad Orlicí (8. – 9. ročník). V červnu pak následovala jeho druhá část, kterou snad nemohlo být po odvysílání filmu Rafťáci nic jiného než dvoudenní zátěžový program „Rafty a dobrodružné hry v přírodě“ organizované naším již známým Lanovým centrem Olomouc. Byla to nádhera!! Čtyřhodinová projížďka na raftech s mnoha nástrahami v podobě spadaných stromů, nedobrovolné vykoupání žákyně 7. ročníku, Sibiřské hry – jízda na starých běžkách bez vázání, překonávání překážek za udatné pomoci pomocného týmu… Celkové náklady projektu činily 19 200,-Kč. Z MŠMT nám bylo přiděleno 15 000,- Kč, žáci  se podíleli částkou 4 200,- Kč.

Preventista společně s paní vychovatelkou připravili pro žáky a rodiče Čarodějnický rej.

Všichni žáci mají ve škole možnost využívat schránky důvěry, spolu s rodiči také konzultačních hodin metodika prevence.

 

Školní vzdělávací program

 

Také v letošním roce jsme pokračovali v přípravě nového ŠVP pro naše žáky. Práce to byla nelehká, vyučující věnovali jeho přípravě spoustu času – pravidelné schůzky (každý týden), zpracovávání domácích úkolů, práce v týmech, připomínkování. Využili jsme též možnosti pracovat na tomto novém dokumentu během ředitelského volna. ŠVP vznikal pod vedením Mgr. Ivy Nesvadbové, která zahájila specializační studium při NIDV v Pardubicích a ve škole vedla a koordinovala své kolegy, zpracovávala vzniklý materiál, až se jej podařilo dovést do konečné podoby. Jak se nám naše práce zdařila, začneme ověřovat hned od příštího školního roku.

V rámci ŠVP paní Nesvadbová zažádala a následně i pro školu zajistila  dva  dvoudenní semináře zaměřené na hodnocení a autoevaluaci.

                                                        

Spolupráce s městem

  

            Zúčastnili jsme několika akcí pořádaných Městem Králíky. Se začátkem školy se jako první konalo tradiční česko – polské setkání, tentokrát v polském Miedzilesie. Naše škola zde vystavovala práce žáků s podzimní tematikou. O krásách a barevnosti podzimu, ale i šikovnosti dětí se tak mohli všichni přesvědčit pohledem na věnce, košíčky, strašidýlka a spoustu dalších výrobků. Město nám věnovalo na přípravu výstavy keramickou hlínu a uhradilo potřebné výpaly v peci. V době adventní připravovalo město vystoupení dětí u stromečku na náměstí. Při navození sváteční atmosféry nechyběli ani naši žáčkové se svými vánočními koledami a  říkadly.

Pokračovala i spolupráce s místní pečovatelskou službou. Mladší žáci přišli potěšit seniory v pečovatelském domě v době Vánoc. Zahráli jim divadélko o Boudě, budce, zazpívali, zatancovali,.. Pozváni jsme za nimi byli ještě dvakrát – nejprve to byly zpívánky v pečovatelském domě, poté děti zpestřily svým tanečním programem setkání seniorů na Střelnici.

V měsíci květnu nás navštívila paní starostka Ponocná. Byla pozvána žáky 9. ročníku, kteří ji seznámili s projektem Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť. Paní starostka si zároveň prohlédla naši školu, seznámila se s jejím chodem i dalšími žáky.

 

Granty

 

Škola  se opět účastnila grantových řízení vyhlašovaných Pardubickým krajem, MŠMT, Městem Králíky, Nadací Partnerství. Bezpečná Oáza aneb Sviť sluníčko, sviť – ŠUŽ (zpracoval Mgr. J.Švanda) –  70.000,- Kč

-       Já a můj zdravý životní styl 3. část (prevence sociálně-patologických jevů – zpracovala M. Lenhartová), 15. 000,-Kč

-       Ekologický týden (EVVO – zpracovala Mgr. I. Nesvadbová) hrazeno Pk 10. 000,- Kč,   Městem  Králíky 3.500,- Kč

-       Ekorájekovýchovný pobyt v Sedmihorkách (zpracoval Mgr. J. Švanda) hrazeno Pk 10.000,- Kč

-       Výstavy žákovských prací (zpracovala Bc. L.Šponarová) - nepřiznán

-       Mezinárodní festival handicapovaných dětí ze zemí EU v Poznani (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová) – nepřiznán

-       Modernizace učebny – interaktivní tabule (zpracoval Mgr. Z. Nesvadba) – nepřiznán

-       Modernizace kuchyňky (zpracovala S. Tóthová) - nepřiznán

         

              Sponzoři

 

I letos pokračovala sponzorská smlouva s firmou Pekárny Falta, která věnovala naší škole částku 20.000,- Kč za výrobu dekorací do prodejny na náměstí a za celoroční úklid v okolí provozovny lahůdek. Pan Hanák se svojí autodopravou odvážel nasbíraný starý papír do sběrny. Na turnaj ve floorballu nám věnovali ceny pan Venzara a Procházka, dále paní Ettelová, Fečková a Všetičková. Pekárny Falta zajistily pečivo na občerstvení. Papírny Aloisov darovaly škole recyklovaný kancelářský papír, čtvrtky.

           

Výchovný poradce

 

Funkci výchovného poradce s novým školním rokem začala vykonávat  vyučující Mgr. J. Juránková. Zúčastnila se semináře pro výchovné poradce a absolvovala internetový kurz vzdělávání výchovných poradců. V rámci konzultačních hodin, ale i mimo ně napomáhala vyučujícím, rodičům a žákům při řešení výchovných problémů, při lepší orientaci v nabídce středních škol, při správném výběru vhodného učebního oboru. Spolu s žáky navštívila odborné učiliště. Ve spolupráci s preventistou řešila zejména výchovné problémy týkající se konzumace alkoholu a kouření.

 

            Den otevřených dveří, zápis

 

Dne 6.10.2007 se konal v rámci pracovního dne Den otevřených dveří, na který byli pozváni všichni rodiče. Ti pak mohli přispět rukou k dílu při přípravě podzimní výstavy, ale také si odnést svůj výrobek domů. Další se konal  11.4. 2007, kdy měli možnost nejen rodiče, ale i veřejnost přijít a prohlédnout si naši školu, podívat se do vyučování a vidět  v akci učitele i  děti.

Budoucí prvňáčkové se přišli podívat a zapsat do své školičky zase 26.1.2007. Věříme, že se jim u nás líbilo a že se budou  těšit na září!

           

            Nové vybavení školy

 

Před příchodem žáků do školy jsme   ve škole připravili nové relaxační koutky, které mohou děti využívat o přestávkách. Na podzim se zakoupila tři nová kola s přilbami, která budou využívána k dopravní výchově a v hodinách tělocviku. V zimě pak přibyl druhý hrnčířský kruh. 1. a 2. třída byla vybavena novou interaktivní tabulí, učebna PC zase novými počítači a tři třídy novými data projektory včetně PC. Chlapci ve svých dílnách mají nové pracovní stolky. Školní družina a 8. ročník byly vybaveny novým nábytkem, čímž byla dokončena obnova nábytku na celé škole. Na konci školního roku se zahájily práce na zprovoznění solárního osvětlení naší Oázy a učebny. Město Králíky odstranilo opadávající obložení školy a přislíbilo nové obložení.

 

Sportovní činnost

 

Během roku pořádala škola různé tradiční, ale také nové a třeba i netradiční sportovní akce. Vstup do nového školního roku zpříjemnila našim žáčkům hned v prvním týdnu Olympiáda netradičních sportů. Jejím cílem bylo přimět děti zábavnou formou k pohybovým aktivitám. A tak děti házely třeba velikou krabicí do dálky, běhaly svázány ve dvojici nebo třeba skákaly pozpátku.

Hned následující den je čekal Tajný výlet….??? Bylo září, venku teplíčko, sluníčko se usmívalo z výšky… takže se ani nechtělo uvěřit zaručené zprávě, že se k nám blíží paní zima a s ní i Vánoce. Kdo uvěřil, patřičně se proti zimě vyzbrojil a přišel do školy raději v teplé čepici, šále a samozřejmě v rukavicích. Ráno vítaly všechny příchozí melodie známých koled… „Že by opravdové Vánoce…?“ podivovali se snad všichni. To ale nebylo jediné překvapení, které na žáky čekalo, dalším překvapením byla zpráva, že jdeme na kopec a bereme si s sebou sáně, boby a dokonce i lyže... a že žáky čeká sjíždění svahů!!! Nechyběla ani pořádná koulovačka sněhovými (polystyrénovými ) koulemi, zpěv vánočních koled nebo soutěž o nejdelší šálu. Na závěr si děti rozbalily dárky, ve kterých voněly napečené perníčky a pak už zase do tepla.

Během roku jsme se pak zúčastnili turnaje ve vybíjené v Žamberku, kde jsme obsadili 4. místo. Pro další základní školy praktické jsme i letos zorganizovali  turnaj ve floorballu. Naši žáci byli na tomto turnaji velice úspěšní, získali krásné 2. místo. V listopadu až lednu

se žáci zejména l. stupně a několik žáků 2. stupně zúčastnilo plaveckého kurzu. Lyžařský kurz se bohužel nekonal z důvodu nedostatečné sněhové pokrývky během letošní zimy. V květnu už pak reprezentovali naši školu malí i velcí atleti na Sportovních hrách mládeže v Ústí nad Orlicí. Přestože se hry konaly za velmi nepříznivého počasí, naši žáci dosáhli výborných úspěchů. V atletickém čtyřboji získali celkem pět bronzových a dvě zlaté medaile, v kategorii škol jsme se pak umístili na celkovém 4. místě, což byl největší úspěch za posledních šest let! Ve stejném měsíci jsme se také zúčastnili dopravní soutěže pořádané DDM Ústí nad Orlicí a na závěr roku pak turnaje v malé kopané v České Třebové, kde jsme vybojovali 4. místo. V rámci mezinárodního setkání dětí v polské Poznani se konaly lehkoatletické závody, ze kterých si odváželi zlatou medaili hned tři žáci, stříbrnou dokonce čtyři žáci a bronzovou dva žáci.

 

Kultura

 

V průběhu školního roku měli žáci 1. stupně možnost navštěvovat divadelní  představení na Střelnici. V předvánoční době  připravila ZUŠ netradiční Vánoční vystoupení s koledami a tanečky. My ve škole jsme si také chtěli navodit tu správnou atmosféru Vánoc, a proto jsme  připravili vánoční besídku pro děti a pro jejich rodiče, babičky, dědečky,…Každá třída vystoupila se svým programem, ale největší úspěch sklidili zaručeně naši nejmenší Mravenečkové z družiny. Rozdávaly se dárečky, mlsalo se cukroví a všichni se těšili, až budou Vánoce.

Naši žáci měli  zajisté neobvyklou možnost podívat se na skutečné varhany, poslechnout si jejich zvuk a libou hudbu v kostele svatého Michala v Králíkách, kde se zúčastnili výukového programu o varhanách. V lednu to pak byla  Akademie v Ústí n/O., kde vystupovala naše děvčata s aerobikem, s hip hop tancem a také malí Mravenečkové. Ke Dni matek se konalo vystoupení na Střelnici, na které nás pozvaly místní pečovatelky.  Ke konci školního roku nás reprezentovali žáci tancem a zpěvem na Mezinárodním festivalu dětí v Poznani. Červen patřil    vystoupení ZUŠ Tančíme pro radost na Střelnici.

 

            Školní družina pracovala v tomto roce podle nového školního vzdělávacího 

programu, který byl zaměřen na individuální přístup k žákům, rozvoj samostatnosti, získávání sebevědomí.

Letošní družina byla ve znamení skřítků a pohádek. Celoročním putováním provázel děti skřítek Bambulka, který si pro ně připravil spoustu úkolů. Za splnění úkolu se každému postupně rozsvěcovaly trpasličí lucerničky. Prvním úkolem bylo nakreslit skřítka  Školníčka, který dohlížel na práci všech dětí. Při dalších úkolech na poznávání listnatých stromů si zase děti vyrobily skřítky Javorníčka, Dubníčka a  Kaštánka. O bezpečnost na silnici se zase postaral skřítek Dopravníček. S ním děti malovaly autíčko, zopakovaly si dopravní značky, učily se, jak se chovat na silnici. Skřítek Požárníček je zase učil vyvarovat se požáru, poznávat hasicí přístroje a znát důležitá telefonní čísla. Se skřítky se děti dostaly i do světa pohádek, kde si každý prošel pohádkovými úkoly. Putování pohádkou bylo zakončeno svatební hostinou, na kterou měly děti za úkol upéct dort pro princeznu a pro  prince. Začátkem prosince následovala čertovská besídka a v období Vánoc pomáhal další skřítek Výtvarníček při přípravě vánoční výstavky. Již během podzimu nacvičovaly děti ve družině své taneční vystoupení Mraveneček, se kterým se pak předvedly v plné parádě na vánoční besídce, v lednu na Akademii v Ústí nad Orlicí a v květnu na Střelnici.

S trpaslíky se pokračovalo dále. Díky malému skřítkovi Zdravotníkovi už třeba děti ví, jak se chovat při drobnějších úrazech. V únoru proběhl již tradiční karneval  v maskách a „Rej skřítků“, kde si děti zatancovaly, zasoutěžily, zazpívaly, zadováděly. Se skřítkem Jídelníčkem si pro změnu připravily zeleninový salát. V měsíci březnu volalo na děti jaro. Pozvalo je na  „Jarní slavnost“ s jarními říkankami, písničkami a úkoly. Na konci dubna se všechny holky, ale i kluci proměnili v čarodějnice. Prošli se městem, aby  trochu postrašili kolemjdoucí a třeba si je i odnesli na svých košťatech. A protože jim při jejich reji městem, tancování, soutěžení  pěkně vyhládlo, s chutí se pustili do opékání. Ale pozor – ne žádných párků! Byly to třeba komáří nožičky, sušená křidélka a jiné čarodějnické mlsáníčko. Již známý skřítek Ekolík  provázel děti celý školní rok. Dohlížel na třídění odpadu, vymýšlel pro děti  ekologické hry, poznával s nimi rostliny a zvířata. V květnu ještě měla  družina svou sportovní olympiádu a konec školního roku by si asi již nikdo nedovedl představit bez přespávání ve družině. Děti si celý den pěkně užily. Hned po obědě vyjely autobusem na Hedeč, kde je čekala prohlídka kláštera, plnění úkolů a hledání pokladu. Po návratu do školy následovalo opékání, k večeru se konal v tělocvičně „Pyžamový bál“, poté ještě večerní procházka po městě v pyžamech a pak už konečně spaní ve družině. To se krásně usínalo…. 

Družina, to jsou však i vědomostní hry, kvízy, taky hračky, stavebnice, puzzle. Oblíbené byly návštěvy počítačové učebny, kde mělo každé z dětí možnost věnovat se tomu, co ho baví, např. počítačovým hrám, psaní emailu nebo vyhledávání zajímavostí na internetu. Formou didaktických her a soutěží  si děti opakovaly učivo z prvouky, českého jazyka a matematiky. Jednou v měsíci se pak všichni sešli v čajovně, kde si spolu s paní vychovatelkou uvařili čaj, připravili si něco dobrého na zub a společně si popovídali na zajímavé téma. S nadšením si také děti užívaly možnosti každodenně se odreagovávat pohybovými aktivitami v tělocvičně.

 

            Školní výlety

 

            Blížil se konec roku a k němu samozřejmě patří různé výlety. Žáci 1.,2. ročníku a 4. roč. RP se odvážili vystoupat do pěkné výšky a tam se rozhlédnout po kraji… Pěšky vyšli k nově otevřené rozhledně nad Červenou Vodou, zdolali všechny   schody na rozhledně a pak se už jen mohli kochat  krásou, kam až dohlédli. Zajímavé však bylo i setkání s ovečkami, které cestou potkali.

            Žáci 3. a 4. ročníku se zase vypravili autobusem do Žamberka. Ptáte se, co je v tomto městě zajímavého? Sami jsme byli mile překvapeni. Nejprve jsme podle turistické mapky šplhali do výšky na zdejší rozhlednu Rozárku, poté jsme se vydali k rodnému domku Prokopa Diviše. Domeček to byl opravdu malinký, zato bleskosvod pěkně vysoký. A pak jsme už pokračovali cestou kolem  Divoké Orlice, až jsme dorazili do cíle – to byl místní aquapark, kde si žáci dostatečně užili vody, tobogánů, vířivky… prostě paráda!

            5. a 6. ročník podnikl pěší výlet na Boudu. Ti starší pak měli výlet na raftech, který proběhl v rámci prevence sociálně patologických jevů.

            Posledním výletem, a velmi lákavým, pak byla  Poznaň, kde se konal již po několikáté Mezinárodní integrační festival. V letošním roce byli žáci ubytováni v bungalovech přímo u vody, kde se konají mezinárodní veslařské závody. Zkusili si to i oni a velice je nadchla plavba na dračích lodích za doprovodu honorární konzulky paní Renaty Mataczynské.  Pro děti byl na tři dny nachystán bohatý program – soutěžily  v lehkoatletických disciplínách, závodily na loďkách, vystupovaly s programem, navštívily město,  kulturní program – divadelní představení, ve kterém vystupovala velká plyšová zvířátka. Děti obdarovaly své kamarády z jiných zemí dárečky z keramiky. Navázaly spoustu nových přátelství, nejvíce asi se slovenskými dětmi. Však již brzy po návratu dostávali někteří dopisy…. Těšíme se na příště!!

 

                                                                

 

 

 

                                                                                               Zapsala: Leona Šponarová