Školní rok   2005/2006

   Pondělí 1. září 2005  bylo pro všechny žáčky i jejich učitele startovním dnem do nového školního roku. Celkově bylo k tomuto dni zapsáno na naší škole 51 žáků, kteří  byli rozděleni do 6 kmenových tříd:

2. ročník – 4 žáci                                                                    Mgr. Martina Lenhartová

3. ročník – 4 žáci

3. ročník rehabilitačního programu PŠ – 2 žáci

4. ročník – 1 žákyně                                                               Leona Šponarová

5. ročník – 6 žáků

6. ročník – 8 žáků                                                                   Mgr. Jiří Švanda

7. ročník – 7 žáků                                                                   Stanislava Tóthová

2. ročník pracovního stupně PŠ – 2 žáci

8. ročník – 10 žáků                                                                 Mgr. Iva Nesvadbová

9. ročník – 7 žáků                                                                   Mgr. Zdeněk Němeček

 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Nesvadba

Zástupce ředitele školy: Leona Šponarová

Výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Němeček

Vychovatelka školní družiny: Věra Krsková           

Koordinátorka enviromentální výchovy: Mgr. Iva Nesvadbová

Preventista sociálně-patologických jevů: Mgr. Martina Lenhartová

O  čistotu a pořádek ve škole pečovala  paní  Anežka Janočková

Údržbu školy zajišťoval pan  Jaroslav Štěpánek

 

Změny v pedagogickém sboru

 

Na začátku školního roku došlo ke změnám v pedagogickém sboru – přijat byl nový vyučující  Mgr. Jiří Švanda a nová  pedagogická asistentka  Jana Mazánková. Na částečný úvazek  nastoupila po prázdninách opět Mgr. Jana Juránková, která je t. č. na mateřské dovolené. Na konci školního roku ukončil pracovní poměr vyučující Mgr. Němeček, který nastoupil  do starobního důchodu.

 

Změny v počtu žáků

 

            Během školního roku  přistoupili tito noví žáci:  v měsíci září – D. Klimešová (6. ročník), v listopadu - M. Bučmej (7. ročník), v únoru – Z. Macek (l. ročník – nově otevřen), R. Macek (5. ročník), v březnu – B. Stránská (9. ročník), v dubnu - V. Vycudilík (9. ročník),v květnu – V. Pacek (8. ročník). V listopadu se odstěhoval  J. Držka (5. ročník), v květnu J. Rakaš (6. ročník).

 

Vycházející žáci   

 

Povinnou školní docházku ukončilo v letošním školním roce  devět žáků z 9. ročníku, dva žáci z 2. ročníku pracovního stupně PŠ. Docházku na naší škole ukončila i jedna žákyně z 8. ročníku L. Gruszková, které nemohla být školní docházka déle prodloužena vzhledem k věku. L. Jahn (žák PŠ)  zůstává doma v péči matky, všichni ostatní žáci byli přijati na jimi zvolené odborné  školy:

 

Chládek M., Stolarik T.                                                                      SOU  Dolní Lipka

Kubita M.                                                                                          SOU Žamberk

Kunáková P., Muchová D., Krsek F., Kacafírek T., Vycudilík V.       OU Žamberk

Gruszková L., Novák M.                                                                   Praktická škola Žamberk

                                                                                               

O prodloužení školní docházky na 10 let požádali žáci 8. ročníku – J. Halbrštát, M. Malý a S. Muchová.

 

Kroužky       

 

            V letošním školním roce měli žáci možnost si sami navrhnout  zájmové kroužky, které by rádi navštěvovali. Vybrány pak byly ty, o které byl největší zájem:

Kreativní dílna – S.  Tóthová

            Psaní na stroji – Mgr. I. Nesvadbová

Logopedie – Mgr. I. Nesvadbová

            Hra na flétnu – Mgr. M. Lenhartová

            Šití – L. Šponarová

            Sportovní –  Mgr. J. Švanda

            Aerobik – J. Mazánková

 

Metodická sdružení:

 

            Třetím rokem pokračují ve své činnosti tři metodická sdružení: český jazyk – pí. uč. I. Nesvadbová, matematika – pí. uč. L. Šponarová, pracovní a výtvarná výchova – pí. uč. S. Tóthová. Jejich prioritou se v letošním školním roce stalo zpracování osnov českého jazyka, matematiky a pracovní výchovy do vznikajícího ŠVP naší školy.

            V rámci českého jazyka se tvořily tématické plány, vybírala se mimočítanková četba pro jednotlivé ročníky, čítanky. Sjednotilo se zadávání domácích úkolů, konzultovalo se o rozsahu a hodnocení kontrolních prací, o klasifikaci žáků. Pozornost byla věnována  slabě prospívajícím žákům a žákům s poruchami řeči, zvažovaly se způsoby a formy jejich vedení. Vyučující českého jazyka se účastnili dalšího vzdělávání. Žáci 4. až 9. ročníku začali  v letošním roce s tvořením mluvnického rádce, který byl nazván výstižným názvem: „Chytráček“, který se stane pomocníkem všem žákům při  hodinách  českého jazyka, při plnění domácích  úkolů,… Žáci si do něj postupně dopisují  probírané mluvnické učivo a mohou do něj kdykoli podle potřeby nahlédnout.

V rámci hodin slohu byla pro žáky připravena slohová soutěž k projektu Voda, ve které  vymýšleli  žáci 4. – 9. ročníku pohádky  o vodnících, nejrůznější příběhy o vodních živočiších či příšerách, a ti nejstarší se pak zamýšleli nad  problematikou čistoty vody. Sami žáci pak hodnotili práce svých spolužáků, ze kterých byly vybrány ty nejlepší za každou třídu, jejichž autoři byli oceněni. Odměna však čekala i na všechny další  pisatele.

V rámci projektu Ptáčci v zimě žáci všech tříd v hodinách čtení hledali a četli nejrůznější informace o ptáčcích, kteří u nás přezimují. Podle návodných otázek pracovali v utvořených skupinkách s encyklopediemi, procvičovali se ve čtení s porozuměním. Zjištěné informace pak sepisovali  v hodinách slohové výchovy.  V těchto hodinách se též 2x do měsíce písemně vyjadřovali  k aktuálním anketním otázkám v rámci prevence sociálně patologických jevů, odpovědi vhazovali do schránky důvěry.

Pokračovaly pravidelné měsíční návštěvy Městské knihovny v Králíkách, kde žáci  plnili vždy jednu úterní hodinu  v měsíci celoroční čtenářskou soutěž pro žáky 3. – 9. ročníku. Hledali správné odpovědi na otázky, které pro ně připravovali vyučující českého jazyka. Zaměřeny byly  na  probírané učivo, na vyhledávání informací  k probíhajícím projektům ve škole. Odpovědi se bodovaly, sčítaly a na závěr roku odtajnily ty nejúspěšnější. Milé překvapení v podobě sladké odměny  čekalo  nejen na vítěze, ale na všechny zúčastněné. Děti v knihovně pouze nesoutěžily, ale již od těch nejmladších  listovaly, prohlížely, četly si v knížkách, časopisech nebo si je  půjčovaly domů či do školy.

Na základě nových poznatků z akcí DVVP, nápadů, námětů vyučujících  byla  průběžně doplňována metodická příručka Nápady, náměty a hry v Čj, která vznikla v loňském školním roce. V letošním školním roce pak byla dokončena obdobná příručka pro slohové vyučování: Náměty práce a hry ve slohu. Obě příručky ovlivní kvalitu výuky českého jazyka (obohacení hodin o zábavné prvky, motivační hry, činnostní učení).

           

Textové pole: Již třetím rokem pokračovala ve třídách soutěž O početního krále, ve které žáci po celý školní rok s chutí plnili stanovené úkoly a sbírali body. V měsíci červnu pak byli slavnostně vyhlášeni třídní králové a oceněni milými dárky. Odměna však čekala i na všechny další počtáře.
matematice  jsme se v letošním školním  roce zaměřili na přípravu tematických plánů, začlenění projektů, sjednotili jsme  požadavky na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči), věnovali  pozornost slabě prospívajícím žákům, volili způsoby nápravy a pomoci, formy vedení, vhodné postupy. Konzultovali jsme  přípravu kontrolních prací v obou pololetích, jejich rozsah a náročnost v jednotlivých třídách, stanovili jsme kritéria pro klasifikaci žáků s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. K procvičování a prohlubování učiva jsme v rámci hodin matematiky využívali  výukových programů na PC. Účastnili jsme se dalšího vzdělávání, ze kterého jsme přenášeli informace, nápady a rady ostatním vyučujícím tohoto předmětu.

 

V pracovní výchově se nejprve připravovaly tématické plány, zařazovaly se  projekty  (Voda, Ptáčci v zimě),  činnosti z prevence  sociálně patologických  jevů. Za nápady a inspirací se vydali vyučující  pracovní výchovy  na další vzdělávání, sledují však i sami nové trendy a materiály, které se snaží svým žákům zpřístupnit a umožnit jim si vyzkoušet práci s nimi.

V měsíci září byl dokončen projekt: Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého. Již v přípravném týdnu byly před školou instalovány krásné dřevěné průlezky a houpačka. To bylo překvapení, když přicházeli žáčkové první den do školy…. Nemohli uvěřit svým očím!!  Hned se vrhli společně se svými učiteli na poslední dokončovací práce, které byly ještě zapotřebí, aby byla jejich oáza tou nejkrásnější. Instalovaly se lavičky, které vyrobil pan Štěpánek, 2 lavičky zajistilo Město Králíky, navezl se kačírek, vysadil se živý plot, dosazovala se skalka. A tak v říjnu bylo vše připravené na slavnostní otevření. Otevírací pásku slavnostně přestřihl pan ředitel Mgr. Nesvadba a starosta města Králíky Mgr. Krabec za účasti významných představitelů města, základní školy, knihovny, sponzorů, partnerského polského gymnázia, bývalých spolupracovníků, rodičů, žáků. Oáza se stala velice milým místem jak pro naše žáčky, kteří ji využívají během velké či polední přestávky, ve družině, po vyučování,  tak i  pro místní občany, kteří  přicházejí s knížkou nebo jen tak posedět. Stále více maminek  vodí své děti podívat se na rybičky, pohrát si, relaxovat.

Na podzim byl v dílně pro dívky instalován nový hrnčířský kruh, který byl využíván v rámci kroužku Kreativní dílna. Pro práci s ním byli zaškoleni metodičkou pracovní výchovy také další vyučující. Nejen děti, ale i dospělé  točení na kruhu velmi zaujalo a bavilo.

Pokračovalo se s reorganizací pozemku. V rámci projektu Zasaď si svůj strom byly na podzim jednotlivými třídami vysázeny ovocné stromy, které si vylosovaly již v minulém roce v rámci zahájení projektu. Naplánovalo se budoucí osázení pozemku a  rozdělení úseků jednotlivých pracovních skupin.  Po zimě byla nutná oprava obou skleníků, na kterých  po letošní  nebývalé sněhové nadílce praskla téměř všechna skla. Bylo nutné je vyměnit za skla tvrzená. Tento nemalý úkol si vzal na starost pan Štěpánek, vypomohli mu i nejstarší chlapci, kteří odklízeli rozbitá skla.  Nová skla zakoupilo Město Králíky,  instaloval je  pan Černohous. Na jaře založily starší dívky  ukázkový záhon s různými polními plodinami a bylinkami. Prostor před pergolou a okolo ohniště byl vysypán kačírkem. V rámci ekologického týdne vyrobili naši šikovní chlapci společně s  panem Štěpánkem lavičky pod pergolu. Aby  byl prostor školního pozemku ještě hezčí, muselo se pokračovat s dalšími  terénními úpravami – urovnávaly se břehy,  navážela se hlína, kterou  zajistil pan Tóth. Dříve nevzhledný břeh se zakryl  netkanou textilií a je připravený k mulčování kůrou.

Také v letošním školním roce jsme se prezentovali třemi, již tradičními, výstavami v Městské knihovně v Králíkách. Podzimní byla prozářená nezaměnitelnými barvami podzimu, dýněmi, listím ze stromů, přírodninami, keramikou. Její zahájení proběhlo v rámci Dnů pardubického kraje v našem městě, mezi velkým počtem návštěvníků byl i hejtman Pardubického kraje M. Rabas, krajští radní a starosta Králík D. Krabec, novináři. Vánoční výstava zase na všechny návštěvníky dýchla tou pravou předvánoční atmosférou a výstava velikonoční  „probudila ze zimního spánku“ a osvěžila všechny zelení, kuřátky, vajíčky,... Výstavy žákovských prací byly též instalovány ve škole při příležitosti otevření Oázy klidu, odpočinku a relaxace, před vánoční besídkou, při Dni otevřených dveří a při třídních schůzkách rodičů.

V rámci pracovní výchovy byly vyhlášeny dvě soutěžeO nejhezčí vánoční dekoraci a O nejzajímavější velikonoční vajíčko, na vítěze čekala sladká odměna. K projektu „Voda“ vyráběli žáci nejrůznější  rybky  a kapry z keramické hlíny, mladší žáci zase z papíru. K projektu „Ptáčci v zimě“ zhotovili ptačí budky  a krmítka, které rozvěsili  v „Oáze“  před naší školou  a na školním pozemku.  Z keramiky ještě modelovali ptáčky a vázali  pro ně  hnízda z březového proutí. V rámci  projektu „Dopravní výchova“ vyrobili  chlapci dopravní značky. Všechny pracovní skupiny  ještě  připravovaly  zeleninové saláty  k projektu  „Zdravá výživa“

Jako každý rok, tak i letos jsme vyrobili spoustu dárků  pro sponzory naší školy, k otevření Oázy klidu, odpočinku a relaxace, pro knihovnu,  na mezinárodní setkání v Poznani, ale také pro našeho prezidenta pana Václava Klause a jeho manželku, kteří přijeli do našeho města a dárečky jim osobně předali sourozenci Doubínkovi.

 

Spolupráce s městem

 

          Naše škola byla vyzvána městskou knihovnou ke spolupráci při výzdobě jejích prostor. V pracovní výchově dívky aranžovaly nádoby, košíky suchou vazbou, které pak  byly rozmístěny  v budově knihovny. Ve výtvarné výchově zase žáci malovali obrázky s podzimní a vánoční tématikou, kterými byly vyzdobeny chodby. Naše školní družina se ujala výzdoby dětského oddělení, která  se nesla v indiánském duchu.  Zdi rázem oživly indiány, totemy, stany, rozvěsily se náhrdelníky a další indiánské ozdoby. Stejně pak byla vyzdobena chodba – příchozí se tak mohli seznámit např. s indiánským desaterem, shlédnout fotografie našich malých indiánů apod. Za zkrášlení prostor nám knihovna věnovala finanční částku na nákup potřeb na pracovní výchovu.

Jelikož se o naší práci s keramikou dovídá prostřednictvím výstav a rozmanitých dárků

stále více lidí, obracejí se na nás s různými přáními. Pro ZUŠ  Králíky  jsme vyráběli keramické medaile  na  mezinárodní Taneční setkání  2006 v Králíkách. Do tomboly na Společenský ples se zase vyráběly  drobné dárky na hrnčířském kruhu, za které jsme od pořadatelů získali 2 000,- Kč. Pro setkání Králíků v Králíkách  jsme též  tiskli keramické medaile.

Organizátoři králického karnevalu nás požádali o zhotovení keramických králíků, kteří se dětem podařili tak, že vypadali skoro jako živí. Vyzvali nás též  k aranžování karnevalového poutače s hlavními cenami v centru města. Na oplátku jsme od nich získali sadu štětců, barvy a finanční částku  3 000,- Kč.

 

Výtvarná činnost

Textové pole:  
Že jsou naší žáčkové šikovní - není pochyb. Je tomu tak i ve výtvarné výchově.
A abychom ukázali všem, že je tomu tak, zapojujeme se do různých soutěží. V letošním školním roce to byla nejprve  celostátní ekologická soutěž nazvaná: Jak končí stromy. Další  se uskutečnila  v rámci Česko-polského setkání v Králíkách pod názvem: Co mám nejraději. Zúčastnili jsme se též celostátní soutěže s názvem: Naše Evropa a krajské soutěže Jarní probouzení. Naše práce rovněž putovaly do projektu Sokrates do připravovaného kalendáře. Během roku celá  škola kreslila,

 

 

 

 


 

 

 

 

 

malovala, polepovala zdi obrázky  z  vodní říše, vodními živočichy či vodníky  ke školnímu projektu EVVO Voda. K dalšímu projektu EVVO Ptáčci v zimě pak všichni žáčkové vytvářeli velkoplošné práce z malovaných obrázků  pozorovaných ptáčků, ti starší ještě o nich přidali informace, které si připravovali v hodinách ČJ. Hotovými pracemi pak byla vyzdobena škola.

Všichni žáci  se opět letos zapojili do přípravy již tradiční karnevalové výzdoby pro Králický karneval, která  se nesla v duchu dětmi oblíbené tematiky zvířátek. Práce na velkých plochách  zabavila  všechny žáky od nejmenších  až  po  ty odrostlejší.

Různých výtvarných technik jsme  využili při výrobě přáníček, obrázků, dekorací k připravovaným výstavám. Žáci 4. a 5. ročníku malovali velkoplošné  kulisy s Betlémem k vánoční besídce.  Žáci 8. ročníku zase malovali na kameny, kterými vyzdobili „Oázu “ před budovou školy. Celá škola také tvořila na společné téma Čarodějnice. Na závěr školního roku měli žáci  ve všech třídách za úkol vytvořit  svůj „Strom snů“ , který  si  zdobili  nakreslenými přáními a sny každého z nich. Uvidíme, třeba se jim podaří si je v životě splnit …?!

 

 

Ekologická výchova

 

Činnost probíhala dle Dodatku k plánu environmentální výchovy. Bylo využíváno spolupráce s Ekocentrem Paleta Pardubice, ekologickým  sdružením TEREZA, s ČSOP Ústí nad Orlicí. Škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V., pravidelně je zasílán na školu ekologický časopis Bedrník. I v letošním roce jsme se zúčastnili krajské soutěže Zelený ParDoubek, jejíž vyhodnocení proběhne na podzimní 6. konferenci EVVO v Pardubicích.

Naše škola slavila úspěch v  projektu Úspory energie ve školách vyhlášený Nadací Partnerství a ekologickým sdružením SEVER.  Ve výběrovém řízení byla naše škola jediná, která byla vybrána za Pardubický kraj.  Při prezentaci projektu v Hradci Králové nás zastupoval žák 8. ročníku J. Halbrštát společně s panem učitelem Švandou, který na projektu s žáky pracoval. Za jejich úsilí jim byla udělena Cena poroty a věnována částka 2 000,- Kč, která byla využita k úsporám energie ve škole (těsnění do oken, výukový CD ROM).

Koordinátorka  enviromentální výchovy si pro naše žáky letos  připravila tyto projekty:

 

ZASAĎ   SI   SVŮJ   STROM, který probíhal v minulém školním roce a letos  byl slavnostně ukončen sázením třídních stromů na školním pozemku ( 4 jabloně a 4 hrušně od  firmy Starkl zahradník, slivoně a třešeň byla zakoupena z výtěžku z prodeje zahradnických přebytků).

VODA   Tento projekt  byl  zapracován do předmětů, jeho součástí byla exkurze do čističky odpadních vod v našem městě, poutavá  beseda s rybářem, který si připravil pro starší žáky otázky  a za jejich  zodpovězení si odnášel ten nejlepší rybářskou  udici.  Voda se prolínala všemi předměty, tvořily se slohové práce, malovaly se obrázky a dokonce vymýšlely písničky, které nám při slavnostním ukončení jednotlivé třídy zazpívaly.

Projekt PTÁČCI  V  ZIMĚ   propojoval  přírodopis, slohovou a výtvarnou výchovu. Žáci měli za úkol  ve skupinkách pozorovat a následně  zpracovávat  informace dle encyklopedií nebo  internetu. Vytvořili pak společný obraz s přezimujícími ptáčky a jejich popisem. Chlapci a žáci 4., 5. ročníku vyráběli  krmítka, která byla rozvěšena v „Oáze“. Po celé zimní období žáčkové krmili ptáčky v krmítku, které je umístněno na obou budovách školy.

BODLINKA   je jistě výstižné pojmenování ježečka a podle něj i celého projektu, který je zaměřen na  péči o mládě ježka v zimním období, jeho zazimování a opětovné vypuštění do přírody na jaře. Učitelé společně se svými žáky o jednoho ježečka pečovali, pojmenovali ho Moula, krmili ho, sledovali jeho váhové přírůstky, čistili příbytek  a hlavně ho příliš nerušili v jeho spánku. Odměnou za tento nesnadný úkol byl pro nás všechny čiperný ježeček, kterého jsme uchránili a  na Den Země mohli zase slavnostně vrátit do přírody. Za odeslaný Ježčí deník, do kterého jsme zapisovali veškeré informace o ježkovi, nám byl doručen tajemný balíček. V něm se skrývalo překvapení v podobě plyšového ježka a ježčích samolepek.

Na projektu  KYSELÝ   DÉŠŤ   a   ŽIVÁ   VODA  PRO   OBEC  pracovali žáci  9. ročníku.

Na projektu města Králíky VSTUP  DO   PŘÍRODNÍHO RÁJE spolupracovala naše škola  spolu s Městskou knihovnou Králíky při vypracovávání grantu.

Celoškolní akce:

 

Ekologická výchova byla bohatá na nejrůznější besedy, např. beseda o odpovědném vztahu ke zvířatům (ing. Michaličková),  s rybářem,.. na  zajímavé akce jako byla ukázka dravců (firma Zayferus), výukový program Bodlinka (paní Malátková) či  již tradiční Den Země, který „slavíme“ tím, že čistíme a zkrášlujeme okolí své školy ve spolupráci se Službami města Králíky (bezplatné zapůjčení kontejneru). Myslivci si pro 1. – 5. ročník připravili zimní putování Za zvířátky do lesa,  kde naše děti předaly myslivcům nasbírané krmení pro zvířátka, učily se poznávat stopy ve sněhu, společně s myslivci krmily zvěř a získaly spoustu nových informací. Na závěr školního roku nás ještě myslivci zavedli k prameni řeky Orlice, připravili táborák a předvedli několik zajímavostí z loveckého umění. Na závěr roku připravili žáci 8. ročníku pro své mladší kamarády z 1. stupně celodenní hru v přírodě, při níž v různých úkolech zapojili všechny své smysly.

 Pro zvířata sbírali žáci kaštany a žaludy. Sbírali též pomerančovou kůru a byliny. Krmili ptáčky v zimě,  rybičky v jezírku, ježka. Třídili ve třídách odpad., zapojili se do celoškolní soutěže ve sběru papíru, jejíž výtěžek byl z části věnován na krmení ježka a o použití zbytku financí žáci rozhodnou v zářijové anketě.

 

       Ekologický týden

            Je již pevnou součástí enviromentální výchovy na  naší škole. Pro děti znamená nejen týden bez učení, ale především nové zkušenosti, zážitky, zajímavé činnosti a  určitě nějaký výlet!!! To všechno je pro děti velmi lákavé… Nejprve se hledal poklad skřítka Ekolíka, který  požádal naše žáky o pomoc při úklidu města a jeho okolí, jelikož sám na tuto práci nestačí. A protože se naše děti  práce nebojí, nenechaly skřítka „na holičkách“ a  začaly  odklízet všechny ty odpadky, které lhostejní lidé jen tak odhazují. Však se jim skřítek za tuto nelehkou pomoc odměnil sladkým pokladem, ale pozor! Musely si ho najít, protože se jim skřítek zatím ještě bál ukázat, a tak jej schoval. Druhý den nás navštívil pracovník PALETY Pardubice s poutavými programy. Pro mladší žáky program Včely, při kterém se dozvěděli o životě včel, jejich významu. Sami si  mohli prakticky vyzkoušet, kolik  práce je sát sladké šťávy z květů, přenášet pyl, ale třeba i klást vajíčka  královnou!  A tak děti létaly, sály brčkem, plnily kalichy květů, …. Nejprve se trochu ostýchaly, ale brzy to byla velká  legrace (zejména při kladení vajíček).  Pro starší žáky byl zase připravený program Fish banks, při němž zjistili, že nelze lovit ryby donekonečna pouze pro vidinu zisku, ale je třeba počítat s tím, že i ryby se mohou jednou vylovit  všechny, s čímž souvisí nejen konec podnikání, nedostatek potravy, ale i vymření ryb.

Třetí den byl dnem řemesel. Nejmladší děti pekly  výborný chléb a vařily  zelňačku, další  batikovaly savem, jiné zase pletly košíky z proutí, dívky drhaly z provázků a zdobily korálky krásné náramky, další tvořily z keramiky. Chlapci  pracovali se dřevem, vyráběli totiž lavičky na školní pozemek, další  se zase učili vázat knihy na vazadle, které si vyrobili v hodinách pracovní výchovy, vázali košíky z vrbového proutí, odlévali cínové vojáčky, paspartovali obrázky. Další akce zvaná Stezka Ferdy Mravence je zaměřená na  plnění nejrozmanitějších úkolů, na prověření zručnosti, na vzájemnou spolupráci, pomoc  mladším či  slabším. Poslední den pak „hurá na  výlet!“. Navštívili jsme muzeum loutek, dále pak skanzen Veselý kopec  s prohlídkou stavení našich předků, s přiblížením jejich života a  tradic. Žáci zde mohli  vidět, jaká řemesla se dříve užívala a která se jim i my ve škole snažíme přiblížit. Závěr pěkného výletu patřil koupání v aqua parku v České Třebové. Tobogán, vířivka,  tryskající voda, ale i „cachtání“ ve vodě… to všechno mají děti rády. Není proto divu, že se domů  vracely příjemně unaveny, ale spokojeny.

Koordinátorka EVVO se zúčastnila několika  seminářů, aktivně spolupracuje s užším týmem ŠUŽ. Veřejnost byla informována o ekologické činnosti naší školy  prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj), Zpravodaje ČSOP, prostřednictvím www.ekovychova.cz (výstavy, Den Země, Ekotýden). Projekt Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého byl prezentován v  Orlických  novinách,  časopisu Bedrník.

Bohužel se nám  prozatím nepodařilo zahájit budování přírodní učebny na školním pozemku z důvodu  nedodržení slibu sponzora o dodávce materiálu na zhotovení stolů a  lavic. Toto předsevzetí bude čekat na své splnění v příštím školním  roce.

 

 

 

Prevence sociálně – patologických jevů

 

            Třídní učitelé si na začátku školního roku vypracovali  program třídy (vytýčili si slabé a silné stránky třídního kolektivu), na jehož základě pak  navrhovali  plán činností posilující třídní kolektiv jako sociální skupinu.

            Od 4. třídy  se žáci  2x  v měsíci vyjadřovali k anketním otázkám, zabývajících se  názory a postoji žáků, vztahy mezi sebou, k dospělým, k činnostem na naší škole. Ve třídách proběhly interaktivní besedy  s  vyučujícími na téma  využívání volného času, šikanování, návykové látky, vztahy mezi lidmi, etická a právní výchova, sledovanost TV, videohry a hry na PC, rasismus a intolerance. Prostřednictvím her se procvičoval výcvik v komunikaci – jak správně řešit vážné životní situace. Během školního roku probíhaly  různé besedy s odborníky. Pro  chlapce  7.- 9. ročníku  beseda s MUDr. Zárubou na téma pohlavní dospívání a pohlavní choroby,  pro žáky 1. stupně připravila MUDr. Špičková zajímavou besedu Čisté zuby = zdravé zuby, beseda s příslušníky policie pro žáky 2. stupně. Pro žáky 9. ročníku  beseda o riziku ohrožení v budoucím vzdělávacím prostředí, s rodiči těchto žáků při třídních schůzkách  pohovořil výchovný poradce o adaptaci žáků na SOU či OU. 16.10. jsme v rámci  pracovního vyučování oslavili světový den výživy přípravou chutných zeleninových salátů. Zapojili jsme se projektu „Dopravní výchova – cyklisté a chodci v silničním provozu“. Metodik prevence se účastnil seminářů  zaměřených na preventivní programy v ŠVP a dalších školení pro metodiky prevence.

            Na podzim proběhla 1. část grantového  projektu  „Já  a můj zdravý životní styl“, který byl podpořen MŠMT ve výši 6 000,- Kč. Projekt  byl určen pro žáky 7. – 9. ročníku a  skládal  se ze  dvou částí: interaktivní besedy s psychology z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí na téma Vztahy ve třídě, intolerance, a jednodenního zátěžového programu v Lanovém centru  Proud v Olomouci, který představoval tříhodinové zdolávání lanové soustavy s nejrůznějšími překážkami. Řada dívek, ale i některých chlapců se chvíli odhodlávala, ale na konec všichni zdolávali výšky a všechna ta lana s přehledem. Na pokračování tohoto projektu nám byl rovněž přiznán příspěvek z MŠMT ve výši 16500,- Kč. Realizace začala na jaře další  interaktivní besedou s pracovníky PPP nazvaná „Krok za krokem“, jejíž  tématem byla drogová prevence, odmítání drog, právní zodpovědnost a  poradenská zařízení. Součástí projektu byl další zajímavý  dvoudenní zátěžový program Rafty a dobrodružné hry v přírodě v Olomouci. Ještě nikdo z žáků ani učitelů nikdy na raftu neplul! Proto se na tuto novou zkušenost velice těšili. Jejich očekávání se splnilo!  Celá akce se velmi povedla, nikdo z žáků se na raftu nepřevrhnul ani v přírodě neztratil. Večer si  opekli  buřty a ráno se účastnili dobrodružné hry Survival, kde dvě družstva plnila různé dobrodružné úkoly, za jejichž splnění získávala indicie, jejichž rozluštění dovedly družstvo k pokladu. Všichni odjížděli  s množstvím zážitků a vzpomínek jistě na dlouhou dobu. Škola informovala veřejnost o  projektu Já a můj zdravý životní styl  článkem v místním tisku (Králicko) pod názvem Zvítězili sami nad sebou.

V průběhu roku pracoval metodik spolu s vyučujícími na   projektu Program podpory zdraví ve škole – Zdravá škola, aby  předběžně  požádali o začlenění do národní sítě škol. Na 1. stupni byla věnována pozornost  podpoře a rozvoji zdravého životního stylu, rozvoji dovednosti vyjadřovat se prostřednictvím komunikačního kruhu, schopnosti spolupracovat a vhodně využívat volný čas. 2. stupeň se  zase zaměřil na  problematiku vztahů ve třídách, posílení  a stmelování  třídního kolektivu. Podařilo se nám zlepšit  vzájemnou spolupráci mezi žáky  a zlepšit komunikaci starších žáků s mladšími.

 

       Výchovný poradce  řešil během školního roku různé kázeňské přestupky pohovorem s žáky, ale i s některými rodiči. Se všemi rodiči žáků  8. a  9. ročníku pak hovořil  o možnostech volby budoucího povolání, o možnosti pokračovat ve školní docházce.

 

    Dne 1.1.2006 se změnil úřední název naší školy – jsme základní školou praktickou. Pod novým názvem připravil pan ředitel Nesvadba webové stránky, které jsou k dispozici na adrese: www.zspkraliky.cz.  Za logo školy pak byl vybrán ježeček, který symbolizuje propojení naší školy s přírodou, s aktivním zájmem o ni. Určitě k tomu přispěla i péče o našeho malého ježečka. Podle  školského zákona byla na naší škole ustanovena školská rada,  která umožňuje zákonným zástupcům, žákům, pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Radu tvoří 3 osoby, které zastupují  rodiče,  pedagogické pracovníky a zřizovatele školy.

 

1. února proběhl zápis dětí do l. ročníku.

 

Sponzoři

 

Celý rok se plnila Sponzorská smlouva Falta, která z naší strany znamenala  zajištění úklidu v okolí pekárny. Tuto činnost si vzali na starost naši siláci – chlapci. Dívky společně s mladšími žáky vyráběly podzimní, vánoční a velikonoční dekorace do prodejen (prodejny na Velkém a Malém náměstí ). Firma Falta nám pak na oplátku věnovala částku 10.000,- Kč, dále pak zajistila bohatou tabuli při slavnostním otevření naší „Oázy“, také  občerstvení na turnaj ve florbalu. Firma Starkl zahradník věnovala naší škole ovocné stromky. Autodoprava Hanák zajišťovala odvoz starého papíru. Město Králíky nám věnovalo finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na ceny pro účastníky turnaje ve florbalu. Na tento turnaj přispěli drobnými věcnými cenami králičtí obchodníci (paní Fečková, paní Ettelová, paní Všetičková, paní Petrová), dále Vojenské muzeum Králíky vstupenkami. Firma Centropen Dačice poslala našim dětem dva balíky fixů a popisovačů. Vzhledem k tomu, že nám nebyl přiznán příspěvek na Mezinárodní festival handicapovaných dětí v Poznani, byli osloveni starostové obecních úřadů, z jejichž obcí k nám dojíždějí žáci, rovněž hejtman Pardubického kraje. Pomocnou ruku nám podal OÚ Lichkov (3000,- Kč), OÚ Červená Voda (1500,- Kč), OÚ Mladkov (1000,- Kč), KrÚ Pk (10000,- Kč).

 

Granty

V letošním školním roce se naše škola  opět účastnila grantových řízení vyhlašovaných Pardubickým krajem, MŠMT, Městem Králíky, Nadací Partnerství. Bylo vypracováno ….projektů, na ….z nich byly přiznány finance:

-       Já a můj zdravý životní styl 2. část (prevence sociálně-patologických jevů – zpracovala M. Lenhartová), 16. 500,-Kč

-       Ekologický týden (EVVO – zpracovala Mgr. I. Nesvadbová) hrazeno Pk 9 000,- Kč,   Městem  Králíky 4 000,- Kč

-       2 projekty: Dopravní výchova (zpracovala L.Šponarová, V. Krsková), hrazeno Pk 10.000,- Kč

-       Vánoční výstava žákovských prací (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová, hrazeno Městem Králíky)  3 000,-   Kč

-       Výstavy žákovských prací (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová), hrazeno Pk 6.000,- Kč

-       Mezinárodní festival handicapovaných dětí ze zemí EU v Poznani (zpracovala Mgr. I. Nesvadbová) – nepřiznán

 

Zlepšovali jsme prostředí školy

 

Uskutečnila se výměna starého linolea ve 4.,5.  a 6. ročníku, které již bylo velmi poničené. Jak se však ukázalo, nestačilo jej pouze vyměnit za nové. Bylo nutné odstranit původní betonový podklad, který se zcela rozpadal a teprve poté třídy opět vybetonovat. Práce to byla zdlouhavá, ale  výsledkem se stala krásná nová podlaha. Pro relaxaci žáků o přestávkách vznikl nový koutek s pohovkou, stolkem s omalovánkami a časopisy.

 

Školní družina

 

Pro své dětičky  si připravila paní vychovatelka  celoroční etapovou hru „INDIÁNSKOU  STEZKOU“. Tato hra byla programově zaměřena  na poznávání a ochranu přírody, přiblížení si života indiánů. V září  se děti rozdělily do dvou indiánských kmenů – Dakotů a Čejenů. Společně  se učily dovednosti přírodních národů, v rámci svého kmene se snažily navzájem se podporovat a pomáhat si. Každý kmen si zvolil svého náčelníka, vyrobil si svoji vlajku, vymyslel pokřik. Jednou měsíčně  se pak všichni scházeli v indiánském kruhu, kde každý kmen odpovídal na otázky z témat proběhlého měsíce. Za úspěšně zodpovězené otázky se kmen posouval na mapě, na které byla vyznačena cesta k pokladu,  stále blíž a blíž k vytouženému cíli. Na konci června už byli v cíli i opozdilci a na všechny pak čekalo vyhodnocení a očekávané předávání odměn. To se uskutečnilo při přespávání ve družině.

Žáci se společně  učili indiánské písmo, vyráběli různé předměty z hlíny, kůže a  korálků. V duchu divokého západu a indiánů  se podíleli na výzdobě městské knihovny. Na indiánské téma byl secvičen i tanec, se kterým naši indiáni vystupovali na Akademii v Ústí nad Orlicí, na Střelnici a v Polsku.

Pravidelně byly zařazovány oblíbené hry a činnosti. Formou her a soutěží  si děti opakovaly  probrané učivo z přírodovědy a vlastivědy. Každý měsíc  se scházely v ČAJOVNĚ, kde si vždy  společně popovídaly. S nadšením uvítaly možnost  věnovat se sportovním aktivitám ve školní tělocvičně, na  sportovišti a za příznivého počasí  měly děti samy pro sebe prolézačky s houpačkou před  budovou školy. Své kuchařské umění si mohl každý z nich vyzkoušet ve školní kuchyňce, kde děti  pekly výborné vánoční perníčky, které provoněly celou školu, a občas si pod vedením paní vychovatelky upekly i něco dobrého na zub. Daly nám také  ochutnat…! V prosinci se převlékly za čerty a užívaly si při čertovské besídce, v únoru proběhl již tradiční karneval, na březen byla naplánována  hudební akce nazvaná VÍTÁNÍ JARA. Největší úspěch však měla módní přehlídka a pěvecká soutěž DRUŽINA HLEDÁ SUPERSTAR. Zejména děvčátka se snažila být co nejkrásnější a předvést svůj nejlepší model, ale ani hoši se nedali zahanbit, snad se jen trošičku styděli. Také do zpívání šly dívky naplno,  však kdo ví, třeba o nich ještě uslyšíme…?!

 

 

 

Kulturní akce

 

Již v měsíci září předvedli někteří naši chlapci své taneční umění break na česko-polském setkání na Střelnici v Králíkách.  Pod vedením paní učitelky Lenhartové nacvičily děti pásmo koled, se kterými vystoupily na vánočních zpívánkách pod stromečkem, který zdobí místní náměstí, dále pak zpívaly a hrály pro seniory v pečovatelském domě a  na závěr pro všechny rodiče na vánoční besídce ve škole. Pro každoroční uměleckou přehlídku dětí ze zvláštních škol „Akademie Ústí nad Orlicí“ byla secvičena dvě vystoupení – indiánský tanec dětí ze ŠD a aerobik dívek, který s nimi nacvičila paní učitelka Tóthová. Jelikož  tato vystoupení byla velice pěkná, mohla se ještě předvést  na Střelnici v Králíkách  seniorům, veřejnosti a zejména se pochlubit svým rodičům. Tuto akci již podruhé pro nás zorganizovaly místní pečovatelky, které nám předaly i část výtěžku ze vstupného. Již tradicí se stalo vystoupení s nacvičenými programy na Mezinárodním festivalu v Poznani. Před koncem školního roku se pak celá škola sešla při hudebně dramatickém vystoupení pod názvem Radujme se s hudbou, které nacvičila paní učitelka Lenhartová a pan učitel Švanda se všemi žáky školy v  hodinách hudební výchovy.

Žáci l. stupně navštěvovali v průběhu roku divadelní představení pořádané Kulturním domem Střelnice v Králíkách. Celá škola se mohla vánočně naladit při vánočním koncertu a potěšit při vystoupení Tančíme pro radost  připravené ZUŠ Králíky. V předvánočním čase nás navštívili studenti Gymnázia Králíky s pásmem koled.

        

Sportovní akce  odstartoval  již v září sportovně turistický den výstupem na Králický Sněžník. Počasí přálo, tudíž nám nic nebránilo v pokoření 3. nejvyšší hory v České republice. Cestou jsme ještě stačili nasbírat houby, které se na nás  v lese jen smály. I letos pořádala naše škola turnaj ve florbalu, na který nám přispělo Město Králíky částkou 1 000,- Kč a věnovalo hráčům vstupenky do Vojenského muzea v Králíkách. Občerstvení  pro hráče  věnovala  firma Falta a někteří drobní podnikatelé  zase věcné ceny. Vzhledem k velkému nezájmu žáků se letos neuskutečnil plavecký výcvik. Lyžařský výcvik se zase naopak velmi vydařil. Sněhu stále přibývalo, využívat se proto mohl nedaleký lyžařský vlek od  chaty Moravanky, na které byli naši lyžaři ubytováni. Zúčastnili jsme se opět  sportovního utkání ve vybíjené v Žamberku, v České Třebové pak turnaje v kopané. Základní škola Moravská pořádala pro všechny  místní školy Den rekordů na novém atletickém stadionu, při kterém se vybraní zástupci jednotlivých škol snažili o dosažení co nejlepších výsledků – rekordů v atletických disciplínách. Na Mezinárodních atletických závodech v Poznani někteří z žáků dokonce stanuli na stupních vítězů: 1. místo – R. Macek (5. třída, hod kriketovým míčkem),

 

            Kdo by se netěšil na školní  výlet … ? Pořádná svačina v batohu, sluníčko v zádech a možnost utrácet nějaké ty penízky… Žáci 1. – 6. ročníku se na svůj výlet vypravili ráno vlakem do Potštejna, kde stojí zříceninu hradu. Paní průvodkyně je provedla, přiblížila dávnou minulost a pomohla lépe si představit život na hradě. Cestou zpátky žáci poseděli a posvačili ve westernové osadě pod  hradem, zakoupili dárečky, obrázky a nějaké mlsání. Pak už hurá na vlak. Při vyprávění zážitků cesta všem rychle utíkala  .

 

Dalším  výletem, na který se žáci vždy velice těší, je na zážitky bohatá  Poznaň. Zde se konalo již  4. Mezinárodní integrační setkání,  kam byla naše škola opět pozvána. Všichni zúčastnění byli ubytováni v novém hotelovém komplexu nedaleko od města, kde naši žáci obývali plně vybavené apartmány a pokoje. Organizátorka paní Mataczynska připravila dětem opět bohatý program od návštěvy muzea řemesel,  přes sportovní klání, divadelní vystoupení,

 SHAPE  \* MERGEFORMAT Textové pole: oblíbenou diskotéku až po grilování a ještě mnoho dalších činností. Nechyběla ani vystoupení zástupců států. Naši se předvedli s indiánským tancem, dívky s aerobikem a obdivovaným beatboxem, který ovládají někteří naši hoši. Ten sklidil velké ovace. Všem kamarádům, organizátorům festivalu, zástupům států rozdali žáci  vlastnoručně vyrobené dárky. Těšit se mohou na další rok, kdy pojedou do Poznaně třeba zase……
 
 

 

                                                                       

 

 

                                                                                                          Zapsala: Šponarová Leona